ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ Ν. 4512 ΦΕΚ Α’ /17-01-2018

Κ.κ Συνάδελφοι:
Με το πολυνομοσχέδιο έχουμε σημαντικές τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.
Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σας παραθέτουμε τις τροποποιήσεις όπως αυτές ψηφίστηκαν.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.ΠΟΛ.Δ.

1. Το άρθρο 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επάνω στο απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι δυνατό και τα αντικείμενα επάνω στα οποία θα γίνει η εκτέλεση. Αν πρόκειται για κατάσχεση κινητού ή ακινήτου, ορίζει ως υπάλληλο, ενώπιον του οποίου θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά ο πλειστηριασμός, συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση. Εάν, για οποίονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, τότε ο επισπεύδων περιλαμβάνει στην εντολή τη δήλωση να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η εντολή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του και δίνει την εξουσία να ενεργηθούν όλες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόμη και εάν έχει οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει τα κινητά πράγματα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού. Εάν, για οποίονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου όπου βρίσκονται τα κινητά, ως υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ημέρες αφότου προσκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειστηρίασμα κατατίθεται δημόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.»
Διαβάστε περισσότερα…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Δ 356/1974 «ΚΕΔΕ»

Κ.κ συνάδελφοι:

 Το πολυνομοσχέδιο όπως αυτό ψηφίστηκε έφερε σημαντικές αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ. και στον ΚΕΔΕ τις οποίες θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή .

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  Ν.Δ 356/1974 «ΚΕΔΕ»

1α. Στο στοιχείο (στ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) διαγράφεται η λέξη «και» και  προστίθεται (,) και μετά το στοιχείο (ζ) προστίθεται στοιχείο (η) ως εξής: «και η) τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα».

β. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«5.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 41 και της παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται και στον πλειστηριασμό κινητών.».

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται στον οφειλέτη τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Εντός της ίδιας προθεσμίας, περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει Ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόποι την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού δημοσιεύεται, αδαπάνως γιο το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α,Α.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.».

οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίστανται ως εξής:

«2.Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται σε φθορά κατά την κρίση του επισπεύδοντος προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός βραχείας προθεσμίας, αναλόγως του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή τηρείται υποχρεωτικά η δημοσιότητα της παρ. 6 του άρθρου 41 του παρόντος μία ημέρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

3.Υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός ορίζεται συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται o ορισθείς τόπος πλειστηριασμού και προς τον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη διενέργειά του, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οπότε δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσμίας αυτής.
Διαβάστε περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κ.κ συνάδελφοι.

Το αστυνομικό τμήμα Θρακομανεδόνων επαναλειτουργεί στην ίδια διεύθυνση  Πρωταγόρα αρ. 1  τηλ.  ΑΞ.ΥΠ . 210-2432179

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του οικισμού Βαρυμπόμπης, καθώς και τη δημοτική ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.

Μακάρι οι επιλογές σου να αντικατοπτρίζουν τις ελπίδες και όχι τους φόβους σου

Κ.κ. συνάδελφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΔΕΕ, μου ανατέθηκε η σύνταξη πρότασης για την τήρηση βιβλίων επιδόσεων και εκτελέσεων σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή.

Οι εξελίξεις στο χώρο με τις διαρκείς τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ, του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι μόνο (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικές επιδόσεις κ.λ.π), δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, αντιθέτως, μας καλούν σε διαρκή ετοιμότητα.

Η ΠΡΟΣΥΔΕ την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, υπερασπιζόμενη τις αρχές της με νέο όραμα και στόχους, και σε πείσμα όσων έχουν αναγάγει την σιωπή και την αδράνεια σε κυρίαρχη συνδικαλιστική πρακτική έχει επεξεργαστεί και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πάσης φύσης ζητήματα που έχουν σχέση με την ηλεκτρονικότητα και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Τα οποία δεν είναι επί της παρούσης να συζητήσουμε και αναλύσουμε.


ΟΔΕΕ αριθ. Πρωτ. 4559/18-10-2017

Πρόταση του Ταμία της Εκτελεστικής Γραμματείας και Αντιπροσώπου της ΟΔΕΕ Μιχαήλ Κανέλλου.

Τήρηση βιβλίων επιδόσεων και εκτελέσεων από Ο.Δ.Ε.Ε σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή

Άρθρο 34  ν. 2318/1995 «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών»

Λίγα λόγια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων που αφορούν τα του επαγγέλματός μας  και δεν ξέρουμε αν με τις προσπάθειες μας τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο η μήπως πάνε χαμένες.  Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να διαμορφώσουμε “ένα δικό μας σχέδιο” προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα για το μέλλον αλλά και για το παρόν διαφορετικά και σε περίπτωση έλλειψης δικής μας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης, κινδυνεύουμε να μην βρούμε ούτε τις βασικές κατευθύνσεις. Η  ταχύτητα με την οποία η ηλεκτρονικότητα διεισδύει στη ζωή μας είναι συνάρτηση του κόστους πρόσβασης, του «περιεχομένου» και της γενικότερης εμπιστοσύνης στις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του Διαδικτύου. Η εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο αυξάνεται σταδιακά και συμβαδίζει με την εξοικείωσή του στις νέες τεχνολογίες. Η εμπιστοσύνη του κοινού είναι συνάρτηση της τεχνολογίας, της κρυπτογραφίας, της υιοθέτησης και θεσμοθέτησης της ηλεκτρονικής πιστοποίησης (ηλεκτρονικής υπογραφής), της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων και της γενικότερης ασφάλειας της διεκπεραίωσης των συναλλαγών και των “πληρωμών”.

 Το νέο και το άγνωστο δημιουργούν συνήθως φοβίες, ακόμη και κρίσεις ταυτότητας σε πολλούς πολίτες. Ορισμένοι αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν το νέο, δυσκολεύονται να ξεβολευτούν, νοσταλγούν το παρελθόν, αγκαλιάζοντας την παράδοση σαν σανίδα ψυχολογικής ασφάλειας. Αλλοι, όμως, προσπαθούν να τιθασεύσουν το νέο και άγνωστο με όπλο τη γνώση.

Στην πρόκληση της ηλεκτρονικότητας ο κλάδος  ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Οι δράσεις αυτές είναι στο πνεύμα της γνωστής πρωτοβουλίας για την «ηλεκτρονική δικαιοσύνη» που οι όμοροι κλάδοι έχουν ήδη επενδύσει και προετοιμάζονται κατάλληλα .

Για μας ως κλάδος είναι ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση απ’ ό,τι για τους άλλους όμορους κλάδους, διότι η προετοιμασία απαιτεί οριζόντιες δράσεις. Δηλαδή, συντονισμένες δράσεις, που επεκτείνονται συγχρόνως σε πολλούς τομείς. Τέτοιες δράσεις απαιτούν σοβαρή οργάνωση και συνεργασία. ΄Εχουμε, επομένως, μπροστά μας μια σημαντική πρόκληση.

Σε τελική ανάλυση την ευθύνη για την προσαρμογή στην ηλεκτρονικότητα και κατ’επέκταση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη την έχουμε εμείς οι ίδιοι καθορίζοντας το πλαίσιο  παρέχοντας ασφάλεια και εκπαίδευση. Η γνώση είναι δύναμη, και η πρόσβαση στην ηλεκτρονικότητα ανοίγει νέους ορίζοντες με βελτίωση της ποιότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη εσωτερική οργάνωση, μείωση του κόστους, καλύτερη διαχείριση και  επομένως υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η είσοδός μας λοιπόν στην ζώνη ηλεκτρονικότητας σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον κλάδο μας .
Διαβάστε περισσότερα…

Εμπρηστικές και αλαζονικές δηλώσεις συναδέλφου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε πανελλαδική απευθείας μετάδοση, γίναμε μάρτυρες των δηλώσεων του συναδέλφου εξ’ Αθηνών για όσα έλαβαν χώρα στο Ρέθυμνο Κρήτης.

 Ως παράταξη καταδικάζουμε τις εμπρηστικές και αλαζονικές δηλώσεις του εν λόγω συναδέλφου, που εκθέτουν σύσσωμο τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών.

 Το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από αμετροέπεια ούτε να συνοδεύεται από δηλώσεις-διαφημιστικά τερτίπια για χάριν της τηλεθέασης και της προσωπικής προβολής.

 Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να κινείται πάντα εντός των ορίων της συντεταγμένης πολιτείας και των νόμων, να λειτουργεί με γνώμονα το δίκαιο, όπως αυτό κάθε φορά τυποποιείται, ακόμα κι όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα.

 Πάντοτε όμως με αξιοπρέπεια, ευσυνειδησία και κυρίως συναίσθηση του ρόλου του δικαστικού επιμελητή ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης, χωρίς προκλήσεις και εξαλλοσύνες και με σεβασμό στους πολίτες, ιδιαίτερα αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Συναδελφικά,

Μιχάλης Κανέλλος

Εύ σοι το μέλλον έξει, άν τό παρόν εύ τιθής

«Εύ σοι το μέλλον έξει, άν τό παρόν εύ τιθής»

(Ισοκράτης)

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε έναν διαδικτυακό ‘πόλεμο’ που διεξάγεται στην ιστοσελίδα της παράταξής μας και στον οποίο οι αντιμαχόμενοι χρησιμοποιούν όλα τα όπλα τους με στόχο να μας πείσουν ότι για την κατάντια του κλάδου πάντα έχει την ευθύνη κάποιος άλλος εκτός από αυτόν που γράφει ή κάνει το σχόλιο. Οι μισοί χαρακτηρίζουν τους άλλους μισούς ανεπαρκείς και τους εαυτούς τους αυθεντίες, επομένως την ίδια στιγμή άπαντες είναι ανεπαρκείς και αυθεντίες ταυτόχρονα!!!

 Μπορεί ο καθένας να μιλήσει και να αντιδράσει όσο θέλει – απόλυτο και αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα -, την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν κατορθώσει να εκφράσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ότι το έλλειμμά τους αυτό βοά….

 Και αυτό το έλλειμμα αναδεικνύει γλαφυρά ότι μόνον η ΠΡΟΣΥΔΕ παρουσίασε συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα και ότι τα στελέχη της είναι ικανά να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

 Τις προτάσεις αυτές τις παρουσιάσαμε, τις εξηγήσαμε, τις θέσαμε σε διαβούλευση, ζητήσαμε επανειλημμένα την άποψη, τη γνώμη και τις διορθώσεις όλων των συναδέλφων, και η νέα Διοίκηση απλά τις απέρριψε, χωρίς άλλο σχέδιο, χωρίς άλλο όραμα, χωρίς καμία αντιπρόταση.

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Ο κλάδος δεν είναι οικόπεδο να ανήκει σε κάποιους από εσάς.

 Ταυτόχρονα, κλάδος χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον.

 Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι η επαγγελματική μας απαξίωση και η οικονομική μας ανέχεια δεν έχουν παράταξη, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν διαχωριστικές γραμμές.

 Η κλασική συνήθεια των Ελλήνων αναβιώνει σε έναν επαγγελματικό κλάδο που αποτελείται μόνο από 2.150 άτομα…. και δεν είναι άλλη από τον ΔΙΧΑΣΜΟ!!!

 Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ίδιοι!!!
Διαβάστε περισσότερα…

Επείγουσα ανακοίνωση

Κ.κ συνάδελφοι,

Όσοι αντιμετωπίζεται πρόβλημα με την ανάρτηση δημοσίευσης στο Ταμείο Νομικών να επικοινωνήσετε στα τηλ. 210.52.96.197 (Κα Αρζαμάνογλου) και 210.52.96.264 (Κ. Μαντζαβινάτο) μέχρι τις 3 μμ.

Σημείωση :

Φαίνεται το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΤΑΝ-ΕΤΑΑ να έχει λήξει από 29/04/2017 όσοι θέλετε να δημοσιεύσετε παρακάμπτοντας το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας θα πρέπει στην συνέχεια να επικοινωνήσετε με το ΤΑΝ-ΕΤΑΑ ώστε μετά την πληρωμή σας να αποσταλεί Fax με το αποδεικτικό πληρωμής προκειμένου να γίνει η ανάρτηση.

18221846_532151943839732_1883717686606087946_n

«Έπεα πτερόεντα»

Κ.κ συνάδελφοι,

Μου ζητάτε να σχολιάσω τα τεκταινόμενα τις γενικής συνέλευσης και πραγματικά έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης δεν βρίσκω λόγια που να αντανακλούν την «αστραφτερή επιτυχία» της διοίκησης του κ. Μήτση και της συμμαχίας του…

Με τι λόγια, λοιπόν, να σχολιάσω το τεράστιο έργο του…..

Αδυνατώ πραγματικά να ασκήσω κριτική για τα όνειρα που φύτεψε ανάμεσα στον 20ο και 35ο βόρειο και 30ο και 75ο παράλληλο, εκεί στο τρίγωνο των Βερμούδων για τους ασκούμενους και το πτυχίο νομικής, για την εφαρμογή των νέων καινοτομιών στο περιβόλι της επιβίωσης κάπου στην Νότια Αμερική, για το όργωμα των συνειδήσεων που έκανε τάζοντας τον ουρανό με τ’ άστρα και δίνοντας ελπίδες για καλύτερο μέλλον στους νέους κυρίως συναδέλφους ή την φοβερή ανακάλυψη της διοίκησης του κλάδου χρησιμοποιώντας τον ‘αυτόματο πιλότο’.

Και κάπως έτσι, με αυτές τις απατηλές υποσχέσεις, κερδήθηκαν οι περσινές κρίσιμες εκλογές για τον κλάδο….

Όχι, εγώ δεν θα μπορούσα να σχολιάσω επί της ουσίας, πεπραγμένα, να κρίνω, να υπερθεματίσω ή να αντιπολιτευτώ, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το σημερινό διοικητικό συμβούλιο μοιάζει μια τεράστια μπάλα που στο πέρασμα της κατρακύλας της αφήνει τόσο βαθειά σημάδια παρουσίας που θα χρειαστούν πολλά- πολλά χρόνια να σβήσουν από τις μνήμες μας.
Διαβάστε περισσότερα…

Δεν έβρεχε όταν ο Νώε έχτισε την κιβωτό

Το 2016 – 2017 σηματοδοτεί μία σειρά από σημαντικά γεγονότα στον κλάδο μας, εκτός από τα θετικά Π.Χ χοροί, θέατρα, πίτες, «ντιριντάχτα» …αμέτρητα SMS για ψύλλου πήδημα!!! και τα άνευ νοήματος επικοινωνιακά τερτίπια, υπάρχουν και πολλά αρνητικά, και όχι με ευθύνη τρίτων, όπως έχουμε πάντα συνηθίσει να καθαγιάζουμε τις μικρότητες και αποτυχίες μας. Και αυτό είναι ένας από τους σοβαρούς κινδύνους της λειτουργίας μας, δηλαδή ο μύθος της αθωότητας και της ανευθυνότητάς μας. Ότι δηλαδή είμαστε άμεμπτοι, για τα πάντα αθώοι και ότι για όλα, μα για όλα που συνέβησαν και συμβαίνουν σε βάρος μας ή κατάληξαν να είναι αρνητικά, φταίνε αποκλειστικά κάποιοι άλλοι.

Δόθηκε μια λαϊκή εντολή κατά πλειοψηφία στην παράταξη του κ. Μήτση για να διαχειριστή τον κλάδο τα επόμενα χρόνια.

Διαψεύδεται όμως το αποτέλεσμα και καταλογίζεται από πολλούς ως μεγάλο λάθος.

Δυστυχώς ο κλάδος δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων περνώντας ένα θλιβερό μήνυμα ότι βρίσκεται με διοίκηση μικρότερη των περιστάσεων, ικανοτήτων και αναγνωρίσεως. Απόλυτα ασταθής και χωρίς στρατηγική. Αν σε όλη τη διάρκεια της θητείας της συνεχίσει με αυτό τον τρόπο διοίκησης θα πάμε σε ολική καταστροφή χωρίς αμφιβολία.

Παιχνίδια τακτικής ‘δεν παίζονται’ όταν πιεζόμαστε από παντού και πρέπει να εξελιχτούμε.

Είναι αυτονόητο ότι η νέα διοίκηση δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις μας, τις προβλέψεις μας και να ζητήσει τη συνδρομή μας με όλα τα μέσα και να επιδιώξει πάση θυσία τον σκοπό.

Αντί αυτού απωλέσθη σχεδόν ένα ολόκληρος χρόνος, που επιτρέπει να ισχυροποιηθούν και να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση, οι τράπεζες, το Δημόσιο, οι εταιρείες κ.λ.π.

Με την τεχνολογία να μας ξεπερνάει κάνοντας μας παρελθόν και εμάς να φαινόμαστε ανεπαρκής

Βέβαια η αποτυχημένη αυτή επιλογή δεν έχει μόνο σχέση με την επάρκεια των Διοικούντων, αλλά και τον τρόπο διοίκησης που εφαρμόζεται στο κλάδο.

Ένα από τα παράδοξα είναι ότι ο κλάδος παραμένει «εκτός πραγματικού χρόνου» με αποτέλεσμα και αν οι πληροφορίες που αποκτούμε ήσαν σωστές, τις περισσότερες φορές ήσαν εκτός χρόνου. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο πως οι δικές μας παραλήψεις προσωπικές αντιπαραθέσεις και φιλοδοξίες, σε συνδυασμό με τη στάση συμφερόντων, συντελούν στην καταστροφή μας.

Δυστυχώς, η συμπεριφορά του σημερινού διοικητικού συμβουλίου της Αθήνας χαρακτηρίζεται από έλλειψη αλληλεγγύης. Φυσικά, ευθύνες υπάρχουν. Πριν από ένα χρόνο έγραφα τα ίδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανύπαρκτο, το είδαμε, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα, υπάρχει έλλειμμα λογοδοσίας απέναντι στους συναδέλφους.

Πιστεύουν άραγε πως οι συνάδελφοι δεν έχουν καταλάβει ότι φοβούνται και να αναφερθούν στη λέξη «ΕΡΓΟ»?

Προτείνουμε συγκέντρωση σε ξεκάθαρους στόχους με μείωση των ανισοτήτων και την αναγέννηση των δημοκρατικών θεσμών.

Χρειάζεται σχέδιο λύσεων και αξιοπιστία με γνώση της κοινωνικής πρακτικότητας και των συσχετισμών.

Επίσης χρειάζονται τα πρόσωπα που το συνδικαλιστικό τους κεφάλαιο προκύπτει από τις ιδέες που εκφράζουν και όχι από το ρουσφέτι, τα οφίτσια και πράξεις που υπονομεύουν το μέλλον του κλάδου μας και των νεώτερων γενεών.

Με ερώτημα: ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ?

“Με χαμηλό φωτισμό”

Κ.κ. Συνάδελφοι,

 Έχω κατηγορήσει πολλές φορές τον Πρόεδρο κ. Μήτση και τους συμβούλους του για ανικανότητα και ότι έχουν αποτύχει στην διοίκηση του Συλλόγου. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν παραδέχονται τα διαδοχικά ατοπήματα τους αλλά συνεχίζουν απρόσκοπτα το θεάρεστο… έργο τους. Βέβαια, αυτή την παταγώδη αποτυχία της διοίκησης τους θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά.

 Αυτή τη φορά η ανικανότητα τους ξεπέρασε το κόκκινο και χτύπησε εκείνο το περίεργο βαθύ χρώμα του χαμηλού φωτισμού!!!

 Νέες ταυτότητες, πιο μικρές και ευέλικτες, μια σπουδαία πρόταση – καινοτομία και διαβάζουμε στα ελληνικά: «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», του οποίου η μετάφραση στα αγγλικά ως διά μαγείας μετατρέπει το Εφετείο σε Πρωτοδικείο και τον Πειραιά σε Αθήνα…

Μια ανάγνωση και μόνο των ταυτοτήτων στην αγγλική μετάφραση «PUBLIC PROSECUTORS OFFICE OF THE COURT OF FIRST INSTANCE OF ATHENS» είναι αρκετή για να σας πείσει…..

 Η ορθή μετάφραση βεβαίως θα ήταν «COURT OF APPEAL OF PIRAEUS»……

 Και εις ανώτερα κ. Πρόεδρε και μην ξεχάσετε να περάσετε από το Υπουργείο για νέες δραστηριότητες … !!! Αναβαθμίσατε και πάλι τον κλάδο……

 Υ.Γ: Κάποιες από τις ευέλικτες ταυτότητες έχουν την λεζάντα «INSTANCE ΟF PEIRAIA» και όχι «PIRAEUS»…. Μάλλον από πινακίδα δρόμου έκαναν «copy paste» (κοπή πάστας;;;) με τραγελαφικά αποτελέσματα.

Τα συμπεράσματα δικά σας……

Με εκτίμηση

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ