ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ 21 Α΄/4-2-2023 του Ν. υπ’ αριθμ.5016, νομοθετήθηκε η αντικατάσταση του άρθρου 51 του ν. 2318/1995.
Στο νέο άρθρο 51 του Κ.Δ.Ε.,  το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) επί της δικαιούμενης καθαρής αμοιβής κάθε δικαστικού επιμελητή σε ολόκληρη την επαγγελματική ύλη του, μετά από αφαίρεση του ποσού της παρακράτησης φόρου.
Η Υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών, με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, η οποία επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση του συλλόγου.
Η έναρξη ισχύος του νέου άρθρου 51 είναι από 1η Μαΐου 2023.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ταχθεί ομόφωνα υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 51, ενώ  για τη διαμόρφωση της εισήγησης  του, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, και επειδή η ενεργή συμμετοχή του καθενός και της καθεμιάς από εσάς κρίνεται  απαραίτητη για τη  συνδιαμόρφωση  της εισήγησης, έχει δημιουργηθεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (arthro51syllogos@gmail.com), όπου μπορείτε να καταθέτετε  τις προτάσεις, τις απόψεις και γενικά κάθε ιδέα για τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του διανεμητικού λογαριασμού. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας θα σας παρουσιαστούν  μετά την 1η Μαΐου, προκειμένου να προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο που είναι η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης έγκρισης της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από το Σώμα για τη δημιουργία και λειτουργία του διανεμητικού λογαριασμού.

Συνάδελφοι,
η δημιουργία του διανεμητικού λογαριασμού  αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η στήριξη των οικονομικά αδύναμων  συναδέλφων, αλλά και εκείνων  που οικονομικά επιβιώνουν οριακά είναι απαραίτητη. Η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης μερίσματος για την πλειοψηφία των συναδέλφων φάνηκε εντονότερα φέτος που το ποσόν του μερίσματος δεν κάλυψε στα περισσότερα Εφετεία ούτε το ποσό της ταυτότητας.
Τα τελευταία χρόνια, με τις Τράπεζες να έχουν πουλήσει ή μεταβιβάσει προς διαχείριση τα δάνεια σε Εταιρίες Διαχείρισης και Απόκτησης Απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η τιμολόγηση των συναδέλφων που τη διαχειρίζονται γίνεται στις Εταιρίες αυτές και όχι στις Τράπεζες, έχει ως αποτέλεσμα να μην παρακρατείται μέρισμα, αφού στο παλιό άρθρο 51 αναφέρεται ρητά παρακράτηση από ύλη των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις και πρωτοβουλίες για εκπαίδευση, νομική εκπροσώπηση, θωράκιση απέναντι σε αντιεπαγγελματικά φαινόμενα (προείσπραξη, ηλεκτρονικό βιβλίο) και γενικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης του επαγγελματικού μέλλοντος των μελών μας, με ένα πολύ μικρό ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ του από το μέρισμα για τους παραπάνω σκοπούς.  
H εφαρμογή του άρθρου 51 προσφέρει κι άλλες δυνατότητες και δικλείδες ασφαλείας, που δεν είναι άμεσα οικονομικές, όπως τον περιορισμό του όποιου αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσω του ευκολότερου και αποτελεσματικότερου ελέγχου. Παράλληλα αναμένεται  να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο παραιτήσεων και ταυτόχρονα να ενισχύσει το ενδιαφέρον για εγγραφή νέων ασκουμένων.
Συμπερασματικά, αν δεν ψηφίσουμε υπέρ της δημιουργίας του διανεμητικού λογαριασμού, με το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, δεν θα υπάρχει ικανό μέρισμα, για την κάλυψη των ελαχίστων  απαραίτητων, τόσο για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς , όσο και για την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.
Ελάτε να αναβιώσουμε τη σύσταση του αναδιανεμητικού μας λογαριασμού, να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίλυση μέρους των προβλημάτων μας.
Θα είμαστε σε διαρκή επαφή και ενημέρωση για να λυθούν οι απορίες και οι προβληματισμοί σας, ώστε να πάμε ενωμένοι στην έκτακτη Γ.Σ. για την ψήφιση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε μια Γενική Συνέλευση που θα αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογό μας! 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ