ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 138/26.07.2018 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.», υπάρχουν ρυθμίσεις που μας αφορούν ΑΜΕΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 6 – Έκπτωση χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυροπλήκτων

1. Για τους φορολογούμενους που, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παρ. 1 αίρονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.

4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παρ. 3 από 23.7.2018 έως και 23.1.2019 επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 11 – Αναστολή πλειστηριασμών

Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.9.2019 αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 20 – Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Οικονομικές ενισχύσεις, έξοδα κηδείας, αποζημιώσεις και βοηθήματα που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 ορίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Με λύπη μας, πληροφορηθήκαμε τον βαρύ τραυματισμό του συναδέλφου μας Δημήτρη Τζούλια. Ο Δημήτρης νοσηλεύεται με βαριά εγκαύματα, διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως μας πληροφόρησε η σύζυγός του σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της. Το αυτοκίνητό του έπιασε φωτιά την ημέρα της πυρκαγιάς, λίγο πριν από το σπίτι του στον Νέο Βουτζά. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ευχόμαστε το καλύτερο για τον Δημήτρη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ.

Σύμφωνα με  το άρθρο 23 του νόμου 4549/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 105/14.06.2018 τροποποιείται το άρθρο 966 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 966

 1. 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.
 2. 2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πωληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.

 «Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού.

Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.»

 1. 3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.
 2. 4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης.

Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές

 

 

Επίσης με το άρθρο 24 επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα ως εξής:

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

 1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α ́ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.».

 1. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση  περί της απαλλαγής του μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα μητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.».

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.

 

Απαθείς, μοιραίοι και άβουλοι!

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

    Κάποτε σας είχα απευθύνει ένα κείμενο με τίτλο «Το αμαξάκι». Ήταν Φεβρουάριος 2015.  Εκείνο το κείμενο μιλούσε για την ανάγκη να εκσυγχρονιστούμε, να αλλάξουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προσαρμοζόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και να συμπλεύσουμε με τη ζώσα πραγματικότητα.    Όλα αυτά για να έχουμε ελπίδα στην επιβίωση. Στο κείμενο υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ επιβίωσης στο μέλλον με τη διαβίωση του παρελθόντος.

     Από τότε κύλησε πολύς χρόνος.  Τίποτα δεν έγινε. Ο Κλάδος, στην πραγματικότητα, δεν έκανε κανένα βήμα, προς την επιβίωσή του. Δεν εκσυγχρονίστηκε. Δε συμμορφώθηκε με καμία απαίτηση των καιρών.  Οι συνδικαλιστές μας αποδείχθηκαν και δυστυχώς συνεχίζουν να αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις ή αν ενστικτωδώς τις αντιλαμβάνονται δεν τις κατανοούν και συνέπεια αυτού δεν ενημερώνουν κανέναν. Στέκονται απαθείς, μοιραίοι και άβουλοι σπέρνοντας αριστερά και δεξιά φρούδες ελπίδες και διαβεβαιώσεις κενού περιεχομένου. Έτσι χωρίς ενημέρωση και γνώση ο Κλάδος βαδίζει αγέρωχος προς τον όλεθρο.

    Ο Κλάδος, οι συνάδελφοι δεν μπήκαν ποτέ ενώπιον των ευθυνών τους ώστε να παρθούν αποφάσεις δύσκολες και επίπονες.  Δεν γνώρισαν ποτέ τι ακριβώς γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Τι καινούργιες πρωτοβουλίες παίρνονται από ποιους και σε ποια κατεύθυνση. Έχουν σαφώς ευθύνες οι συνάδελφοι, οι οποίοι αποχαυνωμένοι και αποκαμωμένοι από τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τις τεράστιες ανασφάλειες δεν απαιτούν τη γνώση από τους αρμόδιους συνδικαλιστές.  Έχουν σαφώς ευθύνες οι δικαστικοί επιμελητές που επιτρέπουν να τους κοροϊδεύουν εκπρόσωποι του Κλάδου λέγοντάς τους -τάχα- “μην ανησυχείτε ο ΚΕΔΕ δεν θα σταματήσει ποτέ να δουλεύει” ή “μην ανησυχείτε η κοινή εκτέλεση δεν χάνεται από τα χέρια των δικαστικών επιμελητών”. Έχουν σαφώς ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν δεν απαιτούν από τους κυβερνώντες την ενημέρωση για τα προβλήματά τους (τουλάχιστον) και τη πρόταση λύσεων – αλλαγής κατεύθυνσης προκειμένου να γλυτώσουμε όλοι [δύσκολα αλλά να γλυτώσουμε] αλλά αρέσκονται στο χάϊδεμα της πλάτης ή στην «αποστομωτική» χρήση γνωμικών και σοφών ρήσεων.

     Έχουν ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν δεν είναι υποψιασμένοι. Έχουν ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν αναλύουν τα πάντα από Σκοπιανό μέχρι την Κυπριακή ΑΟΖ εκτός από τις παθογένειες του σπιτιού τους.

     Έχουν, όμως, τεράστια ευθύνη και ίσως πολύ μεγαλύτερη οι κυβερνώντες όταν αφήνουν τον κόσμο που εκπροσωπούν στο έρεβος.   Όταν δεν τους ενημερώνουν για το τι συμβαίνει, τι διακυβεύεται στον κόσμο γύρω μας. Όταν κρατούν το δικαστικό επιμελητή στην άγνοια. Βέβαια αυτή η μέθοδος είναι παλιά και ψηφοθηρικά επιτυχής.  Αλλά το μείζον είναι οι επόμενες εκλογές ή οι επόμενες γενιές;;

    Για τις επόμενες γενιές, δυστυχώς, τα πράγματα είναι απαισιόδοξα.

    Περιήλθε σε γνώση μου ένα ολοκληρωμένο κείμενο «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» που κατατέθηκε προς επεξεργασία και ψήφιση.    Συνημμένα θα βρείτε την Οδηγία στα Αγγλικά.

     Κατ’ αρχήν η ύπαρξη και μόνο μιας τέτοιας πρότασης για Οδηγία είναι εξαιρετικά ανησυχητική αφού αποδεικνύει πως υπήρξε κάποια επιτροπή η οποία εργάζεται επί μακρόν.  Μυστική ;;; με τις εντολές ποιου γίνονται τέτοιες επιτροπές ;;; και τελικά με στόχο τι;;; Φανερά η Ευρώπη ‘των λαών’ κόπτεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα και δικαιώματα των πολιτών-ζώων-πτηνών-φυτών κλπ κρυφά όμως [κάτω από τον μανδύα της απόλυτης δημοκρατίας τι σχέδια απεργάζεται;;;].  Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα είναι το μεγάλο και κυρίαρχο ερώτημα: στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και λειτουργούν παράκεντρα εξουσίας ή εντέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά αντιλαϊκό μόρφωμα το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τις ιδρυτικές της πράξεις και διακηρύξεις;;;

      Η πρόταση για ψήφιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στις υπηρεσίες δανειστών, στις πωλήσεις (μεταβιβάσεις) δανείων (πιστώσεων) και στην  ανάκτηση των εγγυήσεων είναι η απόλυτη υποδούλωση του δικαίου είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά τους οργανισμούς που μπορούν να αγοράσουν εγγυήσεις-απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

      Είμαι βέβαιος πως η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών έχει αιφνιδιασθεί από την εξέλιξη αυτή, όπως είμαι, επίσης, βέβαιος πως θα αντιδράσει – αν δεν έχει ήδη αντιδράσει – προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός.  Πιθανόν να καταφέρει με το lobbing που γνωρίζει άριστα να κάνει να αποτρέψει – προς ώρας – την καταστροφική αυτή εξέλιξη, όχι μόνο για τους δικαστικούς επιμελητές αλλά και για τους πολίτες – οφειλέτες ή και πιστωτές .   Για κάποιους από εμάς που έχουμε γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας και τη μεθοδολογία τους είναι προφανές πως πίσω από την πρόταση αυτή κρύβεται η Ε.Κ.Τ. και τα πιστωτικά ιδρύματα. Το θέμα όμως υπάρχει και εφόσον με τόση μυστικότητα έφτασε μέχρις αυτού του σημείου σημαίνει πως θα επανέλθει – αν τώρα αποτραπεί – και θα έρθει πιο απαιτητικά και πιο σκληρά.  Βεβαίως η πρόταση αυτή αναφέρεται σε Οδηγία που δεν είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη αλλά έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία πως η Ελληνική κυβέρνηση θα αντισταθεί αν πάρει εντολή για ενσωμάτωσή της στην Ελληνική έννομη τάξη;;; Έχει δείξει κάποιο ελπιδοφόρο σημάδι αντίστασης ;;;

Διονύσης Κριάρης

Δικαστικός Επιμελητής

 

CONSILST_7403_2018_INITELTXT

 

Κατεβάστε την Οδηγία ΕΔΩ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαρνών που εδρεύει στην Δ.Κ. Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών Αττικής (Αριστοτέλους 26 και Υδρας)  και από το οποίο εξυπηρετούνται οι περιοχές    ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΦΥΛΗΣ για έκδοση πιστοποιητικών και σύνταξη Δ2 εντύπου, από 11/06/2018  εισήλθε σε «παγωμένη φάση» δηλαδή για την εγγραφή οποιασδήποτε πράξης (κατάσχεσης, υποθήκης κ.λ.π.) απαιτείται μόνο η έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου  ακινήτου (ΚΑΕΚ) και η αναγραφή αυτού (του πιστοποιητικού) με το σχετικό ΚΑΕΚ στο σώμα της πράξης η δε  σύνταξη του εντύπου Δ2  και η θεώρηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης και κατάθεση μετέπειτα αυτού στο Υποθηκοφυλακείο δεν απαιτείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ!!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

      Όταν κατά το πρόσφατο παρελθόν καταθέταμε ως παράταξη σημαντικές προτάσεις με εισηγητική έκθεση και πλαίσιο εφαρμογής προς ψήφιση,  όπως για τις ηλεκτρονικές υπογραφές – ηλεκτρονικές επιδόσεις – ηλεκτρονικότητα – προείσπραξη,  μητρώο, άρθρο 51  άρθρο 139 κ.λ.π, ήτοι σημαντικές προτάσεις για το μέλλον του κλάδου, ο κ. Μήτσης ως «αντιπρόεδρος τότε» το μόνο χρώμα που ήξερε ήταν το λευκό, δηλαδή παρέμενε ουδέτερος εξυπηρετώντας τα συνδικαλιστικά του συμφέροντα.

      Σήμερα ο κ. Μήτσης,  ως πρόεδρος δεν παραλείπει να λέγει στην εκτελεστική γραμματεία της ΟΔΕΕ ότι θα καθυστερήσει όσο πιο πολύ μπορεί την ηλεκτρονικότητα του κλάδου μέχρι να συνταξιοδοτηθούν κάποιοι συνάδελφοι, λες και κάθε χρόνο δεν παίρνουν και άλλοι συνάδελφοι σειρά για συνταξιοδότηση.

Για χρόνια περνούσε το μήνυμα ότι για όλα φταίει η ΠΡΟΣΥΔΕ, της οποίας επί σειρά ετών ήταν μέλος και εκ των βασικών στελεχών της.

      Του άρεσε, τον βόλευε, πέρναγε το μήνυμα…… Τα προβλήματα όμως, δεν εξαφανίζονται ως δια μαγείας. Συνεχίζουν να υπάρχουν, συσσωρεύονται, μεγαλώνουν, οξύνονται μέχρι το σημείο που ο κρότος που κάνουν όταν φτάσουν στο «ως εδώ και μη παρέκει» να είναι εκκωφαντικός.  Αντηχεί ως βεγγαλικό το πρόβλημα καταρράκωσης του κλάδου και το έλλειμμα οράματος του προέδρου και της παράταξής του για το μέλλον του κλάδου.

      Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οικονομική κρίση που μαστίζει τον κλάδο πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν μια δεκαετία, γιατί κάποιοι δείλιασαν, κάποιοι σκέφτηκαν πονηρά, κάποιοι αποστασιοποιήθηκαν και κρύφτηκαν πίσω από συνδικαλιστικά τερτίπια για να μην παλέψουν. Πέταξαν λευκή πετσέτα όταν έπρεπε να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κλάδου, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους και να μην χρεωθούν- κατά την άποψή τους- τις εξελίξεις που έτρεχαν με ρυθμό καταιγιστικό.

      Επέλεξαν την αποχή και την αδράνεια, προσπαθώντας να αποφύγουν να κριθούν αρνητικά από τους συναδέλφους και αφήνοντας την καυτή πατάτα στην τότε διοίκηση. Το αποτέλεσμα το ζούμε σήμερα όλοι στο πετσί μας.

     Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

      Οι μάχες για την επιβίωση του κλάδου δεν τελειώνουν ποτέ. Η ιστορία προχωράει….. Κάποιοι παλεύουν για το καλύτερο του κλάδου και των συναδέλφων αποτυπώνοντας εγγράφως τις ιδέες, σκέψεις,  προτάσεις τους, ιδίως για το μέλλον των νέων συναδέλφων, και κάποιοι άλλοι απλά μουντζουρώνουν έχοντας πινέλα  και κάνοντας το άσπρο μαύρο.

      Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία, κάνοντας μια απέλπιδα προσπάθεια, να λύσουμε μια μεγάλη μας εκκρεμότητα. Ήρθε ύστερα από 5 χρόνια και μας ξαναχτύπησε τη πόρτα ένα από τα βασικά στοιχεία που πέταξαν οι σημερινοί διοικούντες κατά το παρελθόν στα σκουπίδια φωνάζοντας λευκό, και ο λόγος εν προκειμένω περί της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των ηλεκτρονικών υπογραφών, των ηλεκτρονικών επιδόσεων και πολλά άλλα.

       Εντέλει, οι ίδιες οι εξελίξεις μετέτρεψαν το λευκό χρώμα σε κόκκινο, με την εντολή ή συμμορφώνεστε με τα νέα δεδομένα ή οδεύετε προς τα αποδυτήρια της ιστορίας…..
Το θέμα της ηλεκτρονικότητας είναι η πρώτη φορά που συζητείται με καθολική συναίνεση μετά το 2014 με την πίεση να βαραίνει αφόρητα τον κλάδο. Οι πάντες γνωρίζουν πολύ καλά πλέον ότι η πολυπόθητη πορεία μας προς το μέλλον περνάει υποχρεωτικά μέσω των υποδομών ηλεκτρονικότητας.
Ο δρόμος, λοιπόν, είναι ανοιχτός. Είναι στο χέρι μας, πλέον, να αποφασίσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Είναι στο χέρι μας να μπούμε στη μάχη και να παλέψουμε. Να παλέψουμε με σεβασμό, σοβαρότητα και ενότητα για μια λύση που θα πηγαίνει τον κλάδο ένα βήμα μπροστά, μια λύση όμως που θα βάλει μια και καλή τέλος στους εκμεταλλευτές των συναδέλφων και σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι ο κλάδος είναι τσιφλίκι τους. Για να γίνει, όμως, αυτό χρειαζόμαστε τους πάντες, οι οποίοι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με συγκεκριμένες θέσεις και αναλογισμό του ιστορικού τους ρόλου. Και όλα αυτά όχι σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αλλά με πλήρη διαφάνεια στα συμβούλια συλλόγων και στην ΟΔΕΕ, με καταγραφή των απόψεων του καθενός και παράλληλη ενημέρωση των συναδέλφων τόσο για τις θέσεις μας όσο και για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε πνεύμα καλής θέλησης, μια διαπραγμάτευση που θα μας βρει όλους υποστηρικτές μιας κοινής γραμμής.
Η ευκαιρία είναι ιστορική και τεράστιες θα είναι οι ευθύνες όσων δεν συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος. Είναι ευκαιρία να λύσουμε ένα από τα μεγάλα ζητήματα μας με τρόπο βιώσιμο και απολύτως συμβατό με τα συμφέροντα του κλάδου μας.

      Τα μικροσυνδικαλιστικά παιχνίδια που παίζονται ακόμη και οι «κόκκινες γραμμές» για εσωτερική κατανάλωση δεν έχουν θέση στα κλαδικά ζητήματα.
Όποιος προσπαθήσει να κρύψει ακόμα μια φορά κι ακόμα ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί και να μεταθέσει την καυτή πατάτα στο μέλλον, μάλλον κακές υπηρεσίες προσφέρει στον κλάδο….. Όλοι θα κριθούν με βάση τη δυνατότητα τους να λύνουν προβλήματα και όχι να τα αποφεύγουν.

 Ερωτάστε, λοιπόν, κ. Πρόεδρε :

– Πότε καταθέσατε τις προτάσεις σας ως πρόεδρος της ΟΔΕΕ και του Συλλόγου της Αθήνας, σε σχέση με το ζήτημα της ηλεκτρονικότητας;

– Πού και πότε αποτυπώθηκε η θέση του κλάδου για τα θέματα που συζητούνται στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή;

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία GUnet,  που συνεργάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αρχικά για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και το Μητρώο ενώ έχετε την εξουσιοδότηση και τα χρήματα;

Γιατί προσπαθείτε να συνδέσετε το σύνολο της ηλεκτρονικότητας του κλάδου με το προεδρικό διάταγμα για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο, δεν σας έχουν ενημερώσει οι σοβαροί σύμβουλοί σας ότι η ηλεκτρονικότητα είναι δενδροειδής;

Γιατί δημιουργείτε προσχώματα και κολλήματα στην επιτροπή προκειμένου να μην ολοκληρώσει το έργο της;

Ποιος «φωστήρας» σας είπε ότι, όταν αγοράζεις ένα προϊόν αυτό ανήκει στον πωλητή;

Τα ερωτήματα βέβαια είναι πολλά.

       Πολύ φοβάμαι ότι και πάλι οι όποιες ενέργειές σας, δικές σας και των περιφερειακών σας συμβούλων, απλώς ενισχύουν τις δυνάμεις της αδράνειας και στοχεύουν μόνο στη διατήρηση της καρέκλας και στη δημιουργία εντυπώσεων για εσωτερική κατανάλωση.

       Γιατί, αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι μου, τότε θα αναγκαστώ να επαναλάβω την ιστορική φράση της Μαλβίνας για τους άτολμους συνδικαλιστές ότι είναι 10 κ(όλοι) που ψάχνουν καρέκλα.

Με εκτίμηση

Μιχάλης Κανέλλος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ… ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ! ΑΒΑΣΤΑΚΤΗΣ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑΣ

 

 «Εγκληματική» αμέλεια ή κάτι άλλο;

 

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένας συνάδελφος – πρώην μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ο Δημήτρης Κορδαλής – γνωστοποιεί – ως όφειλε – στον Πρόεδρο του Συλλόγου και της ΟΔΕΕ, γραπτή οδηγία της ΔΕΗ για αμοιβές – όχι νόμιμες – που του έχει σταλεί με ημερομηνία Μαΐου 2018, ώστε να συμμορφωθεί μ’ αυτή !!

Η οδηγία αυτή γίνεται γνωστή – και πολύ σωστά – μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Και ξαφνικά – ω του θαύματος – μαθαίνουμε μέσα από την ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στις 30 Μαΐου 2018, ότι η οδηγία αυτή έχει ανακληθεί από πέρυσι τον Απρίλιο και ρωτάμε πως ενώ έχει ανακληθεί (;) η οδηγία, δίδεται σε δικαστικό επιμελητή να συμμορφωθεί μ’ αυτή – φέτος τον Μάϊο του 2018 (!).

Άλλο ερώτημα. Γιατί η απάντηση περί ανακλήσεως, η οποία προφανώς δεν έγινε γνωστή και στα περιφερειακά καταστήματα της ΔΕΗ, δεν έγινε γνωστή και στους συναδέλφους από πέρυσι τον Απρίλιο, ώστε να δίνουν τις απαντήσεις σε Διευθυντές Περιφερειακών Καταστημάτων;

Εμείς μπορεί και να γνωρίζουμε. Εάν όμως δεν είναι αυτό που μας περνά από το μυαλό, πρόκειται περί «εγκληματικής» αμέλειας. Και δεν αφορά μόνο τον Πρόεδρο θα προσθέσουμε. Γνωρίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης ότι έχουν ευθύνες; Ή ότι ο ρόλος τους εκεί δεν είναι μόνο διακοσμητικός;

(Μαθαίνουμε ακόμη από την ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ – δυστυχώς έτσι την «κατάντησαν» και αυτή – ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται οι συνάδελφοι, αναρμόδια πρόσωπα και διάφορες φήμες (!) αντί να αρχίζουν να εκλιπαρούν για να τους δοθεί κάποιου είδους συγχώρεση για την αδράνεια της ενημέρωσης που επέδειξαν).

Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Από πέρυσι ενημερώνουν μετά από ένα χρόνο και ζητούν και τα ρέστα;

 

Η θέση μας στη Γραμματεία της ΔΕΔΕ δεν υπάρχει πλέον

 

Να επισημάνουμε και κάτι ακόμα. Στο πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο στην Ταϋλάνδη, έγιναν και οι αρχαιρεσίες για εκλογές Προέδρου της ΔΕΔΕ και μελών της Γραμματείας. Δεν λέμε ότι η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, που είναι υπό την αιγίδα της ΔΕΔΕ, δεν είναι επιτυχία – αυτή εξ άλλου προυπήρχε.

Η θέση όμως της Ελλάδας στη Γραμματεία της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών δυστυχώς ΧΑΘΗΚΕ. Η Διεθνής Ένωση είναι το ανώτατο όργανο των Δικαστικών Επιμελητών στον κόσμο με εκπροσώπηση από 93 χώρες της υφηλίου. Η Ελλάδα είχε μέλος και εκπροσώπηση στην 11μελή Γραμματεία της ΔΕΔΕ από το 2009 συνεχώς. Είχε δώσει μάχες τα προηγούμενα χρόνια, είχε πείσει τους επικεφαλείς των αντιπροσωπειών και απολάμβανε της εμπιστοσύνης τους. Λυπούμαστε, αλλά δεν θα κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο.

 

Μας άκουσαν και πήγαν στην ΑΑΔΕ

 

Επιτέλους, ο Πρόεδρος και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας πήγαν στην ΑΑΔΕ, ύστερα από το δημοσίευμα που είχαμε αναρτήσει σ’ αυτή την ιστοσελίδα, και απ’ ότι ομολόγησε ο Πρόεδρος του φάνηκε χρήσιμο και αυτό, καθώς και άλλα.

Κόπωση (!) απ’ ότι φαίνεται υπάρχει στον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ στην επιτροπή για τις τροποποιήσεις του Κώδικά μας. Εξέφρασε την άποψη ότι τις προτάσεις προς το Υπουργείο πρέπει να τις αναθέσουν σε … καθηγητή (!). Προφανώς, ο ίδιος ως μέλος της επιτροπής στέρεψε από ιδέες. Και προ του κινδύνου να πάθει και … υπερκόπωση λέει και διάφορα «ασυνάρτητα» στο EDITORIAL της Ισηγορίας και αφήνει – τάχα μου – αιχμές για άλλα μέλη της επιτροπής. Και που τα γράφει αυτά; Όχι σε συνδικαλιστικό του έντυπο, αλλά στις σελίδες του κλαδικού οργάνου. Εκεί καταντήσαμε! Καμία σοβαρότητα και η απαξίωση του κλάδου προ των πυλών, όπως έχουμε ξαναγράψει. Το ερώτημα ύστερα από το πιο πάνω είναι πως με τέτοια διοίκηση θα υπάρχει ο κλάδος αύριο – μεθαύριο;

«Συνδικαλιστικά ερείπια».

Υ.Γ. Έκτακτη ολομέλεια της ΟΔΕΕ για να επιλύονται ζητήματα, θα γίνει καμία φορά; Ή θα κουραστεί και εδώ η διοίκηση να ορίσει ημερομηνία; Ή φοβάται μήπως δεν γίνει και εδώ απαρτία;

Συντακτική Επιτροπή

Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση στα Κράτη-Μέλη Δικογράφων και Εξώδικων εγγράφων σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις

Αναρτήθηκε στις 31/05/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2018:379:FIN&from=EN ) η τελική πρόταση για την τροποποίηση του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση Δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποτελεί προϊόν τριετούς προπαρασκευής στα Ευρωπαϊκά όργανα και διαλόγου στα Κράτη-Μέλη και τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην μελέτη και εφαρμογή αυτής της τροποποίησης είναι:

 • Η διαρκώς αυξανόμενη διασυνοριακή διακίνηση δικογράφων. Εκτιμάται ότι το 2018 θα διενεργηθούν στην Ε.Ε. περίπου 3,4 εκατομμύρια Δικαστικές πράξεις που έχουν διασυνοριακή εφαρμογή.
 • Οι σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί στην παραδοσιακή οδό διαβίβασης των εγγράφων μέσω των Αρχών Αποστολής και Παραλαβής που είχαν θεσπιστεί στο αρχικό κείμενο του Κανονισμού.
 • Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και οι ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις που πλέον προσφέρει στην διασυνοριακή ροή πληροφοριών ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη.

Κύριες αλλαγές που θα επιφέρει η τροποποίηση του Κανονισμού:

Μια βασική καινοτομία που προβλέπεται είναι η καθιέρωση μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών και των υπεύθυνων οργάνων για την αποστολή και παραλαβή των δικογράφων, η οποία μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα διασυνδέεται με  τα αντίστοιχα Εθνικά συστήματα πληροφορικής θα επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Το σύνολο των διακινούμενων εγγράφων και δικογράφων θα υπόκειται στο γενικό νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014 (e-idas) για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ενώ όπου απαιτείται σφράγιση ή/και χειρόγραφη υπογραφή του εγγράφου, επιτρέπεται αντ’ αυτών η χρήση «πιστοποιημένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών» (άρθρο 3α)

Το κόστος για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών επικοινωνίας, των σημείων πρόσβασης και διασύνδεσης στην κεντρική πλατφόρμα, της δημιουργίας και ρύθμισης των Εθνικών συστημάτων ώστε αυτά  να καταστούν διαλειτουργικά με την κεντρική πλατφόρμα, θα αναληφθεί απ’ τα Κράτη-Μέλη τα οποία  δύνανται ν’ αναζητήσουν χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα για το σκοπό αυτό. (άρθρο 3β)

Στο άρθρο 3γ θεσπίζεται η υπό προϋποθέσεις επίδοση αγνώστου διαμονής και προβλέπει:

 • Δικαστική συνδρομή για να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης από αρμόδιες Αρχές ύστερα από αίτημα Δικαστηρίου της χώρας μέλους που έχει επιληφθεί της διαδικασίας
 • Τη δυνατότητα πολιτών από άλλα Κράτη-Μέλη να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης στοιχείων κατοικίας, απευθείας στις Υπηρεσίες της χώρας διαμονής του παραλήπτη όπου τηρούνται συναφή αρχεία ή άλλες δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων ακόμα και με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Λεπτομερή πρακτική καθοδήγηση στους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τον προσδιορισμό της κατοικίας, εντός του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου με προοπτική να καταστεί αυτή η πληροφόρηση διαθέσιμη στο κοινό.

Στο άρθρο 4 περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαβίβαση των εγγράφων και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να τα συνοδεύουν, ενώ ενδιαφέρουσα πρόβλεψη αποτελεί η καθιέρωση των εγγράφων που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και φέρουν την σχετική πιστοποίηση του e-idas, ως πρωτότυπα είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική είτε στην εκτυπώσιμη τους μορφή.

Το άρθρο 6 περιλαμβάνει τις διαδικασίες παραλαβής και την απόδειξη παραλαβής που αποστέλλεται αυτόματα από την Υπηρεσία παραλαβής στην Υπηρεσία διαβίβασης, ενώ αντίστοιχα προβλέπει διαδικασίες για την προώθηση των εγγράφων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επίδοση από κατά τόπον αρμόδιο όργανο.

Το άρθρο 7α προβλέπει την υποχρέωση ορισμού αντικλήτου για το σκοπό της επίδοσης   στο κράτος-μέλος εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η δικαστική διαδικασία, ενώ το άρθρο 8 αναφέρεται στη δυνατότητα άρνησης παραλαβής του εγγράφου εφ’ όσον αυτό δεν είναι μεταφρασμένο σε γλώσσα που ο παραλήπτης κατανόει.

Εκεί που ο Κανονισμός αποκτά πραγματικά ενδιαφέρον είναι οι τρόποι επίδοσης που προβλέπει και είναι οι εξής:

Α) Άρθρο 14. Επίδοση με ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας με ταχυδρομικές υπηρεσίες σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Για τους σκοπούς του άρθρου 14, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη βεβαίωση παραλαβής που παρατίθεται στο αντίστοιχο παράρτημα του κανονισμού. Ανεξαρτήτως του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη και όταν το έγγραφο παραδόθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη σε ενήλικα άτομα που ζουν στην ίδια οικία με τον αποδέκτη ή απασχολούνται εκεί από τον παραλήπτη και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και είναι πρόθυμοι να παραλάβουν το έγγραφο.

Β) Άμεση επίδοση.

Η επίδοση των δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος απευθείας μέσω των Δικαστικών Επιμελητών, των υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με το είδος των επαγγελμάτων ή τα αρμόδια πρόσωπα που επιτρέπεται να εκτελούν υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου στο έδαφός τους.

Γ) Άρθρο 15α. Ηλεκτρονική επίδοση.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιείται απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος μέσω ηλεκτρονικών μέσων στους λογαριασμούς χρηστών στους οποίους έχει πρόσβαση ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα έγγραφα αποστέλλονται και παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

β) Μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ο παραλήπτης έδωσε ρητά τη συγκατάθεση του στο Δικαστήριο ή την Αρχή που επελήφθη της διαδικασίας για να χρησιμοποιήσει το  συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη για σκοπούς επίδοσης εγγράφων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τα υπόλοιπα άρθρα που μας ενδιαφέρουν αναφέρονται στην θεσμοθέτηση και εγκατάσταση του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής (άρθρο 18α), στην άμυνα του εναγομένου (άρθρο 19) και τις διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης της εφαρμογής του Κανονισμού (άρθρα 23α και 24).

Η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπολογίζεται να γίνει το προσεχές φθινόπωρο, ενώ για την πλήρη εφαρμογή της προβλέπεται διάστημα προσαρμογής έως 24 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συνθήκες της Ε.Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Η ηλεκτρονική εποχή έρχεται τάχιστα και δε θα μας ρωτήσει αν μας αρέσει ή όχι. Είναι αποκλειστικά δική μας επιλογή αν θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις ή αν θα αυτές θα μας ξεπεράσουν, θέτοντας τον κλάδο μας στη λίστα με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν.
 • Οποιαδήποτε σκέψη για αναβολή, μετάθεση στο απώτερο μέλλον και γενικώς καθυστέρησης στην προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα θα οδηγήσει σε τετελεσμένα των οποίων οι συνέπειες ούτε θα μπορούν να εκτιμηθούν, ούτε να αντιμετωπισθούν.
 • Η ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού προϋποθέτει ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων κατάλληλων προδιαγραφών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του με την κεντρική πλατφόρμα και τα υπόλοιπα Εθνικά Συστήματα. Εάν ο Κλάδος μας θέλει να παίξει ρόλο στην ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού, αποτελεί υψίστης προτεραιότητας ζήτημα η χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ο.Δ.Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 για την τροποποίηση του άρθρου 34 του Κώδικα μας και την θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλίου χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.
 • Το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής στο οποίο αναφέρεται ο Κανονισμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για την πλατφόρμα e-Codex ( Για  περισσότερες πληροφορίες:  http://ecodex.ee.auth.gr/index.php ) η οποία αυτό τον καιρό αναβαθμίζεται για να δεχθεί την εφαρμογή της διαβίβασης των εγγράφων. Στην Ελλάδα την ευθύνη λειτουργίας της έχει το τμήμα πληροφορικής ου Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Όπως διαπιστώνεται, η ηλεκτρονική πιστοποίηση και συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 θα αποτελεί σύντομα απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε διασυνοριακής ή ενδοχώριας δραστηριότητας. Ως εκ τούτου φωνές που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ακούγονται στον κλάδο μας ενάντια στην ηλεκτρονικότητα, μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν στους συναδέλφους.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Δικαστικός Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Αθηνών

ΕΙΔΕΣ Η Δ.Ε.Η. !!!

κ.κ. Συνάδελφοι,

μετά από έντονη αλλά ώριμη σκέψη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατέληξα να απευθυνθώ σε εσάς, θέλοντας να θέσω στην κρίση σας κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς που μου γεννήθηκαν από το κείμενο της Δ.Ε.Η. που εστάλη προς όλη την Ελλάδα για μεγάλο αριθμό επιδόσεων που αποστέλλει σε καταναλωτές – πελάτες της.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:ΔΝΤΥΠΟ ΔΕΗ

Πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι:

 Η διοίκηση του Κλάδου το γνωρίζει;;;     Προφανώς και το γνωρίζει.!!!

Και αφού το γνωρίζουν όλοι [Ομοσπονδία – Σύλλογος Αθήνας – Λάρισας κλπ] έχουν κάνει κάποιες ενέργειες ;;;       Προφανώς και όχι !!!

Να ενημερωθείτε για κάτι.  Όταν έγιναν οι γνωστές συναντήσεις για τον καθορισμό των αμοιβών μας (που ισχύουν, εν τέλει, από Μάρτιο 2016) το κύριο αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ήταν αυτό ακριβώς που «απαιτεί» η Δ.Ε.Η. και εν τέλει, από προφανή θέση ισχυρού «εκβιάζει» πως αν δεν γίνουν όλα (αθροιστικά) δεκτά (από κάποιους δικαστικούς επιμελητές) τότε δεν θα πάρουν κανένα έγγραφο να επιδώσουν.   Που τα βρήκε γραμμένα η ΔΕΗ όλα αυτά που απαιτεί;;; “Όταν γίνονται επιδόσεις προς την ίδια κατεύθυνση – διαδρομή…..»

Επίσης, χωρίς αυτό να αποτελεί παραβίαση του ΦΕΚ των αμοιβών, πως διασφαλίζεται ο συνάδελφος στο νέο πλαίσιο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).   Ξέρουν, έστω, για τι πράγμα μιλάμε;;; Πριν από δύο (2) μήνες ενημερωθήκατε από τον Γιώργο Γρηγόρη.  Τώρα που η ΔΕΗ το απαιτεί εμείς με ποιο τρόπο παραδίδουμε – σε ηλεκτρονική μορφή [pdf] ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;;;

Σε αυτήν την προφανή παραβίαση του ΦΕΚ των αμοιβών μας η Διοίκηση, Ο Πρόεδρος, Ο αντιπρόεδρος (ο … Λαρίσης), ο έτερος αντιπρόεδρος (ο … Θεσσαλονίκης), οι λοιποί Πρόεδροι έκαναν κάτι;; … θα κάνουν κάτι;; … ή έχουν ήδη αρχίσει [αντί να παλεύουν για τον Κλάδο] να προσπαθούν να δημιουργήσουν εχθρούς… ξέρετε αυτούς που υπονομεύουν το θεάρεστο έργο της Διοίκησης, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού έχουν …. Άλλα τινά !!!

Αναρωτιέται κανείς, πρόκειται, οι διοικούντες, να ασχοληθούν με το σήμερα και το αύριο των συναδέλφων  αγωνιζόμενοι για νέους στόχους ή θα τσαλαβουτούν στην ανυπαρξία και την ανικανότητά τους θέτοντας εκ νέου στόχους και επιδιώξεις που ήδη τους παραδόθηκαν με νόμους.  Διαβάσαμε όλοι στο τελευταίο τεύχος της Ισηγορίας και δη στο Editorial  τα εξής:  «Γι’ αυτό το ζήτημα θα επαναλάβω ότι στόχος του κλάδου μας είναι να εναρμονιστεί ……… να κατοχυρώσει τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αυτές να διενεργούνται από τον δικαστικό επιμελητή»….

Κρίμα !!!

Ακόμα δεν έχετε μάθει την παράγραφο 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔικ. {ν. 3994/25.7.2011 – ΦΕΚ  Α’ 165).  Σας παραδόθηκε νόμος κύριοι της Διοίκησης προτάσεις και ευχολόγια.  Ισχύει εδώ και ΕΠΤΑ (7) ΧΡΟΝΙΑ !!!  Εσείς ακόμα για αυτό παλεύετε ;;;  Θυμάστε, είμαι βέβαιος,  ποιοι το κατάφεραν και το παρέδωσαν στον Κλάδο (μην πείτε ότι ήσασταν συντελεστής εκείνης της επιτυχίας… γίνεστε φαιδροί κι αστείοι).

Προχωρήστε λοιπόν, πιο μπροστά, κάντε κάτι περισσότερο (όχι τις σαχλαμάρες περί …. διαβιβάσεων και άλλα συναφή.!!!)

Διασφαλίστε την είσπραξη των αμοιβών – τις πολύ καλές αμοιβές μας – έτσι όπως γράφηκαν στην κοινή Υπουργική απόφαση.  Μην παραδίδετε τον κάθε συνάδελφο βορά  στα συμφέροντα των ισχυρών εντός ή εκτός του κλάδου…. μην τον εγκαταλείπετε.!!!

Μην αρχίζετε από τώρα την προεκλογική σας τακτική, διχάζοντας και λασπολογώντας ..… Έχετε ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά σας. Προσπαθήστε, επιτέλους,  για κάτι… Κάτι!!!

Διονύσης Κριάρης

 Δικαστικός Επιμελητής