ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση στα Κράτη-Μέλη Δικογράφων και Εξώδικων εγγράφων σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις

Αναρτήθηκε στις 31/05/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2018:379:FIN&from=EN ) η τελική πρόταση για την τροποποίηση του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση Δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποτελεί προϊόν τριετούς προπαρασκευής στα Ευρωπαϊκά όργανα και διαλόγου στα Κράτη-Μέλη και τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην μελέτη και εφαρμογή αυτής της τροποποίησης είναι:

 • Η διαρκώς αυξανόμενη διασυνοριακή διακίνηση δικογράφων. Εκτιμάται ότι το 2018 θα διενεργηθούν στην Ε.Ε. περίπου 3,4 εκατομμύρια Δικαστικές πράξεις που έχουν διασυνοριακή εφαρμογή.
 • Οι σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί στην παραδοσιακή οδό διαβίβασης των εγγράφων μέσω των Αρχών Αποστολής και Παραλαβής που είχαν θεσπιστεί στο αρχικό κείμενο του Κανονισμού.
 • Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και οι ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις που πλέον προσφέρει στην διασυνοριακή ροή πληροφοριών ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη.

Κύριες αλλαγές που θα επιφέρει η τροποποίηση του Κανονισμού:

Μια βασική καινοτομία που προβλέπεται είναι η καθιέρωση μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών και των υπεύθυνων οργάνων για την αποστολή και παραλαβή των δικογράφων, η οποία μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα διασυνδέεται με  τα αντίστοιχα Εθνικά συστήματα πληροφορικής θα επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Το σύνολο των διακινούμενων εγγράφων και δικογράφων θα υπόκειται στο γενικό νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014 (e-idas) για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ενώ όπου απαιτείται σφράγιση ή/και χειρόγραφη υπογραφή του εγγράφου, επιτρέπεται αντ’ αυτών η χρήση «πιστοποιημένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών» (άρθρο 3α)

Το κόστος για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών επικοινωνίας, των σημείων πρόσβασης και διασύνδεσης στην κεντρική πλατφόρμα, της δημιουργίας και ρύθμισης των Εθνικών συστημάτων ώστε αυτά  να καταστούν διαλειτουργικά με την κεντρική πλατφόρμα, θα αναληφθεί απ’ τα Κράτη-Μέλη τα οποία  δύνανται ν’ αναζητήσουν χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα για το σκοπό αυτό. (άρθρο 3β)

Στο άρθρο 3γ θεσπίζεται η υπό προϋποθέσεις επίδοση αγνώστου διαμονής και προβλέπει:

 • Δικαστική συνδρομή για να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης από αρμόδιες Αρχές ύστερα από αίτημα Δικαστηρίου της χώρας μέλους που έχει επιληφθεί της διαδικασίας
 • Τη δυνατότητα πολιτών από άλλα Κράτη-Μέλη να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης στοιχείων κατοικίας, απευθείας στις Υπηρεσίες της χώρας διαμονής του παραλήπτη όπου τηρούνται συναφή αρχεία ή άλλες δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων ακόμα και με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Λεπτομερή πρακτική καθοδήγηση στους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τον προσδιορισμό της κατοικίας, εντός του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου με προοπτική να καταστεί αυτή η πληροφόρηση διαθέσιμη στο κοινό.

Στο άρθρο 4 περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαβίβαση των εγγράφων και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να τα συνοδεύουν, ενώ ενδιαφέρουσα πρόβλεψη αποτελεί η καθιέρωση των εγγράφων που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και φέρουν την σχετική πιστοποίηση του e-idas, ως πρωτότυπα είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική είτε στην εκτυπώσιμη τους μορφή.

Το άρθρο 6 περιλαμβάνει τις διαδικασίες παραλαβής και την απόδειξη παραλαβής που αποστέλλεται αυτόματα από την Υπηρεσία παραλαβής στην Υπηρεσία διαβίβασης, ενώ αντίστοιχα προβλέπει διαδικασίες για την προώθηση των εγγράφων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επίδοση από κατά τόπον αρμόδιο όργανο.

Το άρθρο 7α προβλέπει την υποχρέωση ορισμού αντικλήτου για το σκοπό της επίδοσης   στο κράτος-μέλος εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η δικαστική διαδικασία, ενώ το άρθρο 8 αναφέρεται στη δυνατότητα άρνησης παραλαβής του εγγράφου εφ’ όσον αυτό δεν είναι μεταφρασμένο σε γλώσσα που ο παραλήπτης κατανόει.

Εκεί που ο Κανονισμός αποκτά πραγματικά ενδιαφέρον είναι οι τρόποι επίδοσης που προβλέπει και είναι οι εξής:

Α) Άρθρο 14. Επίδοση με ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας με ταχυδρομικές υπηρεσίες σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Για τους σκοπούς του άρθρου 14, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη βεβαίωση παραλαβής που παρατίθεται στο αντίστοιχο παράρτημα του κανονισμού. Ανεξαρτήτως του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη και όταν το έγγραφο παραδόθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη σε ενήλικα άτομα που ζουν στην ίδια οικία με τον αποδέκτη ή απασχολούνται εκεί από τον παραλήπτη και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και είναι πρόθυμοι να παραλάβουν το έγγραφο.

Β) Άμεση επίδοση.

Η επίδοση των δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος απευθείας μέσω των Δικαστικών Επιμελητών, των υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με το είδος των επαγγελμάτων ή τα αρμόδια πρόσωπα που επιτρέπεται να εκτελούν υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου στο έδαφός τους.

Γ) Άρθρο 15α. Ηλεκτρονική επίδοση.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιείται απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος μέσω ηλεκτρονικών μέσων στους λογαριασμούς χρηστών στους οποίους έχει πρόσβαση ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα έγγραφα αποστέλλονται και παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

β) Μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ο παραλήπτης έδωσε ρητά τη συγκατάθεση του στο Δικαστήριο ή την Αρχή που επελήφθη της διαδικασίας για να χρησιμοποιήσει το  συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη για σκοπούς επίδοσης εγγράφων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τα υπόλοιπα άρθρα που μας ενδιαφέρουν αναφέρονται στην θεσμοθέτηση και εγκατάσταση του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής (άρθρο 18α), στην άμυνα του εναγομένου (άρθρο 19) και τις διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης της εφαρμογής του Κανονισμού (άρθρα 23α και 24).

Η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπολογίζεται να γίνει το προσεχές φθινόπωρο, ενώ για την πλήρη εφαρμογή της προβλέπεται διάστημα προσαρμογής έως 24 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συνθήκες της Ε.Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Η ηλεκτρονική εποχή έρχεται τάχιστα και δε θα μας ρωτήσει αν μας αρέσει ή όχι. Είναι αποκλειστικά δική μας επιλογή αν θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις ή αν θα αυτές θα μας ξεπεράσουν, θέτοντας τον κλάδο μας στη λίστα με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν.
 • Οποιαδήποτε σκέψη για αναβολή, μετάθεση στο απώτερο μέλλον και γενικώς καθυστέρησης στην προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα θα οδηγήσει σε τετελεσμένα των οποίων οι συνέπειες ούτε θα μπορούν να εκτιμηθούν, ούτε να αντιμετωπισθούν.
 • Η ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού προϋποθέτει ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων κατάλληλων προδιαγραφών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του με την κεντρική πλατφόρμα και τα υπόλοιπα Εθνικά Συστήματα. Εάν ο Κλάδος μας θέλει να παίξει ρόλο στην ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού, αποτελεί υψίστης προτεραιότητας ζήτημα η χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ο.Δ.Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 για την τροποποίηση του άρθρου 34 του Κώδικα μας και την θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλίου χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.
 • Το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής στο οποίο αναφέρεται ο Κανονισμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για την πλατφόρμα e-Codex ( Για  περισσότερες πληροφορίες:  http://ecodex.ee.auth.gr/index.php ) η οποία αυτό τον καιρό αναβαθμίζεται για να δεχθεί την εφαρμογή της διαβίβασης των εγγράφων. Στην Ελλάδα την ευθύνη λειτουργίας της έχει το τμήμα πληροφορικής ου Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Όπως διαπιστώνεται, η ηλεκτρονική πιστοποίηση και συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 θα αποτελεί σύντομα απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε διασυνοριακής ή ενδοχώριας δραστηριότητας. Ως εκ τούτου φωνές που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ακούγονται στον κλάδο μας ενάντια στην ηλεκτρονικότητα, μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν στους συναδέλφους.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Δικαστικός Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Αθηνών

ΕΙΔΕΣ Η Δ.Ε.Η. !!!

κ.κ. Συνάδελφοι,

μετά από έντονη αλλά ώριμη σκέψη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατέληξα να απευθυνθώ σε εσάς, θέλοντας να θέσω στην κρίση σας κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς που μου γεννήθηκαν από το κείμενο της Δ.Ε.Η. που εστάλη προς όλη την Ελλάδα για μεγάλο αριθμό επιδόσεων που αποστέλλει σε καταναλωτές – πελάτες της.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:ΔΝΤΥΠΟ ΔΕΗ

Πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι:

 Η διοίκηση του Κλάδου το γνωρίζει;;;     Προφανώς και το γνωρίζει.!!!

Και αφού το γνωρίζουν όλοι [Ομοσπονδία – Σύλλογος Αθήνας – Λάρισας κλπ] έχουν κάνει κάποιες ενέργειες ;;;       Προφανώς και όχι !!!

Να ενημερωθείτε για κάτι.  Όταν έγιναν οι γνωστές συναντήσεις για τον καθορισμό των αμοιβών μας (που ισχύουν, εν τέλει, από Μάρτιο 2016) το κύριο αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ήταν αυτό ακριβώς που «απαιτεί» η Δ.Ε.Η. και εν τέλει, από προφανή θέση ισχυρού «εκβιάζει» πως αν δεν γίνουν όλα (αθροιστικά) δεκτά (από κάποιους δικαστικούς επιμελητές) τότε δεν θα πάρουν κανένα έγγραφο να επιδώσουν.   Που τα βρήκε γραμμένα η ΔΕΗ όλα αυτά που απαιτεί;;; “Όταν γίνονται επιδόσεις προς την ίδια κατεύθυνση – διαδρομή…..»

Επίσης, χωρίς αυτό να αποτελεί παραβίαση του ΦΕΚ των αμοιβών, πως διασφαλίζεται ο συνάδελφος στο νέο πλαίσιο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).   Ξέρουν, έστω, για τι πράγμα μιλάμε;;; Πριν από δύο (2) μήνες ενημερωθήκατε από τον Γιώργο Γρηγόρη.  Τώρα που η ΔΕΗ το απαιτεί εμείς με ποιο τρόπο παραδίδουμε – σε ηλεκτρονική μορφή [pdf] ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;;;

Σε αυτήν την προφανή παραβίαση του ΦΕΚ των αμοιβών μας η Διοίκηση, Ο Πρόεδρος, Ο αντιπρόεδρος (ο … Λαρίσης), ο έτερος αντιπρόεδρος (ο … Θεσσαλονίκης), οι λοιποί Πρόεδροι έκαναν κάτι;; … θα κάνουν κάτι;; … ή έχουν ήδη αρχίσει [αντί να παλεύουν για τον Κλάδο] να προσπαθούν να δημιουργήσουν εχθρούς… ξέρετε αυτούς που υπονομεύουν το θεάρεστο έργο της Διοίκησης, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού έχουν …. Άλλα τινά !!!

Αναρωτιέται κανείς, πρόκειται, οι διοικούντες, να ασχοληθούν με το σήμερα και το αύριο των συναδέλφων  αγωνιζόμενοι για νέους στόχους ή θα τσαλαβουτούν στην ανυπαρξία και την ανικανότητά τους θέτοντας εκ νέου στόχους και επιδιώξεις που ήδη τους παραδόθηκαν με νόμους.  Διαβάσαμε όλοι στο τελευταίο τεύχος της Ισηγορίας και δη στο Editorial  τα εξής:  «Γι’ αυτό το ζήτημα θα επαναλάβω ότι στόχος του κλάδου μας είναι να εναρμονιστεί ……… να κατοχυρώσει τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αυτές να διενεργούνται από τον δικαστικό επιμελητή»….

Κρίμα !!!

Ακόμα δεν έχετε μάθει την παράγραφο 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔικ. {ν. 3994/25.7.2011 – ΦΕΚ  Α’ 165).  Σας παραδόθηκε νόμος κύριοι της Διοίκησης προτάσεις και ευχολόγια.  Ισχύει εδώ και ΕΠΤΑ (7) ΧΡΟΝΙΑ !!!  Εσείς ακόμα για αυτό παλεύετε ;;;  Θυμάστε, είμαι βέβαιος,  ποιοι το κατάφεραν και το παρέδωσαν στον Κλάδο (μην πείτε ότι ήσασταν συντελεστής εκείνης της επιτυχίας… γίνεστε φαιδροί κι αστείοι).

Προχωρήστε λοιπόν, πιο μπροστά, κάντε κάτι περισσότερο (όχι τις σαχλαμάρες περί …. διαβιβάσεων και άλλα συναφή.!!!)

Διασφαλίστε την είσπραξη των αμοιβών – τις πολύ καλές αμοιβές μας – έτσι όπως γράφηκαν στην κοινή Υπουργική απόφαση.  Μην παραδίδετε τον κάθε συνάδελφο βορά  στα συμφέροντα των ισχυρών εντός ή εκτός του κλάδου…. μην τον εγκαταλείπετε.!!!

Μην αρχίζετε από τώρα την προεκλογική σας τακτική, διχάζοντας και λασπολογώντας ..… Έχετε ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά σας. Προσπαθήστε, επιτέλους,  για κάτι… Κάτι!!!

Διονύσης Κριάρης

 Δικαστικός Επιμελητής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Δ.Ο.Υ.  Ν. ΙΩΝΙΑΣ μεταφέρθηκε στην οδό Λεωφ. Ηρακλείου αρ.269, του Δήμου Ν. Ιωνίας (δηλ. στο κτίριο που στεγάζεται το  Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας) και  στον  2ο  και  3ο  όροφο του κτιρίου   αυτού,  οι  δε   επιδόσεις   γίνονται στο   Δικαστικό Τμήμα που βρίσκεται στον 2ο όροφο.

Συνέχεια ανευθυνότητας το … ανάγνωσμα

Ανήκουστο και αυτό! Συνέβη όμως και αποτελεί συνέχεια της ανήμπορης να διοικήσει τον κλάδο, διοίκησης.

Σας ενημερώνουμε πως έχει το ζήτημα, επειδή και αυτό συζητιέται πολύ μεταξύ των συναδέλφων.

Στην τελευταία Εκτελεστική Γραμματεία συζητήθηκε ως θέμα η υπόδειξη εκπροσώπων του κλάδου στον τομέα του Ταμείου Νομικών, ενώ (προσοχή !!!) δεν είναι αρμοδιότητα της Γραμματείας, αλλά για τη λήψη αυτής της απόφασης έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Τί και αν του έλεγαν του Προέδρου ότι κακώς βάζει το θέμα, οι αντιπρόσωποι της ΠΡΟΣΥΔΕ που ήταν παρόντες. Ο Πρόεδρος απαντούσε να του βρούν τη σχετική διάταξη που είναι γραμμένη γιατί ψάχνει και δεν την βρίσκει (!!!) και επιπλέον δεν έχει και προθεσμία, ώστε να συγκληθεί η Ολομέλεια.

Να του πούμε λοιπόν, αφού θέλει να λέγεται Πρόεδρος της ΟΔΕΕ, να διαβάσει: άρθρο 121 περ. γ και παραπομπή στην περίπτωση α του άρθρου 117 του Ν. 2318/1995 (Να θυμίσουμε επίσης ότι η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας εκλέγει και την Εκτελεστική Γραμματεία).

Έχουμε να κάνουμε δύο επισημάνσεις:

α) Μία διοίκηση προβλέπει για το χρόνο της θητείας των εκπροσώπων του κλάδου στα ταμεία και τους υποδεικνύει έστω και στην ετήσια Γενική Συνέλευση που προηγείται ή εν πάση περιπτώσει εξουσιοδοτεί (για να είναι νόμιμη η υπόδειξη) τη Γραμματεία να λάβει απόφαση.

β) Γιατί δεν υπέδειξαν για το Ταμείο νέους συναδέλφους και υπέδειξαν δύο πρόσωπα που ενδεχομένως δεν θα έχουν ολοκληρωμένη θητεία στο Ταμείο, αφού λόγω ορίου ηλικίας θα πλησιάζουν την συνταξιοδότηση;

Ψιλά γράμματα θα μας πείτε γι’ αυτούς που μέχρι τώρα αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να διοικήσουν με την απαιτούμενη σοβαρότητα τον κλάδο. Είπαμε. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν!

Γρήγορες αλλά σοβαρές επισημάνσεις

Οι δικηγόροι ξανά μόνοι τους (ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ λέει ότι συναντήθηκαν μαζί τους μέλη της εκτελεστικής γραμματείας – ενώ άλλα μέλη δεν το γνωρίζουν ούτε ενημερώθηκαν – φανταστείτε πως δουλεύει αυτή η διοίκηση όταν δεν ενημερώνονται όλα τα μέλη της Γραμματείας – δεν θα πούμε σε επίπεδο καφενείου, γιατί θα προσβάλουμε τους θαμώνες του καφενείου) επισκέφθηκαν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος τους υποσχέθηκε την άμεση καταβολή των οφειλομένων αμοιβών νομικής βοήθειας. Θα σκέφθηκαν όμως στη διοίκηση του κλάδου μας, ότι αν θα καταβληθούν οι αμοιβές των δικηγόρων είναι φυσικό επόμενο να καταβληθούν και στους δικαστικούς επιμελητές. Γιατί να χαλάσουν λοιπόν τον ύπνο τους;

Οι δικηγόροι στις 26-3-2018 ξανά μόνοι τους (μετά την υποτιθέμενη στις 20-3-2018 (;) συνάντηση με μέλη της Γραμματείας της ΟΔΕΕ) συναντήθηκαν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, (και τον Υφυπουργό Αναστάσιο Πετρόπουλο) η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα των δικηγόρων για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας (από το λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί από την εισφορά 120€) στους άνεργους και υποαπασχολούμενους δικηγόρους και λοιπούς ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ και δεσμεύτηκε ότι θα στείλει το σχέδιο της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Γιατί να ξαναχαλάσουν τον ύπνο τους οι δικοί μας στη διοίκηση; Αν το επίδομα ανεργίας θα χορηγηθεί στους δικηγόρους είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα χορηγηθεί και τους δικαστικούς επιμελητές, διότι και εμείς ήμασταν ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ. Όχι θα κάτσουν να σκάσουν! Είπαμε. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι! Αλίμονο όμως στον κλάδο! (Πάντως τα μέλη της ΠΡΟΣΥΔΕ τρέχουν για να προλάβουν ό,τι μπορούν μόνοι τους).

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Είναι λυπηρό πλέον να ακούμε συναδέλφους να λένε ότι το ισχύον σύστημα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων με πτυχιούχους νομικής είναι κατάντια για τον κλάδο.

Άλλη μία τελευταία, άδικη και καταστροφική για τον κλάδο πράξη, άλλη μία «αμαρτία» της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. πριν την παραδειγματική «σταύρωσή» της (λένε…)!

Ερημώνει ο κλάδος (λένε…)!

Η επαρχία ερήμωσε. Δεν υπάρχουν εκεί πλέον Δικαστικοί Επιμελητές. Οι Δ.Ο.Υ. και οι άλλες κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν βρίσκουν ……! Θα παρέμβει μία μέρα ο Εισαγγελέας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα ανοίξει εντελώς το επάγγελμα, και θα διορίσει δύο με τρείς χιλιάδες και τότε καήκαμε (λένε…..)!

Και τί το θέλουμε το πτυχίο νομικής, μπορούμε εμείς, οι παλαιοί, (χωρίς πτυχίο νομικής), να ανταγωνιστούμε τους νέους (αυτούς με πτυχίο νομικής)?

Και τα καημένα τα παιδιά που ήταν ασκούμενοι όλα αυτά τα χρόνια και μείνανε απ’ έξω, κρίμα δεν είναι……?

Ωραία συγκινητικά και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα, γεμάτα μεγαλοψυχία και δικαιοσύνη, θα έλεγε κάποιος συνάδελφος, και ίσως πολλοί από εμάς να πείθονται με αυτά.

Εμπαθείς και δόλιες μικροδιαλέξεις και λογίδρια πέριξ του εργασιακού μας βίου, με αστείρευτη καλοσύνη, άπλετη συμπόνια για όλους τους συναδέλφους, αλλά και περίσσεια αγωνία για το μέλλον του κλάδου, δίνουν και παίρνουν σε καθημερινή βάση…..!

Αλλά πραγματικά συνάδελφε, πρέπει να μάθεις να αναγνωρίζεις αυτό το ψεύτικο προσωπείο τους και να το αποστρέφεσαι. Το συμφέρον το δικό τους, σίγουρα δεν συνάδει με το συμφέρον το δικό σου, και σε καμιά περίπτωση δεν είναι συμβατό με το συμφέρον του κλάδου μας.

Η πραγματική αλήθεια είναι ότι, τα τελευταία χρόνια του πρότερου συστήματος εισαγωγής Δικαστικών Επιμελητών, έθεσαν τις βάσεις της κυριαρχίας του σημερινού Προέδρου.
Διαβάστε περισσότερα…

ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ 2018

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ.

Αυτό δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο.

Γενική συνέλευση του Συλλόγου για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν έγινε. Ειδικότερα, φέτος δεν έγινε ούτε την δεύτερη ημέρα και το Δ.Σ. του Συλλόγου θα αποφασίσει πλέον για απολογισμούς και προϋπολογισμούς. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο Σύλλογό μας, για δεύτερη συνεχή χρονιά να μην επιτυγχάνεται απαρτία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι. Υπάρχει στο λεξιλόγιο του Προέδρου και των λοιπών του Προεδρείου η λέξη ντροπή; Ξέρουν το νόημά της; Κάποιοι που θα είχαν στοιχειωδώς λίγη ευθιξία ή τσίπα (προφανώς δεν ξέρουν τί είναι η τσίπα) επάνω τους θα είχαν εξαφανιστεί από τον συνδικαλιστικό χώρο. Δεν μιλάμε ότι κάποιοι θα είχαν εξ αυτού του λόγου – και άλλων βεβαίως που έχουμε απαριθμήσει στο παρελθόν – αποφασίσει να κάνουν χαρακίρι.

Μήν αναμασούν το γνωστό ότι δεν ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι να παρευρεθούν και ρίχνουν σ’ αυτούς τις ευθύνες. Όταν η ηγεσία του κλάδου δεν λειτουργεί, δεν εργάζεται, δεν προσφέρει και επί πλέον «δουλεύει» τους συναδέλφους επιδιδόμενη σε «μπουρδολογίες» και αοριστολογίες για τα πεπραγμένα, δεν εμπνέει τους συναδέλφους και είναι φυσικό να αδιαφορήσουν. Τους μάθανε λοιπόν. Και το συμπέρασμα είναι ότι δεν τους εμπιστεύονται. Και ντρέπονται πλέον αυτοί για λογαριασμό τους.

 

Υ.Γ. Ούτε και αυτό είναι – δυστυχώς – πρωταπριλιάτικο αστείο.

Ναι, θα πάνε στην Ταϋλάνδη ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ και του Συλλόγου Αθήνας (εμείς λέμε ότι πρέπει να πάει) αλλά και οι 3 (!) Αντιπρόεδροι της ΟΔΕΕ (ο ένας είναι τουλάχιστον δικαιολογημένος) και ο Αντιπρόεδρος (!) του Συλλόγου. Κατά συνέπεια, ο κλάδος μένει (και η ΟΔΕΕ και ο Σύλλογος) ακέφαλος για τις ημέρες που θα λείπουν. Τί να πεί κανείς. Σηκώνει τα χέρια ψηλά! Άκου όλοι οι Αντιπρόεδροι!