Επείγουσες δημοσιεύσεις… και βουτιές!

Συνάδελφοι,

ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 4335/2015 δημιουργούνται τα κάτωθι ζητήματα.

Η ισχύς όλων των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για όσους τίτλους εκτελεστούς επιδοθούν με επιταγή προς πληρωμή από 1.1.2016 και μετά, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 11 του ενάτου άρθρου και συγκεκριμένα αναφέρεται :

11. Οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ’, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β’, 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ’, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 3 εδάφιο δ’, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β’, αναφορικά με την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών, θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 15.9.2015, και το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής της ιστοσελίδας δημοσιεύσεως πλειστηριασμών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες για τις σχετικές δημοσιεύσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι διατυπώσεις δημοσιότητας καλύπτονται με τη δημοσίευση των προβλεπόμενων στις ανωτέρω διατάξεις πράξεων και στοιχείων, εντός των τασσόμενων από αυτές προθεσμιών, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας, που εκδίδεται στην περιφερειακή ενότητα, διαφορετικά στην έδρα της περιφέρειας όπου υπάγεται ο δήμος.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

α.- Σύμφωνα με τον 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» οι δημοσιεύσεις των προγραμμάτων προβλεπόταν να δημοσιεύονται σε ημερήσια εφημερίδα.

β.- Στη συνέχεια σύμφωνα με το 1653/1986 άρθρο 3 παρ. 8 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4114/1960 «ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ» και πλέον οι δημοσιεύσεις για όσους πλειστηριασμούς διενεργούνται στην περιφέρεια των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς πραγματοποιούνται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

γ.- Ύστερα από τις σαρωτικές τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του 1994 το πιο πάνω άρθρο του ν. 4114/1960 εκ νέου τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 2214/1994 και ισχύει έκτοτε. Continue reading Επείγουσες δημοσιεύσεις… και βουτιές!

Η ΠΡΟΣΥΔΕ ενημέρωσε τους συναδέλφους του Συλλόγου μας για τον ψηφισθέντα νέο Κ.Πολ.Δ. και τα «κλειστά επαγγέλματα»

Στις 29-7-2015 μέσα σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της Ομοσπονδίας μας (λυπούμαστε που δεν υπήρχε μεγαλύτερος χώρος και καθίσματα – πολλοί συνάδελφοι έμειναν όρθιοι επί δύο ώρες) ενημέρωσε τους δικαστικούς επιμελητές του Συλλόγου μας για τον ψηφισθέντα στις 22-7-2015 από τη Βουλή νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και για τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα», κρίσιμων από μακροοικονομικής άποψης, που ψηφίστηκαν στις 16-7-2015 με το νόμο 4334 ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενο βήμα.

Η ανάλυση των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δ. έγινε από τους Ευθύμιο Πρεκετέ, Διονύση Κριάρη και Μιχάλη Κανέλλο και ήταν διεξοδική κυρίως στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι ομιλητές επισήμαναν αντιφάσεις στις ψηφισθείσες διατάξεις και σχολίασαν αποδοκιμάζοντας με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τον ακρωτηριασμό βασικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκφρασμένες θέσεις μας και τις κατατεθειμένες προτάσεις μας, καθώς και των εξοβελισμό σημαντικών άρθρων στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης που στόχευαν στην ακριβή και αντικειμενική ενημέρωση του οφειλέτου, ενώ τώρα παραβιάζονται ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και οι αρχές της δίκαιης δίκης.

Επίσης, αναλύθηκαν λεπτομερώς οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα, οι περισσότερες των οποίων θα εφαρμοστούν από την 1.1.2016.

Επί των τροποποιήσεων και των μεταβατικών διατάξεων έγινε γόνιμος διάλογος από τους συναδέλφους, δόθηκαν δε απαντήσεις σε απορίες και προβληματισμούς κυρίως στις μεταβατικές διατάξεις. Continue reading Η ΠΡΟΣΥΔΕ ενημέρωσε τους συναδέλφους του Συλλόγου μας για τον ψηφισθέντα νέο Κ.Πολ.Δ. και τα «κλειστά επαγγέλματα»

Ενημέρωση για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα «κλειστά επαγγέλματα»

Συνάδελφοι,

Η ΠΡΟΣΥΔΕ σας καλεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 5 μ.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην οδό Καρόλου αριθ. 28 να σας ενημερώσει για τον ψηφισθέντα νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (κυρίως για τις νέες διατάξεις και τροποποιήσεις στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης) καθώς για την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα «κλειστά επαγγέλματα», που συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των μέτρων που θα νομοθετηθούν μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ε. Πρεκετές Μ. Κανέλλος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Συνάδελφοι,

Στις τρέχουσες οικονομικά – και όχι μόνο – δύσκολες συγκυρίες, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.680.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Οικονομικών, Φορέα 90-06, Ειδικού Φορέα 231, Κ.Α.Ε. 0871, για δαπάνες αμοιβών δικαστικών επιμελητών, ανά υπηρεσία, όπως αναφέρονται στο ως άνω υπ’ αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ 1090564/03-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα):

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 160.000,00
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.000,00
Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 100.000,00
Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 120.000,00
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 160.000,00
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 145.000,00
Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 150.000,00
Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100.000,00
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200.000,00
Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ 70.000,00
Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ 170.000,00
Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 80.000,00
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 200.000,00

Την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην κορδέλα που τρέχει με τίτλο: «Απόφαση ΑΔΑ: 70ΘΙΗ-ΦΗΝ».

Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας, δεν θα σταματήσει ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, να αγωνίζεται για το δίκαιο των δικαστικών επιμελητών για το κοινό καλό του κλάδου μας.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1525 τ. Β΄ 21-7-2015 η υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Το πιο πάνω Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στην κορδέλα που τρέχει με τίτλο: «Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄ 21-7-2015 – Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών».

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄ 14-7-2015) αναγράφονται στην παράγραφο 4 του 1ου Άρθρου τα ακόλουθα:

«4. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. Οι υπόχρεοι κατά το νόμο υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας.»

Όχι επιδόσεις επιταγών προς εκτέλεση καθώς και κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου

Σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄) με την οποία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης για όσο διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία σας υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ).

Κατά συνέπεια δεν επιδίδουμε επιταγές προς εκτέλεση.

Επίσης δεν επιδίδουμε και κατασχετήρια στα χέρια τρίτου.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΣΗΜΩΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2014 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Έλλειψη ενσήμων

  • Επειδή η προμήθεια των ενσήμων ΤΥΔΕ δεν μπορεί να γίνει από την Τράπεζα, λόγω της τραπεζικής αργίας ύστερα και από συνεννόηση με τον Δ/ντή του Ταμείου μας, θεωρούμε ότι μας καλύπτει (και δε θα γίνεται η επικόλληση των ενσήμων αυτών) η εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης – που σας δημοσιεύουμε – διότι: «όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και ως εκ τούτου συνιστά λόγο ανωτέρας βίας η οποία, κατά γενική αρχή του δικαίου, αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου».

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία»

Σχετ.: α) Π.Ν.Π. της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 65), β) Π.Ν.Π. της 30ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 66), και γ) Υ.Α. ΓΔΟΠ 0000937ΕΞ2015/ΧΠ 2255/6-6-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1391)

Με τα ανωτέρω σχετικά κηρύχθηκε και παρατάθηκε τραπεζική αργία, χωρίς στις εξαιρέσεις να έχουν συμπεριληφθεί οι τραπεζικές εργασίες που σχετίζονται με εκταμιεύσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση και κατάθεση, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, σχετικών γραμματίων καταβολής ή άλλων, πάσης φύσεως, παραβόλων. Επομένως, η τραπεζική αργία, για όσο διάστημα συνεχίζεται, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, η οποία κατά γενική αρχή του δικαίου αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου.

Κατόπιν τούτων και για όσο διάστημα συνεχίζεται η τραπεζική αργία, προκύπτει αναστολή της υποχρέωσης εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Συνεπώς, τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών.

Αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επιδόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

  • Μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι επιδόσεις στο Ταμείο, στην οδό Ακαδημίας αρ. 40, δεν θα θυροκολλούνται πλέον και θα παραλαμβάνονται κανονικά όπως και πριν την κήρυξη της τραπεζικής αργίας.

 

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές