ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

Σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄ 14-7-2015) αναγράφονται στην παράγραφο 4 του 1ου Άρθρου τα ακόλουθα:

«4. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. Οι υπόχρεοι κατά το νόμο υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας.»

Όχι επιδόσεις επιταγών προς εκτέλεση καθώς και κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου

Σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄) με την οποία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης για όσο διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία σας υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ).

Κατά συνέπεια δεν επιδίδουμε επιταγές προς εκτέλεση.

Επίσης δεν επιδίδουμε και κατασχετήρια στα χέρια τρίτου.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)