ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΩΘΟΥΜΕ

Κ.κ συνάδελφοι,

 • Από τις εκλογές και μετά, έως και σήμερα δεν κάναμε κριτική και αντιπολίτευση γιατί θέλαμε να δώσουμε χρόνο στην πλειοψηφούσα παράταξη να εφαρμόσει ‘το δήθεν’ πρόγραμμά της.
 • Σεβόμενοι τη λαϊκή ετυμηγορία αποφασίσαμε να μην κάνουμε ‘αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση’.
 • Η γενικότερη στάση μας κατά το χρονικό αυτό διάστημα είχε το χαρακτήρα αναμονής, καθώς ήταν πολύ νωπή η λαϊκή ετυμηγορία.
 • Η Συμμαχία είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιήσει σύμφωνα με τον προεκλογικό της λόγο, μεταξύ άλλων, τα εξής: άρθρο 50 , καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού, εφαρμογή του άρθρου 51, προείσπραξη αμοιβών, καταπολέμηση μειοδοσίας, ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο (χωρίς να μπορεί κανείς να καταλάβει σε τι ακριβώς αναφέρεται) , αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου αστικών εταιρειών.
 • Όμως μέχρι σήμερα, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει μια πραγματικότητα που κινείται στα όρια του φανταστικού δεν έχει πράξει τίποτα, εφαρμόζοντας το απόλυτο μηδέν.
 • Εμείς σε σχέση με τα ανωτέρω είχαμε προτείνει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης με Άξονες έργου, Στόχους και Προτάσεις ούτως ώστε:
 • Nα δημιουργηθεί νέα επαγγελματική ύλη και να διασφαλιστεί το νέο ΦΕΚ των αμοιβών μας
 • Να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα του Δικαστικού Επιμελητή
 • Να αναβαθμισθεί το εκπαιδευτικό μας επίπεδο
 • Να καταστεί ο Δικαστικός Επιμελητής ισότιμο μέλος της Ελληνικής και Διεθνούς Νομικής Κοινότητας.

Για να διαβάσετε όλο το σχέδιο δράσης πατήστε εδώ.

 Κ.κ συνάδελφοι,

 • Τα προβλήματα του κλάδου και οι συνάδελφοι δεν μπορούν να περιμένουν, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κλάδο στην αδράνεια της «Συμμαχίας».
 • Επομένως από σήμερα ΞΕΚΙΝΑΜΕ, πάντα πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με γνώμονα τις επεξεργασμένες προτάσεις μας, να ανατρέψουμε το σημερινό στάτους κβο που υπονομεύει τον δημοκρατικό διάλογο , συνεχίζει να υπαλληλοποιεί τους νέους συναδέλφους και να γυρνά τον κλάδο στο παρελθόν .

Continue reading ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΩΘΟΥΜΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΗΣ

Επειδή μας ρωτάτε:

Προθεσμία άσκησης αγωγής ασφαλιστικών μέτρων .  Τροποποιήσεις του άρθρου 693 του ΚΠολΔ,

N.4335/2015

Από 01-01-2016, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, και αν ο δικαστής ορίσει προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση, και αν ο αιτών δεν επιδώσει εντός της προθεσμίας διαταγή πληρωμής, τότε το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως 693 παρ.1 , παρ.2 ΚΠολΔ.

Η προθεσμία που θα ορίσει ο δικαστής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες 693 παρ.1 ΚΠολΔ.

Η άσκηση της κύριας αγωγής εντός προθεσμίας είναι πλέον δυνητική και εξαρτάται από το δικαστή.

 N. 4172/2013 άρθρο 105 παρ. 3

1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσμία μέχρι είκοσι (20) ημερών.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθ” ου η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει οριστεί κατά την παράγραφο 1, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής. Υποβολή νέας αίτησης δεν αποκλείεται».

Ν.3994/2011 άρθρο 49  

1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσειμπορεί να ορίσει,κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκηση της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει οριστεί κατά την παράγραφο 1, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής. Υποβολή νέας αίτησης δεν αποκλείεται». 

Με τη διάταξη αυτή θεσπιζόταν από τις 25-07-2011 δυνητική πρόβλεψη από τον δικαστή προθεσμίας άσκησης της τακτικής αγωγής, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος διαδίκου. Αν όμως, δεν υπήρχε πρόβλεψη στην δικαστική απόφαση περί ασκήσεως της κύριας αγωγής, η ερμηνεία της διάταξης επέβαλε την μη αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου, ακόμη και αν δεν ασκείτο η αγωγή για την κύρια υπόθεση και τα διάδικα μέρη συνέχιζαν επ” αόριστον στην πράξη να εφαρμόζουν την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων .

 Ν.3388/2005 άρθρο 4 παρ.1

Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει, μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της απόφασης η οποία διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο, να ασκήσει αγωγή την κύρια υπόθεση, εκτός αν το δικαστήριο όρισε κατά την κρίση του μεγαλύτερη προθεσμία γα την άσκηση της αγωγής. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται αν πρόκειται γα τα Ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν διαταχθεί με κοινή συναίνεση όλων των διαδίκων

Πριν από το 2005 το άρθρο 693 ΚΠολΔ όριζε:

1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, εκείνος που το διατάζει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της όχι όμως μικρότερη από τριάντα ημέρες. 2. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που έχει οριστεί κατά την παρ. 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Ν. 4335/2015 (άρθρο 729) η προθεσμία άσκησης της αγωγής, σε περίπτωση που η απόφαση των ασφαλιστικών επιδικάζει προσωρινά απαίτηση ή μεταρρυθμίζει προσωρινά απόφαση κατά το άρθρο 728 παρ. 2, είναι 60 ημέρες από την επίδοση (αντί 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης).

 Αρθρο 143

Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του.

Το παλαιό άρθρο 143 ανέφερε ότι «είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης.». Επομένως αφού η νέα διατύπωση δεν προβλέπει και την επίδοση της αμετάκλητης απόφασης, έπεται ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει στον αντίκλητο.

Με εκτίμηση

Κανέλλος Μιχάλης

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν οι εργασίες του συνεδρίου της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων στην Ερμούπολη Σύρου με θέμα: «Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ».

Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 300 άτομα (Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι) και ήμουν και εγώ από τους τυχερούς που το παρακολούθησαν, μαζί με τον συνάδελφο Γιάννη Παπακωνσταντίνου.

Εισηγητές ήταν οι καθηγητές Γεώργιος Ορφανίδης, Παναγιώτης Κολοτούρος και Λήδα – Μαρία Πίψου.

Προσκεκλημένος ήταν και ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Ευθύμιος Πρεκετές και η παρέμβασή του ήταν από τις πιο σημαντικές αλλά και άκρως διαφωτιστική, αφού ανέπτυξε το ζήτημα της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, αξιογράφων (συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές κ.λ.π.) όπου με το άρθρο 983 παρ.3 επεκτείνεται το κατασχετό των απαιτήσεων, από τίτλους σε διαταγή, στα χέρια τρίτου. Ανέλυσε τον τρόπο αφαίρεσής τους στο δύσκολο αυτό ζήτημα, άγνωστο σε πολλούς, πριν την επίδοση του κατασχετηρίου στα χέρια του τρίτου και την παράδοσή τους σ’ εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η κατάσχεση.

Ακόμη αναφέρθηκε στην κατάσχεση των άϋλων τίτλων – μετοχών στα χέρια τρίτου, όπου μετά την έκδοση της σχετικής αποφάσεως από το Ειρηνοδικείο αλλά με βάση τις διατάξεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο δικαστικός επιμελητής ενεργεί την εκτέλεση και στη συνέχεια οι άϋλοι τίτλοι εκποιούνται στο Χρηματιστήριο στο πλαίσιο δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Εκείνο που εισέπραξα από τις συζητήσεις στη συνέχεια, είναι ότι η αποδοχή της θέσης και της άποψης των δικαστικών επιμελητών σε ζητήματα που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση ήταν σχεδόν καθολική.

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου θα πρέπει εξ ολοκλήρου να περάσει στα καθήκοντά μας, κάτι το οποίο ανήκει στις δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήδη σε συζητήσεις μου με Καθηγητές Νομικής κατά της διάρκεια του συνεδρίου, διαπίστωσα πως δεν θα είχαν αντίρρηση για την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής.

Το Υπουργείο μας, το θέμα το γνωρίζει, και έχω κάνει προσωπικά, μαζί με τον πρώην Πρόεδρο συζητήσεις, για το ζήτημα αυτό και οι απαντήσεις τότε ήταν θετικές.

Πραγματικά, ένοιωσα ότι έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τον κατεβάσουμε.

(Μαζί μας ήταν και ο συνάδελφος του Πρωτοδικείου Σύρου Παύλος Χρυσαφίδης, τον οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία του).

Νίκος Αντωνίου

Αντιπρόσωπος ΟΔΕΕ

 

Ενημέρωση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α 162/7-9-16) το Π.Δ. 95/2016, που αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων μετά από άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.

Οι αποφάσεις αυτές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

%cf%86%ce%b5%ce%ba-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af

 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ BOLT ΜΕ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

bolt-thumb-largeΚ.κ συνάδελφοι .

Λίγους μήνες μετά τις εκλογές του κλάδου μας άρχισαν τα δύσκολα με την ακινησία που μας επέβαλαν να παράγει τα αποτελέσματα της.

Οι τάσεις είναι δεδομένες, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο με την ενίσχυση των συναδέλφων εκείνων που κοιτούν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον .

Φυσικά, όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το μέλλον, από το παρελθόν, αυτούς που θέλουν έναν κλάδο εγκλωβισμένο στα δικά τους συμφέροντα και αυτούς που βλέπουν το μέλλον . Είναι αλήθεια ότι η στασιμότητα είναι δικό τους εφεύρημα από την εποχή των παχιών αγελάδων .

 Η ψήφος τους στις εκλογές όμως δεν υποκινήθηκε ούτε από τις προτάσεις και τα προγράμματα αλλα από τις διαμορφούμενες συνθήκες που τους επιτρέπουν να παίρνουν μεγαλύτερο κομμάτι πίτας αδιαφορώντας για το μέλλον των νέων συναδέλφων και του κλάδου εν γένει. Φυσικά, κανείς δεν υποτιμά την σημασία της αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων των τελευταίων ετών .

Ωστόσο, κυριότερη αιτία είναι οι φαντασιώσεις και μύθοι που φρόντισαν τα συμφέροντα να επικρατήσουν σε ορισμένες ομάδες του εκλογικού σώματος, με τους βολεμένους συναδέλφους να ψηφίζουν μαζικά υπέρ της στασιμότητας και του πισωγυρίσματος σε αντίθεση με τους νέους αυτούς που εχουν χρόνια δουλειάς μπροστά τους, που ψήφισαν συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επιβίωση τους , για το μέλλον τους .

Σε κάθε περίπτωση, οι βολεμένοι έκαναν την επιλογή τους και θα πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες αυτής. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι που μας επηρεάζει το αποτέλεσμα των επιλογών τους . Ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε με τις σημερινές εξελίξεις σε αχαρτογράφητα ύδατα. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Ουσιαστικά, αυτό που θα έχουμε , είναι μια αβεβαιότητα που δυστυχώς, αναμένεται να παραταθεί τα επόμενα χρόνια, θα είναι μια περίοδος στην οποία θα κυριαρχεί η αστάθεια και η οικονομική ανασφάλεια. Continue reading ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ BOLT ΜΕ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ανεπάρκεια – Βαρεμάρα – Ανικανότητα = Κίνδυνος για τον κλάδο

Το μάθαμε και εμείς. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά το να αφαιρέσεις μία ολόκληρη εβδομάδα πρακτικών εφαρμογών από τα σεμινάρια νέων επιτυχόντων, πτυχιούχων νομικής (οι οποίοι χρειάζονται περισσότερες ώρες διδασκαλίας πρακτικών εφαρμογών), αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα είκοσι χρόνια που διδάσκονται τα σεμινάρια (!)

Απ’ ότι μάθαμε κάποια μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας εμπιστεύθηκαν τον Πρόεδρο για να φτιάξει το πρόγραμμα. Λένε ότι τους αιφνιδίασε μειώνοντας τις ημέρες της διδασκαλίας πρακτικών εφαρμογών στους νέους δικαστικούς επιμελητές, που είχαν κάνει 6μηνη άσκηση.

Να τους θυμίσουμε λοιπόν ότι όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι υπεύθυνα για τη λήψη απόφασης περί μείωσης ή αύξησης των ημερών και ωρών διδασκαλίας. Την απόφαση δεν την παίρνει μόνο ο Πρόεδρος, αλλά η Εκτελεστική Γραμματεία.

Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουν στην Εκτελεστική Γραμματεία το «άδειασμα» που τους έκανε.

Τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι Πρόεδροι της ΟΔΕΕ έκαναν συνεχώς σεμινάρια με πρακτικές εφαρμογές και μάλιστα σε δύο τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση εκείνα που μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι τα εξής:

Είτε ο Πρόεδρος βαρέθηκε και ήθελε να συνεχίσει τις διακοπές του,

Είτε είναι ανεπαρκής και δεν είναι ικανός να διδάξει όπως έκαναν όλοι οι Πρόεδροι τα προηγούμενα χρόνια. Continue reading Ανεπάρκεια – Βαρεμάρα – Ανικανότητα = Κίνδυνος για τον κλάδο

Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαστικών Επιμελητών

Επειδή μας ρωτάτε :

Σας θυμίζουμε ότι με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, από 1-1-2017, οι ασφαλιστικές εισφορές μας θα είναι 20% για σύνταξη, 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 4% για εφάπαξ.

 Όπως πληροφορηθήκαμε – παρ’ ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το ζήτημα – οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουμε το 2017 για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016 θα υπολογιστούν με βάση τη φορολογική μας δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2015. Η έναρξη καταβολής τους δεν θα γίνει στην αρχή του νέου έτους αλλά σε τρεις ή τέσσερις δόσεις.

 Σε δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης διαβάζουμε : «ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει αναγκαστικά έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδήματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο».

 Συντακτική Επιτροπή

Όσοι πιστοί προλάβετε…

Περιμένουμε μήνες τώρα από την νεοεκλεγείσα διοίκηση της ομοσπονδίας μας κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871 για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης.

Αυτή η ενημέρωση δεν ήρθε ποτέ. Δεν πειράζει σας καταλαβαίνω κύριοι κ κυρίες μου. Σας έχει παρασύρει το καλοκαιρινό αεράκι και η κούραση από τις τελευταίες εκλογές. Έπρεπε να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε…

Ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας μια πληροφορία που άκουσα. Λέγεται ότι πιστώθηκαν 4.000.000€. Στα Χανιά μας όμως έφτασαν μόνο 31.000€ όταν οι οφειλές της ΔΟΥ Χανίων προς τους δικαστικούς επιμελητές του νομού υπερβαίνουν τα 65.000€.

θα είχατε την καλοσύνη και το χρόνο να μας ενημερώσετε τι ποσό πιστώθηκε τελικά; Continue reading Όσοι πιστοί προλάβετε…