Νέες προοπτικές και καθήκοντα – Υπάρχει συνέχεια;

Στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε πέρυσι στις 7 Δεκεμβρίου 2015 η Ομοσπονδία μας για τα 20 χρόνια λειτουργίας της, μεταξύ των άλλων ομιλητών ήταν και η κ. Αθανασία Διονυσοπούλου, Δικηγόρος – Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το θέμα της ομιλίας της ήταν: «Η ποινική ευθύνη του δικαστικού επιμελητή. Ισχύον δίκαιο και προοπτικές», που αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Μία ομιλία, που και αυτή οδηγούσε στον στόχο της Ομοσπονδίας μας, που ήταν η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από τους δικαστικούς επιμελητές. Θέμα το οποίο είχαμε ήδη θέσει από τον Αύγουστο του 2015 στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Τρόϊκα και η οποία είχε αποδεχθεί την ανάληψη των νέων δραστηριοτήτων όπως την σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων, την φιλική είσπραξη απαιτήσεων χωρίς εκτελεστό τίτλο, την διαμεσολάβηση κ.λ.π..

Από την ομιλία της κ. Διονυσοπούλου αξίζει τον κόπο να σταθούμε στον επίλογό της, όπου μιλά για τις νέες προοπτικές και τα καθήκοντα που ο νόμος θα αναθέσει στους δικαστικούς επιμελητές, για την αναβάθμισή τους και την διεύρυνση του ρόλου τους.

«Τέλος, οι νέες προοπτικές και τα καθήκοντα που ο νόμος θα αναθέσει στους δικαστικούς επιμελητές, όπως είναι η βεβαίωση πραγματικών περιστατικών με τη σύνταξη έκθεσης ή η είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων διευρύνουν τον ρόλο τους και συνακόλουθα τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Αυτά εν τέλει, λοιπόν, όχι μόνο αυξάνονται αλλά γίνονται και πιο σύνθετα. Προκειμένου, όμως, να εξασφαλιστεί η  τήρησή τους και να γνωρίζουν κάθε φορά και οι ίδιοι οι επιμελητές τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν και ποια είναι τα περιθώρια ενέργειας τους, ώστε να μην προβαίνουν σε παραβάσεις αυτών, οι οποίες με τους λοιπούς παράγοντες του αρ.259 ΠΚ μπορούν να τους καταστήσουν αξιόποινους,  θα ήταν σημαντικό και χρήσιμο να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων καθώς και παράθεση των λεγόμενων καλών πρακτικών. Εν τέλει, η όλη προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των δικαστικών επιμελητών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην οριοθέτηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ώστε να διασφαλίζεται η δικαιοκρατικώς απρόσκοπτη εκτέλεση τους που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».

Ευθύμιος Πρεκετές

ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ

ΣτΕ 819/2015

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου – Διοικητική διαφορά ουσίας – Μη συμμόρφωση Δημοσίου – Επιτρεπτή κατάσχεση εσόδων από Δ.Ο.Υ. -.

Κρίθηκε ότι η κρινόμενη διαφορά, η οποία ανέκυψε από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του αναιρεσείοντος Δημοσίου για την ικανοποίηση απαιτήσεως του αναιρεσιβλήτου, η οποία απορρέει από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου και επιδικάσθηκε σʼ αυτόν με αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, είναι διοικητική διαφορά ουσίας υπαγομένη στη δικαιοδοσία του διοικητικών δικαστηρίων, όπως ορθά έκρινε εν προκειμένω το δικάσαν Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Περαιτέρω, νομίμως η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι οι εισπράξεις των ΔΟΥ κατατίθενται μεν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 68 του ΚΔΛ, στην Τράπεζα της Ελλάδας σε λογαριασμούς που ορίζονται από τον Υπ. Οικονομικών, και σε χρέωση αυτών πραγματοποιούνται αναλήψεις χρηματικών ποσών για την πληρωμή των εγγεγραμμένων στον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών για τις λειτουργικές δραστηριότητες ή σκοπούς του δημοσίου, ο προορισμός, όμως, των χρημάτων αυτών, διά μέσου του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι γίνεται για την κάλυψη αδιακρίτως οποιοδήποτε δημόσιας δαπάνης, δεν αρκεί για να καταστούν ακατάσχετα στο σύνολο τους τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου που βρίσκονται στα ταμεία των ΔΟΥ, αλλά, ενόψει του ότι η επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης υπηρετεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, απαιτείται επιπλέον να δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ως προς την εκπλήρωση των δαπανών, ισχυρισμό που, εν προκειμένω, το Δημόσιο δεν προέβαλε. Απόρριψη αίτησης Δημοσίου

ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος.

ΕιρΑθ 1993/2016 – Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό – Διορισμός αντικλήτου. Περίληψη: Μόνη η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον
καθιστά και αντίκλητο για αντίθετη αγωγή που στρέφεται κατά του ενάγοντος, με την οποία ανοίγεται νέα δίκη.
«Από τις διατάξεις των άρθρων 134, 136 παρ. 1, 142 παρ. 1 και 4 και 143 παρ.1 και 4 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό γίνεται προς τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις εγχειρισθεί σ’ αυτόν το προς επίδοση έγγραφο, ανεξάρτητα από το χρόνο της περαιτέρω αποστολής και παραλαβής αυτού. Σε περίπτωση όμως εφαρμογής της από 15-11-1965 Σύμβασης της Χάγης, που κυρώθηκε με το Ν.1334/1983, πρέπει να τηρούνται οι από αυτήν οριζόμενοι όροι. Αν όμως ο ρηθείς διάδικος έχει διορισμένο αντίκλητο η επίδοση γίνεται υποχρεωτικά σ’ αυτόν, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός του έγινε νόμιμα, δηλαδή με δήλωση ενώπιον της γραμματείας του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας, προκειμένου περί κατοίκου του εξωτερικού ή με ρήτρα σε σύμβαση, που όμως καλύπτει μόνο την επίδοση όλων των διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, ή με διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου κατά το άρθρο 96 τουΚΠολΔ. Συνεπώς διορισμός αντικλήτου κατ’ άλλον τρόπο, όπως με μονομερή δήλωση του διαδίκου δι’ εγγράφου, δεν είναι ισχυρός και η επίδοση προς αυτόν είναι άκυρη (βλ.ΑΠ 661/2000 ΕλλΔνη 41.1612 174/2003ΕλλΔνη 45.441 Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ άρθρο 142 αριθμ.8 και 30).
Εξάλλου ο δικηγόρος που παραστάθηκε για τον εναγόμενο κατά τη συζήτηση της αγωγής, δεν είναι για το λόγο αυτό αντίκλητος. Τέλος, η ιδιότητα κάποιου ως αντικλήτου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Επομένως ο επικαλούμενος επίδοση σε αντίκλητο του διαδίκου φέρει το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως της ιδιότητάς του, ενώ η επίδοση προς πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του αντικλήτου είναι ανυπόστατη (ΑΠ 1008/2006 ΝοΒ 55,884, ΕφΠειρ. 792/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ. 92/2008 Πειρ.Νομ. 2008,90).
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 143 παρ.3, 96 και 104 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που υπογράφει ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος την αγωγή θεωρείται μέχρι και την πρώτη συζήτησή της, πληρεξούσιος αυτού. Μόνη όμως η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής, δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο του διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ, δηλαδή είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά. Continue reading ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ

Επειδή μας ρωτάτε, σας απαντάμε….

 logo-anekdoto_0Κ.κ συνάδελφοι,

Τα Νέα Υποδείγματα που αφορούν εντολές, εκθέσεις κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, αποσπάσματος κ.λ.π και που κοσμούν την ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ είναι του κ. Μήτση και της ομάδας των αντιπροέδρων του.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα υποδείγματα αυτά στο τέλος τα επιμελήθηκε ο ίδιος ως νέος πρόεδρος και, έχοντας πλήρως την ευθύνη, αντικατέστησε τα κείμενα της ΟΔΕΕ που είχε επιμεληθεί η προηγούμενη διοίκηση με τα νέα, ολοκαίνουργια δικά του υποδείγματα.

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σημειώνοντας ότι, παρότι τους διορθώσαμε πολλά λάθη δικονομικά και ορθογραφικά, και τους ζητήσαμε να είναι πιο προσεκτικοί, δεν μας άκουσαν.

Τα νέα υποδείγματα έχουν ανακολουθίες και σοβαρά λάθη, τα οποία πιθανόν να σας φέρουν στην θέση του κατηγορουμένου.

Ενδεικτικά:

Για το ακίνητο.

1) Η εντολή αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου που δίνει ο δικηγόρος αναγράφει «……. σου δίδεται η νόμιμη εντολή ……….να μεταβείς, ζητήσεις και να λάβεις …….σε περίπτωση απουσίας , άρνησης ή αδυναμίας προς πληρωμή να προβείτε σε αναγκαστική κατάσχεση κάθε κινητής η ακίνητης περιουσίας …….».

Στο υπόδειγμα τις έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της ΟΔΕΕ, παραβιάζοντας την σχετική εντολή και τον Νόμο εσφαλμένα αναγράφεται «…….ότι μου δίνεται η νόμιμη εντολή να ΚΑΤΑΣΧΩ αναγκαστικά οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ……» «και στην συνέχεια κατάσχει την ακίνητη περιουσία χωρίς άλλες διατυπώσεις »

2) Στο ίδιο υπόδειγμα για την τιμή εκτίμησης η ΟΔΕΕ εσφαλμένα αναγράφει ότι «……της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ορίζεται η εμπορική του αξία όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης».

Κύριοι, σύμφωνα με το Π.Δ. 59 Φ.Ε.Κ 95 Α’ 27-05-2016 αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή κ.λ.π .

 Για τα κινητά.

1) Στο υπόδειγμα εντολής του δικηγόρου εσφαλμένα η ΟΔΕΕ δεν αναγράφει «……..να ορίσεις τόπο και ημέρα πλειστηριασμού, ή αν θα πλειστηριαστούν τα κινητά σωρευτικά ή το καθένα χωριστά κατά την κρίση του δικαστικού επιμελητή» .

2) Στο υπόδειγμα της έκθεσης κατάσχεσης εσφαλμένα η ΟΔΕΕ αναγράφει «…..από τον πλειστηριασμό να πληρωθεί την απαίτηση του από κεφάλαιο, τόκους, και έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού…» (τα υπόλοιπα τις επιταγής , Δικαστική Δαπάνη κ.λ.π, μάλλον τα χαρίζουν) !

3) Σε άλλο σημείο της έκθεσης κατάσχεσης παραβιάζοντας την σχετική εντολή, δεν αναφέρει το υπόδειγμα τις ΟΔΕΕ ότι «……. να ζητήσεις και να λάβεις.. …….σε περίπτωση απουσίας, άρνησης ή αδυναμίας προς πληρωμή…….» «…..και αμέσως ΄΄ΚΑΤΕΣΧΟΝ΄΄ την κινητή περιουσία……».

 4) Σε άλλο σημείο του υποδείγματος αναφέρει ότι, «….. Εκτιμήθηκε από μένα και τον ενήλικο μάρτυρα ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ…» ( αναρωτιόμαστε ποιός νόμος είναι αυτός ) .

Το ορθό είναι , σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 1 εδ.2 «το κατασχεμένο το εκτιμά ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας που ο επιμελητής προσλαμβάνει… κ.λ.π»

 5) Στους όρους πλειστηριασμού κινητών στο απόσπασμα το υποδείγμα της ΟΔΕΕ και πάλι λανθασμένα αναγράφει «……….Προσκαλούνται λοιπόν οι επιθυμούντες να πλειοδοτήσουν, σύμφωνα με τους όρους του Κ.Πολ.Δ τους όρους και ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ που αναφέρονται παραπάνω κ.λ.π» . Κύριοι , συμφωνίες δεν υπάρχουν στον Κ.Πολ.Δ.

Μην κρίνετε εξ’ ιδίων τα αλλότρια , δεν κάνουν όλοι συμφωνίες και μάλιστα κάτω από το τραπέζι …..

Τα λάθη όμως δεν σταματούν στα πιο πάνω υποδείγματα .

Ο κ. Μήτσης και η ομάδα του , στο φυλλάδιο που επιμελήθηκαν και εκδόθηκε από τον Σύλλογο των Αθηνών ,για τις προθεσμίες επιδόσεων μετά την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ με τον Ν. 4335/2015, συνεχίζουν την ‘‘ΠΑΡΑΔΟΣΗ’’ των λαθών , δυσκολεύοντας την καθημερινότητα των συναδέλφων και ξεφτιλίζοντας τον θεσμό του δικαστικού επιμελητή .

Αρκεί μια απλή ανάγνωση για να καταλάβει κανείς ότι αν ακολουθήσει τον πίνακα αυτό, κινδυνεύει να χάσει σημαντικές προθεσμίες και να γελοιοποιηθεί στα μάτια των δικηγόρων που συνεργάζεται . Continue reading Επειδή μας ρωτάτε, σας απαντάμε….