ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από λίγες ημέρες η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην οποία συμμετείχα με μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Δ.Ε.Ε. και τη συνάδελφο του Εφετείου Θράκης Μαρία Καραγεωργιάδου, αξιόλογους Δικαστές και έγκριτους Νομικούς, υπό την Προεδρία του Εφέτη Αθηνών κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, η οποία συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με την υπ’αριθμ.82826 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΥΟΔΔ 646/5-12-2017) με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και της συναφούς δευτερογενούς νομοθεσίας σχετικά: α) με τις ηλεκτρονικές επιδόσεις εγγράφων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, β) με την εναρμόνιση του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με τις σύγχρονες εξελίξεις και γ) με τη δημιουργία ιστοχώρου δημοσιεύσεων υπό την εποπτεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, ολοκλήρωσε μετά από αρκετές συνεδριάσεις το έργο της.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μας στην επιτροπή, σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να σας ενημερώνω μετά από κάθε συνεδρίασή της για οτιδήποτε συζητούσαμε, για τις εντάσεις ή τις διαφωνίες μας, αν αποφασίσαμε ή καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, αν οι εξελίξεις, τα νέα δεδομένα (ηλεκτρονική δικαιοσύνη) που μας πίεζαν και έπρεπε εχθές να είχαμε συναποφασίσει για τα τεκταινόμενα του Κλάδου μας και όχι σήμερα και πολλά άλλα «αν» ακόμη… Η παιδεία, όμως, ως προς τα κοινά και τους θεσμούς, που έχω λάβει από τη συνδικαλιστική μου πορεία και τηρώ ευλαβικά, μου υπαγορεύει να περιμένω την επίσημη ενημέρωση από την Ο.Δ.Ε.Ε. και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο, οπότε το μόνο που θέλω  να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή είναι ότι η συμμετοχή μου σ’ αυτή την επιτροπή και οι προτάσεις μου είχαν ως στόχο να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, στους συναδέλφους που μοχθούν καθημερινά για τα προς το «ζην» της οικογένειάς τους, με υποχρεώσεις που αυξάνονται αντί να λιγοστεύουν, με ένα μόνιμο άγχος για το αύριο, αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε δουλειά, αν θα υπάρχουμε ή δεν θα υπάρχουμε στο μέλλον και όχι το συνδικαλιστικό συμφέρον της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. και το δικό μου προσωπικά.

Φίλες και φίλοι, ως παράταξη, καταθέσαμε από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής τις προτάσεις και σκέψεις μας και παλέψαμε να τις υλοποιήσουμε, παρ’ όλες τις ενστάσεις που υπήρξαν από μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΔΕΕ για την συμμετοχή μου, δεδομένου ότι δεν ήμουν μέλος της Γραμματείας, όπως έλεγαν, αλλά της Ολομέλειας και ως είθισται «…ο Πρόεδρος τα κάνει όλα…».

Ευτυχώς όμως, μετά από αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και γι’ αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, έναν προς έναν προσωπικά, αποφασίσαμε, όλοι από κοινού και ήδη εστάλησαν από τον Πρόεδρο της επιτροπής κ. Παπαγεωργίου, στον Υπουργό Δικαιοσύνης κι από εκεί κατατέθηκαν την Παρασκευή 23-11-2018 στη Βουλή, τα κείμενά μας, που πραγματικά αν ψηφισθούν και γίνουν νόμοι του Κράτους, θα μας δώσουν μία αχτίδα φωτός για το μέλλον του επαγγέλματός μας.

Με σεβασμό και εκτίμηση.

Νίκος Αντωνίου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την τροποποίηση του αρθ.966 ΚΠολΔ, προς αποφυγή παραλείψεων και λαθών, ιδιαίτερα για την πρόσφατη έκθεση εκτίμησης που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών στο Δικαστήριο, καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Σύμφωνα με  το άρθρο 23 του νόμου 4549/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 105/14.06.2018 τροποποιείται το άρθρο 966 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 966

 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.
 2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πωληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.

 «Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού.

Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.»

 1. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.
 2. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης.

Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές

Επίσης με το άρθρο 24 επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα ως εξής:

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

 1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.».

 1. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση  περί της απαλλαγής του μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα μητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.».

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.

 

Κ.Ε.Δ.Ε.

Στην Ολομέλεια της Ο.Δ.Ε.Ε. τον περασμένο Οκτώβρη η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. κατέθεσε την πρότασή της για τροποποίηση των αμοιβών μας στη Διοικητική Εκτέλεση. Αφού αναλύσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν με το σημερινό ΦΕΚ και μελετήσαμε πολύ ρεαλιστικά τις πιθανότητες που έχει η πρότασή μας αυτή να γίνει πράξη. Η κεντρική ιδέα λοιπόν είναι «εξορθολογισμός των αμοιβών μας και στον Κ.Ε.Δ.Ε.» και στη βάση αυτή προτείναμε να είναι το ½ των αμοιβών μας όπως ισχύουν τώρα στην κοινή διαδικασία με μικρές διαφοροποιήσεις, καθώς και να προβλεφθεί αμοιβή για την κατάθεση της Περίληψης εγγραφής Υποθήκης σε Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο, κάτι που σήμερα δεν ισχύει και ο όγκος αυτού του μέτρου από την Α.Α.Δ.Ε. είναι πλέον τεράστιος. Πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις ώρες που απασχολούμαστε για τη σύνταξη των πινάκων μας η οποία σήμερα είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για μας . Τα επιχειρήματά μας στη διαπραγμάτευση αυτή είναι κυρίως δύο: 1ον. Ήδη σήμερα για τις καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου)  πληρωνόμαστε με το ½ της εκάστοτε ζώνης όπως ισχύει στην κοινή διαδικασία και 2ον. Οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν την ευθύνη για την πληρωμή μας, απασχολούν γι’ αυτή τη δουλειά πολλούς υπαλλήλους οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν ένα προς ένα τα ποσά στους πίνακές μας, τα χιλιόμετρα που χρεώνουμε, εισιτήρια κλπ., άρα καταναλώνουν κι αυτοί με τη σειρά τους πολλές ώρες για την αποπεράτωση αυτής της διαδικασίας, ενώ, αν ισχύσει η πρότασή μας, θα έχουν τις πάγιες αμοιβές και θα εγκρίνουν τα ποσά   εύκολα και γρήγορα. Άρα θα πληρωνόμαστε και πιο σύντομα. Ας μην ξεχνάμε ότι το ΦΕΚ της κοινής διαδικασίας υπογράφεται από δύο Υπουργούς ενώ του Κ.Ε.Δ.Ε. από έναν, οπότε αυτό κάνει ακόμη πιο εύκολο το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης.

Εκτός από τις αμοιβές, η πρότασή μας στοχεύει και στην κατάργηση της Πράξης καθορισμού χρεών η οποία εκτός από το να μας ταλαιπωρεί δεν έχει επί της ουσίας καμία χρησιμότητα, οπότε θα είναι μια αλλαγή σωτήρια για μας.

Παρά την ολοκληρωμένη και αναλυτική πρότασή μας υιοθετήθηκαν αποσπασματικά – από την ηγεσία της Ομοσπονδίας – κάποια μόνο, σημεία από την πρότασή μας που πιστεύουμε πως η αποδοχή τους δεν ανταποκρίνεται στη σωστή και σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την πρότασή μας με επιπλέον παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και την αύξηση των αμοιβών που θα προκύψει.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/1974).

Λαμβάνοντας υπόψιν  α)  όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.3943/2011, σε συνδυασμό  με τις  ΚΥΑ 76297/30.10.2015 και  21798/11.03.2016,  όπου με σαφήνεια ορίζεται ότι οι καταλογιστικές πράξεις που επιδίδονται για λογαριασμό του Δημοσίου  τιμολογούνται στο ½ της αντίστοιχης ζώνης όπου λαμβάνει χώρα η επίδοση και αν πρόκειται για περισσότερες της μίας επιδόσεις στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο , η πρώτη επίδοση  το ½ της τιμής της οικείας ζώνης , οι δε υπόλοιπες στο ½ της τιμής της πρώτης ζώνης και β) προς διευκόλυνση του ελέγχου των αμοιβών ως προς τις χρεώσεις των χιλιομετρικών αποζημιώσεων και θέλοντας να εναρμονιστούν οι αμοιβές της κοινής εκτέλεσης με τις αμοιβές του ΚΕΔΕ  κατόπιν και των τροποποιήσεων που έχουν υπεισέρθει στον ΚΕΔΕ ως προς την εκτέλεση  (κατάσχεση και  ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, Ν. 4512/2018, ΠΟΛ 1011/2018) προτείνονται οι κατωτέρω αλλαγές :

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου  ή οποιουδήποτε εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης  ορίζεται  ως ύψος δικαιωμάτων το  ½ της εκάστοτε τιμής της κοινής επίδοσης  όπως αυτό καθορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 και β) 50 −όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ3 της παραγράφου Γ του Ν. 4336/2015 (Α΄94) του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126)  και  ειδικότερα :

 • δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α’ Ζώνη)
 • είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (27,50 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β’ Ζώνη)
 • τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (36,50 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ’ Ζώνη)
 • σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (47,50 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ’ Ζώνη).

Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ’ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων τόσο του Δικαστικού Επιμελητή όσο και του μάρτυρα με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β’ Ζώνη.

2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 « Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.

3. Η αμοιβή του μάρτυρα σε περίπτωση θυροκόλλησης καθορίζεται σε 4,00 ευρώ ανεξαρτήτου ζώνης.

4. Η αμοιβή για την αποστολή συστημένου εγγράφου καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολόγηση από τα ΕΛΤΑ.

4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 100% του ποσού της πιο πάνω αμοιβής της εκάστοτε Ζώνης ή του ποσού της πρώτης ζώνης.

6. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50 €).

7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α’ Ζώνης.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων ή για την ενέργεια κάθε άλλης πράξης για την οποία συντάσσει έκθεση ο δικαστικός επιμελητής,  η αμοιβή του καθορίζεται ως εξής :

α) Για ποσό οφειλής μέχρι 10.000,00 ευρώ σε 180,00 ευρώ.

β) Για ποσό οφειλής από 10.000,01 ευρώ μέχρι 50.000,00 ευρώ σε 300,00 ευρώ.

γ) Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 50.000,01 ευρώ  σε 380,00 ευρώ

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά το ποσό των 50,00 ευρώ.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος πλειστηριασμού  ακινήτων ή κινητών ή αναπλειστηριασμού  (άρθρο 19 και 41 ΚΕΔΕ, άρθρο 404 του Ν. 4512/2018) σε εξήντα (60,00 €).

Δ. ΥΠΟΘΗΚΗ

Για την επιμέλεια εγγραφής υποθήκης στο υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο (έλεγχος τίτλων, σύνταξη περιγραφής) σε τριάντα ευρώ (30,00).

Για επίδοση ή κατάθεση της υποθήκης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο  λαμβάνει την αμοιβή της αντίστοιχης ζώνης  που βρίσκεται αυτό.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ

Δικαιώματα μαρτύρων

1) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων,  μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, κτηματολογίων,  και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται ως αμοιβή δεκαπέντε  ευρώ (15,00 €) υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.
Την ίδια αμοιβή δικαιούται  ο δικαστικός επιμελητής και όταν κατά την έρευνα  του στα ως άνω βιβλία κ.λ.π. δεν διαπιστώσει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

2) Για δικαιώματα του μάρτυρα που προσλαμβάνεται σε κατάσχεση κινητών ή ακινήτων δεκαπέντε ευρώ (15,00).

3) Αν η πράξη εκτέλεσης διαρκέσει  δικαιολογημένα περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης, δικαιούνται, ο  δικαστικός επιμελητής   ενενήντα (90,00 €) ευρώ.

Εξαιρετικά προκειμένου για πράξεις της διοικητικής εκτέλεσης  που γίνονται σε νησιά που δεν έχουν καθημερινή επικοινωνία με την έδρα του δικαστικού επιμελητή για κάθε επιπλέον  ημέρα  ο δικαστικός επιμελητής και ο μάρτυρας λαμβάνει τα ίδια ως άνω ποσά.

4) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.

5) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης από το αρχείο που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής, δικαιούται δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €).

6)  Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή του μισού της  επίδοσης για την Α’ Ζώνη δηλαδή (17,50) ευρώ.

Για παραλαβή  σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ’ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β’ Ζώνη.

7) Για κάθε βεβαίωση που συντάσσει ο Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται το ποσό της αμοιβής της   έρευνας  των δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης δηλαδή το ποσό των (15,00) ευρώ υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΕΔΕ (παραδείγματα)

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. μπήκε σε μια νέα εποχή για την ιστορία της, αλλά και την ιστορία του Κλάδου για τον οποίο φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα, δύσκολα και με σοβαρές ανατροπές, χρόνια. Έχοντας ζήσει  όλοι στο πετσί μας τι σημαίνει «απόλυτο τίποτα» τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε αρχίσει τις επαφές με συναδέλφους προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και παράλληλα να τους ενημερώσουμε για τις σοβαρές ανατροπές που επιφυλάσσει το μέλλον, αφού  με απόλυτη ευθύνη της σημερινής διοίκησης, είτε από ανικανότητα, είτε από άγνοια, είτε ακόμα χειρότερα συνειδητά, δεν έχουν ενημερωθεί για τις  επερχόμενες άκρως ανησυχητικές  αλλαγές που απεργάζονται διάφορα κέντρα και παράκεντρα για το επάγγελμά μας.  Στις προτεραιότητές μας είναι να οργανώσουμε συναντήσεις στις περιφέρειες των περισσότερων Πρωτοδικείων του Συλλόγου με συναδέλφους προκειμένου να ειπωθούν αλήθειες, αλλά και να επικοινωνήσουμε τη δική μας οπτική και όραμα για το μέλλον του επαγγέλματός μας.  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα παλέψουμε για να καταλάβετε ότι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαίο να υπάρχει τα επόμενα χρόνια στο Σύλλογό μας Διοίκηση σοβαρή,  ενημερωμένη, πρόθυμη και ικανή να οργανώσει τις άμυνές μας στις δυσκολίες που έρχονται και κυρίως ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να θέσω μερικά ερωτήματα προς επίρρωση των παραπάνω:

 1. Γιατί δώσαμε χρήματα για την ηλεκτρονική πιστοποίησή μας το Γενάρη του 2018 και υπογράφηκε η σύμβαση τέλη Οκτώβρη του 2018??? Πως επενδύθηκαν τα χρήματά μας από τότε μέχρι σήμερα που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί???
 2. Γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ που μαγειρεύεται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ενέργειες που έχουν γίνει, ΑΝ έχουν γίνει???
 3. Γιατί δεν έχουμε εντάξει στην ύλη μας τη σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων??? Γιατί πριν τρία χρόνια ο νυν Πρόεδρος δεν πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα, όπως του είχε ζητήσει ο τότε Υπουργός, προκειμένου να συμφωνήσουμε για το αντικείμενο των διαπιστωτικών που θα μας δινόταν ???
 4. Γιατί δεν έχει γίνει καμία διεκδίκηση νέας ύλης???
 5. Γιατί είμαστε έρμαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και, μάλιστα, στη χειρότερη μορφή του???
 6. Γιατί στα γραφεία Συλλόγου και Ομοσπονδίας τα μέλη έχουν καθημερινή παρουσία μόνο προεκλογικά???
 7. Γιατί, τρία χρόνια τώρα, η Διοίκηση δεν έχει φέρει επίσημη πρόταση για το άρθρο 51 σε Ειδική Ολομέλεια???

Και άλλα πολλά, τα οποία θα απαντήσουμε εμείς οσονούπω……

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Μαρία Μπρουζούκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.- Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαρνών στο οποίο υπάγονται οι ΟΤΑ Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής, Κρυονερίου, από 05-11-2018 λειτουργεί πλέον μόνο Τρίτη και Πέμπτη από 9.00 έως και 16.00 μ.μ.

2.- Για τα ακίνητα που  βρίσκονται στον Δήμο Αγ. Αναργύρων Αττικής από 26-10-2018  λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο που στεγάζεται στο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου (Φιλοκτήτου 34) για τους υπόλοιπους δε Δήμους (ΙΛΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) ισχύει “παγωμένη περίοδος” δηλ. δεν συντάσσεται Δ2 αλλά είναι απαραίτητη μόνο  η προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφουμένου ακινήτου.

3.- Τα γραφεία του ΤΥΔΕ   έχουν μεταφερθεί στην οδό Ηπείρου αρ. 38 στην Αθήνα (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), 4ος όροφος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πιστεύουμε  ότι  η λέξη «συνδικαλισμός» έχει ένα και μόνο συνώνυμο: τη λέξη «προσφορά»! Έχουμε μπόλικο μεράκι να προσφέρουμε και να υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον Κλάδο στα μεγάλα και δύσκολα, αλλά και στα απλά και καθημερινά, τιμώντας το παρελθόν της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε., αλλά και δίνοντας το δικό μας προσωπικό στίγμα πλέον! H σύνταξη για μας  είναι  ακόμη μακριά, οπότε ο χρόνος είναι συνοδοιπόρος μας στην  πραγματοποίηση  των στόχων μας που, είμαστε σίγουροι, ότι είναι και δικοί σας στόχοι. Από χθες η αισιοδοξία και η χαρά, μετά την παραδειγματική σε παλμό και προσέλευση Ειδική Ολομέλεια της Παράταξης, περισσεύει! Θα παλέψουμε για να έχουμε δίπλα μας τους νέους συναδέλφους, τους παλαιότερους, αλλά νέους στην ψυχή και δοκιμασμένους συναδέλφους  και, κυρίως, τις γυναίκες!  Από όλους εσάς θέλουμε μόνο να μας δώσετε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε.

Τέλος, να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τα μέλη μας για την ιδιαίτερη βραδιά που ζήσαμε όλοι μαζί εχθές!

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

                  ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                   ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή διενεργήθηκαν χθες (06/11/2018) στη Νομική Βιβλιοθήκη οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της παρατάξεώς μας, καθώς και του υποψηφίου προέδρου για τον Σύλλογο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου. Πρόεδρος της παρατάξεως εκλέχθηκε η Μαρία Μπρουζούκη και υποψήφιος πρόεδρος για τον σύλλογο ο Νικόλαος Αντωνίου. Σιδεροκέφαλοι να είναι και καλή δύναμη στους αγώνες τους! Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. για μια νεανική, δημιουργική κι αποτελεσματική διοίκηση του κλάδου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                             

Προς τα μέλη της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Καλείστε στην Ειδική Ολομέλεια της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στις 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00,  που θα πραγματοποιηθεί στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23 στην Αθήνα,  για την εκλογή :

Α)  Προέδρου της Παράταξης

Β) Υποψηφίου Προέδρου του Συλλόγου

      Ο Πρόεδρος                   Η Γραμματέας

Mιχαήλ Κανέλλος              Ελένη Καπότου