Κ.Ε.Δ.Ε.

Στην Ολομέλεια της Ο.Δ.Ε.Ε. τον περασμένο Οκτώβρη η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. κατέθεσε την πρότασή της για τροποποίηση των αμοιβών μας στη Διοικητική Εκτέλεση. Αφού αναλύσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν με το σημερινό ΦΕΚ και μελετήσαμε πολύ ρεαλιστικά τις πιθανότητες που έχει η πρότασή μας αυτή να γίνει πράξη. Η κεντρική ιδέα λοιπόν είναι «εξορθολογισμός των αμοιβών μας και στον Κ.Ε.Δ.Ε.» και στη βάση αυτή προτείναμε να είναι το ½ των αμοιβών μας όπως ισχύουν τώρα στην κοινή διαδικασία με μικρές διαφοροποιήσεις, καθώς και να προβλεφθεί αμοιβή για την κατάθεση της Περίληψης εγγραφής Υποθήκης σε Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο, κάτι που σήμερα δεν ισχύει και ο όγκος αυτού του μέτρου από την Α.Α.Δ.Ε. είναι πλέον τεράστιος. Πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις ώρες που απασχολούμαστε για τη σύνταξη των πινάκων μας η οποία σήμερα είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για μας . Τα επιχειρήματά μας στη διαπραγμάτευση αυτή είναι κυρίως δύο: 1ον. Ήδη σήμερα για τις καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου)  πληρωνόμαστε με το ½ της εκάστοτε ζώνης όπως ισχύει στην κοινή διαδικασία και 2ον. Οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν την ευθύνη για την πληρωμή μας, απασχολούν γι’ αυτή τη δουλειά πολλούς υπαλλήλους οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν ένα προς ένα τα ποσά στους πίνακές μας, τα χιλιόμετρα που χρεώνουμε, εισιτήρια κλπ., άρα καταναλώνουν κι αυτοί με τη σειρά τους πολλές ώρες για την αποπεράτωση αυτής της διαδικασίας, ενώ, αν ισχύσει η πρότασή μας, θα έχουν τις πάγιες αμοιβές και θα εγκρίνουν τα ποσά   εύκολα και γρήγορα. Άρα θα πληρωνόμαστε και πιο σύντομα. Ας μην ξεχνάμε ότι το ΦΕΚ της κοινής διαδικασίας υπογράφεται από δύο Υπουργούς ενώ του Κ.Ε.Δ.Ε. από έναν, οπότε αυτό κάνει ακόμη πιο εύκολο το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης.

Εκτός από τις αμοιβές, η πρότασή μας στοχεύει και στην κατάργηση της Πράξης καθορισμού χρεών η οποία εκτός από το να μας ταλαιπωρεί δεν έχει επί της ουσίας καμία χρησιμότητα, οπότε θα είναι μια αλλαγή σωτήρια για μας.

Παρά την ολοκληρωμένη και αναλυτική πρότασή μας υιοθετήθηκαν αποσπασματικά – από την ηγεσία της Ομοσπονδίας – κάποια μόνο, σημεία από την πρότασή μας που πιστεύουμε πως η αποδοχή τους δεν ανταποκρίνεται στη σωστή και σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την πρότασή μας με επιπλέον παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και την αύξηση των αμοιβών που θα προκύψει.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/1974).

Λαμβάνοντας υπόψιν  α)  όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.3943/2011, σε συνδυασμό  με τις  ΚΥΑ 76297/30.10.2015 και  21798/11.03.2016,  όπου με σαφήνεια ορίζεται ότι οι καταλογιστικές πράξεις που επιδίδονται για λογαριασμό του Δημοσίου  τιμολογούνται στο ½ της αντίστοιχης ζώνης όπου λαμβάνει χώρα η επίδοση και αν πρόκειται για περισσότερες της μίας επιδόσεις στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο , η πρώτη επίδοση  το ½ της τιμής της οικείας ζώνης , οι δε υπόλοιπες στο ½ της τιμής της πρώτης ζώνης και β) προς διευκόλυνση του ελέγχου των αμοιβών ως προς τις χρεώσεις των χιλιομετρικών αποζημιώσεων και θέλοντας να εναρμονιστούν οι αμοιβές της κοινής εκτέλεσης με τις αμοιβές του ΚΕΔΕ  κατόπιν και των τροποποιήσεων που έχουν υπεισέρθει στον ΚΕΔΕ ως προς την εκτέλεση  (κατάσχεση και  ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, Ν. 4512/2018, ΠΟΛ 1011/2018) προτείνονται οι κατωτέρω αλλαγές :

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου  ή οποιουδήποτε εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης  ορίζεται  ως ύψος δικαιωμάτων το  ½ της εκάστοτε τιμής της κοινής επίδοσης  όπως αυτό καθορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 και β) 50 −όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ3 της παραγράφου Γ του Ν. 4336/2015 (Α΄94) του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126)  και  ειδικότερα :

  • δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α’ Ζώνη)
  • είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (27,50 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β’ Ζώνη)
  • τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (36,50 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ’ Ζώνη)
  • σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (47,50 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ’ Ζώνη).

Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ’ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων τόσο του Δικαστικού Επιμελητή όσο και του μάρτυρα με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β’ Ζώνη.

2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 « Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.

3. Η αμοιβή του μάρτυρα σε περίπτωση θυροκόλλησης καθορίζεται σε 4,00 ευρώ ανεξαρτήτου ζώνης.

4. Η αμοιβή για την αποστολή συστημένου εγγράφου καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολόγηση από τα ΕΛΤΑ.

4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 100% του ποσού της πιο πάνω αμοιβής της εκάστοτε Ζώνης ή του ποσού της πρώτης ζώνης.

6. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50 €).

7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α’ Ζώνης.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων ή για την ενέργεια κάθε άλλης πράξης για την οποία συντάσσει έκθεση ο δικαστικός επιμελητής,  η αμοιβή του καθορίζεται ως εξής :

α) Για ποσό οφειλής μέχρι 10.000,00 ευρώ σε 180,00 ευρώ.

β) Για ποσό οφειλής από 10.000,01 ευρώ μέχρι 50.000,00 ευρώ σε 300,00 ευρώ.

γ) Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των 50.000,01 ευρώ  σε 380,00 ευρώ

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά το ποσό των 50,00 ευρώ.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος πλειστηριασμού  ακινήτων ή κινητών ή αναπλειστηριασμού  (άρθρο 19 και 41 ΚΕΔΕ, άρθρο 404 του Ν. 4512/2018) σε εξήντα (60,00 €).

Δ. ΥΠΟΘΗΚΗ

Για την επιμέλεια εγγραφής υποθήκης στο υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο (έλεγχος τίτλων, σύνταξη περιγραφής) σε τριάντα ευρώ (30,00).

Για επίδοση ή κατάθεση της υποθήκης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο  λαμβάνει την αμοιβή της αντίστοιχης ζώνης  που βρίσκεται αυτό.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ

Δικαιώματα μαρτύρων

1) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων,  μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, κτηματολογίων,  και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται ως αμοιβή δεκαπέντε  ευρώ (15,00 €) υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.
Την ίδια αμοιβή δικαιούται  ο δικαστικός επιμελητής και όταν κατά την έρευνα  του στα ως άνω βιβλία κ.λ.π. δεν διαπιστώσει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

2) Για δικαιώματα του μάρτυρα που προσλαμβάνεται σε κατάσχεση κινητών ή ακινήτων δεκαπέντε ευρώ (15,00).

3) Αν η πράξη εκτέλεσης διαρκέσει  δικαιολογημένα περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης, δικαιούνται, ο  δικαστικός επιμελητής   ενενήντα (90,00 €) ευρώ.

Εξαιρετικά προκειμένου για πράξεις της διοικητικής εκτέλεσης  που γίνονται σε νησιά που δεν έχουν καθημερινή επικοινωνία με την έδρα του δικαστικού επιμελητή για κάθε επιπλέον  ημέρα  ο δικαστικός επιμελητής και ο μάρτυρας λαμβάνει τα ίδια ως άνω ποσά.

4) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.

5) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης από το αρχείο που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής, δικαιούται δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €).

6)  Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτή του μισού της  επίδοσης για την Α’ Ζώνη δηλαδή (17,50) ευρώ.

Για παραλαβή  σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ’ Ζώνης, υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β’ Ζώνη.

7) Για κάθε βεβαίωση που συντάσσει ο Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται το ποσό της αμοιβής της   έρευνας  των δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης δηλαδή το ποσό των (15,00) ευρώ υπολογιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΕΔΕ (παραδείγματα)

Συντακτική Ομάδα

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την επισήμανση, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παραδείγματα θα διορθωθούν άμεσα.

Αντώνιος Πουλής

Πολύ ωραία…Νομίζω στα παραδείγματα οι αμοιβές με την πρότασή σας θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στα παραδείγματα στην κάθε περίπτωση γιατί δεν έχετε υπολογίσει τα αντίγραφα που είναι 5 αντιγραφα x 3 φύλλα (σύμφωνα με τα παραδείγματα) x 2,50€ = 37,50 € επιπλέον.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)