Άδειες Δακτυλίου

Κ.κ. συνάδελφοι, σας ενημερώσουμε ότι οι άδειες κυκλοφορίας για τον Δακτύλιο που έχουν χορηγηθεί για τις περιόδους 2015-2016 και 2016-2017 σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3765 τ. Β΄/26.10.2017 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και 20-07-2018.

Όσοι δεν έχετε άδεια κυκλοφορίας για το όχημά σας και επιθυμείτε να εκδοθεί να προσκομίσετε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, το αργότερο έως τις 17/11/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  3. Κ.Τ.Ε.Ο.

Συντακτική ομάδα

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ένα δύσκολο για τον Δικαστικό Επιμελητή – και όχι μόνο – ζήτημα εκτέλεσης, είναι η κατάσχεση αξιογράφων στα χέρια τρίτου.

Στο άρθρο 983 § 3 του Κ.Πολ.Δ., ενόψει της παραπομπής από το άρθρο αυτό στο 954 § 1, με τη διαδικασία που ακολουθείται, απαιτείται η ουσιαστική παρεμβολή του δικαστικού επιμελητή. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και προβληματίσει, διότι είναι από τις περιπτώσεις όπου υφίσταται κενό θα έλεγα, στην ερμηνεία της διάταξης.

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, των απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν (δηλαδή τους πιστωτικούς τίτλους, που ενσωματώνουν ορισμένη απαίτηση, η οποία πρέπει να πληρωθεί στον νόμιμο κομιστή του τίτλου, όπως είναι οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια εις διαταγή, οι επιταγές κ.λ.π., δηλαδή τα υπό στενή έννοια αξιόγραφα) συντελείται με την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και με την αφαίρεση κατ’ άρθρον 954 § 1, του Κ.Πολ.Δ. του τίτλου από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και την παράδοση του τίτλου σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται.

Προκύπτει, λοιπόν, από τη διάταξη αυτή, ότι για τις απαιτήσεις από τίτλους εις διαταγή, συστατικό στοιχείο του πραγματικού της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου συνιστά προσθέτως και η αφαίρεση του τίτλου από τον καθού η εκτέλεση, η έλλειψη του οποίου καθιστά την κατάσχεση ανυπόστατη και κατά συνέπεια μη δεσμευτική για τον τρίτο, ο οποίος δεν υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην κατά άρθρο 985 δήλωση.

Σημειώνεται ότι για την αφαίρεση του τίτλου εις διαταγή δεν απαιτείται ιδιαίτερος τίτλος, αφού αυτή γίνεται κατ’ επιταγήν του άρθρου 983 § 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς αρκεί γι’ αυτή, ο εκτελεστός τίτλος για τη χρηματική απαίτηση και η βάσει αυτού έκθεση επίδοσης με επιταγή.

Ο δικαστικός επιμελητής, συνεπώς, θα αφαιρέσει τον τίτλο εις διαταγή από την κατοχή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, και δικαιούχου της απαίτησης αυτής και θα παραδώσει αυτόν στον υπερού η εκτέλεση, συντάσσοντας την κατά άρθρο 954 § 2 του Κ.Πολ.Δ. έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 117 και 954 § 1. Συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης είναι και η επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ενώ η επίδοση του ιδίου κατασχετηρίου στον καθού η εκτέλεση αποτελεί στοιχείο του κύρους της κατάσχεσης.

Η αφαίρεση, όμως, κατά την § 3 του 983 του Κ.Πολ.Δ., πρέπει να προηγείται έναντι των επιδόσεων, αφού οι συνέπειες της κατάσχεσης τοποθετούνται, σύμφωνα με το 984 του Κ.Πολ.Δ., στις επιδόσεις του κατασχετηρίου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι με την παράδοση του τίτλου από τον δικαστικό επιμελητή στον υπερού η εκτέλεση, δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση από τον νόμο για την ολοκλήρωση της κατάσχεσης με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου.

Με την αφαίρεση του τίτλου και τη συντέλεση της κατάσχεσης, ο κατασχών δεν καθίσταται νόμιμος κομιστής του τίτλου, ούτε και δικαίωμα οπισθογράφησης έχει, γιατί η αφαίρεση του τίτλου και η κατάσχεση της ενσωματωμένης σε αυτό απαίτησης, δεν επέχει θέση οπισθογράφησης, αλλά ο σκοπός της είναι η αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας, γι’ αυτό ο κατασχών με την κατάσχεση, απλώς για την είσπραξη της απαίτησης νομιμοποιείται.

Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 30 § 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που αναφέρεται στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου και σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση τίτλων εις διαταγή διενεργείται κατά τα άρθρα 983 § 3 και 954 § 1 του Κ.Πολ.Δ.

(από παρέμβαση του Ευθυμίου Πρεκετέ, που έγινε σε συνέδριο της Ένωσης Δικονομολόγων Ελλάδας, με θέμα «Κατάσχεση στα χέρια τρίτου»).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, έως τις 31-1-2018.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ κατά την σημερινή του συνεδρίαση του, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και για όλους τους κλάδους, έως τις 31-1-2018, χωρίς προσαυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί έληγε στις 30/11/2017.

Μακάρι οι επιλογές σου να αντικατοπτρίζουν τις ελπίδες και όχι τους φόβους σου

Κ.κ. συνάδελφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΔΕΕ, μου ανατέθηκε η σύνταξη πρότασης για την τήρηση βιβλίων επιδόσεων και εκτελέσεων σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή.

Οι εξελίξεις στο χώρο με τις διαρκείς τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ, του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι μόνο (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικές επιδόσεις κ.λ.π), δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, αντιθέτως, μας καλούν σε διαρκή ετοιμότητα.

Η ΠΡΟΣΥΔΕ την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, υπερασπιζόμενη τις αρχές της με νέο όραμα και στόχους, και σε πείσμα όσων έχουν αναγάγει την σιωπή και την αδράνεια σε κυρίαρχη συνδικαλιστική πρακτική έχει επεξεργαστεί και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πάσης φύσης ζητήματα που έχουν σχέση με την ηλεκτρονικότητα και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Τα οποία δεν είναι επί της παρούσης να συζητήσουμε και αναλύσουμε.


ΟΔΕΕ αριθ. Πρωτ. 4559/18-10-2017

Πρόταση του Ταμία της Εκτελεστικής Γραμματείας και Αντιπροσώπου της ΟΔΕΕ Μιχαήλ Κανέλλου.

Τήρηση βιβλίων επιδόσεων και εκτελέσεων από Ο.Δ.Ε.Ε σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή

Άρθρο 34  ν. 2318/1995 «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών»

Λίγα λόγια

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων που αφορούν τα του επαγγέλματός μας  και δεν ξέρουμε αν με τις προσπάθειες μας τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο η μήπως πάνε χαμένες.  Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να διαμορφώσουμε “ένα δικό μας σχέδιο” προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα για το μέλλον αλλά και για το παρόν διαφορετικά και σε περίπτωση έλλειψης δικής μας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης, κινδυνεύουμε να μην βρούμε ούτε τις βασικές κατευθύνσεις. Η  ταχύτητα με την οποία η ηλεκτρονικότητα διεισδύει στη ζωή μας είναι συνάρτηση του κόστους πρόσβασης, του «περιεχομένου» και της γενικότερης εμπιστοσύνης στις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του Διαδικτύου. Η εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο αυξάνεται σταδιακά και συμβαδίζει με την εξοικείωσή του στις νέες τεχνολογίες. Η εμπιστοσύνη του κοινού είναι συνάρτηση της τεχνολογίας, της κρυπτογραφίας, της υιοθέτησης και θεσμοθέτησης της ηλεκτρονικής πιστοποίησης (ηλεκτρονικής υπογραφής), της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων και της γενικότερης ασφάλειας της διεκπεραίωσης των συναλλαγών και των “πληρωμών”.

 Το νέο και το άγνωστο δημιουργούν συνήθως φοβίες, ακόμη και κρίσεις ταυτότητας σε πολλούς πολίτες. Ορισμένοι αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν το νέο, δυσκολεύονται να ξεβολευτούν, νοσταλγούν το παρελθόν, αγκαλιάζοντας την παράδοση σαν σανίδα ψυχολογικής ασφάλειας. Αλλοι, όμως, προσπαθούν να τιθασεύσουν το νέο και άγνωστο με όπλο τη γνώση.

Στην πρόκληση της ηλεκτρονικότητας ο κλάδος  ξεκινάει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Οι δράσεις αυτές είναι στο πνεύμα της γνωστής πρωτοβουλίας για την «ηλεκτρονική δικαιοσύνη» που οι όμοροι κλάδοι έχουν ήδη επενδύσει και προετοιμάζονται κατάλληλα .

Για μας ως κλάδος είναι ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση απ’ ό,τι για τους άλλους όμορους κλάδους, διότι η προετοιμασία απαιτεί οριζόντιες δράσεις. Δηλαδή, συντονισμένες δράσεις, που επεκτείνονται συγχρόνως σε πολλούς τομείς. Τέτοιες δράσεις απαιτούν σοβαρή οργάνωση και συνεργασία. ΄Εχουμε, επομένως, μπροστά μας μια σημαντική πρόκληση.

Σε τελική ανάλυση την ευθύνη για την προσαρμογή στην ηλεκτρονικότητα και κατ’επέκταση στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη την έχουμε εμείς οι ίδιοι καθορίζοντας το πλαίσιο  παρέχοντας ασφάλεια και εκπαίδευση. Η γνώση είναι δύναμη, και η πρόσβαση στην ηλεκτρονικότητα ανοίγει νέους ορίζοντες με βελτίωση της ποιότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη εσωτερική οργάνωση, μείωση του κόστους, καλύτερη διαχείριση και  επομένως υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η είσοδός μας λοιπόν στην ζώνη ηλεκτρονικότητας σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον κλάδο μας . Continue reading Μακάρι οι επιλογές σου να αντικατοπτρίζουν τις ελπίδες και όχι τους φόβους σου

Τα πεπραγμένα των … άπραγων !

Με αφορμή προηγούμενα δημοσιεύματά μας στην ιστοσελίδα αυτή, περί απραξίας, ανικανότητας κ.λ.π. της διοίκησης του κλάδου να χειριστεί σοβαρά ζητήματα, πολλοί από εσάς μας λέτε ότι φταίμε και εμείς γι’ αυτό, γιατί μέχρι πρότινος τους είχαμε δίπλα μας. Δεκτό. Έχουμε λοιπόν και εμείς τις ευθύνες μας που τους «μαζέψαμε» από τα συνδικαλιστικά αζήτητα και δίπλα μας απέκτησαν κάποια συνδικαλιστική αξιοπιστία. Ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι ήσαν συνδικαλιστές με δύο πρόσωπα.

Σας είχαμε όμως προειδοποιήσει πρίν τις εκλογές ότι αυτή η αξιοπιστία είχε εξανεμιστεί και δεν θα έπρεπε να συμπορευτείτε μαζί τους. Πολλοί από εσάς που παραπονείστε δεν μας ακούσατε. Κατά συνέπεια, έχετε και εσείς εξ ολοκλήρου τις ευθύνες σας για τον κατήφορο του κλάδου αυτή την εποχή. Επειδή όμως, έτσι είναι οι δημοκρατικοί κανόνες θα τους «λουστούμε» όλοι μας μέχρι τις επόμενες εκλογές. Για την ΠΡΟΣΥΔΕ, όμως, τα νέα, σ’ ότι αφορά τα πρόσωπα, είναι ευχάριστα. Διότι, όταν μετακομίζουν οι «χειρότεροι», μένουν πίσω οι καλύτεροι και στελεχώνεται με ακόμη καλύτερους νέους.

Με την ευκαιρία της ετήσιας ολομέλειας της Ομοσπονδίας μας, όπου συζητούνται τα πεπραγμένα της χρονιάς, θα μπορούσε κάποιος, εύλογα, να αναρωτηθεί: ποιά πεπραγμένα; Έχει γίνει κάτι και δεν το γνωρίζουμε; Έχει εκτελεστεί κάτι σοβαρό και δεν το έκαναν γνωστό λόγω της «σεμνότητας» που τους διακρίνει;

Η ηχηρή απάντηση είναι όχι. Δεν έχει γίνει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ. Ευτυχώς που λειτουργούν και τα γραφεία και είναι ανοιχτά με την γραμματειακή υποστήριξη. Και όχι μόνο αυτό. Ο κλάδος όπως είπαμε οδηγείται σε ανυποληψία. Continue reading Τα πεπραγμένα των … άπραγων !

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι δεν υφίσταται πρόβλημα με την διάθεση των βιβιλίων επιδόσεων από το Ταμείο Νομικών. Διατίθενται κανονικά από το ίδιο τμήμα του Ταμείου Νομικών με την ένδειξη ΕΦΚΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ.

Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη και είναι η επίσημη αργία των Δικαστηρίων, επομένως όλες οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας θα παραμείνουν κλειστές.

Και για την ιστορία…..

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, είναι ο πολιούχος Άγιος των Αθηνών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Οκτωβρίου. Είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το ένατο έτος μετά από την Γέννηση Του Χριστού. Διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.