ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4941/2022 ΣΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Με το Ν.4941/2022 (ΦΕΚ 113/Α/16-06-2022), επήλθαν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ν.Δ. 356/1974), στα άρθρα 17, 62, 84, 86 και 88  και συγκεκριμένα:

Άρθρο 17
1)    ως προς τον περιορισμό των ακατάσχετων πραγμάτων καθώς και την διαδικασία  σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατάσχοντος  με ισχύ  του άρθρου αυτού σε όσες κατασχέσεις επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Άρθρο 62
2)    καταργείται κατά την διαδικασία της πτώχευσης η υποχρέωση έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
3)    επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήσει με ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού  α) σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΕΔΕ, β) στους τυχόν αναγγελθέντες Διευθυντές Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων και γ)  στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
4)     Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης.
Άρθρο 84

5)    για επιδόσεις  προς  πρόσωπα αγνώστου διαμονής και κατοίκους εξωτερικού  καταργείται  η  διάταξη της επίδοσης  «στον ιερέα της Ενορίας».

Άρθρο 866)    καταργούνται οι παρ. 2 και 3.
7)Άρθρο 88
Καταργείται.

Ειδικότερα με το Άρθρο 81 Ν. 4941/2022 «Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα – Τροποποίηση παρ. 1,  2 κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κ.Ε.Δ.Ε.»
1)Στο άρθρο 17 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 17.
«1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι  απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του.
2. Εκτός των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.
3. [Καταργείται].
4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το κατασχετόν ή μη των εν ταις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένων, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι’ αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κλητευομένου πάντοτε του Διευθυντού του επισπεύδοντος Ταμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος.».

2.  Η παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζεται σε όσες κατασχέσεις επιβληθούν μετά  
     από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με το Άρθρο 82 Ν.4941/2022 «Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψής της στο Πρόγραμμα πλειστηριασμού – Τροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.»
Άρθρο  62.
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) διαγράφονται οι λέξεις: «στο οποίο επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατη έκθεση εκτίμησης των εκποιουμένων, η οποία συντάσσεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Επί εκποιήσεως περιουσίας του πτωχεύσαντος διά πλειστηριασμού (αναγκαστικού ή εκούσιου) ο επισπεύδων τον πλειστηριασμόν δανειστής ή σύνδικος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητος αυτού, να κοινοποιήση διά  δικαστικού επιμελητού αντίγραφον του προγράμματος πλειστηριασμού κατά τα εν άρθρω 54 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος οριζόμενα. Αντίγραφον του προγράμματος κοινοποιείται ωσαύτως και εις τους τυχόνβαναγγελθέντας Διευθυντάς Δημοσίων Ταμείων και Τελωνείων. Ομοίως κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού.
Επί απευθείας εκποιήσεως ο σύνδικος υποχρεούται  να γνωστοποιήσει την ημερομηνία εκποιήσεως, το είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στους προϊσταμένους των αναγγελθεισών Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνείων, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον,
πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκποίησης.»

Με το Άρθρο 83 Ν.4941/2022 «Αναθεώρηση των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού. Τροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) διαγράφονται οι λέξεις «ή τον Ιερέα της Ενορίας» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 84.
«2. Αι, προς τους αγνώστους διαμονής και τους εν τω εξωτερικώ διαμένοντας γνωστής διαμονής, Κοινοποιήσεις γίνονται εις τον κατά το άρθρον 142 του Κώδικος
Πολιτικής Δικονομίας τυχόν διορισθέντα αντίκλητον, κατά πάσαν δε περίπτωσιν δύναται να γίνονται εις τον σύζυγον, ένα των γονέων ή των αδελφών ή άλλων εξ
αίματος συγγενών του προς ον η επίδοσις μέχρι 4ου βαθμού εκ πλαγίου, εχόντων ηλικίαν ουχί κατωτέραν των 17 ετών, αρνουμένων δε τούτων να παραλάβουν το
κοινοποιουμένον έγγραφον ή τούτων μη ευρισκομένω  γίνεται θυροκόλλησις. Εάν ουδείς των ανωτέρω συγγενών υπάρχη η κοινοποίησις γίνεται προς τον Δήμαρχον ή τον Πρόεδρον Κοινότητος της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του προς ον η κοινοποίησις οίτινες οφείλουν να τοιχοκολλήσουν το κοινοποιηθέν έγγραφον εις το δημοσιώτερον μέρος και να πέμψουν βεβαίωσιν περί της τοιχοκολλήσεως εις
την παραγγείλασαν την κοινοποίησιν Αρχήν. Πάντως η κοινοποίησις θεωρείται συντετελεσμένη από της παραλαβής του κοινοποιημένου εγγράφου υπό των προσώπων τούτων.»

Με το Άρθρο 84  Ν. 4941/2022 «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στουςεγγυητές – Κατάργηση παρ. 2 και 3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Στο άρθρο 86 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) οι παρ. 2 και 3 καταργούνται και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86.

1. Όσα το παρόν νομοθετικό διάταγμα διαλαμβάνει περί των οφειλετών εφαρμόζονται και κατά των εγγυητών, στερουμένων του ευεργετήματος της διζήσεως.
2. Καταργείται.
3. Καταργείται.

Με το Άρθρο 85 Ν.4941/2022 «Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών – υπομισθωτών – Κατάργηση άρθρου 88 του Κ.Ε.Δ.Ε.».
Το άρθρο 88 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) καταργείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Ι. Αντωνίου 

Μένουμε μακριά από Νέες ΕΡΙΔΕΣ

Είμαι πλέον απόλυτα πεπεισμένος πως η μικροψυχία, η απρέπεια, τα τοξικά σχόλια και το ψέμα έχουν γίνει για ορισμένους τα μοναδικά και αποκλειστικά μέσα αυτοπροβολής και αυτοϊκανοποίησης προκειμένου να κρύψουν τη συνδικαλιστική τους ένδεια. Είχα, αφελώς όπως αποδεικνύεται, την εντύπωση πως το τέλος της προεκλογικής περιόδου θα αποτελούσε και το τέλος του κλίματος μισαλλοδοξίας και  διχασμού που είχαν επιλέξει ορισμένοι ως προεκλογική τακτική.

Είχα την ελπίδα πως παρά τις διαφορές (συνδικαλιστικές, ιδεολογικές και κυρίως προσωπικές) θα επικρατούσε, μετά τις εκλογές, ένα κλίμα διαφορετικό, ένα κλίμα μίνιμουμ συνεννόησης και συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν  χρόνια ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο είτε αυτά έχουν να κάνουν με φαινόμενα κακοδιαχείρισης είτε αυτά έχουν να κάνουν με ζητήματα κοινά στα προεκλογικά προγράμματα των περισσοτέρων, αν όχι όλων των παρατάξεων που κατήλθαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Ήμουν από εκείνους που κατά τη προεκλογική περίοδο διαφώνησαν να χρησιμοποιηθούν γραπτά κείμενα που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν συνταχθεί ή υποστηριχθεί από σημερινούς  αυτόκλητους επαναστάτες και θεματοφύλακες ηθικών και δεοντολογικών αξιών. Έλεγα πως δεν μπορεί η «επιλεκτική αμνησία» θα περάσει μετά τις εκλογές, η μέθοδος που εδράζεται στην ρήση του Γκέμπελς «Όσο μεγαλύτερο το ψέμα, και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται, τόσο πιο πιστευτό γίνεται» θα έπαυε την 20η Μαρτίου. 

Κούνια που σε κούναγε θα πουν ορισμένοι…. και θα έχουν δίκιο!

Ερχόμαστε λοιπόν στα τεκταινόμενα του έκτακτου ΔΣ της περασμένης Δευτέρας και στην διάδοση ενός ακόμα ψέματος που στολίζει την «τροπαιοθήκη παραπληροφόρησης» της παράταξης που βλέπει τα πράγματα με άλλη, Νέα Ματιά! Είναι γεγονός άλλωστε ότι η πρόεδρός της με την αλήθεια έχουν τσακωθεί εδώ και καιρό.

Καταψήφισαν λέει η δημοκρατική παράταξη ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. και 2 μέλη της Συμμαχίας την πρόταση ώστε να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα και να υποβληθεί καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διερευνηθεί αρμοδίως τυχόν διάπραξη κτλ κτλ, αποκρύπτοντας τεχνηέντως ότι υπήρχε και 2η πρόταση προς ψήφιση η οποία ήταν η εξής: να κατατεθεί καταγγελία, προς συσχέτιση, στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, αφού ήδη έχει εισαχθεί αντίστοιχη μηνυτήρια καταγγελία από συνάδελφο που υπηρετεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου και η οποία έχει πρωτοκολληθεί στο Σύλλογο, με ταυτόχρονη κατάθεση αιτήματος στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας κτλ κτλ (σας είναι ήδη γνωστές οι 2 προτάσεις από την ανακοίνωση του Συλλόγου). Βέβαια το να λες ότι κάποιος καταψήφισε την πρόταση σου και όχι πως ψήφισε την δική του, συνδικαλιστικά «πουλάει» πιο πολύ… Πώς να το κάνουμε βρε αδερφέ;

Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά μιας ψηφοφορίας:

Για να καταψηφιστεί  πρόταση σε ψηφοφορία πρέπει βασικά να είναι μία, εκεί λοιπόν η βούληση του ψηφοφόρου εκφράζεται είτε με υπέρ, είτε με κατά, είτε με  παρόν. Εντάξει το καταλάβαμε μέχρι εδώ;

Για να υπερισχύσει  πρόταση σε ψηφοφορία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2, όπου εκεί η βούληση του ψηφοφόρου εκφράζεται είτε  με υπέρ για τη μία ή την άλλη πρόταση, είτε με παρόν. Το έχουμε; Προχωρώ στην επεξήγηση της προχθεσινής ψηφοφορίας;

Τι έγινε λοιπόν τη Δευτέρα:

Κατατέθηκαν 2 προτάσεις και υπερίσχυσε, πλειοψήφησε δηλαδή, η μια και αυτή θα εφαρμοστεί χωρίς να είναι απαραίτητες οι υποδείξεις περί δεσμεύσεων και υποχρεώσεων  (θα μου πείτε βέβαια πως με τόσα που έχετε δει τα προηγούμενα χρόνια φυσάτε και το γιαούρτι).  Δεν υπήρξε λοιπόν καμιά καταψήφιση, όχι μόνο γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά γιατί επί της ουσίας οι δύο προτάσεις ως προς το σκέλος της κατάθεσης (μηνυτήριας αναφοράς ή καταγγελίας) στον Εισαγγελέα ταυτίζονται, με μόνη διαφορά στα διαδικαστικά τα οποία και εξηγήθηκαν αναλυτικότατα κατά την διάρκεια του ΔΣ και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη συσχέτιση της δικής μας αναφοράς με αυτή του συναδέλφου η οποία έχει ήδη εισαχθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.

Συνάδελφοι, για να τελειώνουμε μια και καλή με την σπέκουλα. 

Τα 4 μέλη της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. και τα 2 μέλη της Συμμαχίας, ΔΕΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ καμία πρόταση, ΨΗΦΙΣΑΝ την πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου, τελεία και παύλα.

Τώρα όσον αφορά την κατάθεση αιτήματος στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας με αποκλειστικό ζητούμενο τις ενέργειες που οφείλει να ενεργήσει ο κλάδος σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης, να είστε βέβαιοι πως θα επανέλθουμε και εφόσον δεν το αποφασίσει η ΕΓ της ή ο Σύλλογος μας με απόφαση του ΔΣ, θα βρούμε πιστεύω 10 αντιπροσώπους που θα υποστηρίξουν το αίτημα… ή πιστεύετε πως όχι;

Δημήτρης Γέμελος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειές του ύστερα από αίτημα που κατατέθηκε από δύο μέλη του Δ.Σ., επί του θέματος αυτού κατατέθηκε και δεύτερη πρόταση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και συγκεκριμένα:

Α) Η πρόταση των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Δανίκα και Μπρουζούκη όπως αυτή αποτυπώνεται στο αίτημά τους, ήταν να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και να υποβληθεί καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά των εταιρειών διαχείρισης εγγράφων/δικογράφων που δεν έχουν την απαραίτητη άδεια για τη διαχείριση νομικής ύλης και να ανατεθεί η σύνταξη των σχετικών νομικών εγγράφων στον κ. Ανδρέα Ματθαίου, Διδάκτορα Νομικής και Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Β) Η πρόταση του Προέδρου ήταν να κατατεθεί καταγγελία, προς συσχέτιση, στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, αφού ήδη έχει εισαχθεί αντίστοιχη καταγγελία από συνάδελφο που υπηρετεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου και η οποία έχει πρωτοκολληθεί στο Σύλλογο. Επιπρόσθετα να κατατεθεί αίτημα στην Ο.Δ.Ε.Ε. για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας με αποκλειστικό ζητούμενο τις ενέργειες που οφείλει να ενεργήσει ο κλάδος σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης. Τέλος να ανατεθεί έρευνα για διαπίστωση στοιχείων άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής Δικαστικών Επιμελητών σε ανάλογες εταιρείες που να δικαιολογούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κ.Δ.Ε.

Επί των δύο αυτών προτάσεων πλειοψήφησε η πρώτη έναντι της δεύτερης με ψήφους 7 σε σύνολο 13.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. Ματθαίου προκειμένου να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ι. Αντωνίου

Άρθρο Γνώμης του καθηγητή κ. Νικόλαου Κλαμαρή για την Ηλεκτρονική Επίδοση

Η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων

Η κατοχύρωση της αρμοδιότητος των δικαστικών επιμελητών για την με ηλεκτρονικό τρόπο επίδοση εγγράφων συμβάλλει στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης

Στην «Καθημερινή» (6.10.2021) είχα επισημάνει τον (με τον Ν. 4842/2021) «εύστοχο εκσυγχρονισμό των ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική δίκη». Ηδη με υπουργική απόφαση 18407/5 Μαΐου 2022 θεσπίσθηκαν οι ειδικότερες ρυθμίσεις της επιδόσεως εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα:

1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων (ΣΗΕ)».

2. Το ΣΗΕ ανήκει στο ΝΠΔΔ Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, το οποίο έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού μητρώου των δικαστικών επιμελητών.

3. Η πιστοποίηση δικαστικού επιμελητή (άρθρο 122 Α § 1 ΚΠολΔ) πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου των δικαστικών επιμελητών και περιλαμβάνει υποχρεωτικώς: α) Την καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο των στοιχείων του συγκεκριμένου δικαστικού επιμελητού. β) Την απόδοση από το ηλεκτρονικό μητρώο δικαστικών επιμελητών στον δικαστικό επιμελητή ενός μοναδικού επταψήφιου πανελλαδικού αριθμού μητρώου δικαστικού επιμελητού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. γ) Την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. δ) Τη χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης».

4. Ο δικαστικός επιμελητής μεταφορτώνει σε μορφή αρχείων την έκθεση επιδόσεως και το προς επίδοση έγγραφο, το οποίο πρέπει να φέρει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότου του ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, ενώ, αν πρόκειται για έγγραφο σε έντυπη μορφή, απαιτείται η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού επιμελητού. Ακολουθεί η αποστολή ειδοποιήσεως ως προς το προς επίδοση έγγραφο και την έκθεση επιδόσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με σύνδεσμο), ώστε ο παραλήπτης του εγγράφου να μπορεί να παραλάβει, με ηλεκτρονική επίδοση, το έγγραφο.

5. Μετά την αυθεντικοποίηση του παραλήπτου, το ΣΗΕ εμφανίζει στον παραλήπτη τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητού, τη χρονοσήμανση, τα στοιχεία του παραλήπτου, καθώς και την προς υπογραφή έκθεση επιδόσεως (μετά την υπογραφή το ΣΗΕ χορηγεί στον παραλήπτη το έγγραφο).

6. Η πρώτη νομοθετική προσπάθεια για την ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων στο πεδίο της Πολιτικής Δικονομίας ανάγεται στα έτη 2005-2009. Στο σχέδιο νόμου του 2008 είχαν θεσπισθεί ειδικές διατάξεις (άρθρα 117, 119, 122, 215, 227 ΚΠολΔ) για την ηλεκτρονική δίκη. Οι ίδιες ρυθμίσεις περιελήφθησαν και στο σχέδιο νόμου 2009. Τις ίδιες ρυθμίσεις υιοθέτησε κατά βάση και ο Ν. 3994/2011 (χωρίς επισήμανση, ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3994/2011, όπως και άλλες, είχαν αντιγραφεί από τα σχέδια νόμου 2008 και 2009). Βεβαίως οι σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4842/2021 είναι νομοτεχνικώς αρτιότερες και χωρίς κενά.

7. Ιδιαιτέρως κρίσιμο και βασικό ζήτημα, το οποίο είχε συζητηθεί στο πλαίσιο της ρυθμίσεως της ηλεκτρονικής επιδόσεως εγγράφων, ήταν αν η λειτουργική αρμοδιότητα για την ηλεκτρονική επίδοση θα παρέμενε ή όχι στον δικαστικό επιμελητή ως «άμισθο δημόσιο λειτουργό». Στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση για την πρόταση σχεδίου νόμου 2008 (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Δημοσιεύματα, τ. 39, 2008, σελ. 45) είχαν επισημανθεί τα ακόλουθα: «Είναι αυτονόητο, επίσης, ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να παρακαμφθεί η λειτουργική αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή για τη διαδικασία επίδοσης. Θα πρέπει, δηλαδή, και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης να παραμείνει στην αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρεμβάλλεται μεταξύ του προσώπου που δίνει την εντολή για επίδοση εγγράφου και του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο και προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο».

Η με τον ΚΠολΔ και την Υ.Α. κατοχύρωση της αρμοδιότητος των δικαστικών επιμελητών για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων είναι απολύτως εύστοχη, δικαιοκρατική και συμβάλλει στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.

*Ο κ. Νικόλαος Καν. Κλαμαρής είναι ομότιμος καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, δικηγόρος στον Αρειο Πάγο.

Πηγή: Καθημερινή