Τί είναι επιστημονική ημερίδα

Όταν μιλάμε για επιστημονική ημερίδα, προφανώς έχουμε στο νού μας μία εκδήλωση για σοβαρά επιστημονικά ζητήματα, και για το χώρο μας, με αντικείμενο κυρίως νομικού περιεχομένου.

Σε αυτού του είδους τις επιστημονικές εκδηλώσεις πρέπει πρωτίστως να υπάρχει άρτια οργάνωση, πρόγραμμα με ομιλητές υψηλού επιπέδου (καθηγητές, δικαστές κ.λ.π.) που ο καθένας τους θα αναφέρεται σε ένα νομικό ζήτημα και σε χρόνο που θα έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Να καλούνται δε σ’ αυτήν την ημερίδα και να την χαιρετίζουν πρόεδροι όμορων χώρων.

Και βεβαίως προεδρεύων της επιστημονικής ημερίδας με νομικό περιεχόμενο πρέπει να είναι ένας Δικαστής (ή δυνατόν ανώτατος) ή ένας καθηγητής εγνωσμένου κύρους, ώστε να διευθύνεται η συζήτηση με την ανάλογη σοβαρότητα, το κύρος και την επιστημονική επάρκεια του διευθύνοντος, ώστε να εξάγονται απ’ αυτόν και τα ανάλογα νομικά συμπεράσματα.

Στο παρελθόν η Ομοσπονδία μας είχε οργανώσει τέτοιου είδους επιστημονικές ημερίδες, οι οποίες έγιναν γνωστές σ’ όλο το νομικό κόσμο και με προσέλευση πολύ μεγάλη. (Θυμίζουμε ότι την τελευταία επιστημονική ημερίδα που έγινε το Νοέμβριο του 2015 με θέμα «ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και τα προβλήματα εφαρμογής του στην αναγκαστική εκτέλεση» στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, παρακολούθησαν κοντά στα 500 άτομα και διαδικτυακά – για πρώτη φορά – τουλάχιστον 800 άτομα.

Προφανώς, στην τελευταία ημερίδα που διοργάνωσε (!;) η ΟΔΕΕ (βάζοντας και τους Συλλόγους συνδιοργανωτές!) κανένας δεν κατάλαβε ότι επρόκειτο για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ημερίδα.

Και όχι μόνο γιατί δεν τηρούσε όλα τα πιο πάνω, από πλευράς οργάνωσης, ούτε για το γεγονός ότι ελάχιστοι προσήλθαν να την πρακολουθήσουν.

Θα ήταν καλύτερα λοιπόν να την είχαν πεί ημερίδα ενημέρωσης, ώστε να μην χάνουν και το νόημά τους οι λέξεις όταν λέμε «Επιστημονική ημερίδα».

Εν τέλει, είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγινε η ημερίδα αυτή – έστω – ενημέρωσης;

Συντακτική Επιτροπή

Απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου που σας ενδιαφέρει

«Μπορούμε κατά τον ΚΕΔΕ να κάνουμε εκτέλεση κατά του Διαχειριστή και Εταίρου ΕΠΕ?»

α) για τις οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. η έγγραφη παραγγελία κατάσχεσης του κ. Προϊσταμένου βάση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση και η οποία εκδίδεται αφού έχει προηγηθεί η κατ΄ άρθρο 47 του Ν. 4174/2013 «ατομική ειδοποίηση υπερημερίας» αναγράφει τον οφειλέτη κατά του οποίου θα πρέπει να γίνει η κατάσχεση και η εκτέλεση γίνεται κατά του οφειλέτη όπως τα στοιχεία αυτού (εταιρεία ή ατομικά) αναγράφονται στην παραγγελία. Σε περίπτωση ευθύνης συνυπόχρεων/συνυπεύθυνων προσώπων για οφειλές εταιρειών (ομόρρυθμα μέλη, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβουλοι α.ε., εκκαθαριστές και γενικά εκπροσώπων νομικών προσώπων) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, αρθρ. 22 Ν. 2648/1998, Ν. 2859/2000, 4321/2015) εκδίδεται ξεχωριστή παραγγελία κατάσχεσης ως συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα για εκτέλεση κατ΄ αυτών.

β) για τις οφειλές προς το ΚΕΑΟ (πρώην ΙΚΑ) η έγγραφη παραγγελία κατάσχεσης του κ. Προϊσταμένου βάση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση και η οποία εκδίδεται αφού έχει προηγηθεί η κατ΄ άρθρο 4 του Ν.Δ. 356/1974 «ατομική ειδοποίηση» αναγράφει τον οφειλέτη κατά του οποίου θα πρέπει να γίνει η κατάσχεση σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται ως εργοδότης (Α.Μ.Ε. – Α.Μ. – Α.Μ.Α.) αλλά και τα στοιχεία των συνυπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 2676/1999 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4075/2012 και το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (σημ. και η ατομική ειδοποίηση έχει σταλεί με τα ίδια στοιχεία του οφειλέτη και των υπευθύνων). Κατά συνέπεια η εκτέλεση της παραγγελία κατάσχεσης μπορεί να γίνει είτε στην εταιρεία (αρχική οφειλέτιδα) είτε σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας αυτής στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής (διαχειριστή, διευθύνοντα σύμβουλο, εκκαθαριστή, ομόρρυθμο μέλος) όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4075/2012 και στο άρθρο 31 του Ν. 4321/2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η διάταξη του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν.2676/1999, με την οποία  θεσπίσθηκε για πρώτη φορά η προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 115 του Ν.2238/1994 προσώπων, για την καταβολή των οφειλομένων από ανώνυμες εταιρείες κ.λ.π., κατά το χρόνο λειτουργίας τους, προς το ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών, έχει ισχύ από 5-1- 1999, ενόψει του ότι η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κατά συνέπεια, για να είναι νόμιμη η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 115 ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ανωνύμου εταιρείας και του διαχειριστή ΕΠΕ, πρέπει η οφειλή για ασφαλιστικές εισφορές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, να γεννήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της διατάξεως του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν.2676/1999, ήτοι μετά την 5-1- 1999 (βλ. ΣΤΕ 245/2008 ΝΟΜΟΣ, ΣΤΕ 2978/2006 ΝΟΜΟΣ).

«Την έκθεση κατάσχεσης ακινήτου, σύμφωνα με διαδικασία ΚΕΔΕ, κατά ΑΕ και όταν είναι η καθ΄ ής αγνώστου έδρας, την επιδίδουμε στον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο? (κάνουμε κάποια μνεία στην έκθεσή μας αφού η παραγγελία για εκτέλεση που έχουμε στα χέρια μας είναι κατά της ΑΕ και δεν αναφέρεται πουθενά ο νόμιμος εκπρόσωπος?»

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 356/1974 (ΚΕΔΕ) ορίζονται τα εξής : «Αι κατά το παρόν Ν. Διάταγμα κοινοποιήσεις ενεργούνται άνευ ειδικής εγγράφου παραγγελίας του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού επιμελητού ή ταμιακού υπαλλήλου ή υπαλλήλου του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.»
Κατά συνέπεια οι επιδόσεις των εγγράφων τα οποία έχουν συνταχθεί κατά ΚΕΔΕ όπου δεν αναφέρεται ρητώς στον ΚΕΔΕ κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ. Δ. και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο άρθρο 126 παρ. 1 εδαφ. γ. «Η επίδοση γίνεται ….γ) για τα νομικά πρόσωπα ή άλλως ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπο τους, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τους….».
Στις παραγγελίες εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγράφεται στην παραγγελία ως συνυπεύθυνος (άρθρο 69 Ν. 2676/1999) στις δε Δ.Ο.Υ. ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να αναζητηθεί από τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. ώστε να επιδοθεί το έγγραφο.
Στην έκθεση επίδοσης θα μπορούσε να αναγράφεται ότι έγινε αναζήτηση της οφειλέτιδας εταιρείας στην δοθείσα προς επίδοση έδρα της και η μη ανεύρεσή της και στη συνέχεια η μετάβαση στην κατοικία του νομίμου εκπροσώπο για επίδοση του εγγράφου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κ.κ συνάδελφοι.

Το αστυνομικό τμήμα Θρακομανεδόνων επαναλειτουργεί στην ίδια διεύθυνση  Πρωταγόρα αρ. 1  τηλ.  ΑΞ.ΥΠ . 210-2432179

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του οικισμού Βαρυμπόμπης, καθώς και τη δημοτική ενότητα Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών.

Αστυνομικά τμήματα Αττικής με χωρική αρμοδιότητα

Η χωρική αρμοδιότητα κατά κανόνα περιλαμβάνει το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου. Για τους Δήμους που λειτουργούν περισσότερα από ένα Α.Τ. παραθέτουμε τις χωρικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το Π.Δ.

 

Αστυνομικά Τμήματα Αθηνών :

 

– Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου 39Α Αγίος Δημήτριος)   τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9856080

 

– Αγίου Παντελεήμονα (Μιχ. Βόδα 85 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 8258903 & 4

Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:

Από τη συμβολή της Λ. Κηφισού με οδό Λιοσίων, συνεχίζει δεξιά Λιοσίων, Ζορμπά, Αγίου Δημητρίου Όπλων, Ρικάκη, Στρατηγού Δαγκλή, Καπιδάκη, διασχίζει κάθετα τη Λ. Ιωνίας (γραμμές Η.Σ.Α.Π.) και συνεχίζει Νικοπόλεως, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Ιουλιανού, Λιοσίων, Δομοκού, Ζαχιά, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, δεξιά Δυρραχίου, Λ. Κηφισού και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λιοσίων.

 

– Ακροπόλεως  (Βεϊκου 43-45 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 9200703-5

Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:

Από τη συμβολή των οδών Αιόλου και Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω, Σταδίου, Φιλελλήνων, Σιμωνίδου, Λ. Βασιλ. Αμαλίας, Συγγρού, Αμβρ. Φραντζή, Κασομούλη, Λ. Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξιδος, Ελευθερίας, Γράμμου, Μπακνανά, Βιέννα, Ακρωτηρίου, Πρασνίκα, Κράτητος μέχρι τη συμβολή της με Λ. Συγγρού, δεξιά Λ. Συγγρού, αριστερά Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Πειραιώς έως τη συμβολή της με την Ερμού, συνέχεια Ερμού, Αθηνάς, Λυκούργου, Αιόλου μέχρι την συμβολή της με την Πανεπιστημίου.

– Αμπελοκήπων (Σεβαστουπόλεως 14 Αθήνα) τηλ. ΑΞ.ΥΠ.   210 7473240

Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:

Από τη συμβολή των οδών Καρπενησιώτη και Μουσών, συνεχίζει Μουσών-Κατεχάκη-Π. Κανελλοπούλου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Πίνδου, κατέρχεται δεξιά την προέκταση της οδού Κοκκινοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την Λ. Γεωργ. Παπανδρέου, συνεχίζει δεξιά μέχρι την οδό Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου μέχρι Λαοδικείας, δεξιά Λαοδικείας, συνεχίζει Λούρου, δεξιά Λ. Βασ. Σοφίας, αριστερά Κόκκαλη Π., συνεχίζει Λάχητος, αριστερά Αθηναίων Εφήβων, δεξιά Κονιάρη, αριστερά Λ. Αλεξάνδρας, δεξιά Λουκάρεως, δεξιά Ζολιώτη, αριστερά Σπυριδόγιαννη, δεξιά Ανηφορίτη, αριστερά Αυγερινού, συνεχίζει Μπουαίων Καρπενησιώτη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μουσών. Continue reading Αστυνομικά τμήματα Αττικής με χωρική αρμοδιότητα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δ.Ο.Υ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σε εκτυπώσιμη μορφή τον πίνακα των Δ.Ο.Υ. της Αττικής. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι λόγω τροποποιήσεων που έχουν προκύψει απ’ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυτό τον καιρό επεξεργαζόμαστε τον πίνακα των Αστυνομικών τμημάτων και άμεσα θα σας ενημερώσουμε (επίσης σε εκτυπώσιμη μορφή).

Κατάλογος Δ.Ο.Υ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι από Δευτέρα 04/12/2017 το Γραφείο Κτηματογράφησης που αφορά τον  Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις  στο Ελληνικό (Τραπεζούντος 29),  θα λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γραφείου Κτηματογράφησης Κορωπίου (Αττικής 75).
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ελληνικού θα παραμείνουν οι εξής Δήμοι :
α) Δήμος Ηλιούπολης και Αργυρούπολης για τους οποίους εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά κτηματογραφουμένου ακινήτου λόγω “παγωμένης περιόδου”  μέχρι και τις 06/12/2017. Από 07/12/2017 μέχρι και 11/12/2017  το Γραφείο Κτηματογράφησης  που αφορά τους Δήμους αυτούς δεν θα λειτουργεί και στις 12/12/2017  ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηλιούπολης για τους Δήμους Ηλιούπολης και Αργυρούπολης.
β) Δήμος Γλυφάδας για τον οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά κτηματογραφουμένου ακινήτου λόγω “παγωμένης περιόδου” μέχρι και 20/12/2017. Από 20/12/2017  μέχρι και 28/12/2017 το Γραφείο Κτηματογράφησης  δεν θα λειτουργεί και στις 29/12/2017 ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Γλυφάδας για τον Δήμο Γλυφάδας.
Για την  έναρξη του Κτηματολογικού Γραφείου  Γλυφάδας μπορεί να υπάρξει κάποια  καθυστέρηση και θα πρέπει να ενημερώνεστε από το τηλ.  210-3607231.