Απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου που σας ενδιαφέρει

«Μπορούμε κατά τον ΚΕΔΕ να κάνουμε εκτέλεση κατά του Διαχειριστή και Εταίρου ΕΠΕ?»

α) για τις οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. η έγγραφη παραγγελία κατάσχεσης του κ. Προϊσταμένου βάση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση και η οποία εκδίδεται αφού έχει προηγηθεί η κατ΄ άρθρο 47 του Ν. 4174/2013 «ατομική ειδοποίηση υπερημερίας» αναγράφει τον οφειλέτη κατά του οποίου θα πρέπει να γίνει η κατάσχεση και η εκτέλεση γίνεται κατά του οφειλέτη όπως τα στοιχεία αυτού (εταιρεία ή ατομικά) αναγράφονται στην παραγγελία. Σε περίπτωση ευθύνης συνυπόχρεων/συνυπεύθυνων προσώπων για οφειλές εταιρειών (ομόρρυθμα μέλη, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβουλοι α.ε., εκκαθαριστές και γενικά εκπροσώπων νομικών προσώπων) σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, αρθρ. 22 Ν. 2648/1998, Ν. 2859/2000, 4321/2015) εκδίδεται ξεχωριστή παραγγελία κατάσχεσης ως συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα για εκτέλεση κατ΄ αυτών.

β) για τις οφειλές προς το ΚΕΑΟ (πρώην ΙΚΑ) η έγγραφη παραγγελία κατάσχεσης του κ. Προϊσταμένου βάση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση και η οποία εκδίδεται αφού έχει προηγηθεί η κατ΄ άρθρο 4 του Ν.Δ. 356/1974 «ατομική ειδοποίηση» αναγράφει τον οφειλέτη κατά του οποίου θα πρέπει να γίνει η κατάσχεση σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται ως εργοδότης (Α.Μ.Ε. – Α.Μ. – Α.Μ.Α.) αλλά και τα στοιχεία των συνυπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 2676/1999 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 Ν. 4075/2012 και το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (σημ. και η ατομική ειδοποίηση έχει σταλεί με τα ίδια στοιχεία του οφειλέτη και των υπευθύνων). Κατά συνέπεια η εκτέλεση της παραγγελία κατάσχεσης μπορεί να γίνει είτε στην εταιρεία (αρχική οφειλέτιδα) είτε σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας αυτής στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής (διαχειριστή, διευθύνοντα σύμβουλο, εκκαθαριστή, ομόρρυθμο μέλος) όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4075/2012 και στο άρθρο 31 του Ν. 4321/2015).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η διάταξη του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν.2676/1999, με την οποία  θεσπίσθηκε για πρώτη φορά η προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 115 του Ν.2238/1994 προσώπων, για την καταβολή των οφειλομένων από ανώνυμες εταιρείες κ.λ.π., κατά το χρόνο λειτουργίας τους, προς το ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών, έχει ισχύ από 5-1- 1999, ενόψει του ότι η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κατά συνέπεια, για να είναι νόμιμη η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος φυσικού προσώπου που έχει μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 115 ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ανωνύμου εταιρείας και του διαχειριστή ΕΠΕ, πρέπει η οφειλή για ασφαλιστικές εισφορές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, να γεννήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της διατάξεως του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν.2676/1999, ήτοι μετά την 5-1- 1999 (βλ. ΣΤΕ 245/2008 ΝΟΜΟΣ, ΣΤΕ 2978/2006 ΝΟΜΟΣ).

«Την έκθεση κατάσχεσης ακινήτου, σύμφωνα με διαδικασία ΚΕΔΕ, κατά ΑΕ και όταν είναι η καθ΄ ής αγνώστου έδρας, την επιδίδουμε στον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο? (κάνουμε κάποια μνεία στην έκθεσή μας αφού η παραγγελία για εκτέλεση που έχουμε στα χέρια μας είναι κατά της ΑΕ και δεν αναφέρεται πουθενά ο νόμιμος εκπρόσωπος?»

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 356/1974 (ΚΕΔΕ) ορίζονται τα εξής : «Αι κατά το παρόν Ν. Διάταγμα κοινοποιήσεις ενεργούνται άνευ ειδικής εγγράφου παραγγελίας του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού επιμελητού ή ταμιακού υπαλλήλου ή υπαλλήλου του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου κατά τας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.»
Κατά συνέπεια οι επιδόσεις των εγγράφων τα οποία έχουν συνταχθεί κατά ΚΕΔΕ όπου δεν αναφέρεται ρητώς στον ΚΕΔΕ κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ. Δ. και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο άρθρο 126 παρ. 1 εδαφ. γ. «Η επίδοση γίνεται ….γ) για τα νομικά πρόσωπα ή άλλως ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπο τους, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τους….».
Στις παραγγελίες εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγράφεται στην παραγγελία ως συνυπεύθυνος (άρθρο 69 Ν. 2676/1999) στις δε Δ.Ο.Υ. ο νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να αναζητηθεί από τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. ώστε να επιδοθεί το έγγραφο.
Στην έκθεση επίδοσης θα μπορούσε να αναγράφεται ότι έγινε αναζήτηση της οφειλέτιδας εταιρείας στην δοθείσα προς επίδοση έδρα της και η μη ανεύρεσή της και στη συνέχεια η μετάβαση στην κατοικία του νομίμου εκπροσώπο για επίδοση του εγγράφου.

Γιώργος Γρηγόρης

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελένη Καπότου που επιμελήθηκε την απάντηση στο ερώτημα της συναδέλφου κας Νταλάκα.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)