ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 138/26.07.2018 με τίτλο “Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.”, υπάρχουν ρυθμίσεις που μας αφορούν ΑΜΕΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 6 – Έκπτωση χρηματικών ποσών για τη στήριξη πυροπλήκτων

1. Για τους φορολογούμενους που, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β΄ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα.

3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παρ. 1 αίρονται μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.

4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παρ. 3 από 23.7.2018 έως και 23.1.2019 επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 11 – Αναστολή πλειστηριασμών

Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.9.2019 αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 20 – Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Οικονομικές ενισχύσεις, έξοδα κηδείας, αποζημιώσεις και βοηθήματα που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 ορίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Με λύπη μας, πληροφορηθήκαμε τον βαρύ τραυματισμό του συναδέλφου μας Δημήτρη Τζούλια. Ο Δημήτρης νοσηλεύεται με βαριά εγκαύματα, διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως μας πληροφόρησε η σύζυγός του σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της. Το αυτοκίνητό του έπιασε φωτιά την ημέρα της πυρκαγιάς, λίγο πριν από το σπίτι του στον Νέο Βουτζά. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και ευχόμαστε το καλύτερο για τον Δημήτρη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ.

Σύμφωνα με  το άρθρο 23 του νόμου 4549/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 105/14.06.2018 τροποποιείται το άρθρο 966 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 966

  1. 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα ημέρες.
  2. 2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πωληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.

 «Η δικάσιμος για τη συζήτηση της σχετικής αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεσή της και επιδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει κατά τη συζήτηση έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας ορισμού διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού.

Το δικαστήριο προκειμένου να καθορίσει τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ιδίως τυχόν εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών, και παραθέτει τους λόγους με βάση τους οποίους διαμόρφωσε τη νέα τιμή.»

  1. 3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.
  2. 4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης.

Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές

 

 

Επίσης με το άρθρο 24 επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα ως εξής:

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

  1. Στο τέλος του άρθρου 167 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α ́ 153) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της υπόθεσης και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, αποφαίνεται αν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.».

  1. Στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση  περί της απαλλαγής του μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα μητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8.».

  1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.

 

Απαθείς, μοιραίοι και άβουλοι!

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

    Κάποτε σας είχα απευθύνει ένα κείμενο με τίτλο «Το αμαξάκι». Ήταν Φεβρουάριος 2015.  Εκείνο το κείμενο μιλούσε για την ανάγκη να εκσυγχρονιστούμε, να αλλάξουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προσαρμοζόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και να συμπλεύσουμε με τη ζώσα πραγματικότητα.    Όλα αυτά για να έχουμε ελπίδα στην επιβίωση. Στο κείμενο υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ επιβίωσης στο μέλλον με τη διαβίωση του παρελθόντος.

     Από τότε κύλησε πολύς χρόνος.  Τίποτα δεν έγινε. Ο Κλάδος, στην πραγματικότητα, δεν έκανε κανένα βήμα, προς την επιβίωσή του. Δεν εκσυγχρονίστηκε. Δε συμμορφώθηκε με καμία απαίτηση των καιρών.  Οι συνδικαλιστές μας αποδείχθηκαν και δυστυχώς συνεχίζουν να αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις ή αν ενστικτωδώς τις αντιλαμβάνονται δεν τις κατανοούν και συνέπεια αυτού δεν ενημερώνουν κανέναν. Στέκονται απαθείς, μοιραίοι και άβουλοι σπέρνοντας αριστερά και δεξιά φρούδες ελπίδες και διαβεβαιώσεις κενού περιεχομένου. Έτσι χωρίς ενημέρωση και γνώση ο Κλάδος βαδίζει αγέρωχος προς τον όλεθρο.

    Ο Κλάδος, οι συνάδελφοι δεν μπήκαν ποτέ ενώπιον των ευθυνών τους ώστε να παρθούν αποφάσεις δύσκολες και επίπονες.  Δεν γνώρισαν ποτέ τι ακριβώς γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Τι καινούργιες πρωτοβουλίες παίρνονται από ποιους και σε ποια κατεύθυνση. Έχουν σαφώς ευθύνες οι συνάδελφοι, οι οποίοι αποχαυνωμένοι και αποκαμωμένοι από τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τις τεράστιες ανασφάλειες δεν απαιτούν τη γνώση από τους αρμόδιους συνδικαλιστές.  Έχουν σαφώς ευθύνες οι δικαστικοί επιμελητές που επιτρέπουν να τους κοροϊδεύουν εκπρόσωποι του Κλάδου λέγοντάς τους -τάχα- “μην ανησυχείτε ο ΚΕΔΕ δεν θα σταματήσει ποτέ να δουλεύει” ή “μην ανησυχείτε η κοινή εκτέλεση δεν χάνεται από τα χέρια των δικαστικών επιμελητών”. Έχουν σαφώς ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν δεν απαιτούν από τους κυβερνώντες την ενημέρωση για τα προβλήματά τους (τουλάχιστον) και τη πρόταση λύσεων – αλλαγής κατεύθυνσης προκειμένου να γλυτώσουμε όλοι [δύσκολα αλλά να γλυτώσουμε] αλλά αρέσκονται στο χάϊδεμα της πλάτης ή στην «αποστομωτική» χρήση γνωμικών και σοφών ρήσεων.

     Έχουν ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν δεν είναι υποψιασμένοι. Έχουν ευθύνη οι κυβερνώμενοι όταν αναλύουν τα πάντα από Σκοπιανό μέχρι την Κυπριακή ΑΟΖ εκτός από τις παθογένειες του σπιτιού τους.

     Έχουν, όμως, τεράστια ευθύνη και ίσως πολύ μεγαλύτερη οι κυβερνώντες όταν αφήνουν τον κόσμο που εκπροσωπούν στο έρεβος.   Όταν δεν τους ενημερώνουν για το τι συμβαίνει, τι διακυβεύεται στον κόσμο γύρω μας. Όταν κρατούν το δικαστικό επιμελητή στην άγνοια. Βέβαια αυτή η μέθοδος είναι παλιά και ψηφοθηρικά επιτυχής.  Αλλά το μείζον είναι οι επόμενες εκλογές ή οι επόμενες γενιές;;

    Για τις επόμενες γενιές, δυστυχώς, τα πράγματα είναι απαισιόδοξα.

    Περιήλθε σε γνώση μου ένα ολοκληρωμένο κείμενο «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» που κατατέθηκε προς επεξεργασία και ψήφιση.    Συνημμένα θα βρείτε την Οδηγία στα Αγγλικά.

     Κατ’ αρχήν η ύπαρξη και μόνο μιας τέτοιας πρότασης για Οδηγία είναι εξαιρετικά ανησυχητική αφού αποδεικνύει πως υπήρξε κάποια επιτροπή η οποία εργάζεται επί μακρόν.  Μυστική ;;; με τις εντολές ποιου γίνονται τέτοιες επιτροπές ;;; και τελικά με στόχο τι;;; Φανερά η Ευρώπη ‘των λαών’ κόπτεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα και δικαιώματα των πολιτών-ζώων-πτηνών-φυτών κλπ κρυφά όμως [κάτω από τον μανδύα της απόλυτης δημοκρατίας τι σχέδια απεργάζεται;;;].  Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα είναι το μεγάλο και κυρίαρχο ερώτημα: στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και λειτουργούν παράκεντρα εξουσίας ή εντέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται ένα εξαιρετικά αντιλαϊκό μόρφωμα το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τις ιδρυτικές της πράξεις και διακηρύξεις;;;

      Η πρόταση για ψήφιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στις υπηρεσίες δανειστών, στις πωλήσεις (μεταβιβάσεις) δανείων (πιστώσεων) και στην  ανάκτηση των εγγυήσεων είναι η απόλυτη υποδούλωση του δικαίου είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά τους οργανισμούς που μπορούν να αγοράσουν εγγυήσεις-απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

      Είμαι βέβαιος πως η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών έχει αιφνιδιασθεί από την εξέλιξη αυτή, όπως είμαι, επίσης, βέβαιος πως θα αντιδράσει – αν δεν έχει ήδη αντιδράσει – προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός.  Πιθανόν να καταφέρει με το lobbing που γνωρίζει άριστα να κάνει να αποτρέψει – προς ώρας – την καταστροφική αυτή εξέλιξη, όχι μόνο για τους δικαστικούς επιμελητές αλλά και για τους πολίτες – οφειλέτες ή και πιστωτές .   Για κάποιους από εμάς που έχουμε γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας και τη μεθοδολογία τους είναι προφανές πως πίσω από την πρόταση αυτή κρύβεται η Ε.Κ.Τ. και τα πιστωτικά ιδρύματα. Το θέμα όμως υπάρχει και εφόσον με τόση μυστικότητα έφτασε μέχρις αυτού του σημείου σημαίνει πως θα επανέλθει – αν τώρα αποτραπεί – και θα έρθει πιο απαιτητικά και πιο σκληρά.  Βεβαίως η πρόταση αυτή αναφέρεται σε Οδηγία που δεν είναι δεσμευτική για τις χώρες μέλη αλλά έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία πως η Ελληνική κυβέρνηση θα αντισταθεί αν πάρει εντολή για ενσωμάτωσή της στην Ελληνική έννομη τάξη;;; Έχει δείξει κάποιο ελπιδοφόρο σημάδι αντίστασης ;;;

Διονύσης Κριάρης

Δικαστικός Επιμελητής

 

CONSILST_7403_2018_INITELTXT

 

Κατεβάστε την Οδηγία ΕΔΩ.