ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α.  Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020, α) επήλθε αλλαγή της επωνυμία του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα από «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ)  και β) στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση :

  • οι επιδόσεις που απευθύνονται προς τον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΦΚΑ) θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής:

Επίδοση εγγράφου προς την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ :

..ήρθα για να επιδώσω προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

Επίδοση εγγράφου προς το Κ.Ε.Α.Ο  :

…ήρθα για να επιδώσω προς το ….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Α.Ο. ……. του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ …

  • Οι εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης κατά οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να τροποποιηθούν και προτείνεται η αναγραφή ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του οφειλέτη του …. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο) …… του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κ………

********

Νόμος 4670/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 43/28.02.2020.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-E.Φ.Κ.Α.

Στον ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α

  1. 1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» μετονομάζεται από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-ΕΦΚΑ». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
  2. 2. Στον e-ΕΦΚΑ εντάσσεται από την 1.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»

Β.  Α.Α.Δ.Ε 

1.- Στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  με την Δ.Ο.Υ. Β’  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   με έδρα το Περιστέρι  Αττικής  και στην οδό Τζων Κέννεντυ αρ. 146 & Αιγαίου 31, Τ.Κ. 12136  (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου),  συστήθηκε Δικαστικό Τμήμα και κατά συνέπεια οι επιδόσεις δικογράφων και πάσης φύσεως εγγράφων  για κατοίκους των Δήμων Περιστερίου και Πετρουπόλεως  θα πρέπει να επιδίδονται στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Ειδικώτερα για έγγραφα που αφορούν πλειστηριασμούς  η επίδοση θα πρέπει να γίνεται και στην Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αλλά και στην Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ως  προηγούμενη Δ.Ο.Υ. της συγχωνευθείσας Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (τις βεβαιωθείσες οφειλές πριν από την συγχώνευση θα διαχειρίζεται η Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ).

2.-  Από 09-03-2020 έγινε συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με την Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ ΑΘΗΝΑΣ    και ονομάζεται πλέον Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με έδρα το Γαλάτσι Αττικής  και στην οδό Χριστιανουπόλεως 103, Τ.Κ. 11146 (έδρα της πρώην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου)

 

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.- ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Έγγραφα – δικόγραφα που αφορούν αίτημα για «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»  ή στρέφονται κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  (Περιφέρειας) επιδίδονται στην οδό Ευαγγελιστρίας αρ. 2 στην Αθήνα.

Στην περίπτωση  αυτή καλό θα είναι να γίνεται η επίδοση και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τηλ. 213-1361240 – 41

2.- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Έγγραφα – Δικόγραφα που αφορούν «ΠΡΟΣΦΥΓΗ» επιδίδονται στην «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» στην οδό Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου, Ν. Κόσμος, Αθήνα,  116 36.

ΤΗΛ: 210 9270637.

3.- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΌ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 Έγγραφα – δικόγραφα που στρέφονται κατά αποφάσεων που έχουν  εκδοθεί από τα Αστυνομικά Τμήματα επιδίδονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην Λεωφ. Π. Κανελλόπουλου 4, Αθήνα 115 27.

Τηλ. 213-1520000

4.- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Έγγραφα – δικόγραφα που αφορούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ  επιδίδονται στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ που βρίσκεται στην  Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου αρ. 2, Αθήνα 11527.

Τηλ. 210 – 698 8500

5.- ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Δ.Τ.Ο)

 Έγγραφα – δικόγραφα που αφορούν αίτημα για έκδοση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών» (Ε.Δ.Τ.Ο.)  επιδίδονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στην οδό Σταδίου αρ. 27, στην Αθήνα, Τ.Κ. 10183.

Τηλ. 213-1364000

Mε εκτίμηση

Ελένη   Καπότου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι για την κατάθεση των δηλώσεων Δ2  στο Γραφείο Κτηματογράφησης που αφορά τα ακίνητα του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,  εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στον Δήμο Γαλατσίου και στην Λεωφ. Βεϊκου αρ. 137 (Ολυμπιακά Ακίνητα) λειτουργεί και έτερο γραφείο της κοινοπραξίας  στην Αθήνα και στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου αρ. 65 (Ισόγειο όροφος).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση  των σχετικών δηλώσεων Δ2 που αφορούν τα δηλωθέντα δικαιώματα (κατάσχεση, υποθήκη, προσημείωση)  ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων  είναι :

α)  Το σύνολο των εγγράφων που θα κατατεθούν να μην είναι λιγότερα από δέκα (10).

Continue reading ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΠΟΤΟΥ

Ονομάζομαι  Ελένη Καπότου και είμαι  Δικαστική  Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας.  Από την αρχή της έναρξης της δραστηριότητάς μου ασχολήθηκα κατά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου με τον ΚΕΔΕ από ανάγκη στην αρχή και στην συνέχεια από επιλογή (δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πολύ συνάδελφοι μου με αποκαλούν η «ΚΕΔΙΤΙΣΑ»).

Το κομμάτι της εκτέλεσης στον ΚΕΔΕ  αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων οι οποίοι με πολύ κόπο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες  που προκύπτουν καθημερινά χωρίς να έχουν στο πλευρό τους την διοίκηση του συλλόγου και συγκεκριμένα ανθρώπων της Διοίκησης που έχουν εκλεγεί με την δική τους ψήφο και με την υπόσχεση ότι  θα βοηθήσουν για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων τους.

Δυστυχώς ότι έχει να κάνει με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον ΚΕΔΕ νομίζω ότι μας αντιπροσωπεύει η φράση  «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» όπως ανέφερα και σε κάποιο προηγούμενο σχόλιό μου και σας αναφέρω παραδείγματα που συνηγορούν στην  άποψή μου αυτή  :

  • Στην κοινή εκτέλεση οι αμοιβές είναι διπλάσιες, στον ΚΕΔΕ οι αμοιβές είναι πάντα στο 1/3 αυτών (35 ευρώ –   10 ευρώ ανά  επίδοση).
  • Στην κοινή εκτέλεση η είσπραξη της αμοιβής γίνεται μέσα σε εύλογο και σύντομο χρονικό  διάστημα στον ΚΕΔΕ δύο φορές τον χρόνο και αυτό τώρα γιατί στα προηγούμενα χρόνια  γινόνταν  μία φορά κάθε διετία και να μην αναφέρω  αρκετά πιο πριν που είχαμε να πληρωθούμε και  τρία χρόνια.
  • Για να προβείς σε εκτέλεση στην κοινή διαδικασία πάντα προηγείται προκαταβολή εξόδων αντίθετα στον ΚΕΔΕ ποτέ δεν γίνεται αυτό και αντ΄ αυτού ακόμα και τα έξοδα προκαταβάλλονται από τους δικαστικούς επιμελητές (ταχυδρομείο, πιστοποιητικά, μάρτυρας κ.λ.π).
  • Στην κοινή εκτέλεση είτε με επισπεύδοντα ιδιώτη είτε τραπεζικά ιδρύματα η αμοιβή εισπράττεται εξ ολοκλήρου χωρίς την προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ στον ΚΕΔΕ για να εισπράξεις θα πρέπει να είσαι ενήμερος στην Δ.Ο.Υ. δηλαδή δεν αρκεί  να έχεις ρυθμίσει το ποσό της οφειλής (δικαίωμα  που έχει κάθε πολίτης)  αλλά να έχεις ξοφλήσει κάθε ποσό  (ακόμα και μη ληξιπρόθεσμο)  διαφορετικά συμψηφίζεται (μαζί και το ποσό του  ΦΠΑ)  με την οφειλή και πολλές φορές συνάδελφοι μπορεί να μην εισπράξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την αμοιβή τους από την Δ.Ο.Υ. λόγω οφειλών τους προς αυτή.

Στην τελευταία τριετία ο όγκος της δουλειάς του ΚΕΔΕ περιορίστηκε σημαντικά χωρίς να ασχοληθεί κανείς με το θέμα αυτό   (γιατί  άλλωστε αφού είχαν εξασφαλίσει  την δουλειά του ο καθένας από την  Διοίκηση και όχι βέβαια από τον ΚΕΔΕ)  και συγκεκριμένα :

Continue reading ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΠΟΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1.- Από 10/03/2017 για τους Δήμους Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου και Γαλατσίου Αττικής δεν χρειάζεται για εγγραφή κατάσχεσης πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου και σύνταξη εντύπου Δ2 λόγω έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ν. Ιωνίας (Υποθηκοφυλακείο Ν. Ιωνίας στο οποίο ανήκουν οι Δήμοι
Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής) και Κτηματολογικού Γραφείου Αθήνας (Υποθηκοφυλακείο Αθήνας στο οποίο ανήκει ο Δήμος Γαλατσίου), η δε εγγραφή της κατάσχεσης θα γίνεται με την διαδικασία του Κτηματολογίου (απόσπασπα κτηματολογικού διαγράμματος, αίτηση και περίληψη εγγραπτέας πράξης).

Το γραφείο κτηματογράφησης στην οδό Στράβωνος αρ. 5 στην Ν. Ιωνία που αφορά τους Δήμου Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου και Γαλατσίου (δηλ. το γραφείο που λειτουργούσε στον Ισόγειο όροφο) δεν λειτουργεί πλέον.

2.- Από 01/03/2017 το Γραφείο Κτηματογράφησης Αναβύσσου μεταφέρεται και λειτουργεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης Κερατέας (Οθωνος και Μπουμπουλίνας 1, Κερατέα) τηλ. 2299 0 43006 και αφορά συνολικά τους Δήμους Αγ. Κωνσταντίνου, Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Κουβαρά, Λαυρεωτικής, Π. Φωκαίας και Σαρωνίδας.

3.- Λόγω ένταξης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας στην παραγωγική λειτουργία του ΟΣΔΥΥ από 13/03/2017 οι πίνακες εξόδων και δικαιωμάτων των Δικαστικών Επιμελητών για τον ΚΕΔΕ θα καταχωρούνται στο Ειρηνοδικείο (ηλεκτροκινικά πλέον και όχι χειρόγραφα στο “Βιβλιο Εκθέσεων και Πράξεων) καθημερινά από ώρα 13.00 έως και 14.00 μ.μ. και περιορίζονται σε ποσότητα έως και
δύο (2) για κάθε Επιμελητή ανά ημέρα.

Ελένη Καπότου
Δικαστική Επιμελήτρια

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Οι επιδόσεις σε ότι αφορά τον ΕΦΚΑ γίνονται στην Αθήνα και στην οδό Αγ. Κων/νου, αρ. 16 και αφορά μόνο τους συναδέλφους των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται στα κατά τόπους αρμόδια περιφερειακά υποκαταστήματα.

Ελένη Καπότου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την αλλαγή των υπηρεσιών του Δημοσίου και την νέα ονομασία τους (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) οι επιδόσεις προς αυτές στο κείμενο της έκθεσης επίδοσης δύναται
να αναγράφονται ως εξής :

1.- ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  – ΑΠΟΣΠΑΣΠΑΤΟΣ ΚΑΤ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ – ΚΛΗΣΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΚΛΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

“….. ήρθα για να επιδώσω προς τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  που εδρεύει στην
Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα…..”

Η επίδοση όλων των εγγράφων γίνεται στην ΑΘΉΝΑ (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16, 4ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ) δηλ. όπου γινόνταν οι επιδόσεις οι οποίες απευθύνονταν προς την Διεύθυνση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΏΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ Κ.Λ.Π) ΠΑΡΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16) 4ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ, ΔΗΛ. ΌΠΟΥ ΓΙΝΌΝΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ  ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

2.- ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  – ΑΠΟΣΠΑΣΠΑΤΟΣ ΚΑΤ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ – ΚΛΗΣΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΚΛΠ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΑΟ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

“….. ήρθα για να επιδώσω προς τον Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κων/νου 16) και εκπροσωπείται νόμιμα…..”

“….. ήρθα για να επιδώσω προς τον Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που εδρεύει στην Αθήνα (Μενάνδρου 41 και Πειραιώς) και εκπροσωπείται νόμιμα…..

“….. ήρθα για να επιδώσω προς τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  που εδρεύει στον Πειραιά (Κέκροπος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα…..

“….. ήρθα για να επιδώσω προς τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΔΙΆΔΟΧΟ ΤΟΥ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής (Κελεού και Μιαούλη) και εκπροσωπείται νόμιμα…..

3.- Κατά τη εκτέλεση ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΑΠΌ Δ.Ο.Υ. η οποία έχει εκδοθεί το έτος 2016 και στο λογότυπο της παραγγελίας υπάρχουν τα διακριτικά
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ.Ο.Υ…………………….….”
επέρχονται οι εξής αλλαγές:
Continue reading ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά ΚΕΔΕ

assets_large_t_420_54246270_type121281.- Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) «…η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

2.- Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ε.Δ.Ε. «….. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, ένθα κείται το ακίνητο, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχομένα παραρτήμα και  η συνολική αξία των κατασχομένων κατ΄ εκτίμηση  του κατάσχοντος.»

3.- Σύμφωνα  με το άρθρο 39 του Κ.Ε.Δ.Ε. παρ. 6. (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 67 παρ. 3 του Ν. 3842/2010, (ΦΕΚ 58/2010 τΑ΄) «Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει  το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξία των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης,  η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5  του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται  της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος  πλειστηριασμού αντίστοιχα. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενεστέρων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.»

Κατά συνέπεια η τιμή πρώτης (α΄) προσφοράς  κατά την επιβολή κατάσχεσης ακινήτου καθώς και έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ  εφόσον δεν έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί τα ως άνω άρθρα δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης.

Kατά την προσθήκη της ως άνω παραγράφου σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του κατασχεθέντος ακινήτου.

(Σχετική  η με αρ. αριθμό 1725/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας  που εκδόθηκε κατόπιν ανακοπής οφειλέτη του Δημοσίου κατά  εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού από Δ.Ο.Υ. στο οποίο πρόγραμμα η τιμή της πρώτης προσφοράς είχε οριστεί το (1/2) της αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ (τιμή υπολειπόμενη της αντικειμενικής του αξίας) (πριν την έκδοση του Ν. 3842/2010) και με την οποία ο οφειλέτης προέβαλε ως λόγο ανακοπής  την μη αναγραφή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  ως τιμή πρώτης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 995 του Κ.Πολ.Δ. (τροπ. αρ. 2 Ν. 3714/2008). Ο λόγος αυτός της ανακοπής απορρίφθηκε και συγκεκριμένα «…. Ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να απορριφθεί  ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης νομικής προϋπόθεσης, διότι η διάταξη του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από  το άρθρο 2 του Ν. 3714/2008, δεν εφαρμόζεται αναλογικώς επί εκτελέσεων που επισπεύδονται βάσει του ΚΕΔΕ για δε τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς τυγχάνει εφαρμογής η ειδική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39 του εν λόγω Κώδικα.»