ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά ΚΕΔΕ

assets_large_t_420_54246270_type121281.- Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) «…η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

2.- Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ε.Δ.Ε. «….. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, ένθα κείται το ακίνητο, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχομένα παραρτήμα και  η συνολική αξία των κατασχομένων κατ΄ εκτίμηση  του κατάσχοντος.»

3.- Σύμφωνα  με το άρθρο 39 του Κ.Ε.Δ.Ε. παρ. 6. (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 67 παρ. 3 του Ν. 3842/2010, (ΦΕΚ 58/2010 τΑ΄) «Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει  το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξία των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης,  η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5  του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται  της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος  πλειστηριασμού αντίστοιχα. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενεστέρων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.»

Κατά συνέπεια η τιμή πρώτης (α΄) προσφοράς  κατά την επιβολή κατάσχεσης ακινήτου καθώς και έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ  εφόσον δεν έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί τα ως άνω άρθρα δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης.

Kατά την προσθήκη της ως άνω παραγράφου σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΤΙΜΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του κατασχεθέντος ακινήτου.

(Σχετική  η με αρ. αριθμό 1725/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας  που εκδόθηκε κατόπιν ανακοπής οφειλέτη του Δημοσίου κατά  εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού από Δ.Ο.Υ. στο οποίο πρόγραμμα η τιμή της πρώτης προσφοράς είχε οριστεί το (1/2) της αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ (τιμή υπολειπόμενη της αντικειμενικής του αξίας) (πριν την έκδοση του Ν. 3842/2010) και με την οποία ο οφειλέτης προέβαλε ως λόγο ανακοπής  την μη αναγραφή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου  ως τιμή πρώτης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 995 του Κ.Πολ.Δ. (τροπ. αρ. 2 Ν. 3714/2008). Ο λόγος αυτός της ανακοπής απορρίφθηκε και συγκεκριμένα «…. Ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να απορριφθεί  ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης νομικής προϋπόθεσης, διότι η διάταξη του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από  το άρθρο 2 του Ν. 3714/2008, δεν εφαρμόζεται αναλογικώς επί εκτελέσεων που επισπεύδονται βάσει του ΚΕΔΕ για δε τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς τυγχάνει εφαρμογής η ειδική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39 του εν λόγω Κώδικα.»

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)