Εκτελεστότητα ασφαλιστικων μέτρων

Σε απάντηση ερωτήματος σας αν εκτελούνται τα ασφαλιστικά μέτρα και οι προσωρινές διαταγές μετά την υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 Κ.Υ.Α

 Σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς ή η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή λόγω συνδρομής επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 682 ΚΠολΔ). Οι προϋποθέσεις έτσι για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι αφενός μεν η ύπαρξη δικαιώματος και γενικότερα έννομης σχέσης του ουσιαστικού δικαίου και αφετέρου η συνδρομή επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης.

 Τα ασφαλιστικά μέτρα διακρίνονται σε συντηρητικά και ρυθμιστικά . Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα ασφαλιστικά μέτρα που δεσμεύουν προσωρινά περιουσιακής φύσης στοιχεία του οφειλέτη για να διασφαλίσουν την πιθανολογούμενη απαίτηση του δανειστή από τον κίνδυνο να μείνει ανικανοποίητη, όταν στο άμεσο μέλλον εξοπλισθεί με εκτελεστό τίτλο, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα ασφαλιστικά μέτρα που ρυθμίζουν προσωρινά την κατάσταση μέχρι να κριθούν οριστικά οι υπό εξέταση έννομες σχέσεις, ως προς τις οποίες υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη να ενεργοποιηθούν μέχρι τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών σε σχέση με το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης. Continue reading Εκτελεστότητα ασφαλιστικων μέτρων

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4329/2015 για τη Διαταγή Πληρωμής στη διοικητική δίκη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α’ 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό, μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97), προστίθεται τρίτο τμήμα με τίτλο «Έκδοση Διαταγής Πληρωμής» για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: ΦΕΚ A 53 – 02.06.2015

Σχέδιο Νόμου Δ.Π. από Διοικητικές Συμβάσεις

Η παράταξη της  ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. πιστή στη  δέσμευση    που ανέλαβε απέναντί σας για ενημέρωση πάνω σε  ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, σας ενημερώνει ότι κατατέθηκε στην Βουλή την 7η  Μαΐου 2015 «Σχέδιο Νόμου Έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής».

Με την επιφύλαξη ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό, γιατί  υπόκειται σε διορθώσεις τόσο συντακτικές όσο και ορθογραφικές σας το παρουσιάζουμε όπως αυτό κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου

Διευκρινίσεις για τις επιδόσεις νομικής βοήθειας

Mε την Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 98535/18.12.2014 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

Οι δικαστικοί επιμελητές:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.
3. Έκθεση επίδοσης. Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολΔ.
4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.
5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB” ΑΘΗΝΩΝ».
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.
Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Με την παρούσα, καταργούνται οι αριθμ. 67506/8.8.2012 (Β΄2333) και αριθμ.64762/15.6.2004 (Β΄888) όμοιες ΚΥΑ».

Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κατάσχεση με Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004 (βλέπε το άρθρο αυτούσιο κατωτέρω), οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος της εκτέλεσης.

Δηλαδή, εκτελείται κατά τους ίδιους όρους με έναν ημεδαπό εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η έκδοση απογράφου σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. εφόσον υποκαθίστανται από τις ειδικές (και υπερέχουσες) ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. 1 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κανονισμού, ο δανειστής υποχρεούται να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο δανειστής επίσης οφείλει να μεταφράσει το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως. Continue reading Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής