Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κατάσχεση με Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004 (βλέπε το άρθρο αυτούσιο κατωτέρω), οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος της εκτέλεσης.

Δηλαδή, εκτελείται κατά τους ίδιους όρους με έναν ημεδαπό εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η έκδοση απογράφου σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. εφόσον υποκαθίστανται από τις ειδικές (και υπερέχουσες) ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. 1 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κανονισμού, ο δανειστής υποχρεούται να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο δανειστής επίσης οφείλει να μεταφράσει το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το ελληνικό δικονομικό δίκαιο πρέπει να επιδοθεί στον καθ’ ου η εκτέλεση, αντίγραφο της απόφασης του Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου με την μετάφρασή του, και με επιταγή προς εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., ώστε να έχει τη δυνατότητα ο οφειλέτης να ασκήσει και ένδικα μέσα. Τονίζουμε ιδιαίτερα τη μετάφραση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και του πιστοποιητικού στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.

Εάν ο οφειλέτης αρνηθεί να συμμορφωθεί εκούσια μετά την επίδοση της επιταγής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 926 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. (3 εργάσιμες ημέρες), τότε ο δανειστής μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Η εντολή σύμφωνα με το άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ., δίδεται κάτω από το αντίγραφο της απόφασης που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος με την μετάφρασή του. Σημειώνουμε ότι μπορεί να είναι το αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο του πιστοποιητικού, διότι ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και σε άλλο κράτος μέλος που έχει περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης.

Κατά συνέπεια συνοψίζοντας:

Ο Δικαστικός Επιμελητής: α) επιδίδει επιταγή κάτω από την απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος με την μετάφρασή του,

β) μετά την παρέλευση των τριών εργασίμων ημερών (άρθρο 926 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) και αφού του δοθεί η σχετική εντολή (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ.) κάτω από την απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος με τη μετάφρασή του, και αφού λάβει υπ’ όψη του και τη σχετική έκθεση επίδοσης, προβαίνει στην εκτέλεση όπως ακριβώς εκτελεί τις αντίστοιχες ελληνικές αποφάσεις, τηρώντας όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και προθεσμίες που ισχύουν στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο (άρθρα 951 επ. Κ.Πολ.Δ.).

Άρθρο 20 του κανονισμού 805/2004

Διαδικασία εκτέλεσης

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

  1. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές εκτέλεσης του κράτους μέλους εκτέλεσης:

α) αντίγραφο της απόφασης που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά της, και

β) αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του, και

γ) εφόσον απαιτείται, εγγραφή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή μετάφρασή του, στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους, ή σε άλλη γλώσσα, την οποία το κράτος μέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώνει την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη δική του, τις οποίες μπορεί να δεχθεί για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού. Η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς αυτό σε ένα από τα κράτη μέλη.

  1. Δεν απαιτείται ασφάλεια, εγγύηση, ή κατάθεση χρηματικού ποσού, όπως και αν ορίζεται, από ενδιαφερόμενο ο οποίος ζητεί σε ένα κράτος μέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε άλλο κράτος μέλος, με την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή τη διαμονή του/της στο κράτος μέλος εκτέλεσης.

Κατάσχεση με Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του κανονισμού 1896/2006 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις της εκτελεστότητας της Ευρωπαϊκής Διαταγής. Και εδώ σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο 21, παρ. 1, εδ. 1) ορίζεται: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης».

Η κήρυξη της ευρωπαϊκής διαταγής εκτελεστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1, με τη συμπλήρωση και την υπογραφή του εντύπου Ζ του παραρτήματος VII από το δικαστήριο προέλευσης, επέχει θέση ευρωπαϊκού εκτελεστήριου τύπου, ο οποίος περιάπτεται στην (συνημμένη στο εν λόγω έντυπο) ευρωπαϊκή διαταγή.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 για την έναρξη της διαδικασίας ο αιτών θα απευθυνθεί απευθείας στα αρμόδια όργανα εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής και θα προσκομίσει:

α) αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως έχει κηρυχθεί εκτελεστή από το δικαστήριο προέλευσης, το οποίο πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του (δηλαδή επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Ζ του παραρτήματος VII, στο οποίο θα είναι συνημμένο νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μαζί με το αντίγραφο του εντύπου της Αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2),

β) μετάφραση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στην Ελληνική γλώσσα. (Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του Κανονισμού η Ελληνική Δημοκρατία έχει γνωστοποιήσει στην επιτροπή ότι αποδεκτή γλώσσα είναι μόνο η Ελληνική). Η μετάφραση απαιτείται να είναι επίσημη (νόμιμα επικυρωμένη από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τα κράτη μέλη).

Ο δανειστής που επιδιώκει την εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής στην Ελλάδα, θα απευθυνθεί στον Δικαστικό Επιμελητή και θα δοθεί εντολή σ’ αυτόν να επιδώσει στον καθ’ ού επιταγή προς πληρωμή (άρθρο Κ.Πολ.Δ. 924 και 926). Η επιταγή συντάσσεται κάτω από επίσημο αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως έχει κηρυχθεί εκτελεστή (επίσημο αντίγραφο του εντύπου Ζ του παραρτήματος VII), στο οποίο θα είναι συνημμένο και επίσημο αντίγραφο του εντύπου της ευρωπαϊκής διαταγής και της μετάφρασής της (δεν γράφουμε στην επιταγή σε «αντίγραφο του απογράφου»).

Από την επίδοση της επιταγής και την παρέλευση των τριών εργασίμων ημερών (άρθρο 926 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) και την τήρηση της προδικασίας μας δίδεται η εντολή (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ.) κάτω από το επίσημο αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής με την επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις και εδώ της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. Κ.Πολ.Δ. 951 επ.).

Επισημάνσεις:

  1. Η επίδοση διενεργείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η επίδοση.
  2. Και στις δύο περιπτώσεις (ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής) δεν απαιτείται απόγραφο, αλλά αυτό υποκαθίσταται από τα επίσημα αντίγραφα αφού αυτά έχουν κηρυχθεί εκτελεστά στο κράτος μέλος προέλευσης (Δεν χρειάζεται να κηρυχθεί εκτελεστός ο τίτλος σύμφωνα με το άρθρο 905 Κ.Πολ.Δ.).
  3. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στον οποίο καταθέτουμε μετά την επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως τα επίσημα αντίγραφα δεν έχει υποχρέωση να χορηγήσει αντίγραφα αυτών κατά τη διάταξη του άρθρου 918 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., διότι σε αντίθεση με το απόγραφο, το οποίο καταθέτουμε στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, τα πρωτότυπα του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής παραμένουν στα χέρια του δανειστή, ώστε να μπορεί να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)