ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ένα δύσκολο για τον Δικαστικό Επιμελητή – και όχι μόνο – ζήτημα εκτέλεσης, είναι η κατάσχεση αξιογράφων στα χέρια τρίτου.

Στο άρθρο 983 § 3 του Κ.Πολ.Δ., ενόψει της παραπομπής από το άρθρο αυτό στο 954 § 1, με τη διαδικασία που ακολουθείται, απαιτείται η ουσιαστική παρεμβολή του δικαστικού επιμελητή. Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και προβληματίσει, διότι είναι από τις περιπτώσεις όπου υφίσταται κενό θα έλεγα, στην ερμηνεία της διάταξης.

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, των απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν (δηλαδή τους πιστωτικούς τίτλους, που ενσωματώνουν ορισμένη απαίτηση, η οποία πρέπει να πληρωθεί στον νόμιμο κομιστή του τίτλου, όπως είναι οι συναλλαγματικές, τα γραμμάτια εις διαταγή, οι επιταγές κ.λ.π., δηλαδή τα υπό στενή έννοια αξιόγραφα) συντελείται με την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και με την αφαίρεση κατ’ άρθρον 954 § 1, του Κ.Πολ.Δ. του τίτλου από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και την παράδοση του τίτλου σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται.

Προκύπτει, λοιπόν, από τη διάταξη αυτή, ότι για τις απαιτήσεις από τίτλους εις διαταγή, συστατικό στοιχείο του πραγματικού της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου συνιστά προσθέτως και η αφαίρεση του τίτλου από τον καθού η εκτέλεση, η έλλειψη του οποίου καθιστά την κατάσχεση ανυπόστατη και κατά συνέπεια μη δεσμευτική για τον τρίτο, ο οποίος δεν υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην κατά άρθρο 985 δήλωση.

Σημειώνεται ότι για την αφαίρεση του τίτλου εις διαταγή δεν απαιτείται ιδιαίτερος τίτλος, αφού αυτή γίνεται κατ’ επιταγήν του άρθρου 983 § 3 Κ.Πολ.Δ., και συνεπώς αρκεί γι’ αυτή, ο εκτελεστός τίτλος για τη χρηματική απαίτηση και η βάσει αυτού έκθεση επίδοσης με επιταγή.

Ο δικαστικός επιμελητής, συνεπώς, θα αφαιρέσει τον τίτλο εις διαταγή από την κατοχή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, και δικαιούχου της απαίτησης αυτής και θα παραδώσει αυτόν στον υπερού η εκτέλεση, συντάσσοντας την κατά άρθρο 954 § 2 του Κ.Πολ.Δ. έκθεση, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 117 και 954 § 1. Συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης είναι και η επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ενώ η επίδοση του ιδίου κατασχετηρίου στον καθού η εκτέλεση αποτελεί στοιχείο του κύρους της κατάσχεσης.

Η αφαίρεση, όμως, κατά την § 3 του 983 του Κ.Πολ.Δ., πρέπει να προηγείται έναντι των επιδόσεων, αφού οι συνέπειες της κατάσχεσης τοποθετούνται, σύμφωνα με το 984 του Κ.Πολ.Δ., στις επιδόσεις του κατασχετηρίου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι με την παράδοση του τίτλου από τον δικαστικό επιμελητή στον υπερού η εκτέλεση, δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση από τον νόμο για την ολοκλήρωση της κατάσχεσης με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου.

Με την αφαίρεση του τίτλου και τη συντέλεση της κατάσχεσης, ο κατασχών δεν καθίσταται νόμιμος κομιστής του τίτλου, ούτε και δικαίωμα οπισθογράφησης έχει, γιατί η αφαίρεση του τίτλου και η κατάσχεση της ενσωματωμένης σε αυτό απαίτησης, δεν επέχει θέση οπισθογράφησης, αλλά ο σκοπός της είναι η αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας, γι’ αυτό ο κατασχών με την κατάσχεση, απλώς για την είσπραξη της απαίτησης νομιμοποιείται.

Σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 30 § 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που αναφέρεται στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου και σύμφωνα με την οποία η κατάσχεση τίτλων εις διαταγή διενεργείται κατά τα άρθρα 983 § 3 και 954 § 1 του Κ.Πολ.Δ.

(από παρέμβαση του Ευθυμίου Πρεκετέ, που έγινε σε συνέδριο της Ένωσης Δικονομολόγων Ελλάδας, με θέμα «Κατάσχεση στα χέρια τρίτου»).

Ενημέρωση επί νομικών θεμάτων

Α. – Εγγραφή κατάσχεσης επί κατασχεμένου.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι αφορά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε αναγκαστικώς κατασχεθέν ακίνητο, όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί με την παλιά διαδικασία. Με τη διαδικασία, δηλαδή, που εφαρμοζόταν προ της 1-1-2016.

Αρκετοί Υποθηκοφύλακες ή Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων, ανά την περιφέρεια, είχαν την άποψη, την οποία μάλιστα στήριζαν και σε θεωρητική άποψη πολύ γνωστής καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την άποψη δέχονταν να εγγράψουν δεύτερη αναγκαστική κατάσχεση αν η πρώτη είχε εγγραφεί μετά την 1-1-2016 ενώ αρνούνταν, με έγγραφο άρνησης, να εγγράψουν όμοια αν η πρώτη κατάσχεση είχε εγγραφεί μέχρι την 31-12-2015.

Είχαμε εκφράσει από τότε πως η άποψη αυτή δεν ερμηνεύει σωστά το νόμο αφού αυτός σαφώς και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ξεκαθάριζε πως είναι παράλληλες διαδικασίες που η μία δεν επηρεάζει την άλλη.

Παρόλα αυτά το ζήτημα υπήρξε και όπως ήταν φυσικό οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου πλέον άρχισαν να εκδίδονται διαδοχικές αποφάσεις που κρίνουν πως κακώς οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων αρνούνται την εγγραφή της κατάσχεσης και τους υποχρεώνει να εγγράψουν την κατάσχεση στα αρμόδια Κτηματολογικά Φύλλα. Η απόφαση 557/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας υποχρεώνει την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας να πράξει τα παραπάνω.

Στην ίδια κατεύθυνση και νομική ερμηνεία οδηγούνται και οι με αριθμούς 58/2017, 59/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 64/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης αποφάσεις οι οποίες έκριναν ως νόμω αβάσιμους τους αντίστοιχους λόγους ανακοπής και απέρριψαν αυτές.
Διαβάστε περισσότερα…

Εκτέλεση απόφασης επιδείξεως εγγράφων

Κάθε διάδικος ή τρίτος, σύμφωνα με το άρθρο 450 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη.

Η εκτέλεση της απόφασης που διατάζει την επίδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 452 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην παράδοση πράγματος ή την ενέργεια πράξης.

Κατά συνέπεια το άρθρο αυτό μας παραπέμπει στο άρθρο 941 Κ.Πολ.Δ. κατά το οποίο: αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ορισμένο κινητό πράγμα ή ποσότητα από ορισμένα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το πράγμα ή την ποσότητα των πραγμάτων που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

Ως ορισμένα κινητά πράγματα πρέπει να θεωρηθούν και τα προς επίδειξη έγγραφα, που όμως αφαιρούνται, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και κατά την ευχέρεια του δανειστή που παρέχεται σ’ αυτόν κατ’ άρθρο 452 παρ. 1 (άμεση ή έμμεση εκτέλεση) από την κατοχή του οφειλέτη για να χρησιμεύσουν ως απόδειξη (450 παρ. 2) και όχι για να παραδοθούν στον δανειστή.

Στην περίπτωση της άμεσης εκτέλεσης, μετά την επίδοση της επιταγής και την πάροδο της τριήμερης προθεσμίας (924, 926 παρ. 1), ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει, κατ’ άρθρ. 927 Κ.Πολ.Δ., τη σχετική εντολή προβαίνει στην άμεση εκτέλεση, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση του ορισμένου κινητού πράγματος ή της ποσότητας από ορισμένα κινητά πράγματα από την κατοχή του καθού, με τη βία, και την παράδοση ή απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, στον υπερού η εκτέλεση, δηλαδή σ’ αυτόν που φέρεται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχος ή σ’ αυτόν που κατά νόμο υπεισήλθε στη θέση του. Αν όμως διατάσσεται η παράδοση κατασχεθέντων πραγμάτων σε ορισμένο μεσεγγυούχο, η παράδοση θα γίνει στο μεσεγγυούχο.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

JusticeΑριθμός Απόφασης:    3377/2016

(αριθμ.έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αίτησης:3256/24.5.2016)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων )

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε νόμιμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 26.5.2016, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: Φανής χήρας Νικολάου Ρόζα, το γένος Μιχαήλ Σταμπουλίδου, κατοίκου Αθηνών (Θρασυβούλου 15, Χαλάνδρι Αττικής), την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο η πληρεξούσια δικηγόρος της Βασιλική Βαϊραμίδου (Δ.Σ.Θεσσαλονίκης – Α.Μ. 2232).

 ΤΟΥ ΚΑΘ’ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Σταμάτη Ιωαννίδη του Μαργαρίτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης (Αναργύρων 9, Πανόραμα), ο οποίος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Τρύφωνα Ιορδάνογλου (Δ.Σ.Θεσσαλονίκης – Α.Μ.2297).

   Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.5.2016 ανακοπή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 3256/24.5.2016 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους,  που ζήτησαν να γίνουν δεκτοί και κατέθεσαν τα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

   Η ανακόπτουσα ζητεί τη διόρθωση της με αριθμό 291/11.4.2016 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και της με αριθμό 299/22.4.2016 περίληψης της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης, που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Ηλίας Γκουντρουμπής, δυνάμει των οποίων στις 8 Ιουνίου 2016 εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της, για την ικανοποίηση απαίτησης του καθ’ ου, επειδή, όπως ισχυρίζεται, αφενός μεν η αξία της είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση και περίληψη αφετέρου δε το ακίνητο δεν περιγράφεται επαρκώς. Η εμπρόθεσμη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 993 παρ.2, 954 παρ.4 Κ.Πολ.Δ. Επειδή στην προκείμενη περίπτωση η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε πριν τις 1.1.2016, και συγκεκριμένα στις 18.6.2015, όπως επικαλείται η ανακόπτουσα και όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από τον καθ’ ου έκθεση επίδοσης με αριθμό 479Γ’/18.6.2015 που συνέταξε ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Θεοφάνης Χατζηγρίβας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση όπως ίσχυαν πριν τη ισχύ του Ν.4335/2015, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού (άρθρο 1 άρθρο 9 παρ.3 του Ν.4335/2015). Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. 
Διαβάστε περισσότερα…

Προσδιορισμός της Εμπορικής Αξίας του Ακινήτου από 1-6-2016

SPITI Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε -επειδή ρωτάτε- ότι από 1-6-2016 με Προεδρικό διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από την υπ’ αριθμ.98/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2 του νέου ΚπολΔ. Από τη ημερομηνία αυτή παύει πλέον η ισχύς των άρθρων 14 και 15 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 των μεταβατικών διατάξεων του ΚπολΔ (δηλαδή δεν προσδιορίζεται η εκτίμηση του ακινήτου σύμφωνα με την αντικειμενική του αξία και δεν βάζουμε επίσης στην έκθεση κατάσχεσης τις επί πλέον ημερομηνίες πλειστηριασμού όπως υπάρχουν στα υποδείγματα στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ).

Τα σχετικά άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής ο οποίος, για τον σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

  Άρθρο 2

 Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την με αριθμ.19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1147).

  Άρθρο 3

 Καθορισμό αμοιβής εκτιμήσεως

Η αμοιβή για τη διενέργεια της εκτιμήσεως καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4

 Έναρξη Ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/ektimites/Nomika, θα μπορείτε να βρείτε τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 118 Κ.Πολ.Δ (στοιχεία δικογράφου)

kpoldik_830059290Μον.Πρωτ.Λαμ. 17/2016 (ασφ.μ./διόρθωση έκθεσης αν. κατάσχεσης)

– Η παράλειψη αναγραφής στο δικόγραφο (εν προκειμένω ανακοπής), των στοιχείων που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 118 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν.4335/2015), ήτοι ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ του ανακόπτοντος καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου, εφ’ όσον στην ως άνω διάταξη, δεν ορίζεται καμία δικονομική συνέπεια σε περίπτωση μη αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού ισχυρισμού του καθ’ου.

Επομένως, πρέπει η ανακοπή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Πηγή : tetravivlos.gr

Εκτελεστότητα ασφαλιστικων μέτρων

Σε απάντηση ερωτήματος σας αν εκτελούνται τα ασφαλιστικά μέτρα και οι προσωρινές διαταγές μετά την υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015 Κ.Υ.Α

 Σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς ή η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή λόγω συνδρομής επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 682 ΚΠολΔ). Οι προϋποθέσεις έτσι για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι αφενός μεν η ύπαρξη δικαιώματος και γενικότερα έννομης σχέσης του ουσιαστικού δικαίου και αφετέρου η συνδρομή επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης.

 Τα ασφαλιστικά μέτρα διακρίνονται σε συντηρητικά και ρυθμιστικά . Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα ασφαλιστικά μέτρα που δεσμεύουν προσωρινά περιουσιακής φύσης στοιχεία του οφειλέτη για να διασφαλίσουν την πιθανολογούμενη απαίτηση του δανειστή από τον κίνδυνο να μείνει ανικανοποίητη, όταν στο άμεσο μέλλον εξοπλισθεί με εκτελεστό τίτλο, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα ασφαλιστικά μέτρα που ρυθμίζουν προσωρινά την κατάσταση μέχρι να κριθούν οριστικά οι υπό εξέταση έννομες σχέσεις, ως προς τις οποίες υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη να ενεργοποιηθούν μέχρι τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών σε σχέση με το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης.
Διαβάστε περισσότερα…

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4329/2015 για τη Διαταγή Πληρωμής στη διοικητική δίκη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α’ 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό, μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97), προστίθεται τρίτο τμήμα με τίτλο «Έκδοση Διαταγής Πληρωμής» για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: ΦΕΚ A 53 – 02.06.2015

Σχέδιο Νόμου Δ.Π. από Διοικητικές Συμβάσεις

Η παράταξη της  ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. πιστή στη  δέσμευση    που ανέλαβε απέναντί σας για ενημέρωση πάνω σε  ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, σας ενημερώνει ότι κατατέθηκε στην Βουλή την 7η  Μαΐου 2015 «Σχέδιο Νόμου Έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής».

Με την επιφύλαξη ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό, γιατί  υπόκειται σε διορθώσεις τόσο συντακτικές όσο και ορθογραφικές σας το παρουσιάζουμε όπως αυτό κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου