Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

29/12/2021

Α. Π.: 46005 ΕΞ 2021

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη, Λ. Λαμπρινίδης

Τηλέφωνο: 210 9098172, -169.

E-mail: dir_ddid@mindigital.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».

ΣΧΕΤ.: 1. Άρθρα 14 και 15, ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Υπουργική Απόφαση, υπ’ αριθ. 32256/15-09-2021 (Β’ 4651) «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (ΑΔΑ: 6ΜΕΞ46ΜΤΛΠ-1ΗΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς», κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’184).

Με την απόφαση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

Ειδικότερα: 

Α. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, ήτοι:

α. τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα,

β. τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα,

γ. τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα,

όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης, δύναται να επιβεβαιωθούν με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου (άρθρο 14 παρ. 4, ν. 4727/2020).

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, κατά τα ανωτέρω, τότε απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο.

Β. Τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία γίνεται εφόσον διαπιστωθεί η ταύτιση του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15 παρ. 2, ν. 4727/2020).

Συνεπώς, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας επικυρώνουν αντίγραφα από ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα, με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 3 του ν. 4727/2020.

Ως εκ τούτου, οι διοικητές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας δεν επικυρώνουν αντίγραφα από τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ταύτιση του περιεχομένου τους μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ, με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται από κάθε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου οφείλει, να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του επικυρούντος, δηλαδή του αρμόδιου υπαλλήλου της διοικητικής αρχής ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του δικηγόρου, το σχετικό ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται προηγούμενη αποστολή του ηλεκτρονικού εγγράφου, αν αυτό έχει περιέλθει με χρήση ΤΠΕ στη διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας από τον εκδότη του εγγράφου.

2. Ο επικυρών ελέγχει πρωτίστως εάν το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών δημόσιων, εγγράφων ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020. Τα απαραίτητα στοιχεία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

3. Ακολούθως, ο επικυρών αντιπαραβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου με την εκτύπωση αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταύτιση του περιεχομένου των δύο μορφών του ίδιου εγγράφου. Ο επικυρών μπορεί να εκτυπώσει ο ίδιος το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει στην κατοχή του για τον σκοπό της επικύρωσης.

4. Στη συνέχεια, ο επικυρών επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου. Όταν η επικύρωση γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ, αναγράφονται τα εξής:

α. Ο τίτλος του φορέα και η υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση,

β. Η φράση: «Ακριβές αντίγραφο»,

γ. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ. ή άλλου μέσου ταυτοποίησης που προσκομίζεται),

δ. Ο τόπος και η ημερομηνία της επικύρωσης,

ε. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση,

στ. Η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων εφαρμόζεται όταν:

α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου τομέα,

β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

Επίσης, τονίζεται ότι όταν ένα ηλεκτρονικό έγγραφο διακινείται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν απαιτείται ουδεμία επικύρωση, καθώς διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με τα χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4727/2020.

Για τους παραπάνω λόγους, όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας παρακαλούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να συναλλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς η ηλεκτρονική διακίνηση ηλεκτρονικών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων απαλλάσσει, μεταξύ άλλων, τους διοικούμενους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας σε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την εγκύκλιο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

Τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακαλείται όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας για την ενημέρωση των δικηγόρων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4335/2015 & Ν. 4842/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  (Ν. 4335/2015 & Ν. 4842/2021)

Τακτική Διαδικασία

Αγωγή, Ανακοπή, ΤριτανακοπήΕντός 30 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 60 ημερών από την κατάθεση εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 215 §2, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)
Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγέςΕντός 60 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 90 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. α)
Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωσηΕντός 90 ημερών από την κατάθεση για κατοίκους ημεδαπής & εντός 120 ημερών από την κατάθεση εάν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 238 §1 εδ. β)
Ανακοπή ερημοδικίας, Έφεση, Αναψηλάφηση, Αναίρεση30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 498 §2)
Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναψηλάφησης (άρθ. 547 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης30 ημέρες πριν από την συζήτηση της αναίρεσης (άρθ. 569 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι έφεσης30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 520 § 2)
Αντέφεση30 ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (άρθ. 523 § 2)
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής & τριτανακοπήςΕντός 60 ημερών από την κατάθεση της ανακοπής (άρθ. 585 § 2)

Ειδικές Διαδικασίες

Αγωγή, Ανακοπή, Τριτανακοπή30 ημέρες πριν από τη συζήτηση για κατοίκους ημεδαπής & 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση εάν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθ. 591 §1 α, άρθ. 585 §1, άρθ. 588 §2)
Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις10 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 § 1β)
Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωσηΠέντε ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 §1β)
Ανταγωγή, αντέφεση, πρόσθετοι λόγοι έφεσης, αναψηλάφησης, ανακοπής & τριτανακοπής8 ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρθ. 591 παρ. 1ζ & άρθ. 585 παρ. 2 εδ. β΄ για την ανακοπή)
Διαταγή ΠληρωμήςΕπίδοση και κατάθεση αντιγράφου της σχετικής έκθεσης επίδοσης εντός δύο μηνών από την έκδοση της. (άρθ. 630 Α, εδ. α, γ)

Ένορκες Βεβαιώσεις

Κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης* Δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση (άρθ. 422 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
* Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση (ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, άρθ. 185 παρ. 2 Κ.Δ.Δ.)

Διατάξεις για τις Μικροδιαφορές

Αγωγή μικροδιαφορών, παρεμβάσεις και ανταγωγές    

 
Εντός 10 ημερών από την κατάθεσης της αγωγής για κατοίκους ημεδαπής &  εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής  εάν ο εναγόμενος  διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.


Παρεμβάσεις και ανταγωγέςΠαρεμβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4842/2021 και Ν. 4855/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΗ ημέρα του πλειστηριασμού,  ορίζεται υποχρεωτικά σε ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ  από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ από την ημέρα αυτή.
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΑΠΟ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗΑν  ο καθ’ ου είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που περατώθηκε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ  Εντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ από την κατάσχεση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ Εντός ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. – e -ΕΦΚΑ και ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΕΚΑ  (10) ΗΜΕΡΕΣ πριν τον πλειστηριασμό
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Εντός ΟΚΤΩ (8) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΗ ημέρα του πλειστηριασμού,  ορίζεται υποχρεωτικά σε ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ  από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ από την ημέρα αυτή.
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΑΠΟ 14:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑν ο καθ’ ου είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που περατώθηκε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε ΟΚΤΏ (8) ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αν και δεν προβλέπεται ρητά προθεσμία για την επίδοση στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου καλό είναι η επίδοση να λαμβάνει χώρα εντός  ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ή ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ή ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΕντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΩΝΕντός ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ  από την εγγραφή της κατάσχεσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)  ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗΕντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα της κατάσχεσης
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ  Δ.Ο.Υ. – e-ΕΦΚΑ και ΤΕΛΩΝΕΙΟ. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ πριν τον πλειστηριασμό
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣΕντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΩΝ  από την ημέρα της κατάσχεσης

Πηγή: Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Άρθρο γνώμης για το τροποποιημένο 959 παρ. 8 ΚΠολΔ του Διονύσιου Κριάρη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρόνια σας πολλά!

Στα πλαίσια του γόνιμου νομικού διαλόγου που πάντα επιθυμούμε να φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας, λάβαμε και δημοσιεύουμε ένα άρθρο γνώμης του συναδέλφου Διονύσιου Κριάρη, για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ΑΠΟΨΗ-959-ΠΑΡ.-8

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ σύμφωνα με τους Νόμους 4842/2021 και 4855/2021

Το σεμινάριο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας με θέμα “Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ σύμφωνα με τους Νόμους 4842/2021 και 4855/2021”, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Εισηγητές:

 • Δρ. Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. Α.Π.Θ., Δικηγόρος.
 • Χρήστος Μπούρας, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών.
 • Αικατερίνη Γκουρνέλου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Δικ. Επιμελητών Εφετείων Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Συντονίζει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Δημοσθένης Τσιριγώτης

EKTIMHΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  & ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

Σημείωση: Για να δείτε τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας tetravivlos.com, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τους κωδικούς για το συγκεκριμένο site που έχετε λάβει από την ΟΔΕΕ.

Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015) 

Με τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015)  τροποποιήθηκαν τα άρθρο 993 και 995 ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου που κατάσχεται  και πλέον  για την εκτίμηση του ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία αυτού όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.   Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις του ως άνω Νόμου (άρθρο 9ο, παρ. 12) η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα  από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο και θα εκδοθεί  το αργότερο μέχρι 01-06-2016 και με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, η τιμή πρώτης προσφοράς καθώς το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σε συνέχεια του άνω Νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με αρ. 59/27-05-2016   (ΦΕΚ 95/Α/2016) με το οποίο  ορίστηκε ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. καθώς και καθορίστηκε το όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής  και συγκεκριμένα αρμόδιος για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας ορίστηκε πιστοποιημένος εκτιμητής  φυσικό ή νομικό πρόσωπο  το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στην Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ίδιου Υπουργείου.

Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) 

Με το άρθρο 78 του  Ν. 4472/2017  (ΦΕΚ 74/Α/2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 39 του Ν.354/1976 (ΚΕΔΕ),  προστέθηκαν νέοι παράγραφοι  στα άρθρα αυτά και συγκεκριμένα:

α) στο άρθρο 36 προστέθηκαν δύο  παράγραφοι με αρ. 6 και 7 στις οποίες αναφέρεται η διαδικασία εκτίμησης του ακινήτου που κατάσχεται  με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του  άρθρου 993 του Κ.Πολ.δ.

β) στο άρθρο 39 προστέθηκε μία παράγραφος με αρ. 7  στην οποία αναφέρεται η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς με εφαρμογή των διατάξεων του 4ου εδαφίου της παρ. 1 του  άρθρου  995 του Κ.Πολ.Δ.

Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

2. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

Άρθρο 993 : Τρόπος κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

2…Για την εκτίμηση της αξία του ακινήτου που κατάσχεται λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται  κατά το χρόνο της κατάσχεσης (όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012) ….

Άρθρο 995 : Επιδόσεις της έκθεσης κατάσχεσης  κατά ΚΠολΔ.

1…Ως τιμή  πρώτης προσφοράς  για τον πλειστηριασμό  ακινήτου ορίζεται η εμπορική αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. (Ν. 4335/2005 ΦΕΚ Α΄87/2012)…

Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) 

Με τον Ν.  4512/2018  (ΦΕΚ 5/Α/2018) εναρμονίζεται  η αξία και ο καθορισμός τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18-01-2018. Επίσης επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17-01-2018 και καθορίζεται αυτή στην βάση της εμπορικής αξίας του.  Σε συνέχεια  δε του Νόμου αυτού εκδόθηκε η ΠΟΛ 1011/2018    (ΦΕΚ Β΄63/18-01-2018) του κ. Υπουργού Οικονομικών και του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξία του ακινήτου στην  κατάσχεση αλλά και στο εκδοθέν πρόγραμμα καθώς και το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξία αυτής. 

Στην  ίδια ως άνω ΠΟΛ 1011/2018   ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τη  εκτίμηση της εμπορικής αξία του ακινήτου είναι ο Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος συντάσσει την  έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης  σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 250.00,00 ευρώ στην δε περίπτωση που υπερβαίνει το ποσό αυτό τότε υποχρεωτικά ο Δικαστικός Επιμελητής υποβάλλει αίτημα προς τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας  που  έχει εκδώσει την παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης   με σκοπό τον διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή από την κατάσταση των εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Η συνταχθείσα από τον εκτιμητή έκθεση με την οποία ορίζεται η  εμπορική αξία του ακινήτου μνημονεύεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης.

Γίνεται μνεία ότι για τον ανωτέρω Νόμο 4512/2018 εκδόθηκε και η ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με  τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ  και των διατάξεων του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ).

Τέλος στην παρ. 7 του  άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) προστέθηκε  με τον Ν. 4512/2018 η εξής παράγραφος:

«Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου.»

 Στην παράγραφο αυτή  που προστέθηκε  γίνεται η διευκρίνιση ως προς τα  προγράμματα που θα εκδοθούν   με βάση τις κατασχέσεις που έχουν συνταχθεί πριν από την ημερομηνία  έκδοσης της ως  άνω ΠΟΛ (18-01-2018)  δηλαδή για κατασχέσεις που  η τιμή εκτίμησης  και η τιμή πρώτης προσφοράς δεν έχει γίνει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου αλλά με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου  όπως αυτή σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 6 του ΚΕΔΕ ίσχυε  και προστέθηκε με τον Ν. 3842/23-10-2010 (ΦΕΚ Α΄58/2010).

Στην ως άνω προστεθείσα παράγραφο  διευκρινίζεται ότι επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 (ΠΟΛ 1001/2018) η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται η εμπορική αξία του ακίνητου όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7  του ιδίου άρθρου  δηλαδή του άρθρου 36 το οποίο αναφέρει ότι :

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

Κατά συνέπεια μετά την έκδοση της ανωτέρω ΠΟΛ (1011/2018) εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  και συγκεκριμένα των άρθρο 993 και 995 ως προς την τιμή εκτίμησης του ακινήτου και ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι :

– Τιμή  εκτίμησης  του κατασχεθέντος ακινήτου για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018) σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ  είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 993 ΚΠολΔ. (εδαφ. 3ο  παρ. 2)

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς κατά τον χρόνο της κατάσχεσης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου  39 για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την  ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚΒ΄63/18-01-2018)  σε συνδυασμό και με την ΠΟΛ 1017/2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον Δικαστικό Επιμελητή είτε κατά την περίπτωση που αυτό εκτιμάται από τον πιστοποιημένο εκτιμητή, δεν μπορεί να είναι άλλη από την εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 995 ΚΠολΔ. (εδαφ. 4ο  παρ 1).

– Τιμή πρώτης  (α΄) προσφοράς για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ 63Β/18-01-2018) ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται και προσδιορίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό  του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Στην περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής (όπως σε κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μετά της 18-01-2018 για ποσό οφειλής άνω των  250.000 ευρώ) δεν απαιτείται  εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 36 Ν.Δ. 356/1974.- Επιβολή κατασχέσεως.

 1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος δια την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος.

  2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος και το συνολικόν ποσόν του χρέους, ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των ορόφων αυτής, τα όρια, η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ’ εκτίμησιν του κατασχόντος.


3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα, όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.

4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος του μετ’ αυτού συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου 38 παράγρ.1 του παρόντος Ν.Διατάγματος.


5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν προκειμένω.

6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού
της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Σχόλια:

– Οι παρ. 6 και 7 τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974),  καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 993 Κ.ΠΟΛ.Δ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ.

1. Η κατάσχεση γίνεται με τη σύνταξη έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή μπροστά σ’ έναν ενήλικο μάρτυρα. Η κατάσχεση του ενυπόθηκου κτήματος μπορεί να γίνει είτε κατά του οφειλέτη είτε κατά του τρίτου κυρίου είτε κατά εκείνου που νέμεται με νόμιμο τίτλο το ενυπόθηκο κτήμα, αφού κοινοποιηθεί η επιταγή στον οφειλέτη και στον τρίτο. Η προθεσμία του άρθρου 926 αρχίζει από την τελευταία κοινοποίηση.

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β’ και 2 έως 4 του άρθρου 954 εφαρμόζονται και εδώ, με εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον μήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας. Το κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή, να περιγράφεται με ακρίβεια ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

3. Για την επιβολή της κατάσχεσης και την περιγραφή του ακινήτου ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτό έστω και αν κατέχεται από τρίτο.

Σχόλια:

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. 

– Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

–  Το άρθρο ένατο παρ. 12 Ν. 4335/2015 όριζε ότι η  διάταξη του άρθρου 993 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ θα τεθεί  σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 1.6.2016. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, αν για το ακίνητο που κατάσχεται προβλέπεται αντικειμενική αξία για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η εκτίμηση δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Επίσης το ίδιο άρθρο ένατο παρ. 15 Ν. 4335/2015 καθόριζε τις ειδικές ρυθμίσεις που θα εφαρμόζοντο στην διαδικασία του πλειστηριασμού ακινήτων μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει η παρ. 12 του ίδιου νόμου (4335/2015).

 Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, (ΦΕΚ 95Α).

 ΑΡΘΡΟ 39 Ν.Δ. 356/1974.- Πρώτη προσφορά.

 1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων δια κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν.Διατάγματος οριζομένου ότε και διορίζουν τούτο. 
 2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.
 3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη ποσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.  
 4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρωμένη δια της κατά τα ανωτέρω πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ’ ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ’ αυτού τηρούμενον βιβλίον κατασχέσεων. Προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο.
 5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθεί εις το εκδοθησόμενον πρόγραμμα πλειστηριασμού. Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ’ όψιν άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού.
 6.  Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.
 7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της    παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ιδίου άρθρου.

Σχόλια:

– Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 Ν. 3842/2010. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η τροποποίηση ισχύει και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων.

– Η παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4472/19-5-2017, ΦΕΚ 74Α.

– Το δεύτερο εδ. της παρ. 7 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 404 παρ. 6 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

–  Για την διενέργεια των κατά Κ.Ε.Δ.Ε πλειστηριασμών αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και για σχετικές μεταβατικές διατάξεις βλ. άρθρο 405 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

ΠΟΛ. 1011 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος/ΦΕΚ 63 Β/18-1-2018.

ΑΡΘΡΟ 995 Κ.ΠΟΛ.Δ..- Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης έκθεσης κατάσχεσης.

1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95).

Σχόλια:

– Το άρθρο 995 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο, παρ. 2, Ν. 4335/23-7-2015, ΦΕΚ 87Α. Ισχύει για τις εκτελέσεις στις οποίες η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016 και για πτωχεύσεις που κηρύσσονται την 1-1-2016. (άρθρο ένατο παρ. 3 και 4 Ν. 4335/2015).

– Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4842/13-10-2021 ΦΕΚ 190Α. Σύμφωνα με το άρθρο 120 εδ. β΄ ιδίου νόμου, ισχύει από 1-1-2022. Προσοχή: Σύμφωνα με το μεταβατικό άρθρο 116 παρ. 6ιβ ιδίου Ν. 4842/13-10-2021, εφαρμόζεται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του και  για τις τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018 βλ. και μεταβατικό άρθρο 60 Ν. 4472/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 208 παρ. 1 Ν. 4512/17-1-2018 ΦΕΚ 5Α.

 – Το  άρθρο ένατο παρ. 13 Ν. 4335/2015, όριζε ότι η διάταξη του άρθρου 995 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ θα τεθεί σε εφαρμογή με το οριζόμενο στην παράγραφο 12 (του ίδιου άρθρου ενάτου) προεδρικό διάταγμα. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982.

  Π.Δ. 59/27-5-2016 / Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας, ΦΕΚ 95Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

 1. ΦΕΚ 87/Α/2015 (Ν. 4335/2015)
 2. ΦΕΚ 95/Α/2016 (Π.Δ.59/2016)
 3. ΦΕΚ 74/Α/2017 (Ν.4472/2017)
 4. ΦΕΚ 5/Α/2018 (Ν. 4512/2018)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΕΚ

 1. ΠΟΛ 1011/2018 ΑΑΔΕ
 2. ΠΟΛ 1017/2018 (Ερμηνευτική Εγκύκλιος) ΑΑΔΕ

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΠΟΛΔ ΜΕ ΤΟ Ν. 4855/2021 (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021)

Συνάδελφοι, 

Οι τροποποιήσεις  του ΚΠΟΛΔ που επήλθαν με το ν. 4855/2021  (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021), οι οποίες ισχύουν από 12- 11- 2021 είναι οι κάτωθι:

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 959 ΚΠΟΛΔ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 959

1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.

Το άρθρο 982 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 982.

1. Μπορούν να κατασχεθούν α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή, β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες, γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας, δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων, ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό  των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς, στ) απαιτήσεις που επιδικάζονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41   της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβάσεων της Σύμβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την παραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζημίας. Το εν λόγω ακατάσχετο ισχύει όταν η κατάσχεση επισπεύδεται για την ικανοποίηση απαίτησης δανειστή, που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). ζ) απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους ως ακατάσχετες.

3. Η εξαίρεση των περ.  δ και ζ’ της παρ. 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως  και ένα μήνα μετά την καταβολή,  το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης.

Το άρθρο 985 ΚΠΟΛΔ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 985

1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια των περ. γ’, δ’ και ζ’ της παρ.2 του άρθρου 982.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 998 κπολδ προστίθεται η λέξη «εφετειακής» ως προς τον αρμόδιο συμβολαιογράφο διενέργειας του πλειστηριασμού και η πρώτη παράγραφος του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 998

1. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της  εφετειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Το άρθρο 959 εφαρμόζεται και στον πλειστηριασμό ακινήτων.

Πηγή: ΟΔΕΕ

Γνωμοδότηση Άννας Πλεύρη, για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων Κ.Πολ.Δικ.

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκ του γεγονότος της ασάφειας ως προς την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δικ. ζήτησε και έλαβε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρο Αννα Πλεύρη, σχετική γνωμοδότηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα / Γνωμοδοτήσεις. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η έναρξη ισχύος: 

1) των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον Ν. 4842/2021 είναι η 1η Ιανουαρίου 2022 και

2) των τροποποιήσεων που επήλθαν με το άρθρο 175 του Ν. 4855/2021 είναι η 12η Νοεμβρίου 2021.

Γνωμοδότηση-Αννας-Πλεύρη-15.11.2021

Πηγή: ΟΔΕΕ

Οι “συμπληγάδες” της αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση τέκνου και επί δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο-Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 950 ΚΠολΔ. από την Δρ. Άννα Πλεύρη

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

Με χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας την προσφάτως δημοσιευθείσα στην ΕλλΔνη τ.4/2021.1034-1049 μελέτη της Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρου, κ . Άννας Πλεύρη, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, για την αναγκαστική εκτέλεση βάσει του άρθρου 950 ΚΠολΔ μετά και την τελευταία τροποποίηση της διάταξης.
Η μελέτη μεταξύ άλλων, υπερθεματίζει για την αναγκαιότητα της διαπιστωτικής έκθεσης από τον Δικαστικό Επιμελητή στο Ελληνικό Δίκαιο.

Μελέτη-950-ΚΠολΔ-Α.Πλεύρη-ΕλλΔνη-τ.4-2021.1034-1049

Νόμος 4842/2021: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Κυρίες  & κύριοι συνάδελφοι,

οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. που τίθενται σε ισχύ την 01.01.2022 θα επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στο έργο μας. 

Η παράταξη μας με επιμέλεια της κ. Ελένης Καπότου και τη συνδρομή του κ. Δημήτρη Γέμελου, συγκέντρωσε και κωδικοποίησε το σύνολο των αλλαγών που μας αφορούν, στο άρθρο που ακολουθεί.

Νόμος-4842-2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΚΠΟΛΔ