ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Διευκρινίσεις για τις επιδόσεις νομικής βοήθειας

Mε την Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 98535/18.12.2014 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

Οι δικαστικοί επιμελητές:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.
3. Έκθεση επίδοσης. Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολΔ.
4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.
5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB” ΑΘΗΝΩΝ».
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.
Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Με την παρούσα, καταργούνται οι αριθμ. 67506/8.8.2012 (Β΄2333) και αριθμ.64762/15.6.2004 (Β΄888) όμοιες ΚΥΑ».

Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κατάσχεση με Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004 (βλέπε το άρθρο αυτούσιο κατωτέρω), οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος της εκτέλεσης.

Δηλαδή, εκτελείται κατά τους ίδιους όρους με έναν ημεδαπό εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η έκδοση απογράφου σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. εφόσον υποκαθίστανται από τις ειδικές (και υπερέχουσες) ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. 1 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κανονισμού, ο δανειστής υποχρεούται να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο δανειστής επίσης οφείλει να μεταφράσει το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.
Διαβάστε περισσότερα…