Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στις 12-02- 2018.

Επισημάνσεις σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) και των μεταβατικών διατάξεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. στις 12-02- 2018.

Σε συνέχεια του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/2018) και της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) εκδόθηκε η ΠΟΛ 1017/2018 με την οποία γνωστοποιούνται οι μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης και παρέχονται οδηγίες κατά περίπτωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. Ως προς τον τρόπο εφαρμογής των διαλαμβανομένων σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, τον καθορισμό του αρμοδίου οργάνου και ως προς την διαδικασία μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς στους κατά ΚΕΔΕ διενεργούντες πλειστηριασμούς.

Αρχικά σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο (Ν. 4512/2018) ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται από το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΚΕΑΟ, ΔΗΜΟΥΣ κ.λ.π.) διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (όπως δηλαδή διενεργούνται και οι
πλειστηριασμοί κατά τον ΚΠολΔ).
Σαν χρονικό όριο της διενέργειας αυτών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα ορίζεται η 01-05- 2018.
Όσοι πλειστηριασμοί έχουν οριστεί μέχρι 31-04- 2018 διενεργούνται με φυσικό τρόπο (ειρηνοδικείο) και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ όπως αυτές ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου δηλ. μέχρι την ημέρα δημοσίευσης αυτού στο ΦΕΚ (17-01- 2018), για δε τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων του προγράμματος, τον τρόπο δημοσιεύσεως, τοιχοκολλήσεως και τον χρόνο αποστολής του φακέλλου του πλειστηριασμού στην Συμβολαιογράφο ισχύουν οι παλιές προθεσμίες.
Για όσους πλειστηριασμούς έχουν οριστεί να διενεργηθούν μετά τις 01-05- 2018 αλλά έχει ολοκληρωθεί η σχετική προδικασία (επιδόσεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) τότε θα πρέπει να εκδοθεί νέα περίληψη του προγράμματος από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία θα γίνεται μνεία του εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του τρόπου πλειστηριασμού από φυσικό σε πλειστηριασμό ο οποίος θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ. ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr, του χρόνου διενέργειας πλειστηριασμού καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού εφόσον ο συμβολαιογράφος που είχε οριστεί στο εκδοθέν πρόγραμμα δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Η δημοσίευση αυτή της νέας περίληψης, η οποία είναι ηλεκτρονική, γίνεται αποκλειστικά από τον Δικαστικό Επιμελήτή που έχει οριστεί για τις κοινοποιήσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών του ΕΦΚΑ (www.deltiotnomik.gr) και για την δημοσίευση αυτή το κόστοςείναι μηδενικό (δεν καταβάλεται χρηματικό ποσό – αδαπάνως). Ο δικαστικός επιμελητής κατά την είσοδό του στην σελίδα του Ταμείου Νομικών για την δημοσίευση της περίληψης του προγράμματος χρησιμοποιεί τους κωδικούς που έχει λάβει από το Ταμείο Νομικών. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τον αρχικά διενεργηθέντα πλειστηριασμό (αρχικά ορισθέντα με φυσικό τρόπο).
Τέλος από 17-01- 2018 και μετά είναι δυνατή η διενέργεια πλειστηριασμού παράλληλα με την διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών εφόσον η έκδοσή τους έχει γίνει μετά την ημερομηνία αυτή (17-01- 2018).
Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ισχύουν οι εξής όροι :
1. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως ις 18.00.
2. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 η Αυγούστου εως 31η Αυγούστου καθώς και την προηγούμενη και την επόμενη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. Η απαγόρευση διενέργειας του πλειστηριασμού από 1η έως 31η Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
3. Σε περίπτωση πάντως που τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου, και, αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από αυτές, τότε επιλέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Λρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.

Επίσης σχετικά με την διενέργεια των πλειστηριασμών μεταβάλλονται και οι εξής όροι:

1) Μεταβάλλεται ο χρόνος κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού σε τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό αντί των τριών ημερών (επί κινητών) ή είκοσι ημερών (επί ακινήτων), που ίσχυε κατά περίπτωση.
2) Θέσπιση ελάχιστου/υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού και συγκεκριμένα :
α) επί πλειστηριασμού κινητών, η περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού και
β) επί πλειστηριασμού ακινήτων, η περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού.
3) Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 45 και μόνο για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ με ηλεκτρονικά μέσα πλειστηριασμούς θεσπίζεται ειδική προθεσμία απόδοσης του εκπλειστηριάσματος, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 44 και επ. του ΚΕΔΕ, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
4) Μεταβάλλεται ο χρόνος αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό.
5) Ανατίθεται η σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων σε δικαστικό επιμελητή όπως άλλωστε τούτο ισχύει ήδη και στο πρόγραμμα πλειστηριασμού κινητών (βλ. σχετικά άρθρο 19 ΚΕΔΕ).
6) Δυνατότητα επιλογής υπαλλήλου του πλειστηριασμού πέραν της περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο ορισθείς τόπος του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
7) Με την αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ΚΕΔΕ παρέχεται πλέον και στους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών, όπως ισχύει και στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης, η δυνατότητα διενέργειας πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης, ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης).

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Με τον άνω νόμο (Ν. 4512/2018) εναρμονίζεται η αξία και ο καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018.
Επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και καθορίζεται αυτή στην βάσει της εμπορικής αξίας τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παράγραφοι 2,3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ παύουν να εφαρμόζονται, δηλαδή :
«2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.
3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη προσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.
6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.»

Με την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ ορίζεται πλέον ότι για τα προγράμματα πλειστηριασμών που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4512/2018 ήτοι μετά την 17.1.2018, επί κατασχέσεων ακινήτων που έχουν ήδη επιβληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του ΚΕΔΕ ήτοι μέχρι την 18.1.2018 (ημερομηνία έκδοσης της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΠΟΛ 1011/2018, ΦΕΚ Β 63/18.1.2018) επαναπροσδιορίζεται, χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων, η τιμή της πρώτης προσφοράς και σαφώς ορίζεται ότι αυτή είναι η εμπορική αξία των ακινήτων.
Άλλωστε, με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/2017) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ΚΕΔΕ, και σαφώς ορίζεται πλέον ότι, για κατασχέσεις ακινήτων που επιβάλλονται μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 του ΚΕΔΕ Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ήτοι μετά την
18.1.2018, η εκτίμηση της αξίας και ο καθορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γίνεται στην εμπορική αξία τους.

Μετά τα παραπάνω επισημαίνεται ότι :

1) Στα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την 18.1.2018, είτε επιβάλλονται μετά την 18.1.2018 η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εμπορική αξία αυτών αντίστοιχα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018 και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ. Η δε εμπορική τιμή του ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη προσφορά καθορίζεται κατόπιν εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή για την οποία εκτίμηση συντάσσεται σχετική έκθεση που συνοδεύει το πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Εδώ αναφέρεται με σαφήνεια ότι η αξία του ακινήτου είναι η εμπορική και ότι τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου είναι η εμπορική του αξία δηλαδή η τιμή
εκτίμησής του. Οι διατάξεις των παρ. 2,3, 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (1/2 της αξίας, ή 4/5 της αξία του ακινήτου ως τιμή πρώτης προσφοράς κλπ) δεν εφαρμόζονται.
2) Στις κατασχέσεις ακινήτων που επιβάλλονται μετά την 18.1.2018, η εκτίμηση της αξίας καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς αυτών ορίζεται στην εμπορική αξία τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018, και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ.
Εδώ αναφέρεται με σαφήνεια ότι η αξία του ακινήτου είναι η εμπορική και ότι τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου είναι η εμπορική του αξία δηλαδή η τιμή
εκτίμησής του. Οι διατάξεις των παρ. 2,3,6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ (1/2 της αξίας, ή 4/5 της αξία του ακινήτου ως τιμή πρώτης προσφοράς κλπ) δεν εφαρμόζονται.
3) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη έκθεσης περί προσδιορισμού εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή, αυτή θα πρέπει να φυλάσσεται στο σχετικό κατά περίπτωση φάκελο (κατάσχεσης ή πλειστηριασμού).
Η σχετική έκθεσης εκτίμησης που συντάσσεται από τον εκτιμητή ως προς τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου φυλάσσεται και συνοδεύει τον φάκελο κατάσχεσης και πλειστηριασμού.
4) Προς αποφυγή άσκησης ανακοπών, επιβάλλεται ο έλεγχος των εκδιδόμενων προγραμμάτων πλειστηριασμών / περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμών και εκθέσεων κατάσχεσης, προκειμένου ορθά πλέον να αναγράφεται η εμπορική αξία ως τιμή πρώτης προσφοράς και αξίας εκτίμησης, όπου απαιτείται.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται με σαφήνεια ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ως τιμή εκτίμησης είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς.
5) Οι αναγγελίες απαιτήσεων του Δημοσίου δεν γίνονται ηλεκτρονικά αλλά ακολουθείται η διαδικασία επίδοσης ως έχει μέχρι σήμερα δηλαδή με επίδοση της αναγγελίας από τον Δικαστικό Επιμελητή προς τον Συμβολαιογράφο και μάλιστα μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την διενέργεια του πλειστηριασμού. Κατ΄ εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο (1-31/8) δεν επιτρέπεται η άσκηση της αναγγελίας και το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται στην δεκαπενθημερη προθεσμια επιδόσεως τη αναγγελίας. Στο δε έντυπο της αναγγελίας θα πρέπει στο εξής να αναφέρονται και τυχόν γενικά προνόμια, δηλαδή τυχόν εγγραφείσεις υποθήκες υπερ της Δ.Ο.Υ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β 63/2018).

Μετά την έκδοση της ως άνω ΠΟΛ 1011/2018 καθορίστηκε ο νέος τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας των κατασχεθέντων ή εκπλειστηριαζομένων ακινήτων κατά τον ΚΕΔΕ.
Αρμόδιο όργανο για την εκτίμηση του ακινήτου είναι ο Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1011/2018 (δηλ. όταν η συνολική βασική οφειλή της παραγγελίας κατάσχεσης είναι άνω των 250.000,00 ευρώ) τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιος υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.Α.Ο / ΔΗΜΟΣ κ.λ.π.) μετά από έρευνα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου (htttp://www.minfin.gr/web/g.g.-oikonomikes- politikes/metro-pistopoiemenon-ektimeton) προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την κρίση του, με πιστοποιημένους εκτιμητές της περιφέρειας του τόπου όπου βρίσκεται το προς κατάσχεση ή προς πλειστηριασμό ακίνητο ή και άλλης περιφέρειας, διερευνώντας τη δυνατότητα συνεργασίας για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Προς τούτο γνωστοποιεί στον εκτιμητή τα στοιχεία του ακινήτου, την προβλεπόμενη αμοιβή καθώς και τις εκ του νόμου ή της ανωτέρω ΠΟΛ απορρέουσες υποχρεώσεις. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον εκτιμητή, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά τη λήψη γραπτής αποδοχής της ανωτέρω Πρόσκλησης (η οποία δυνατόν να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας), ο προϊστάμενος αποστέλλει το έντυπο διορισμού στον πιστοποιημένο εκτιμητή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται η υπογραφή του τελικού εντύπου διορισμού εκ μέρους του πιστοποιημένου εκτιμητή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην ΠΟΛ.1011/2018.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Σύμφωνα με τον ΚΠολΔ στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 954 καθώς και του άρθρου 966 προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς μέσω άσκησης ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης είτε από τον επισπεύδοντα είτε από τον καθ΄ ού είτε από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
«4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00 το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστη- ριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.»
Με την ανακοπή δύναται να διορθωθεί η κατασχετήρια έκθεση ή το πρόγραμμα πλειστηριασμού ως προς την περιγραφή του ακινήτου ή την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.
Η απόφαση επί της ανακοπής πρέπει να δημοσιεύεται μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της όγδοης ημέρας πριν από τον πλειστηριασμό και να αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στην ιστοσελίδα Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (www.deltiotnomik.gr).
Επίσης δύναται να υποβληθεί αίτηση, υπό προϋποθέσεις, στο αρμόδιο δικαστήριο περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στις περιπτώσεις που, αν και διενεργήθηκε πλειστηριασμός, δεν εμφανίζονται εντούτοις πλειοδότες (βλ. σχετικά παρ. 2 έως 4 άρθρου 966 ΚΠολΔ).
Aντικείμενο της αίτησης είναι η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, εφόσον έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονοι πλειστηριασμοί από το Δημόσιο, η δε διαδικασία αυτή διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.

Τέλος με την ως άνω ερμηνευτική εγκύκλιο αναλύεται ο τρόπος κατάταξης του Δημοσίου στον πίνακα που συντάσσει ο Συμβολαιογράφος ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλος καθώς και τα προνόμια του Δημοσίου σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πράξη καθορισμού χρεών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ δεν καταργείται αλλά αδρανοποιούν (δεν εφαρμόζονται) τα εδάφια 2,3 και 6 του άρθρου αυτού ως ανωτέρω και κατά συνέπεια συνεχίζεται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τους κ.κ. Προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ. / ΚΕΑΟ / ΔΗΜΟ, στην πράξη δε αυτή ορίζεται και η τιμή πρώτης (α΄) προσφοράς του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.

ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ (Α΄) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προτεινόμενο υπόδειγμα
κειμένου)

1.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ.

Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα, αρμόδιο προς τούτο κατ’ άρθρο 36 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) στο ποσό των …………………… (………..) Ευρώ.

2.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ.

Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα, αρμόδιο προς τούτο κατ’ άρθρο 36 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 και κατόπιν της από ……-….- 201… έγγραφης εκτίμησης που μου παρέδωσε … προσληφθ…. από την Δ.Ο.Υ. (ΚΕΑΟ, ΔΗΜΟ, κ.λ.π.) εκτιμητ… κ. ………………… ο οποίος περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου με Α.Μ. ……, αντί του ποσού των ……………….. (………) ευρώ.

3.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ και δεν έχει προσληφθεί εκτιμητής.

Ως πρώτη (α΄) προσφορά ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή ορίστηκε στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) δηλαδή το ποσό των #…………..,00# Ευρώ

4.- ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ όταν η συνολική βασική οφειλή (συνολικό ποσό κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 250.000,00 ευρώ και έχει προσληφθεί εκτιμητής.

Ως πρώτη (α΄) προσφορά ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή ορίστηκε στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από τον αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή κατόπιν και της από …………..20…. έγγραφης εκτίμησης από τον πιστοποιημένο εκτιμητή κ……………. σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 78 του Ν. 4472/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΕΚ Β΄ 63/2018) δηλαδή το ποσό των #…………..,00# Ευρώ.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)