Διευκρινίσεις Κ.ΠΟΛ.Δ. τροπ. 2018 – ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κ.κ συνάδελφοι ,

Ο ν. 4512/17.1.2018 επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Κ.Πολ.Δ στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επισημαίνουμε  τις κυριότερες εξ αυτών που αφορούν ειδικώς τους πλειστηριασμούς  :

.  Καταργείται το άρθρο 959Α του Κ.Πολ.Δ.

.  Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ. και κατά συνέπεια δεν γίνεται επίσκεψη από υποψήφιους πλειοδότες με συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ούτε καταθέτουμε στο συμβολαιογράφο έγγραφο σημείωμα πλέον.

.  Καταργείται το άρθρο 998Α.

. Η ανακοπή για τη διόρθωση της έκθεσης (περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση, τιμή πρώτης προσφοράς) κατατίθεται το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. (Η απόφαση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμού 8 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).

.  Σε περίπτωση που στην εντολή 927 για κατάσχεση κινητού  954  /  ακινήτου  995 έχει ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης ο οποίος : αφενός μεν δεν έχει πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αφετέρου δε απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του μετά από σχετική απόφαση του Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου στον οποίο είναι μέλος. Επίσης,  δεν υπάρχει κάποιος άλλος πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης . Βεβαιώνουμε υποχρεωτικά στην κατασχετήρια έκθεση και στο απόσπασμα τον λόγο αδυναμίας ορισμού Συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης .

.  Η αναγγελία επιδίδεται 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό (αντί 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό) .

.      Έως και  την 21.02.2018 οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με τον τρόπο που έχουν οριστεί, φυσικό ή ηλεκτρονικό.

.     Από την 22.02.2018 και εντεύθεν οι πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ανεξαρτήτως του χρόνου επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή και της επιβολής της κατάσχεσης.

.    Κάθε πλειστηριασμός που έχει οριστεί να διενεργηθεί με φυσικό τρόπο,  έχει ολοκληρωθεί η προδικασία αυτού και  δεν μεταβάλλεται η ορισθείσα ημερομηνία του, διενεργείται στις ορισθείσες ημερομηνίες με ηλεκτρονικά μέσα,  από την 14.00 έως την 18.00. Ο πλειστηριασμός διενεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον Συμβολαιογράφο στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού χωρίς άλλη διατύπωση (άρθρ. 60 παρ.2 εδ α και β).

  Θα πρέπει να ζητηθεί από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο που έχετε ορίσει για κάθε πλειστηριασμό που χειρίζεται να κάνει άμεσα χωρίς καθυστέρηση την ανάρτηση της αναγγελίας στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Αυτό δεν αφορά μόνο τους επικείμενους πλειστηριασμούς, αφορά όλους τους πλειστηριασμούς, η διενέργεια των οποίων έχει ορισθεί να γίνει το 2018.

.       Κάθε πλειστηριασμός που έχει οριστεί να διενεργηθεί με φυσικό τρόπο, και  μεταβάλλεται η ορισθείσα ημερομηνία του ή αντικαθίσταται ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό, ακόμη και εάν έχει ασκηθεί ανακοπή των άρθρων 933, 954 παρ. 4 και αναστολή του άρθρου 1000 του ΚΠολΔ, ακολουθώντας τη διαδικασία του νέου άρθρου 60 παρ. 2 εδ. γ’ έως ζ’ και παρ. 3 (άρθρ. 208 του ν. 4512/2018), ήτοι:

.   Δίδεται εντολή προς το δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού.

Στο νέο απόσπασμα θα γίνεται μνεία μόνο της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης.

 

.    Η ως άνω εντολή του επισπεύδοντος μπορεί να περιλαμβάνει και δήλωση για την αντικατάσταση του Συμβολαιογράφου, που είχε αρχικά ορισθεί, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, με άλλο Συμβολαιογράφο του ιδίου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου εκτέλεσης και εάν αυτό δεν είναι δυνατό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας του Κράτους.   Στην περίπτωση αυτή το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης θα εμπεριέχει και την αντικατάσταση του Συμβολαιογράφου.

 .     Η σχετική εντολή του επισπεύδοντος μνημονεύεται υποχρεωτικά στο νέο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής του τόπου εκτέλεσης.

.    Μετά την έκδοση του νέου αποσπάσματος ως ανωτέρω επαναλαμβάνουμε την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ΚΠολΔ μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις.

.  Προσοχή : Το απόσπασμα δεν κοινοποιείται στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου (κινητά) ή οφειλέτη μόνο στον ενεχυρούχο δανειστή , εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο  (άρθρο 955)  ούτε στον Υποθηκοφύλακα (Κτηματολόγιο) ή οφειλέτη μόνο στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές (άρθρο 995).

.          Εάν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, επίδοση του νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να γίνει σε όλους τους κατασχόντες και αναγγελθέντες δανειστές.

.       Όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο (10 – κινητά)  η είκοσι (20 – ακίνητα) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού .

.        Για κάθε έναν πλειστηριασμό που χειρίζεστε θα πρέπει να διαπιστώσετε το ταχύτερο δυνατό εάν ο συμβολαιογράφος έχει ήδη πιστοποιηθεί για τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή εάν αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να τον διενεργήσει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απευθύνετε άμεσα ερώτημα στον συμβολαιογράφο που έχει ορισθεί να τον διενεργήσει και αν αυτός δηλώσει αδυναμία ακόμη και λόγω συμμετοχής του στην αποχή του συμβολαιογραφικού συλλόγου του, να υλοποιήσετε αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση τα ανωτέρω.

.    Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατάθεσης δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4  .(Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση και  αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση)  και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5. (Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης κ.λ.π )

.     Κάθε δήλωση του επισπεύδοντος για συνέχιση του πλειστηριασμού ή υποκατάσταση του επισπεύδοντος από άλλο δανειστή ή στις περιπτώσεις ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού κατά το άρθρο 966 παρ. 3,4  και κατά το άρθρο 965 παρ. 5 στον πλειστηριασμό, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης συμβολαιογράφου επιφέρει αυτόματη μετατροπή του πλειστηριασμού από φυσικό σε ηλεκτρονικό (άρθρ. 60 παρ. 5).

 

.    Οι κοινοποιήσεις της δήλωσης συνέχισης που γίνονται κατά το άρθρο 54 ΚΕΔΕ καθώς και η ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα θα πρέπει να ολοκληρώνονται είκοσι (20 – ακίνητα) και δέκα (10 – κινητά)  αντίστοιχα εργάσιμες ημέρες πριν την αρχική ημερομηνία του πλειστηριασμού.

.         Σε περίπτωση ματαίωσης ή για οποιονδήποτε λόγο μη διενέργειας του ορισθέντος πλειστηριασμού (φυσικού ή ηλεκτρονικού), ο επισπεύδων ή και κάθε άλλος δανειστής δύναται με τη νέα δήλωση του άρθρου 973 ΚΠολΔ  να ζητήσει αντικατάσταση  του αρχικά ορισθέντος Συμβολαιογράφου, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (άρθρ. 60 παρ. 7), ακολουθώντας την κάτωθι διαδικασία:

.     Ο επισπεύδων ή και κάθε άλλος δανειστής υποβάλλει δήλωση  του άρθρου 973 παρ. 2,3 ΚΠολΔ, που περιλαμβάνει  την  αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντος από άλλο πιστοποιημένο συμβολαιογράφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του τόπου της εκτέλεσης και εάν αυτό δεν είναι δυνατό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας του Κράτους.  Η δήλωση αυτή υποβάλλεται προς το νέο Συμβολαιογράφο και  επιδίδεται στον αρχικά ορισθέντα Συμβολαιογράφο. Εάν ο πλειστηριασμός επισπεύδεται και  από άλλο δανειστή, πλην του επισπεύδοντος,  η δήλωση πρέπει να επιδοθεί στον αρχικό επισπεύδοντα εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της  δήλωσης στο νέο Συμβολαιογράφο. Η διάταξη ορίζει ότι ο νέος συμβολαιογράφος αναρτά  γνωστοποίηση της δήλωσης και της ημέρας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Για λόγους ασφαλείας της διαδικασίας και αποφυγής ακυροτήτων η ανάρτηση πρέπει να γίνεται και στην ιστοσελίδα του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αφού ο πλειστηριασμός είναι ηλεκτρονικός. Ο αρχικά ορισθείς Συμβολαιογράφος  παραδίδει αμέσως στο νέο Συμβολαιογράφο όλα τα έγγραφα  της  αναγκαστικής εκτέλεσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται  και οι αναγγελίες άλλων δανειστών.

      «Για να μην υπάρχει καθυστέρηση μπορεί ο νέος συμβολαιογράφος, αν δεν μπορεί ο ίδιος εξουσιοδοτεί ένα άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του φακέλου του πλειστηριασμού από τον αρχικό συμβολαιογράφο».

.    Ανάλογα εφαρμόζονται συνδυαστικά οι προθεσμίες των άρθρων 965, 966 και 973 Κ.Πολ.Δ.

.       Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που είχαν ορισθεί να διεξαχθούν πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου,  διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους τους χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.

.     Η  αναγγελία του άρθρου 972 ΚΠολΔ μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό.

.   Πλειστηριασμοί και συναφείς δικαστικές και εξώδικες πράξεις που θα διενεργηθούν μέχρι 21.02.2018 διέπονται από τις προϊσχύσασες καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με βάση το προηγούμενο άρθρο του παρόντος νόμου (π.χ. αναγγελία 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό).

 

 .   Οι καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με το άρθρο 207 του παρόντος αναφορικά με την κύρια διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών διατηρούνται σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ φυσικούς πλειστηριασμούς έως 30.04.2018

.     Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4472/2017 προδικασία μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία της κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προδικασίας εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετατροπής του φυσικού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό, καθώς επίσης και σε ματαιωθέντες νια οποιοδήποτε λόγο πλειστηριασμούς. « γνωστοποίηση μεταβολής τρόπου και χρόνου διενέργειας πλειστηριασμού , επανάληψη προδικασίας  αρ. 955 κινητά  και 995 ακίνητα ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις , το αργότερο δέκα (10) η  είκοσι (20) μέρες πρίν την ημερομηνία διεξαγωγής σε περίπτωση που είχε ορισθεί και υπάρχει ο χρόνος για την προδικασία την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού, δηλαδή την ………………..  ημέρα …………….. και ώρα από τις 14.00 έως τις 18.00’ ( ή  μπορεί να γίνει  και αλλαγή της ημέρας αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας των 20 εργασίμων ημερών, ημερομηνίας και ώρας του πλειστηριασμού  ……….……….». Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προδικασία και η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης ενημέρωσής σας, αναρτήσαμε και θα συνεχίσουμε να αναρτούμε νέα υποδείγματα σύμφωνα με τις αλλαγές του ΚΠΟΛΔ αλλά και του ΚΕΔΕ.Τα υποδείγματα μπορείετε να τα βρείτε σε σύνδεσμο στο δεξίο μέρος της σελίδας μας.

Διονύσης Κριάρης

Όχι.
Αναφέρετε στην κατάσχεσή σας το λόγο ανωτέρας βίας ορισμού του παλιού συμβολαιογράφου (όπως άρνηση πιστοποίησης ή συνταξιοδότηση ή άρνηση ανάληψης πλειστηριασμών) και ορίζετε τον δικό σας πιστοποιημένο.
Απευθείας.
Διονύσης Κριάρης

Δημήτριος Μιλάνος

Όταν η κατάσχεση έγινε πριν πέντε χρόνια και τώρα επιβάλλουμε νέα κατάσχεση και ο συμβολαιογράφος που είχαν κατατεθεί τα έγγραφα της πρώης κατάσχεσης δεν πιστοποιηθεί γίνεται πάλι με την δήλωση στον νέο πιστοποιημένο συμβολαιογράφο και επιδίδεται στον αρχικά ορισθέντα με την πρώτη κατάσχεση;

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)