ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: 10/06/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 36891

 

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό αποδιδόμενου ποσοστού στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδ/σου – Λαμίας – Β. Αιγαίου – Ευβοίας από την αμοιβή των μελών του, προερχομένη  από εκτελέσεις οποιασδήποτε μορφής χρηματικού ή μη αντικειμένου, που θα γίνονται με την επίσπευση οποιασδήποτε ανώνυμης εταιρίας  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και ανώνυμης εταιρίας  Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)


Με την ευκαιρία των απόψεων που εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μήτση στο τελευταίο Δ.Σ. επί του ζητήματος του μερίσματος, του τύπου  «ξεχάστε το μέρισμα , δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μας λένε πως δεν υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες σε παρακράτηση εφόσον οι συνάδελφοι δεν τιμολογούν σε τράπεζα, κ.α.) και μετά την πρώτη έκπληξη που φυσιολογικά νοιώσαμε, ψάξαμε να δούμε αν αυτά που υποστήριξε, κατ’ αρχήν, ο πρόεδρος έχουν  βάση αληθείας.

Συνάδελφοι, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε  πιστή στις αρχές και τις αξίες της ενεργεί πάντα  σύμφωνα με τους νόμους και με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων.  Βρισκόμασταν, πάντα και παραμένουμε μακριά από οργανωμένα συμφέροντα αλλά και λαϊκισμού.   Ιδού λοιπόν τι ισχύει:

    Η υποχρέωση για παρακράτηση ποσοστού 50%  της αμοιβής (και όχι μέχρι 50% όπως διατείνονται κάποιοι) του δικαστικού επιμελητή που διενεργεί πράξεις εκτέλεσης με επίσπευση οποιασδήποτε Τράπεζας καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 36581/30.04.1991 απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης  Αθανάσιου Κανελλόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 275) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

    Ο τρόπος λειτουργίας των Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Ε.Α.Α.Δ.Π. καθορίζονται από το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ  Α’ 176/2015)  όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/2016).

    Το άρθρο 1.α. παρ.2   του Ν. 4354/2015 ,  όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 27/05/2016 αναφέρει πως «οι παραπάνω εταιρείες που είναι χρηματοδοτικά  ιδρύματα…»

    Το άρθρο 1.γ.   του Ν. 4354/2015 ,  όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016 αναφέρει αυτολεξεί « Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις.»

  Επειδή, προσφάτως γεννήθηκε θέμα με τον υπολογισμό και την υποχρέωση απόδοσης της εισφοράς του Ν. 128/1975 , εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών , σύμφωνα με την οποία «οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/75 (Α’ 178) που βαρύνει τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ως άνω νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α του ιδίου νόμου, ισχύει ότι οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 20 του ως άνω άρθρου, τα νέα δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι ΕΔΑΔΠ σε δανειολήπτες των οποίων δάνεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, λογίζονται ως τραπεζικά και επιβαρύνονται με την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 , για την απόδοση της οποίας υπεύθυνες είναι οι ΕΔΑΔΠ. Οι ΕΔΑΔΠ ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις.

   Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13.α. του Ν. 4354/2015  η Τράπεζα Της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει τη , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου , χορηγηθείσα άδεια , εάν η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου (άρθρο 1 παρ. 13.  θ.θ.)

   Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2318/1995 (Κ.Δ.Ε.) «Ο δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις εντολές, τις αποφάσεις και τις οδηγίες του συλλόγου του» ο Σύλλογος, οφείλει να εκδώσει οδηγία με την οποία θα καλεί τα μέλη του που συνεργάζονται με ανώνυμες εταιρείες  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Απόκτησης  Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.),  να συμμορφωθούν  με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 36581/30.04.1991 (ΦΕΚ Β΄ 275) απόφαση προς αποφυγή περαιτέρω πειθαρχικών κυρώσεων .

   Επειδή, την ίδια υποχρέωση συμμόρφωσης για το λόγο ότι:  Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική καταβολή της αμοιβής στον δικαιούχο επιμελητή, χωρίς προηγούμενο έλεγχο και θεώρηση του σχετικού πίνακα ή αποσπάσματος από τον Σύλλογο ή τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα και παρακράτηση υπέρ αυτού του παραπάνω ποσοστού 50% ακόμα και στην περίπτωση που η αμοιβή αυτή καταβληθεί στον δικαιούχο δικαστικό επιμελητή απ΄ ευθείας είτε από τον οφειλέτη, είτε από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο   (ακόμα δηλαδή και αν το τιμολόγιο εκδοθεί σε οποιονδήποτε τρίτο), έχουν εκτός των εν λόγω εταιρειών και οι εκκαθαριστές Τραπεζικών Ιδρυμάτων (βλ. PQH)  να επιδοθεί, η παραπάνω οδηγία, σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτεια με κοινοποίηση και στην Τράπεζα Της Ελλάδος ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

      Συνάδελφοι, μετά όλα όσα προς γνώση σας παραθέτουμε, οι τοποθετήσεις του προέδρου του Συλλόγου μας κ. Μήτση, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Υποχρέωση της διοίκησης του Συλλόγου είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του ενεργώντας άμεσα και σύννομα.

     Είναι κοινά αποδεκτό πως το ποσοστό παρακράτησης, ιδιαίτερα τώρα με τις υπέρογκες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θεωρείται υπερβολικό. Για το λόγο αυτό η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. επεξεργάζεται τρόπους ελάφρυνσης  των υπόχρεων συναδέλφων, για τους οποίους θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις ολοκληρωθούν.

   Μέχρι τότε όμως… οι Νόμοι είναι Νόμοι και πρέπει να τηρούνται!

Υ.Γ. Για το ως άνω σοβαρό ζήτημα οι εκλεγμένοι της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στο Σύλλογο ζήτησαν έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ.

ΡΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

 Ήρθε η στιγμή που η διοίκηση του Συλλόγου μας θα πρέπει να δείξει το πόσο ισχυρή είναι ή απλά υπάρχει για να απεμπολεί με χαρακτηριστική ευκολία τα δικαιώματά μας.
Η λογική ύπαρξης του μερίσματος είναι ένα είδος αναδιανομής εισοδήματος.  Όσοι είναι υπόχρεοι προς καταβολή γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το ήμισυ της αμοιβής τους θα διατεθεί προς τον σκοπό καταβολής του μερίσματος και αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στον Σύλλογο και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν σχετικές διατάξεις θα έπρεπε να δημιουργηθούν για την προστασία και των πιο αδύναμων οικονομικά μελών.
 Εάν σκοπός της διοίκησης του Συλλόγου μας είναι το κέρδος όσων ολίγων συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους διαδόχους τους και όχι η διανομή μερισματος κατά ίσο μέρος σε όλα τα μέλη του, τότε ας μείνει καταδικασμένη στην απραξία. Αλλιώς είναι υποχρεωμένη να πράξει τα δέοντα όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Συγχαρητήρια στους συμβούλους της παράταξής μας που για ακόμα μία φορά αναδεικνύουν τα σημαντικά ζητήματα του Κλάδου μας!  Άραγε ακούει η διοίκηση ή κωφεύει;

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΤΣΑ

Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο σύλλογο μας ότι διασφαλίζει τα συμφέροντα μας και τηρεί τους νόμους, αλλιώς δεν υπάρχει
λόγος να υφίσταται. Oι νόμοι δεν είναι για να παραβιάζονται και για να τους φέρνει στα μέτρα του ο εκάστοτε Πρόεδρος και το ΔΣ , περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του τόσο σοβαρού αυτού θέματος και την απόφαση του ΔΣ ενός ΝΠΔΔ τουλάχιστον.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ

Ο Αντωνίου θα καταργήσει το μέρισμα έλεγαν. Το θυμάστε; Να το θυμόμαστε όλοι και την επόμενη φορά να ψηφίσουμε αναλόγως. Στις δημοκρατίες οτι ψηφίζεις παίρνεις. Παρήγορη εξέλιξη η εκλογή του κ. Τσιριγώτη στην ΟΔΕΕ. Δεν τον ήξερα, παρακολούθησα το σεμινάριο για τις εκλογές από youtube και πραγματικά η πρώτη αίσθηση μου για αυτόν είναι εξαιρετική. Ουσιαστικά αλλα και αισθητικά. Εξαιρετικές και οι συνάδελφοι που ανέλαβαν την παρουσίαση του σεμιναρίου. Για το προκείμενο: ας ελπίσουμε οτι η ΠΡΟΣΥΔΕ που θα καταργούσε το μέρισμα να βάλει πλάτη μπας και τη γλιτώσουμε. Όσο για τη διοίκηση του συλλόγου, περαστικά μας!!!

ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ

Nα τονίσω αυτό που, πολύ σωστά, έθεσε παραπάνω ο Δημήτρης για να μην μπερδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογός μας εφαρμόζει το άρθρο 48 του Ν.Δ. 1210/72. Το άρθρο 51 δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και οποιαδήποτε άποψη που εκφράζεται και κάνει συσχετισμό με το άρθρο 51, απλά αποπροσανατολίζει. Το θέμα δεν είναι καν στην αρμοδιότητα της Ο.Δ.Ε.Ε. και μπορεί να επιλυθεί με οδηγία αποκλειστικά και μόνο από το Σύλλογό μας.
Συνάδελφοι, το ζήτημα είναι υψίστης σημασίας και μας απασχόλησε άμεσα και σοβαρά, γιατί έχει να κάνει με την τσέπη όλων μας που έχει ήδη πληγεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τη σύννομη λειτουργία ενός Ν.Π.Δ.Δ. όπως ο Σύλλογός μας. Αυτό είναι απλά το καθήκον μας και δεν χρειάζονται μπράβο και συγχαρητήρια, αυτό που χρειάζεται είναι η συστράτευση όλων στην προσπάθειά μας αυτή.

Ευαγγελία Καλαγιακου

Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται όπως πρέπει και όχι να ερμηνεύονται και να εφαρμοζονται όπως θέλει ο καθένας ειδικά αυτοί οι νόμοι που είναι για το κοινό καλό του κλάδου. Αρκετά χάθηκαν δεν αντέχει ο κλάδος αλλα χαμενα κεκτημένα

ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΣΤΟΣ

O Πρόεδρος του Συλλόγου μπορεί να λέει «ξεχάστε το μέρισμα , δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μας λένε πως δεν υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες σε παρακράτηση εφόσον οι συνάδελφοι δεν τιμολογούν σε τράπεζα, κ.α.) αλλά “Εμείς” είμαστε εδώ για να τον “βοηθήσουμε” να βρει τους Νόμους και τις λύσεις και να γίνει, θέλει δεν θέλει, ο…”Καλύτερος Πρόεδρος” που είχαμε ποτέ!!!

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!!!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΜΕΛΟΣ

Το μείζον είναι η εφαρμογή της διάταξης όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 48 του Ν.Δ. 1210/72) και η ευθύνη της εφαρμογής ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση του Συλλόγου. Δεν μπορεί επειδή ο υπόχρεος λέει πως δεν θα υποβάλλει τον πίνακα για θεώρηση στον σύλλογο αφού δεν κόβει τιμολόγιο στην τράπεζα, η άποψη αυτή να γίνεται a priori αποδεκτή. Δεν είναι δυνατόν όταν ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν επιδέχεται ερμηνεία να καλεί, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, το προεδρείο του Συλλόγου και δη ενός συλλόγου που θέλει να συγκαταλέγεται στη νομική οικογένεια, τα μέλη του Δ.Σ. να ρωτήσουν “Νομικούς” ή να πάρουν γνωμοδότηση. Μήπως να ζητήσουμε και γνωμοδότηση για το εάν στην Εκκαθάριση (γιατί κάτι ειπώθηκε και για την PQH) μιας ανώνυμης εταιρείας εξακολουθεί να υφίσταται η λειτουργία του νομικού προσώπου και απλά διοικείται από τους εκκαθαριστές; Είναι καιρός η Διοίκηση του Συλλόγου να αναλάβει τις ευθύνες της. Εμείς το χρέος μας ως αντιπολίτευση το κάναμε, τους δείχνουμε για μια ακόμα φορά τον δρόμο.. δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο παρά να τον ακολουθήσουν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΤΣΟΣ

Δε ξέρω τι είναι δίκαιο ή άδικο, σωστό ή λάθος αλλά να συμφωνήσουμε ότι οι ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. Ως εκ τούτου δεν καταλαβαίνω την τοποθέτηση του Προέδρου κ. Μήτση για το τέλος του μερίσματος αντί να πράξει τα δέοντα προς τις εταιρείες Διαχείρισης και Εκκαθάρισης. Η διάταξη είναι σαφέστατη και όλα τα άλλα είναι περίεργα. Και τέλος αν θέλει κάτι να αλλάξει ή να μας ενημερώσει, ας κάνει έκτακτη Γ.Σ. ή να ενημερώσει υπεύθυνα. Συγχαρητήρια για την έγκαιρη, ουσιαστική ενημέρωση και δράση των εκλεγμένων μας και μη.
Υ.Γ. κ.κ. του Συμβουλίου του Συλλόγου ΜΑΣ αυτή είναι μία ουσιαστική βοήθεια και όχι στείρα αντιπολίτευση. Βάζουμε πλάτη, εσείς?

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)