ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: 10/06/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 36891

 

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό αποδιδόμενου ποσοστού στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδ/σου – Λαμίας – Β. Αιγαίου – Ευβοίας από την αμοιβή των μελών του, προερχομένη  από εκτελέσεις οποιασδήποτε μορφής χρηματικού ή μη αντικειμένου, που θα γίνονται με την επίσπευση οποιασδήποτε ανώνυμης εταιρίας  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και ανώνυμης εταιρίας  Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)


Με την ευκαιρία των απόψεων που εκφράστηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μήτση στο τελευταίο Δ.Σ. επί του ζητήματος του μερίσματος, του τύπου  «ξεχάστε το μέρισμα , δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μας λένε πως δεν υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες σε παρακράτηση εφόσον οι συνάδελφοι δεν τιμολογούν σε τράπεζα, κ.α.) και μετά την πρώτη έκπληξη που φυσιολογικά νοιώσαμε, ψάξαμε να δούμε αν αυτά που υποστήριξε, κατ’ αρχήν, ο πρόεδρος έχουν  βάση αληθείας.

Συνάδελφοι, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε  πιστή στις αρχές και τις αξίες της ενεργεί πάντα  σύμφωνα με τους νόμους και με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων.  Βρισκόμασταν, πάντα και παραμένουμε μακριά από οργανωμένα συμφέροντα αλλά και λαϊκισμού.   Ιδού λοιπόν τι ισχύει:

    Η υποχρέωση για παρακράτηση ποσοστού 50%  της αμοιβής (και όχι μέχρι 50% όπως διατείνονται κάποιοι) του δικαστικού επιμελητή που διενεργεί πράξεις εκτέλεσης με επίσπευση οποιασδήποτε Τράπεζας καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 36581/30.04.1991 απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης  Αθανάσιου Κανελλόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 275) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

    Ο τρόπος λειτουργίας των Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Ε.Α.Α.Δ.Π. καθορίζονται από το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ  Α’ 176/2015)  όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/2016).

    Το άρθρο 1.α. παρ.2   του Ν. 4354/2015 ,  όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 27/05/2016 αναφέρει πως «οι παραπάνω εταιρείες που είναι χρηματοδοτικά  ιδρύματα…»

    Το άρθρο 1.γ.   του Ν. 4354/2015 ,  όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν. 4389/2016 αναφέρει αυτολεξεί « Οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις.»

  Επειδή, προσφάτως γεννήθηκε θέμα με τον υπολογισμό και την υποχρέωση απόδοσης της εισφοράς του Ν. 128/1975 , εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών , σύμφωνα με την οποία «οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/75 (Α’ 178) που βαρύνει τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ως άνω νόμου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α του ιδίου νόμου, ισχύει ότι οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και μετά τη μεταβίβασή τους. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 20 του ως άνω άρθρου, τα νέα δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι ΕΔΑΔΠ σε δανειολήπτες των οποίων δάνεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, λογίζονται ως τραπεζικά και επιβαρύνονται με την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 , για την απόδοση της οποίας υπεύθυνες είναι οι ΕΔΑΔΠ. Οι ΕΔΑΔΠ ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων και απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις.

   Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13.α. του Ν. 4354/2015  η Τράπεζα Της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει τη , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου , χορηγηθείσα άδεια , εάν η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου (άρθρο 1 παρ. 13.  θ.θ.)

   Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2318/1995 (Κ.Δ.Ε.) «Ο δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις εντολές, τις αποφάσεις και τις οδηγίες του συλλόγου του» ο Σύλλογος, οφείλει να εκδώσει οδηγία με την οποία θα καλεί τα μέλη του που συνεργάζονται με ανώνυμες εταιρείες  Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Απόκτησης  Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.),  να συμμορφωθούν  με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 36581/30.04.1991 (ΦΕΚ Β΄ 275) απόφαση προς αποφυγή περαιτέρω πειθαρχικών κυρώσεων .

   Επειδή, την ίδια υποχρέωση συμμόρφωσης για το λόγο ότι:  Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική καταβολή της αμοιβής στον δικαιούχο επιμελητή, χωρίς προηγούμενο έλεγχο και θεώρηση του σχετικού πίνακα ή αποσπάσματος από τον Σύλλογο ή τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα και παρακράτηση υπέρ αυτού του παραπάνω ποσοστού 50% ακόμα και στην περίπτωση που η αμοιβή αυτή καταβληθεί στον δικαιούχο δικαστικό επιμελητή απ΄ ευθείας είτε από τον οφειλέτη, είτε από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο   (ακόμα δηλαδή και αν το τιμολόγιο εκδοθεί σε οποιονδήποτε τρίτο), έχουν εκτός των εν λόγω εταιρειών και οι εκκαθαριστές Τραπεζικών Ιδρυμάτων (βλ. PQH)  να επιδοθεί, η παραπάνω οδηγία, σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτεια με κοινοποίηση και στην Τράπεζα Της Ελλάδος ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

      Συνάδελφοι, μετά όλα όσα προς γνώση σας παραθέτουμε, οι τοποθετήσεις του προέδρου του Συλλόγου μας κ. Μήτση, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Υποχρέωση της διοίκησης του Συλλόγου είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του ενεργώντας άμεσα και σύννομα.

     Είναι κοινά αποδεκτό πως το ποσοστό παρακράτησης, ιδιαίτερα τώρα με τις υπέρογκες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θεωρείται υπερβολικό. Για το λόγο αυτό η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. επεξεργάζεται τρόπους ελάφρυνσης  των υπόχρεων συναδέλφων, για τους οποίους θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις ολοκληρωθούν.

   Μέχρι τότε όμως… οι Νόμοι είναι Νόμοι και πρέπει να τηρούνται!

Υ.Γ. Για το ως άνω σοβαρό ζήτημα οι εκλεγμένοι της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. στο Σύλλογο ζήτησαν έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ.

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)