ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ 21 Α΄/4-2-2023 του Ν. υπ’ αριθμ.5016, νομοθετήθηκε η αντικατάσταση του άρθρου 51 του ν. 2318/1995.
Στο νέο άρθρο 51 του Κ.Δ.Ε.,  το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) επί της δικαιούμενης καθαρής αμοιβής κάθε δικαστικού επιμελητή σε ολόκληρη την επαγγελματική ύλη του, μετά από αφαίρεση του ποσού της παρακράτησης φόρου.
Η Υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών, με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, η οποία επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση του συλλόγου.
Η έναρξη ισχύος του νέου άρθρου 51 είναι από 1η Μαΐου 2023.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ταχθεί ομόφωνα υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 51, ενώ  για τη διαμόρφωση της εισήγησης  του, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, και επειδή η ενεργή συμμετοχή του καθενός και της καθεμιάς από εσάς κρίνεται  απαραίτητη για τη  συνδιαμόρφωση  της εισήγησης, έχει δημιουργηθεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (arthro51syllogos@gmail.com), όπου μπορείτε να καταθέτετε  τις προτάσεις, τις απόψεις και γενικά κάθε ιδέα για τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του διανεμητικού λογαριασμού. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας θα σας παρουσιαστούν  μετά την 1η Μαΐου, προκειμένου να προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο που είναι η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης έγκρισης της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από το Σώμα για τη δημιουργία και λειτουργία του διανεμητικού λογαριασμού.

Συνάδελφοι,
η δημιουργία του διανεμητικού λογαριασμού  αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η στήριξη των οικονομικά αδύναμων  συναδέλφων, αλλά και εκείνων  που οικονομικά επιβιώνουν οριακά είναι απαραίτητη. Η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης μερίσματος για την πλειοψηφία των συναδέλφων φάνηκε εντονότερα φέτος που το ποσόν του μερίσματος δεν κάλυψε στα περισσότερα Εφετεία ούτε το ποσό της ταυτότητας.
Τα τελευταία χρόνια, με τις Τράπεζες να έχουν πουλήσει ή μεταβιβάσει προς διαχείριση τα δάνεια σε Εταιρίες Διαχείρισης και Απόκτησης Απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η τιμολόγηση των συναδέλφων που τη διαχειρίζονται γίνεται στις Εταιρίες αυτές και όχι στις Τράπεζες, έχει ως αποτέλεσμα να μην παρακρατείται μέρισμα, αφού στο παλιό άρθρο 51 αναφέρεται ρητά παρακράτηση από ύλη των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις και πρωτοβουλίες για εκπαίδευση, νομική εκπροσώπηση, θωράκιση απέναντι σε αντιεπαγγελματικά φαινόμενα (προείσπραξη, ηλεκτρονικό βιβλίο) και γενικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης του επαγγελματικού μέλλοντος των μελών μας, με ένα πολύ μικρό ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ του από το μέρισμα για τους παραπάνω σκοπούς.  
H εφαρμογή του άρθρου 51 προσφέρει κι άλλες δυνατότητες και δικλείδες ασφαλείας, που δεν είναι άμεσα οικονομικές, όπως τον περιορισμό του όποιου αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσω του ευκολότερου και αποτελεσματικότερου ελέγχου. Παράλληλα αναμένεται  να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο παραιτήσεων και ταυτόχρονα να ενισχύσει το ενδιαφέρον για εγγραφή νέων ασκουμένων.
Συμπερασματικά, αν δεν ψηφίσουμε υπέρ της δημιουργίας του διανεμητικού λογαριασμού, με το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, δεν θα υπάρχει ικανό μέρισμα, για την κάλυψη των ελαχίστων  απαραίτητων, τόσο για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς , όσο και για την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.
Ελάτε να αναβιώσουμε τη σύσταση του αναδιανεμητικού μας λογαριασμού, να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίλυση μέρους των προβλημάτων μας.
Θα είμαστε σε διαρκή επαφή και ενημέρωση για να λυθούν οι απορίες και οι προβληματισμοί σας, ώστε να πάμε ενωμένοι στην έκτακτη Γ.Σ. για την ψήφιση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε μια Γενική Συνέλευση που θα αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογό μας! 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Μετά από απόφαση της Ε.Γ. της ΟΔΕΕ ζητήσαμε μέσω του Προέδρου κ. Νικολάου Γιάννη, γνωμοδότηση   από τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την επίδοση της διαταγής πληρωμής (που εκδόθηκε πριν την 1η– 01- 2016) η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί αγνώστου διαμονής εάν είναι σύννομο να επιδοθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 ΚΠΟΛΔ (επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής).

Σήμερα  λάβαμε την  με αριθμό 2/2023 γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Περικλή Δράκου, την οποία σας παραθέτουμε παρακάτω.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ  ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ κατ’ άρθρο 25 § 2 Ν. 1756/88

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 624 παρ. 2 του ΚΠΟΛΔ όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015  δεν είναι δυνατό να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και αν εκδόθηκε είναι άκυρη, αν η επίδοσή της πρέπει να γίνει σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη.

Με την τροποποίηση που επήλθε στο συγκεκριμένο άρθρο με το Ν. 4335/2015 προστέθηκε στο παραπάνω άρθρο μετά την φράση «η διαμονή του είναι άγνωστη» η φράση «εκτός  αν έχει αντίκλητο νόμιμα διορισμένο σύμφωνα  με το άρθρο 142 ΚΠΟΛΔ (έναρξη ισχύος 1- 1- 2016).

Παράλληλα το άρθρο 631 ΚΠΟΛΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015  και ισχύει προβλέπει την αναστολή της εκτελεστότητας  της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό, όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠΟΛΔ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Τα τελευταία έτη παρατηρείτε οι  πληρεξούσιοι δικηγόροι κυρίως πιστωτικών ιδρυμάτων να παραγγέλλουν Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει αντίγραφο εξ απογράφου διαταγής πληρωμής με επιταγή στους οφειλέτες, τόσο για διαταγές εκδοθείσες πριν την 01-01-2016 (οι οποίες έχουν επιδοθεί νόμιμα στους οφειλέτες πριν την 01- 01- 2016), όσο και για διαταγές πληρωμής εκδοθείσες μετά την 01- 01- 2016, οι οποίοι (οφειλέτες) πλέον έχουν καταστεί αγνώστου διαμονής και δεν έχουν νόμιμα διορισμένο αντίκλητο, η δε επίδοση να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 ΚΠΟΛΔ περί άγνωστης διαμονής, προκειμένου στη συνέχεια να δώσουν εντολή προς εκτέλεση και να προχωρήσουν στην κατάσχεση ακίνητης περιουσίας των ως άνω οφειλετών.

Ορισμένοι Εισαγγελείς Πρωτοδικών αρνούνται να παραλάβουν τα αντίγραφα εξ απογράφων των διαταγών πληρωμής με την αιτιολογία ότι δεν  είναι σύννομη η επίδοση της διαταγής πληρωμής με τις διατάξεις περί αγνώστου διαμονής.

 Επειδή το θέμα είναι μείζον και αφορά όλους τους Δικαστικούς Επιμελητές  της Επικράτειας, τόσο ως όργανα επίδοσης όσο και ως όργανα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίσης και τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών που παραλαμβάνουν τα αντίγραφα των διαταγών πληρωμής, αιτούμεθα την εκ μέρους σας σχετική γνωμοδότηση, κατ’ άρθρο 25 § 2 Ν. 1756/1988 επί του κάτωθι ερωτήματος:

 Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε προ  την 01-01-2016 η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί αγνώστου διαμονής είναι σύννομο να επιδοθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 ΚΠΟΛΔ (επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής) και να ακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει της συγκεκριμένης επίδοσης του αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση;

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

Αθήνα 3 Φεβρουάριου 2023

Αριθμ. Πρωτ. : 7498/22

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ                                      

Αριθμός γνωμ/σεως: 2

Προς: Την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Θέμα: Επίδοση διαταγής πληρωμής επί αγνώστου διαμονής οφειλέτη

Επί του ερωτήματος, που διατυπώνεται στο με αριθμ. πρωτ. 6180/2022 έγγραφό σας, για το εάν δηλαδή «διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε προ την 01-01-2016, η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί αγνώστου διαμονής είναι σύννομο να επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 Κ.Πολ.Δ. (επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής) και να ακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει της συγκεκριμένης επίδοσης του αντιγράφου εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση ; » σας γνωρίζομε ότι η γνώμη μας είναι η εξής:

Με το άρθρο 623 του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι «κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά και η απαίτηση, καθώς και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη».

Περαιτέρω με τη διάταξη της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 624 του Κ.Πολ.Δ. οριζόταν ότι «δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και αν εκδόθηκε είναι άκυρη αν η επίδοση πρέπει να γίνει σε πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνωστη», η ίδια δε διάταξη μετά την τροποποίηση που έλαβε χώρα με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 στα άρθρα 591 έως 645 του ανωτέρω Κώδικος, έχει ως εξής: <δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και αν εκδοθεί είναι άκυρη, αν η επίδοση πρέπει να γίνει σε πρόσωπο που η διαμονή του είναι άγνωστη, εκτός αν έχει αντίκλητο νόμιμα διορισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠολΔ». Περαιτέρω με το άρθρο 631 του ίδιου πιο πάνω κώδικος, όπως ισχύει, ορίζεται ότι : «η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Κατ’ εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή ή έδρα στο εξωτερικό όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 724». Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 632 παρ. 1 & 2 και 633 παρ. 2 του ΚΠολΔ, ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής δικαιούται να ασκήσει ανακοπή μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοση εάν έχει την διαμονή ή την έδρα του στην Ελλάδα και εντός τριάντα ημερών εάν έχει την διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη, σε περίπτωση δε που η ανακοπή αυτή δεν ασκηθεί εμπροθέσμως, ο δανειστής μπορεί να επαναλάβει την επίδοση της διαταγής πληρωμής και ο οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει νέα ανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου και υπόκειται μόνο σε αναψηλάφηση.

Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι η αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση προς έκδοση διαταγής πληρωμής, που τίθεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 624 του Κ.Πολ.Δ., να μην είναι δηλαδή αγνώστου διαμονής το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η διαταγή, εξαιρουμένης της περιπτώσεως που έχει νομίμως διορισμένο αντίκλητο, πρέπει, κατά γενικό δικονομικό κανόνα, συναγόμενο ιδίως από τη διάταξη του άρθρου 73 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με τον οποίο οι διαδικαστικές προϋποθέσεις (θετικές ή αρνητικές) πρέπει να συντρέχουν κατά τη διενέργεια της πράξεως για το έγκυρο της οποίας απαιτούνται, πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο εκδόσεως της διαταγής πληρωμής. Επομένως, αν μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης καταστεί αγνώστου διαμονής (κατά την έννοια του άρθρου 135 παρ. 1 ΚΠολΔ) η διαταγή πληρωμής, κατά την έκδοση της οποίας συνέτρεχε η ως άνω αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση, διαφυλάσσει μεν το κύρος της, αναστέλλεται όμως αυτοδικαίως η εκτελεστότητά της, κατ’ άρθρο 631 εδάφιο β’ Κ.Π.Δ. όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632 του Κ.Πολ.Δ. (βλ. Σ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ σε Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Χαρ. ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ – Στ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, έκδ. 2022, τόμος 2ος, σελ. 2213-2214) προϋποτιθεμένου βεβαίως ότι ο οφειλέτης έχει διορίσει αντίκλητο ενώ σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου ισχύει ότι ίσχυε και προ του Ν. 4335/2015, δηλαδή η διαταγή πληρωμής καθίσταται ανενεργής εωσότου ο καθ’ ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή ή διορίσει νομίμως αντίκλητο (βλ. Χαρ. Παπαδάκη, ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ), εκδ. 2011, σελ. 76-77 και Ν ΤΡΙΑΝΤΟΥ, ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ … έκδ. 2014, σελ. 32-33). Η διάταξη του άρθρου 624 παρ. 2 του ΚΠολΔ, θέτοντας την ως άνω αρνητική προϋπόθεση, εμπεριέχει αυτοθρόως και απαγόρευση της επιδόσεως της διαταγής στο πρόσωπο του αγνώστου διαμονής οφειλέτη με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 135 του ως άνω Κώδικος. Η προεκτεθείσα ερμηνευτική εκδοχή προάγεται από το ότι ο νομοθέτης, έχοντας θεσπίσει απλή διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής – που ναι μεν δεν είναι δικαστική απόφαση αλλά αποτελεί τίτλο εκτελεστό (άρθρα 631 εδάφιο σ’ και 904 παρ. 2 περ. ε’ ΚΠολΔ) – χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 625 εδάφιο β’ του Κ.Π.Δ.) και με τις προαναφερόμενες σύντομες προθεσμίες για την άσκηση των μέσων αμύνης (ανακοπών) του καθ’ ου η διαταγή, θέλησε συνάμα, με τη ρύθμιση του άρθρου 624 παρ. 2 του ΚΠολΔ, να αποτρέψει την επίδοση της διαταγής πληρωμής υπό τους όρους των άρθρων 135 – 134 του ΚΠολΔ και να διασφαλίσει έτσι στον οφειλέτη τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, κατά το πνεύμα των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Ολ.Α.Π. 10/1996). Το συμπέρασμα αυτό αφορά όλες τις περιπτώσεις των διαταγών πληρωμής ήτοι τόσο εκείνες που εκδόθηκαν προ της 1ης Ιανουάριου 2016 (ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των τροποποιήσεων που επήλθαν με το Ν. 4335/2015) όσο και τις μετά απ’ αυτήν εκδιδόμενες αφού η σχετική ρύθμιση όσον αφορά τους αγνώστου διαμονής οφειλέτες που δεν έχουν διορίσει αντίκλητο δεν επηρεάστηκε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Προσέτι η αδυναμία επιδόσεως με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 135 του Κ.Πολ.Δ. τρόπο δεν μπορεί να ισχύει μόνο για την αρχική επίδοση του άρθρου 630 Α του Κ.Π.Δ. αλλά καταλαμβάνει (για τον ίδιο πιο πάνω παρατεθέντα λόγο) και τη μεταγενέστερη επίδοση, εκείνη δηλαδή της διατάξεως του άρθρου 633 παρ. 2 του ανωτέρω Κώδικος και εφόσον δεν υπάρξει η τελευταία επίδοση ώστε να προκύψει δεδικασμένο επεκτείνεται και στην επίδοση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση (άρθρ. 924 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ), διότι μόνον έτσι εξασφαλίζεται η αναγκαία γνώση του οφειλέτη για την, μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και την αρχική επίδοση, εξέλιξη της σε βάρος του διαδικασίας και του παρέχεται η κατά νόμο πληρέστερη προστασία δεδομένου ότι κατά το στάδιο αυτό ήτοι το στάδιο που ακολουθεί της επιδόσεως του άρθρου 633 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. προβλέπεται η δυνατότητα ασκήσεως ανακοπής. Συνεπώς δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πλασματική επίδοση διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρ. 135-134 του Κ.Πολ.Δ., ως αγνώστου διαμονής σε οφειλέτες, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εγκύρως τέτοια διαταγή αφού με την επίδοση αυτή δεν εξασφαλίζεται η αναγκαία γνώση τους όσον αφορά τη λήψη επαχθούς γι’ αυτούς δικαστικού μέτρου και κατ’ επέκταση η δυνατότητα για απρόσκοπτη προβολή των θέσεων και ισχυρισμών τους με την άσκηση των ανωτέρω μέσων αμύνης. Εξυπακούεται βεβαίως ότι εφόσον έχει διορισθεί νομίμως αντίκλητος του καθ’ ου η διαταγή πληρωμής, που ήταν κατά την έκδοση αυτής (για τις μετά την 1-1-2016 περιπτώσεις) ή κατέστη αργότερα (για όλες τις περιπτώσεις) αγνώστου διαμονής, η επίδοση γίνεται στον αντίκλητο, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. και η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά.

 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ΔΡΑΚΟΣ Περικλής

Συνάδελφοι σας εφιστούμε την προσοχή  τόσο για τις εν λόγω επιδόσεις όσο και τις κατασχέσεις που επιβάλλετε  βάση διαταγών πληρωμής που έχουν επιδοθεί για δεύτερη φορά στον οφειλέτη με τις διατάξεις περί αγνώστου διαμονής. Ακόμη και στην περίπτωση που ο καθ’  ου έχει ασκήσει ανακοπή και αυτή έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους η διαταγή πληρωμής δεν  αποκτά  τελεσιδικία.

Η υπεύθυνη νομοθεσίας της ΟΔΕΕ

Αικατερίνη Γκουρνέλου   

Πηγή: ΟΔΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν. 2318/1995 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 97 ΚΑΙ 99

Με  το υπ’ αριθμ. 55 άρθρο του Νόμου 5016/2023 (ΦΕΚ 21/Α/4-2-2023)   Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις, αντικαταστάθηκε το άρθρο 51 του ν. 2318/1995 και  με τα άρθρα 56 και 57 του ίδιου Νόμου τροποποιήθηκαν τα άρθρα  97 και 99 αντίστοιχα του ν. 2318/1995, ως εξής:  

Άρθρο 55

Ειδικός διανεμητικός λογαριασμός δικαστικών επιμελητών – Αντικατάσταση άρθρου 51 ν. 2318/1995

1. Το άρθρο 51 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών [ν. 2318/1995 (Α’ 126)] αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 51

Ειδικός διανεμητικός λογαριασμός

1.Συστήνεται ειδικός διανεμητικός λογαριασμός με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών, με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, η οποία επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση του συλλόγου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99, με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της. Σκοπός του ειδικού διανεμητικού λογαριασμού είναι η διανομή μερίσματος στο σύνολο των ενεργών μελών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών και η ρύθμιση της παρακράτησης των πόρων του. Με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτείται ελεγκτική επιτροπή για τη νομιμότητα της διαχείρισης του ειδικού διανεμητικού λογαριασμού, η οποία αποτελείται από δύο (2) Πρωτοδίκες της εφετειακής έδρας, στην οποία εδρεύει ο οικείος σύλλογος δικαστικών επιμελητών, με τους αναπληρωτές τους, καθώς και έναν (1) δικαστικό επιμελητή μέλος της διοίκησης του οικείου συλλόγου, με τον αναπληρωτή του. Οι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται μετά από πρόταση του προέδρου του οικείου δικαστηρίου και ο δικαστικός επιμελητής μετά από πρόταση του προέδρου του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών.

2.Οι πόροι του ειδικού διανεμητικού λογαριασμού προέρχονται από την υποχρεωτική καταβολή εισφορών, με τη μορφή παρακράτησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της παρ. 1, και το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) επί της δικαιούμενης καθαρής αμοιβής κάθε δικαστικού επιμελητή σε ολόκληρη την επαγγελματική ύλη του, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1, μετά από αφαίρεση του ποσού της παρακράτησης φόρου. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου δύναται να αναπροσαρμόζεται, τηρουμένου του ανώτατου ορίου του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διανομής των ποσών που παρακρατούνται, ο χρόνος απόδοσης και διανομής, τα ποσοστά που παρακρατεί ο σύλλογος, καθώς και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

3.Υπόχρεος προς καταβολή του ποσοστού που παρακρατείται είναι ο δικαστικός επιμελητής, καθώς και οι αστικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών, η λειτουργία των οποίων διέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 19 του παρόντος και το π.δ. 68/2011 (Α’ 153), τα μέλη των οποίων διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης των παρακρατούμενων ποσοστών από τα υπόχρεα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται προσαύξηση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος.

4.Ειδικά επί αμοιβών που αφορούν στις επιδόσεις και τις λοιπές διαδικαστικές πράξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό: α) νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), β) Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, γ) επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δ) πιστωτικών ιδρυμάτων, ελληνικών και ξένων, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ελληνικών και αλλοδαπών, στα οποία εκχωρούνται η είσπραξη, η εξασφάλιση και η διαχείριση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων στα οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα και απαιτήσεις κατά των οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και εταιρειών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.) του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δύναται να θεσπίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος υποχρέωση παρακράτησης του ποσοστού και απόδοσής του απευθείας από τον εντολέα στον οικείο σύλλογο δικαστικών επιμελητών. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται το ποσοστό της αμοιβής που παρακρατείται και αποδίδεται στον λογαριασμό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, τηρουμένου πάντως του ανώτατου ορίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Το ύψος του ποσοστού της αμοιβής των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις και των αμοιβών για τις λοιπές διαδικαστικές πράξεις της παρ. 2 δύναται να είναι είτε όμοιο είτε διαφορετικό.

5.Η αξίωση καταβολής μερισμάτων που δεν ζητήθηκαν από τους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της διανομής, παραγράφεται και τα αναλογούντα ποσά περιέρχονται αυτοδικαίως στον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.».

2.Η υπ’ αρ. 36581/12.4.1991 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 275), περί καθορισμού αποδιδόμενου ποσοστού στον σύλλογο δικαστικών επιμελητών Εφετείων Αθηνών Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδεκανήσου από την αμοιβή των μελών του και η υπ’ αρ. 142193/16.12.1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 1176), περί παρακράτησης ποσοστού αμοιβής και διανομής στα μέλη του συλλόγου δικαστικών επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης της παρ. 1 του άρθρου 51 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 56

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 2318/1995

Στο άρθρο 97 του ν. 2318/1995 (Α’ 126) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται τίτλος, β) στην περ. α’ επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ τροποποιείται ως προς την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την καθιέρωση ειδικών εισφορών και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι αρμόδια για: α) την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 96, β) τον έλεγχο των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου, την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων την έγκριση του απολογισμού και τον έλεγχο της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου, γ) την καθιέρωση ειδικών εισφορών με καθορισμό συγχρόνως του σκοπού για τον οποίο θα διατεθούν. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Συλλόγου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και η ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων, δ) την υποβολή προτάσεων κατά το άρθρο 51 του παρόντος,

ε) την απόφαση για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο και τα μέλη του.».

Άρθρο 57

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών – Τροποποίηση άρθρου 99 ν. 2318/1995

Στο άρθρο 99 του ν. 2318/1995 (Α’ 126) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται τίτλος, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται μετά από τη λέξη «δικαίωμα» η λέξη «ψήφου» και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις «με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 51 και της περ. γ’ του άρθρου 97 του παρόντος», δ) στην παρ. 3 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 99

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον από τα μέλη που είναι γραμμένα στο μητρώο του συλλόγου, σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριάντα (30). Δεν υπολογίζονται για τη διαμόρφωση της απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη που τελούν σε αργία, αναστολή ή δεν έχουν εκπληρώσει τις προς τον σύλλογο και την ομοσπονδία οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Η συνεδρίαση αρχίζει με τη διαπίστωση της απαρτίας, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συζητήσεως και κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαρτία υπάρχει, εάν παρευρίσκεται το ένα όγδοο (1/8) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των είκοσι (20) μελών, με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2. Αν ματαιωθεί και η συνεδρίαση αυτή από έλλειψη απαρτίας, δεν συγκαλείται πλέον η Συνέλευση, αλλά για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

4. Στις συνεδριάσεις της συνελεύσεως παρευρίσκονται μόνο τα μέλη του Συλλόγου. Η παρουσία άλλων προσώπων επιτρέπεται μετά από απόφαση και πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου ή απόφαση της Συνελεύσεως.».

Η υπεύθυνη νομοθεσίας της ΟΔΕΕ

Αικατερίνη Γκουρνέλου

πηγή: ΟΔΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Συνάδελφοι

Με την υπ’ αριθμ. 39462 ΕΞ 2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας η οποία Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 5252/11-10-2022) μας δίνεται πλέον η δυνατότητα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΟΔΕΕ (portal.odee. gr) μόλις αυτό ολοκληρωθεί και με βάση τον ΑΦΜ, να αντλούμε εκτεταμένα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας ενός πολίτη από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ). Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο, ακόμη ένα πολύχρονο αίτημα του Κλάδου μας, με το οποίο ασχολήθηκε η Διοίκηση της Ο.Δ.Ε.Ε.

Θα ενημερωθείτε εκ νέου για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης.

Δείτε το ΦΕΚ

FEK-2022-Tefxos-B-05252-23_10_2022

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε

Νικόλαος Γιάννης

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΕΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

με μια γρήγορη αναφορά για τα τεκταινόμενα της Έκτακτης Ολομέλειας που έγινε το Σάββατο 22-10-2022 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το θέμα της διεύρυνσης με άλλες σχολές των προαπαιτούμενων για την εισαγωγή στο επάγγελμα που είχε ανοίξει από κάποιες τοποθετήσεις στα θεσμικά όργανα του κλάδου, έκλεισε με πανηγυρικό τρόπο.

Ως αντιπρόσωποι τοποθετηθήκαμε ενάντια σε οποιαδήποτε τέτοια διεύρυνση, καταθέσαμε δικιά μας πρόταση η οποία έγινε δεκτή παμψηφεί και είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόφαση της Ολομέλειας. Τέλος χαιρετίζουμε την στάση του προέδρου της ΟΔΕΕ, ο οποίος στάθηκε επάξια στο ύψος των περιστάσεων.

Η πρόταση μας όπως κατατέθηκε στην Έκτακτη Ολομέλεια με αποκλειστικό θέμα “Προβληματισμός – Διάλογος – Απόφαση για τον τρόπο στελέχωσης του κλάδου” είναι η εξής:

Να εξεταστεί από την ΕΓ της ΟΔΕΕ  η δυνατότητα, που δίνεται από το Νόμο, ίδρυσης επώνυμης  έδρας (άρθρο 168 του Ν. 4957/2022 ΦΕΚ τ.Α 141/21.07.2022) με χρηματοδότηση  από την ΟΔΕΕ, στις Νομικές Σχολές των  α) Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γ) Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή σε κάποιες απ’ αυτές, εάν το κόστος είναι απαγορευτικό.

Η διδασκαλία του γνωστικού πεδίου  να  εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον  ενός εξαμήνου, του τρίτου ή  τετάρτου έτους και σκοπό να έχει, μεταξύ άλλων (Πρακτικές εφαρμογές  Κ.Πολ.Δ. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών κ.α.) , και  τη δημιουργία κλίματος προσέλκυσης  προπτυχιακών φοιτητών, προκειμένου να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα η ανάδειξη του επαγγέλματός μας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, ούτως ώστε η επιλογή του επαγγέλματος του Δικαστικού Επιμελητή ως προοπτική σταδιοδρομίας των πτυχιούχων της Νομικής σχολής να αποτελεί γι΄ αυτούς μια  συνειδητή  απόφαση νομικής σταδιοδρομίας.

Και το σχετικό ΦΕΚ:

αρθρ.168_Ν.4957-2022

Οι αντιπρόσωποι της ΟΔΕΕ

Νικόλαος Αντωνίου

Γεώργιος Γρηγόρης

Χαράλαμπος Κοττικιάς

Πτυχίο Νομικής, στο ίδιο έργο θεατές;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

   Λίγες ώρες πριν την τακτική ολομέλεια της Ομοσπονδίας μας σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 21/10/2022 στις 18.00) και κυρίως την έκτακτη ολομέλεια αύριο το πρωί (Σάββατο 22/10/2022 στις 10.00) με θέμα τη «στελέχωση» του κλάδου μας, επικοινωνούμε μαζί σας για να μοιραστούμε με σας τους προβληματισμούς μας για τη σκοπιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας της Διοίκησης, μα κυρίως για να διατυπώσουμε για μια ακόμα φορά, την εκπεφρασμένη και διαχρονικά απαρέγκλιτη άποψή μας για το θέμα.

   Βλέπετε, από τα πρώτα χρόνια καθιέρωσης του πτυχίου Νομικής ως προαπαιτούμενο εισαγωγής στον επάγγελμα μας, είχαν υπάρξει διάφορες φωνές και κινήσεις που κατά διαστήματα προσπαθούσαν να ακυρώσουν με διάφορους τρόπους αυτή την κατάκτηση που η παράταξη μας πέτυχε για το επάγγελμά μας, οι οποίες ευτυχώς δεν ευοδώθηκαν, έως τώρα.

   Έρχεται λοιπόν το Σεπτέμβριο η εκτελεστική γραμματεία της ΟΔΕΕ, κατά τη συνεδρίαση της οποίας τέθηκε από μέλη της ανοικτά θέμα διεύρυνσης και με άλλα πτυχία πλην της Νομικής, ακολούθησε  το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Αθήνας όπου μετά την ενημέρωση του Προέδρου για το ζήτημα, επίσης εκφράστηκε ανοικτά θέση υπέρ της διεύρυνσης, κατά διαβολική σύμπτωση από το ίδιο μέλος της Ε.Γ. της Ομοσπονδίας που είναι και Σύμβουλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η οποία κατά το όχι πολύ μακρινό παρελθόν, είχε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη με τις τωρινές της τοποθετήσεις.

  Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο, το θέμα ξέφυγε από τα στενά πλαίσια των συλλογικών μας οργάνων και οι αντιδράσεις των συναδέλφων όπως αυτές εκφράστηκαν τόσο στις καθημερινές επαφές αλλά και στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – παραταξιακά ή μη – υπήρξαν σφοδρές εναντίον αυτής της κίνησης.

  Αντιδράσεις απόλυτα δικαιολογημένες, αφού σε μια περίοδο που η ύλη μας βαίνει διαρκώς μειούμενη και οι επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων είναι εμφανείς σε όλη την κοινωνία, αποτελεί κοινή πεποίθηση τόσο δική μας, όσο και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων πως ευόδωση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας το μοναδικό που θα μπορούσε να προσφέρει στον κλάδο είναι φθηνό, ευέλικτο, εργατικό δυναμικό στα μεγάλα γραφεία.

  Παρατηρείται λοιπόν το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια αναδίπλωσης εκ μέρους της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, όπου υποστηρίζεται ότι εσφαλμένα δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση στους συναδέλφους και ότι αντικείμενο της συζήτησης θα είναι απλώς η εύρεση τρόπων για την προσέλκυση περισσότερων πτυχιούχων Νομικής.

   Χαιρόμαστε πολύ αν πράγματι καταλάβαμε λάθος, δεν μπορούμε όμως να μην αναρωτηθούμε αν ήταν τόσο αναγκαίο να αναλωθεί μια ολόκληρη έκτακτη ολομέλεια με αυτό το θέμα ή αν θα μπορούσε απλά να συζητηθεί σε μία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας με την συμμετοχή και των Προέδρων των Συλλόγων, αν κρίνονταν απαραίτητο.

  Κλείνοντας, εμείς ως παράταξη θα είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε την πάγια θέση μας ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγο να πειραχτεί το πτυχίο Νομικής, θα είμαστε εκεί με τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας στο διάλογο, θα είμαστε εκεί γιατί δεν πρέπει το πρόβλημα των λίγων να γίνει πρόβλημα όλων μας και με μεγάλη χαρά μαθαίνουμε ότι θα είστε και σεις εκεί.

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Α. Γρηγόρης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ σχετικά με το νέο υπόδειγμα του ΚΕΔΕ (Ν.4978/2022)

1) Το προτεινόμενο υπόδειγμα για την επιβολή κατάσχεσης κατά ΚΕΔΕ (πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε) αφορά κατασχέσεις που θα επιβληθούν με  παραγγελία που έχει εκδοθεί πριν από την ψήφιση του Ν. 4978/2022. Η παραγγελία που έχει εκδοθεί αναφέρει άρθρα του «καταργηθέντος» ν.δ. 356/1974 και κατά συνέπεια θα πρέπει στο σώμα της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης να γίνεται μνεία της αντικατάστασής του από τον  Ν. 4978/2022 σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 84 και 85.

Στην περίπτωση που ενεργείται κατάσχεση με παραγγελία που έχει εκδοθεί μετά την εφαρμογή του Ν. 4978/2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν από το υπόδειγμα  οι αναφορές στο ν.δ. 356/1974.

2) Καταργείται η σύνταξη  της κατ΄ άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974  Πράξης Χρεών με την οποία ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.  προέβαινε στην βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών  όπως αυτά αναφέρονταν στην παραγγελία κατάσχεσης και με την οποία όριζε μεσεγγυούχο,  τιμή της πρώτης προσφοράς του ακινήτου και έδινε την παραγγελία προς τον Δικαστικό Επιμελητή  για επίδοση προς τον Υποθηκοφύλακα / Προϊστάμενο του Κτηματολογίου του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης.

3) Νέο άρθρο για την επιβολή κατάσχεσης ακινήτου είναι το άρθρο  39   του Ν. 4978/2022 σε αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν.δ. 356/1974. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο τρόπος διενέργειας της κατάσχεσης, το περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης, η αξία του ακινήτου,   ο τρόπος εκτίμησης του ακινήτου και η τιμή πρώτης προσφοράς.

Στην αιτιολογική έκθεση  του νέου Κώδικα για το άρθρο 39 αναφέρονται  τα εξής :

Αρθρο 39

«Με την παρ. 5 της κωδικοποιητικής διάταξης ενσωματώνεται η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), με την οποία προστέθηκαν στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 νέες παρ. 6 και 7 και ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 993 του Κ.Πολ.Δ. σύμφωνα με το οποίο: «Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.».
Σημειώνεται ότι ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1011/18.1.2018 (Β’ 63) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά την οποία στις εκθέσεις κατάσχεσης εφαρμόζεται, ήδη, η εμπορική αξία των ακινήτων.

Με την παρ. 6 του εν λόγω κωδικοποιητικού άρθρου μεταφέρεται και κωδικοποιείται η υφιστάμενη διάταξη της παρ. 7 του υφιστάμενου άρθρου 39 του ν.δ. 356/1974, λόγω της συνάφειάς της, στην οποία ορίζεται ότι για την τιμή πρώτης προσφοράς εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κ.Πολ.Δ.»

Επίσης στο άρθρο 84 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4978/2022 αναφέρονται τα εξής :

Άρθρο 84

«..5. Για προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται μετά από κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ.
5 του άρθρου 39 του παρόντος Κώδικα, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην  εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου.»

Κατά  συνέπεια  :

Α)  για την τιμή εκτίμησης του κατασχεθέντος ακινήτου  λαμβάνουμε υπόψιν την παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4978/2022, την παρ. 2 του άρθρου 993 του ΚΠολΔ και την ΠΟΛ 1011/2018 και  

Β) ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίζουμε την εμπορική αξία του ακινήτου όπως την  έχουμε ορίσει  στην έκθεση κατάσχεσης  δηλ. είτε λαμβάνοντας υπόψιν την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή στην περίπτωση που η βασική οφειλή είναι άνω των 250.000 ευρώ είτε λαμβάνοντας υπόψιν την εκτίμησή των ιδίων στην περίπτωση που η βασική οφειλή είναι κάτω των 250.000 ευρώ. Στην περίπτωση δε αυτή (εκτίμηση στην κατάσχεση χωρίς έκθεση από πιστοποιημένο εκτιμητή) εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 84 του Ν. 4978/2022  δηλαδή η τιμή πρώτης προφοράς επαναπροσδιορίζεται  υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας κατά την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Σημείωση :

Το ανωτέρω υπόδειγμα, καθώς και οι επισημάνσεις απηχούν τις απόψεις της ομάδας εργασίας της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. για τον ΚΕΔΕ και αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη. Σε περίπτωση  έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου  από την ΑΑΔΕ και εφόσον με αυτή επέρχονται διαφοροποιήσεις ή διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις ερμηνείες  του Ν. 4978/2022, θα διαμορφωθεί άμεσα, σύμφωνα με αυτές,  το υπόδειγμα της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου.

Για την ομάδα εργασίας ΚΕΔΕ της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Ελένη Καπότου

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΝΕΟΣ ΚΕΔΕ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν με τις πρόσφατες προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΕΔΕ, όπως πολύ εύστοχα και εμπεριστατωμένα τις έχει αναλύσει και παρουσιάσει η επικεφαλής της ομάδας εργασίας της ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. για τον ΚΕΔΕ Ελένη Καπότου στο προηγούμενο άρθρο μας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της παράταξης στην Ο.Δ.Ε.Ε. ήδη από την Τρίτη 04.10.2022, έχουμε αποστείλει στην Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Δ.Ε.Ε. το αίτημα που ακολουθεί με προτεινόμενες ενέργειες που εκτιμούμε πως αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκύπτουν.

ΑΙΤΗΜΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΟΔΕΕ-ΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ-ΝΟΜΟΥ-ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-4.10.22

Οι αντιπρόσωποι της ΟΔΕΕ

Νικόλαος Αντωνίου

Γεώργιος Γρηγόρης

Χαράλαμπος Κοττικιάς

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΔΕ 2022 (σχέδιο νόμου)

Κατατέθηκε στη Βουλή  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Με την ψήφιση του, τις επόμενες μέρες, και την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ  καταργείται ο υφιστάμενος ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974). Οι μεταβατικές και οι τελικές διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 84 και 85 θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Αρκετές δε αλλαγές των άρθρων μας παραπέμπουν σε εφαρμογή άρθρων του Κ.Φ.Δ.  καθώς και του Κ.Πολ.Δ. ιδιαίτερα σε άρθρα που αναφέρονται στην κατάσχεση κινητών και ακινήτων. 

Προτεινόμενες αλλαγές στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με την επιφύλαξη της ψήφισης και  της δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

 ΙΣΧΥΟΝ ΚΕΔΕ (ΝΔ357/1974)ΠΡΟΤΕΙΝΕΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝΑΡΘΡΟ 10 Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης κινητών στον κ. Ειρηνοδίκη του τόπου εκτέλεσης.ΑΡΘΡΟ 10 Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης κινητών στον κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου εκτέλεσης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΑΡΘΡΟ 20 Επίδοση του προγράμματος πλειστηριασμού  στην ΑΤΕ και στο ΙΚΑ καθώς και στα τοπικά υποκαταστήματα.ΑΡΘΡΟ 20 Επίδοση του προγράμματος  πλειστηριασμού στην Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός διενεργείται στην περιοχή της τέως  Διοίκησης Πρωτευούσης  και στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός διενεργείται εκτός της περιφέρειας αυτής στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥΑΡΘΡΟ 32 Η δήλωσις γίνεται εγγράφως δι’ αναφοράς επιδιδομένης δια δικαστικού κλητήρος εις τον εκδόντα το κατασχετήριον έγγραφον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου ή προφορικώς ενώπιον του Ειρηνοδίκου της κατοικίας του ή διαμονής του, όστις συντάσσει έκθεσιν εφ’ απλού χάρτου ήν αποστέλει εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός 24 ωρών.ΑΡΘΡΟ 34 Η δήλωση τρίτου  γίνεται είτε με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον κατάσχοντα είτε προφορικά ή με ηλεκτρονικά μέσα στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου της κατοικίας ή διαμονής του ….. Προστίθεται δηλαδή    «ή με ηλεκτρονικά μέσα».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣΑΡΘΡΟ 36 Καταργούνται οι παρ. 5 και 6 (τιμή εκτίμησης)ΑΡΘΡΟ 39 Προστίθενται παράγραφοι με τις οποίες ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπόψιν  η εμπορική αξία του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 993 του ΚΠολΔ καθώς και  για την τιμή πρώτης προσφοράς  εφαρμόζεται το άρθρο 994 ΚΠολΔ. ΠΡΟΣΟΧΗ στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 84 και 85).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣΑΡΘΡΟ 37 Εντός τριών (3) ημερών κοινοποιείται η έκθεση κατάσχεσης στον οφειλέτη και στην περίπτωση που κατοικεί σε διαφορετικό Δήμο εκτός της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου κατάσχεσης παρεκτείνεται η προθεσμία επί οκτώ (8) ημερών.  ΑΡΘΡΟ 40 Εντός  τριών (3) ημερών κοινοποιείται η έκθεση κατάσχεσης στον οφειλέτη και η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά επιπλέον οκτώ (8) ημέρες για όσους κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου κατάσχεσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στον τρίτο , κύριο ή νομέα του ακινήτου και στους ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΕΑΝ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ τους ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης  κοινοποιείται αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης στον Υποθηκοφύλακα / Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου.
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΡΘΡΟ 39 Τιμή πρώτης προσφοράς και πίνακας χρεών ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥΑΡΘΡΟ 48 Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης πλοίου  εντός δύο (2) ημερών  επίδοση στον οφειλέτη  και στον λιμενάρχη του λιμένος που έγινε η κατάσχεση.ΑΡΘΡΟ 50 Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης πλοίου  εντός δύο (2) ημερών  επίδοση στον οφειλέτη  και στον λιμενάρχη του λιμένος που έγινε η κατάσχεση και στον ΠΛΟΙΑΡΧΟ και στο ΝΑΤ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣΑΡΘΡΟ 54 Αντίγραφο του προγράμματος κοινοποιείται  στις Δ.Ο.Υ. (Διευθυντές Ταμείων) της περιφέρειας  της κατοικίας και ασκήσεως  του επαγγέλματος του οφειλέτη.ΑΡΘΡΟ 56 Αντίγραφο του προγράμματος κοινοποιείται  στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του  οφειλέτη, στον Προϊστάμενο του Τελωνείου Α΄ Τάξης του τόπου της εκτέλεσης και την Τελωνειακή Περιφέρεια στην υπάγεται το Τελωνείο αυτό. Δεν κοινοποιούνται αντίγραφα του προγράμματος στον κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΡΘΡΟ 85 Στις δίκες  του ΚΕΔΕ το δημόσιο εκπροσωπεί  ο Διευθυντής της Δ.Ο.Υ. (Δημόσιο Ταμείο)  στον οποίο κοινοποιείται κάθε δικόγραφο καθώς και  στον Υπουργό των Οικονομικών.ΑΡΘΡΟ 77 Στις δίκες  του ΚΕΔΕ το δημόσιο εκπροσωπεί  ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.  στον οποίο κοινοποιείται κάθε δικόγραφο καθώς και  στον κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 84 Για προγράμματα πλειστηριασμών που εκδίδονται μετά από κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης  της παρ. 5 του άρθρο 39 του ΚΕΔΕ η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακίνητου όπως αυτή καθορίζεται κατ΄  αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου. Δηλαδή προσλαμβάνεται εκτιμητής κατά την σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού.
 ΑΡΘΡΟ 85 Κανονιστικές διατάξεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 357/1976 ή του ΚΕΔΕ όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του Κώδικα εξακολουθούν να ισχύουν (π.χ. παρ. 6 άρθρου 36 του ΚΕΔΕ,  εκτίμηση ακινήτου, πρόσληψη εκτιμητή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το άρθρο 40 του  σχεδίου  Νόμου του  Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως έχει διαμορφωθεί χρήζει διόρθωσης ως προς την διατύπωση του, στην περίπτωση δε που παραμείνει ως έχει  θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και συγκεκριμένα :

Στο άρθρο αυτό (άρθρο 40) προστέθηκε η επίδοση αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως εκτός από τον οφειλέτη και στον τρίτο κύριο ή νομέα του ακινήτου καθώς και στους ενυπόθηκους δανειστές εάν η απαίτησή τους  έχει εγγραφεί στα σχετικά βιβλία η δε προθεσμία της επίδοσης αυτής ορίζεται εντός  τριών (3) ημερών από την επιβολή της κατασχέσεως.  Μετά το πέρας της κατασχέσεως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών αντίγραφο της εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ο Δικαστικός Επιμελητής επιδίδει στον Υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο)  της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεμένο ακίνητο, ο οποίος οφείλει να εγγράψει αμέσως την κατάσχεση στο ειδικό βιβλίο κατασχέσεων που τηρεί για τον σκοπό αυτό.

-Η αναντιστοιχία που προκύπτει από τις διατάξεις των δύο παραγράφων του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου, η διαφορά δηλαδή της απώτερης ημέρας επίδοσης του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στους ενυπόθηκους δανειστές (τριήμερο) με αυτή στον Υποθηκοφύλακα /Κτηματολόγιο  (πενθήμερο) θα δημιουργήσει,  πλείστα προβλήματα αφού δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εγγραφεί βάρος στις δύο ημέρες που μεσολαβούν από την επίδοση στους ενυπόθηκους δανειστές με εκείνη στον υποθηκοφύλακα (Κτηματολόγιο).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η προσθήκη στους αποδέκτες   της επίδοσης αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης του τρίτου κύριου ή νομέα  του ακινήτου  και των ενυπόθηκων δανειστών, εάν η απαίτησή τους έχει εγγραφεί στα σχετικά βιβλία, γίνεται με σκοπό την εναρμόνιση  της συγκεκριμένης διάταξης προς την συμπληρωματικά εφαρμοζόμενη παρ. 3 του άρθρου 995 του ΚΠολδ. η οποία ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα (άρθρο 89 ΚΕΔΕ) αλλά και προς την διάταξη του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 η οποία προβλέπει ρητά ότι το πρόγραμμα πλειστηριασμού (το οποίο αποτελεί επόμενη διαδικαστική πράξη της εκτέλεσης) κοινοποιείται και προς τον τρίτο κύριο και τους ενυπόθηκους δανειστές κ.λ.π.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 43 του ίδιου ως σχεδίου Νόμου στην παρ. 5 αναφέρεται ότι το πρόγραμμα κοινοποιείται «…. γ) στους εγγεγραμμένους ενυπόθηκους δανειστές μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κοινοποιήσεως σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 4 του άρθρου 39 και το άρθρο 40» δηλαδή από την επιβολή της κατασχέσεως.

Στην πραγματικότητα υπάρχει αναντιστοιχία από τις διατάξεις αυτών των  άρθρων, δηλαδή η επίδοση στους ενυπόθηκους δανειστές σύμφωνα με το νέο άρθρο 40 του Κώδικα θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) ημερών από το πέρας της κατάσχεσης το δε άρθρο 43 του ίδιου Κώδικα αναφέρει ότι το πρόγραμμα κοινοποιείται «…. γ) στους εγγεγραμμένους ενυπόθηκους δανειστές μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κοινοποιήσεως σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 4 του άρθρου 39 και το άρθρο 40» δηλαδή από την επιβολή της κατασχέσεως και η  παρ. 7 του ίδιου άρθρου 43 αναφέρει ότι  στην περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού θα πρέπει να γίνεται μνεία των υποθηκών ή των προσημειώσεων που υπάρχουν στο ακίνητο.

Εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα  για τον χρόνο έκδοσης και παραλαβής του Πιστοποιητικού Βαρών  και κατά συνέπεια και της επίδοσης του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στους ενυπόθηκους δανειστές οι οποίοι προκύπτουν από το σχετικό πιστοποιητικό βαρών.

Η έκδοση και παράδοση στον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή του σχετικού πιστοποιητικού βαρών προκειμένου να διενεργείται  με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η επίδοση του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στους ενυπόθηκους δανειστές του οφειλέτη του Δημοσίου και συνάμα  να υπάρχει εναρμόνιση και με την αιτιολογική έκθεση  σχετικά με το άρθρο 40 για την επόμενη διαδικαστική πράξη  εκτέλεσης  που είναι το πρόγραμμα πλειστηριασμού  το οποίο κοινοποιείται στους ενυπόθηκους δανειστές  θα πρέπει να γίνεται με την εγγραφή  / καταχώρηση της έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως στον Υποθηκοφύλακα (Κτηματολόγιο). Άποψή μας είναι  ότι πρέπει να υπάρξει διατύπωση  στο άρθρο 40 που να καθορίζει ρητά την διαδικασία π.χ. «Ο  Υποθηκοφύλακας οφείλει να παραδώσει πιστοποιητικό Βαρών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  αφότου κατά τα προαναφερόμενα του έγινε η επίδοση στον Δικαστικό Επιμελητή και εντός προθεσμίας 15 ή 20 ημερών να κοινοποιηθεί αντίγραφο της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης στους ενυπόθηκους δανειστές σύμφωνα και με το εκδοθέν πιστοποιητικό Βαρών» και έτσι θα υπάρχει εναρμόνιση και με το άρθρο 995 του ΚΠολδ.

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών