Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση στα Κράτη-Μέλη Δικογράφων και Εξώδικων εγγράφων σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις

Αναρτήθηκε στις 31/05/2018 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2018:379:FIN&from=EN ) η τελική πρόταση για την τροποποίηση του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1393/2007 για την επίδοση Δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποτελεί προϊόν τριετούς προπαρασκευής στα Ευρωπαϊκά όργανα και διαλόγου στα Κράτη-Μέλη και τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην μελέτη και εφαρμογή αυτής της τροποποίησης είναι:

 • Η διαρκώς αυξανόμενη διασυνοριακή διακίνηση δικογράφων. Εκτιμάται ότι το 2018 θα διενεργηθούν στην Ε.Ε. περίπου 3,4 εκατομμύρια Δικαστικές πράξεις που έχουν διασυνοριακή εφαρμογή.
 • Οι σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί στην παραδοσιακή οδό διαβίβασης των εγγράφων μέσω των Αρχών Αποστολής και Παραλαβής που είχαν θεσπιστεί στο αρχικό κείμενο του Κανονισμού.
 • Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και οι ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις που πλέον προσφέρει στην διασυνοριακή ροή πληροφοριών ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη.

Κύριες αλλαγές που θα επιφέρει η τροποποίηση του Κανονισμού:

Μια βασική καινοτομία που προβλέπεται είναι η καθιέρωση μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας για τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών και των υπεύθυνων οργάνων για την αποστολή και παραλαβή των δικογράφων, η οποία μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα διασυνδέεται με  τα αντίστοιχα Εθνικά συστήματα πληροφορικής θα επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Το σύνολο των διακινούμενων εγγράφων και δικογράφων θα υπόκειται στο γενικό νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014 (e-idas) για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ενώ όπου απαιτείται σφράγιση ή/και χειρόγραφη υπογραφή του εγγράφου, επιτρέπεται αντ’ αυτών η χρήση «πιστοποιημένων ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών» (άρθρο 3α)

Το κόστος για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών επικοινωνίας, των σημείων πρόσβασης και διασύνδεσης στην κεντρική πλατφόρμα, της δημιουργίας και ρύθμισης των Εθνικών συστημάτων ώστε αυτά  να καταστούν διαλειτουργικά με την κεντρική πλατφόρμα, θα αναληφθεί απ’ τα Κράτη-Μέλη τα οποία  δύνανται ν’ αναζητήσουν χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα για το σκοπό αυτό. (άρθρο 3β)

Στο άρθρο 3γ θεσπίζεται η υπό προϋποθέσεις επίδοση αγνώστου διαμονής και προβλέπει:

 • Δικαστική συνδρομή για να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης από αρμόδιες Αρχές ύστερα από αίτημα Δικαστηρίου της χώρας μέλους που έχει επιληφθεί της διαδικασίας
 • Τη δυνατότητα πολιτών από άλλα Κράτη-Μέλη να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης στοιχείων κατοικίας, απευθείας στις Υπηρεσίες της χώρας διαμονής του παραλήπτη όπου τηρούνται συναφή αρχεία ή άλλες δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων ακόμα και με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Λεπτομερή πρακτική καθοδήγηση στους μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τον προσδιορισμό της κατοικίας, εντός του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου με προοπτική να καταστεί αυτή η πληροφόρηση διαθέσιμη στο κοινό.

Στο άρθρο 4 περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαβίβαση των εγγράφων και τα σχετικά τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να τα συνοδεύουν, ενώ ενδιαφέρουσα πρόβλεψη αποτελεί η καθιέρωση των εγγράφων που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και φέρουν την σχετική πιστοποίηση του e-idas, ως πρωτότυπα είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική είτε στην εκτυπώσιμη τους μορφή.

Το άρθρο 6 περιλαμβάνει τις διαδικασίες παραλαβής και την απόδειξη παραλαβής που αποστέλλεται αυτόματα από την Υπηρεσία παραλαβής στην Υπηρεσία διαβίβασης, ενώ αντίστοιχα προβλέπει διαδικασίες για την προώθηση των εγγράφων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επίδοση από κατά τόπον αρμόδιο όργανο.

Το άρθρο 7α προβλέπει την υποχρέωση ορισμού αντικλήτου για το σκοπό της επίδοσης   στο κράτος-μέλος εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η δικαστική διαδικασία, ενώ το άρθρο 8 αναφέρεται στη δυνατότητα άρνησης παραλαβής του εγγράφου εφ’ όσον αυτό δεν είναι μεταφρασμένο σε γλώσσα που ο παραλήπτης κατανόει.

Εκεί που ο Κανονισμός αποκτά πραγματικά ενδιαφέρον είναι οι τρόποι επίδοσης που προβλέπει και είναι οι εξής:

Α) Άρθρο 14. Επίδοση με ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας με ταχυδρομικές υπηρεσίες σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Για τους σκοπούς του άρθρου 14, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη βεβαίωση παραλαβής που παρατίθεται στο αντίστοιχο παράρτημα του κανονισμού. Ανεξαρτήτως του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης, η επίδοση μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη και όταν το έγγραφο παραδόθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη σε ενήλικα άτομα που ζουν στην ίδια οικία με τον αποδέκτη ή απασχολούνται εκεί από τον παραλήπτη και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και είναι πρόθυμοι να παραλάβουν το έγγραφο.

Β) Άμεση επίδοση.

Η επίδοση των δικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος απευθείας μέσω των Δικαστικών Επιμελητών, των υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με το είδος των επαγγελμάτων ή τα αρμόδια πρόσωπα που επιτρέπεται να εκτελούν υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου στο έδαφός τους.

Γ) Άρθρο 15α. Ηλεκτρονική επίδοση.

Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιείται απευθείας σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος μέσω ηλεκτρονικών μέσων στους λογαριασμούς χρηστών στους οποίους έχει πρόσβαση ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα έγγραφα αποστέλλονται και παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών καταχωρημένων υπηρεσιών παράδοσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

β) Μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ο παραλήπτης έδωσε ρητά τη συγκατάθεση του στο Δικαστήριο ή την Αρχή που επελήφθη της διαδικασίας για να χρησιμοποιήσει το  συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη για σκοπούς επίδοσης εγγράφων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τα υπόλοιπα άρθρα που μας ενδιαφέρουν αναφέρονται στην θεσμοθέτηση και εγκατάσταση του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής (άρθρο 18α), στην άμυνα του εναγομένου (άρθρο 19) και τις διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης της εφαρμογής του Κανονισμού (άρθρα 23α και 24).

Η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπολογίζεται να γίνει το προσεχές φθινόπωρο, ενώ για την πλήρη εφαρμογή της προβλέπεται διάστημα προσαρμογής έως 24 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συνθήκες της Ε.Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Η ηλεκτρονική εποχή έρχεται τάχιστα και δε θα μας ρωτήσει αν μας αρέσει ή όχι. Είναι αποκλειστικά δική μας επιλογή αν θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις ή αν θα αυτές θα μας ξεπεράσουν, θέτοντας τον κλάδο μας στη λίστα με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάθηκαν.
 • Οποιαδήποτε σκέψη για αναβολή, μετάθεση στο απώτερο μέλλον και γενικώς καθυστέρησης στην προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα θα οδηγήσει σε τετελεσμένα των οποίων οι συνέπειες ούτε θα μπορούν να εκτιμηθούν, ούτε να αντιμετωπισθούν.
 • Η ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού προϋποθέτει ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων κατάλληλων προδιαγραφών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του με την κεντρική πλατφόρμα και τα υπόλοιπα Εθνικά Συστήματα. Εάν ο Κλάδος μας θέλει να παίξει ρόλο στην ανάληψη των δικογράφων του εξωτερικού, αποτελεί υψίστης προτεραιότητας ζήτημα η χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ο.Δ.Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2017 για την τροποποίηση του άρθρου 34 του Κώδικα μας και την θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλίου χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή.
 • Το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής στο οποίο αναφέρεται ο Κανονισμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για την πλατφόρμα e-Codex ( Για  περισσότερες πληροφορίες:  http://ecodex.ee.auth.gr/index.php ) η οποία αυτό τον καιρό αναβαθμίζεται για να δεχθεί την εφαρμογή της διαβίβασης των εγγράφων. Στην Ελλάδα την ευθύνη λειτουργίας της έχει το τμήμα πληροφορικής ου Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Όπως διαπιστώνεται, η ηλεκτρονική πιστοποίηση και συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 θα αποτελεί σύντομα απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε διασυνοριακής ή ενδοχώριας δραστηριότητας. Ως εκ τούτου φωνές που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ακούγονται στον κλάδο μας ενάντια στην ηλεκτρονικότητα, μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν στους συναδέλφους.

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Δικαστικός Επιμελητής Περιφέρειας Εφετείου Αθηνών

Χρήστος Φενερλής

Η αλήθεια είναι ότι τα μέλη της προ.συ.δ.ε. ανέκαθεν είχαν τον τροπο να ψάχνουν και να βρίσκουν και νόμους και αιτιολογικές εκθέσεις ! Και βέβαια κατανοώ και την αργοπορία της ανάρτησης του σχολίου μου ! Δεν ειναι δα και τόσο εύκολο να προετοιμάσει κανείς ένα τόσο εμπεριστατωμένο σχόλιο κ. Γέμελε ! Παρ όλα αυτα σου αξίζουν συγχαρητήρια ( χωρίς ίχνος ειρωνίας το αναφέρω)!
Τα εύσημα ενδεχομένως να τα έδινα στον κ.

Δημήτρης Γέμελος

Αφορμή για το σχόλιο μου αποτέλεσε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με νεότερο συνάδελφο ο οποίος αγωνιούσε πραγματικά αν τελικά θα καταφέρουμε να (ξανά)εξασφαλίσουμε τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, σε συνδυασμό με το ανωτέρω άρθρο του Γιώργου , αλλά και το δεύτερο σκέλος του άρθρου του Διονύση που απορεί αν η Διοίκηση του κλάδου «θα τσαλαβουτά στην ανυπαρξία και την ανικανότητά της θέτοντας εκ νέου στόχους και επιδιώξεις που ήδη τους παραδόθηκαν με νόμους». Έκανα λοιπόν μια πολύ σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο προκειμένου να βρω την Αιτιολογική έκθεση του Ν. 3994/2011 που αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων. Γιατί όμως την αιτιολογική έκθεση; Η απάντηση είναι απλή. Εύκολα κάποιος μπορεί να επικαλεστεί ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα του νομικού πολιτισμού μας, ότι δηλαδή «μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον προηγούμενο», η ανάγκη όμως για τη σύνταξη ενός Νόμου αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, η οποία με την σειρά της αποτυπώνει τις ανάγκες της κοινωνικής ζωής για την ύπαρξη του. Ας κάνουμε λοιπόν έναν κόπο και ας διαβάσουμε αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3994/2011 .
« Με τα άρθρα 8, 9, 10 του σχεδίου τροποποιείται η ρύθμιση των άρθρων 117, 119 και 122 ΚΠολΔ, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητη για την καθιέρωση της άσκησης με ηλεκτρονικά μέσα διαδικαστικών πράξεων καθώς και της κατάθεσης/επίδοσης γενικά δικογράφων, αλλά και σύνταξης εκθέσεων με ηλεκτρονικά μέσα….. Η διακίνηση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα θα είναι ανεπαρκής και ημιτελής, αν δεν χρησιμοποιηθούν τα σχετικά ηλεκτρονικά μέσα, με τη βοήθεια και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και για την ταχύτερη επίδοση δικογράφων και εγγράφων κ.ο.κ. Βέβαια και εν προκειμένω απαραίτητη προϋπόθεση και για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα δικογράφων θα πρέπει να είναι, ότι υφίσταται πλήρης εγγύηση ως προς τη δημιουργία πλήρους απόδειξης για το ότι ο φερόμενος ως παραλήπτης του εγγράφου πραγματικά έλαβε γνώση τούτου. Είναι αυτονόητο επίσης, ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να παρακαμφθεί εν προκειμένω η λειτουργική αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή για τη διαδικασία επίδοσης. Θα πρέπει δηλαδή και η δυνατότητα της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα να εξακολουθήσει να παραμένει στην αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρεμβάλλεται μεταξύ του προσώπου που δίνει την εντολή για επίδοση εγγράφου και του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο και προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο (δηλαδή του παραλήπτη του εγγράφου) Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα (λ.χ. τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προβλέπεται από τον πρόσφατο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμ. 805/21.4.2004 (κωδ. L-143) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 21.01.2005 και σε εφαρμογή την 21.10.2005. Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του ως άνω Κανονισμού προβλέπει και την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, με τον τρόπο που εκτέθηκε προηγουμένως, η οποία θα βεβαιώνεται με αποδεικτικό παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και το οποίο θα υπογράφεται και θα επιστρέφεται από τον παραλήπτη στον αποστολέα του εγγράφου. Με την επόμενη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση στ του Κανονισμού αυτού προβλέπεται μάλιστα περαιτέρω και η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα που θα πιστοποιείται με αυτόματη βεβαίωση παραλαβής, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με την προϋπόθεση, ότι ο οφειλέτης έχει αποδεχθεί ρητά από πριν αυτή την με ηλεκτρονικά μέσα επίδοση ως προσήκουσα μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφου. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι στην αιτιολογική έκθεση για τον Κανονισμό αυτό (δηλαδή τον Κανονισμό 805/21.4.2004) χαρακτηρίζονται (και ειδικότερα στην παράγραφο 14 αυτής) αυτοί οι τρόποι επίδοσης, ότι παρέχουν πλήρη βεβαιότητα (τούτο αφορά τους τρόπους επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 13) ή πολύ μεγάλη πιθανότητα (ως λ.χ. οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 14), ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε έφτασε πραγματικά στα χέρια του προσώπου, στο οποίο απευθυνόταν και στο οποίο φέρεται, ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε. Οπωσδήποτε αυτή η διαφοροποίηση ήδη στο προοίμιο/σκεπτικό του ως άνω Κανονισμού μεταξύ τρόπων επίδοσης που διασφαλίζουν την πλήρη βεβαιότητα και τρόπων επίδοσης που διασφαλίζουν απλώς μία πολύ μεγάλη πιθανότητα, ότι έλαβε χώρα επίδοση, προβληματίζει. Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι επιμέρους διατάξεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και τα δικόγραφα να διακινούνται ή επιδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα και να συντάσσονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα οι προβλεπόμενες εκθέσεις (ιδίως επί του δικογράφου) με πλήρη βεβαιότητα ως προς την πραγματική επίδοση, και χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση ή έλλειμμα ως προς το θέμα αυτό. Και πάντοτε με την εγγύηση της λειτουργικής παρεμβολής του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος επίσης ανήκει στην κατηγορία των οργάνων που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης. …..»
Από τα ανωτέρω εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι ο νόμος για τις ηλεκτρονικές καταθέσεις και επιδόσεις δημιουργήθηκε προκειμένου το δικανικό σύστημα να συμβαδίσει με τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και είναι γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Εξάγεται όμως και ένα ακόμα πιο σημαντικό συμπέρασμα, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 3994 πείστηκε από την τότε (2011) «επαίσχυντη» διοίκηση του κλάδου ότι οι δικαστικοί επιμελητές, ακόμα και στην ψηφιακή εποχή, αποτελούν εγγύηση για ένα κράτος δικαίου . Αυτά λοιπόν κύριοι της σημερινής διοίκησης έχουν ΗΔΗ κατοχυρωθεί , εσείς απλά κοιτάξτε να τα διατηρήσετε. Η άκρως ανησυχητική όμως παράγραφος των τροποποιήσεων του Ε.Κ. 1393/07 , (αν και προβλέπεται αλλά ουσιαστικά παραμένει ανενεργή) είναι αυτή που αναφέρεται στην ταχυδρομική επίδοση. Μέλημα της διοίκησης πρέπει να είναι η απαξίωση και η αποδόμηση του συγκεκριμένου τρόπου επίδοσης, χαράσσοντας μια πολιτική που θα έχει οδηγό την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση και θα βασίζεται σε νομικά επιχειρήματα ώστε να αντισταθμίζονται τα όποια οικονομικά οφέλη που προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού του είδους τις επιδόσεις. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ να συνεισφέρουμε σε ιδέες και προτάσεις.
Υ.Γ. Πρωτίστως να συγχαρώ τον κ. Τσίπο για την εκλογή του ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών στο πρόσφατο συνέδριο της ΔΕΔΕ στην Μπανγκόκ, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι για τέτοια, μείζονος σημασίας, ζητήματα οφείλει να ενημερώνει το σώμα των δικαστικών επιμελητών τόσο για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ή δρομολογεί η Ομοσπονδία ή η Διεθνής Ένωση. Και μιας και το πρώτο σκέλος, της ενημέρωσης δηλαδή, επιτυχώς και ευτυχώς αναδείχτηκε μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΥΔΕ και συγκεκριμένα από το άρθρο του Γιώργου, (εύσημα περιμέναμε κ. Φενερλή όχι μομφή, γιατί ακόμα θα ζούσαμε στην άγνοιά μας), αναμένουμε από τον κ. Τσίπο κάποια στιγμή να μας ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που έχει ή προτίθεται να αναλάβει η Ομοσπονδία και η ΔΕΔΕ.

Γιώργος Γρηγόρης

Χρήστο την καλησπέρα μου,
Δεν διεκδικώ κανένα Παπικό αλάθητο, ούτε υποστηρίζω πως κατέχω την μοναδική αλήθεια, διατυπώνω απλώς την κρίση μου, όπως κι εσύ άλλωστε κάνεις όποτε καταθέτεις την άποψη σου στο προσωπικό σου ιστολόγιο ή σε όποιο άλλο βήμα. Θα ήταν πολύ βαρετός ο κόσμος τούτος, αν όλοι συμφωνούσαμε σε όλα και θέλω να πιστεύω πως το δικαίωμα της ελεύθερης διατύπωσης της σκέψης μας (σε κόσμια πάντα πλαίσια) εξακολουθεί ν’ αποτελεί δημοκρατικό κεκτημένο και αναφαίρετο δικαίωμα.

Χρήστος Φενερλής

Αυτό το αναγνώριζω και το υπερασπίζομαι κι εγω !
Το δήλωσα άλλωστε στο πρώτο σχόλιο μου !
Αυτή η κουβέντα γινεται επειδή αναφέρθηκες στην “κακή
Υπηρεσία ” !
Αυτη η ατάκα σου θέλει πολύ ανάλυση ! Κι αυτο γιατι η ηλεκτρονική εποχή που ζούμε ειναι μια εξέλιξη που πραγματικά δίνει πολλές δυνατότητες , όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν ελέγχεται ! Εχει πάρει δλδ ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πολύ φοβάμαι ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε !
Και σου το λέω εγώ που αγωνίστηκα χρόνια για να πείσω τους συναδέλφους να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα στο σύλλογο και τελικά την δημιουργήσαμε όταν βρέθηκα στη θέση του γενικού γραμματέα ! Αυτό για την ιστορία !
Εν κατακλείδι θα σου πω ( βιάζομαι να παω στη συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου! χαχαχα) ότι κατα την ταπεινή μου άποψη το ” κουστουμάκι” αυτό της ηλεκτρονικότητας όπως το οραματίζονται αυτοί που το οραματίζονται δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε ! Και για μένα ειναι μια ωρολογιακή βόμβα που προσπαθούμε να την ενεργοποιήσουμε !
Καλη συνεχεια

Γιώργος Γρηγόρης

Συνάδελφε την καλημέρα μου,
Αφού σ’ ευχαριστήσω για την επικοινωνία σου και το σχόλιο σου, θα ήθελα να σου απαντήσω τα εξής:
– Τα συμπεράσματα μου βεβαίως και είναι η προσωπική μου άποψη, επί πραγματικών όμως γεγονότων και καταστάσεων. Το αγαθό της Δημοκρατίας, αλλά και η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να διατυπώσει την δική του εκδοχή και γνώμη στους ιστότοπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κλάδου μας. Αυτός δε ο δημόσιος διάλογος, είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενος.
-Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, από τις αρχές Μαΐου δεν είμαι πλέον μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστικών Επιμελητών, έχει δε εκλεγεί άλλος Έλληνας συνάδελφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δ.Ε..
-Σύμφωνα με το καταστατικό της Διεθνούς κι Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ.Ε. αλλά και το δικό μας νόμο 2318/95, ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή φόρα είναι η Ο.Δ.Ε.Ε. δια του Προέδρου της, την οποία και ενημερώνουν άμεσα οι Διεθνείς Οργανισμοί για κάθε εξέλιξη. Ως εκ τούτου ευθύνες για ενδεχόμενη μη προσήκουσα ενημέρωση του Κλάδου, να αναζητηθούν εκεί που πρέπει.
Κλείνοντας θα πω ότι η ιστορία θα κρίνει το ποιός προσφέρει καλές ή κακές υπηρεσίες στον Κλάδο μας και φοβούμαι πολύ συντομότερα απ’ ότι θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Φενερλής Χρήστος

Γιώργο
Η αποδοχή των πραγματικών γεγονότων που αναφέρεις στο άρθρο σου δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα να καταδικάζουμε την διαφορετική άποψη που εκφράζεται απο κάποιους άλλους χαρακτηρίζοντάς τη ” κακή υπηρεσία ” ! Αυτό με απλά λόγια σημαίνει οτι ” εμείς “εκφράζουμε το σωστό και οι “αλλοι” το λάθος!
Αλλο πράγμα ειναι να το κρίνει η ιστορία όπως γράφεις στο σχόλιο σου ! Η ιστορια βέβαια εχει γράψει ήδη παρα πολλά ! Τώρα γράφει τον επίλογο!!

Φενερλής Χρήστος

Συνάδελφε
Τα συμπεράσματα σου ειναι τελείως υποκειμενικά
Αυτό όμως που θα ήθελα να σου τονίσω είναι ότι ο κλάδος σου ανέθεσε να επιτελέσεις ένα έργο και τον εκπροσώπησες στην Διεθνή Ένωση !
Το μίνιμουμ θα ήταν την ενημέρωση αυτή να την έκανες στα όργανα που εκπροσωπούν τον
Κλάδο ! Οχι οτι δεν μπορεις να γράφεις ότι θέλεις και όπου θελεις ! Αναφαίρετο δικαίωμα σου !
Ως εκλεγμένος ομως έχεις υποχρέωση να ενημερώσεις το σύνολο του κλάδου . Εκτός αν πιστεύεις οτι η ΠΡΟΣΥΔΕ. για την οποία έγραψες , όπως αναφέρεις ,το άρθρο εκπροσωπεί όλο τον κλάδο ή ειναι όλο το Πανελλήνιο ΠΡΟΣΥΔΕ !
Τέλος θα ήθελα να σου πω ότι κακές υπηρεσίες προσφέρονται από εκείνους που εν κρυπτώ και χωρίς την έγκριση του κλάδου , αυθαίρετα και με ιδιοτελή κίνητρα καταστρατηγούν τη θέλησή του !

Χρήστος Φενερλής
Μέλος του Δ/Σ
του συλλόγου σου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)