ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την  υποχρέωση διορισμού πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση  της εμπορικής αξίας των κατασχεθέντων  ακινήτων κατά τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που στην παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης  το ποσό της βασικής οφειλής (δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου χωρίς τις προσαυξήσεις)  υπερβαίνει τις 250.000,00 ευρώ τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προσλαμβάνεται πιστοποιημένος εκτιμητής  για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης αυτής (της παραγγελίας) δηλ. είτε αυτή  έχει εκδοθεί μετά την δημοσίευση της ΠΟΛ 1011/2018  (ΦΕΚ Β΄68/18-01-2018) είτε  σε προγενέστερο χρόνο  (αυτό αφορά τις παραγγελίες που έχουν εκδοθεί πριν τις 17-01-2018 δηλαδή την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

«ΠΟΛ. 1011/2018

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.».

 

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)