ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΔΕ

Σύμφωνα με την  ΠΟΛ.1011/18-01-2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 63/18-01-2018 αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), με καθορισμό του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

Αναλυτικότερα:

ΠΟΛ 1011/2018

Θέμα : «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 404 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
β) των παραγράφων 3, 6 και 7 του άρθρου 36, της παραγράφου 7 του άρθρου 39 και του άρθρου 76 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν,
γ) της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ και της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013,
δ) του άρθρου 95 του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’6/1989),
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
ζ) των άρθρων 65, 66, 71, 91, 92 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
θ) του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
ι) το Π.Δ.142/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
ια) Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β΄ 2168/9-10-2015).

2.α) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των πραγματοποιούμενων κατασχέσεων και πλειστηριασμών και την κατά περίπτωση αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών.
β) Το γεγονός ότι δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκεκριμένη δαπάνη αμοιβής των πιστοποιημένων εκτιμητών, για την οποία απαιτούνται επιπλέον πιστώσεις σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017/30.1.2017 (ΦΕΚ 271/Β/3-2-2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Άρθρο 2
Τρόπος προσδιορισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147).

Άρθρο 3
Καθορισμός αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή και τρόπος πληρωμής

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για κάθε εκτίμηση κτίσματος μετά του αναλογούντος σε αυτό γηπέδου, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των εκατό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Για κτίσματα επιφανείας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ).
Η αμοιβή των προηγούμενων εδαφίων δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.
Β. Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).

2. Η ανωτέρω αμοιβή θεωρείται έξοδο διοικητικής εκτέλεσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) και τον ΚΑΕ 0873 (Αμοιβές νομικών προσώπων), ανάλογα με τη νομική μορφή του εκάστοτε πιστοποιημένου εκτιμητή και βεβαιώνεται σε βάρος του καθού η εκτέλεση οφειλέτη από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

3. Ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α) αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β) βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη,
ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό

Άρθρο 4
Λοιπά Θέματα

1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο πλειστηριασμός, νοείται και ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Γιώργος Γρηγόρης

Αγαπητοί συναδελφοι ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Σε πολύ σύντομο διάστημα οι ομάδες εργασίας της ΠΡΟΣΥΔΕ θα σας παράσχουν τις απαντήσεις που όλοι αναζητούμε, με τον πλέον ενδεδειγμένο και υπεύθυνο τρόπο. Θα ήθελα όμως να παρακαλέσω για την υπομονή σας, γιατί η μέχρι στιγμής ανάλυση των δεδομένων δείχνει οτι υπάρχουν κενά στο νομοσχέδιο και θέλει τη δέουσα προσοχή, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα επιδείξετε.

Αντώνιος Πουλής

1) Άρα πλέον εμπορική αξία=τιμή πρώτης προσφοράς=εκτίμηση (όπως στον ΚΠολΔ), ανεξαρτήτως προσδιορισμού της από εμάς ή από εκτιμητή (ανεξαρτήτως δλδ. οφειλής);
2) Όταν αναφέρεται το άρθρο στο εξής: “Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ”, νοείται το κεφάλαιο της οφειλής ή συνυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις?
3) Υπάρχει περίπτωση να αναρτηθεί κάποιο υπόδειγμα: α) κατασχετήριας έκθεσης σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, β) αίτησης προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο για το διορισμό εκτιμητή;

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

απο ο τι βλεπω δεν εχουν καταργηθει οιπαραγραφοι 5 και 7 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ ΑΡΑ πρωτη προσφορα τα 4/5 ή το 1/2 βασει της εκτιμησης του επιμελητη που δεν πρέπει να υπολειπεται της αντικειμενικης αξιας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΡΘΩΣΗ απο ο τι βλεπω δεν εχουν καταργηθει οιπαραγραφοι 2 και 6 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ ΑΡΑ πρωτη προσφορα τα 4/5 ή το 1/2 βασει της εκτιμησης του επιμελητη που δεν πρέπει να υπολειπεται της αντικειμενικης αξιας

Αντώνιος Πουλής

Συνάδελφε κοίτα τα εξής:
1) Άρθρο 39 παρ. 7 ΚΕΔΕ: “Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.”

2) Άρθρο 36 παρ. 7 ΚΕΔΕ: “Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.”

3) Άρθρο 995 παρ. 1 εδαφ.4 ΚΠολΔ: “Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.”

Γι’ αυτό έγραψα το ερώτημα (1) ανωτέρω.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΡΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ…ΜΗΗΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ???

Αντώνιος Πουλής

Συνάδελφε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο….Κάποιος όμως ας το κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί βρισκόμαστε εν μέσω αλλαγών χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς και με λεπτομέρειες το πως θα κινηθούμε. Αν μπορούσα να απευθυνθώ το ίδιο άμεσα και στην ομοσπονδία, όπως πιστεύω και όλοι μας, θα το κάναμε εξίσου.

Μαρία Καραγεωργιάδου

Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη.Μετα την έκδοση της απόφασης της Παρ.7 του άρθρου 36 δηλαδή μετα την έκδοση της Πολ.1011/2018 ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 995 ΚΠολΔ δηλαδή σε απλά ελληνικά ισχύει ο προσδιορισμός της εμπορικής αξίας είτε αυτός γίνεται από Δικαστικό Επιμελητή ή απο Πιστοποιημένο.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ερώτηση -απορία :επομενως στην πραξη καθορισμου χρεων θα οριζεται ως πρωτη προσφορα η εκτίμηση του δικαστικου επιμελητη (για κατω των 250 .000€) , δεν θα ισχύουν το 1/2 εως 4/5 της εκτίμησης για πρωτη προσφορά;η οποια δεν θα υπολείπεται της αντικειμενικης αξιας του ακινητου;οταν λεμε βασικη οφειλη , εννοείται χωρις προασαυξησεις;

Στυλιανός Δασκαλάκης

Ερμηνεύοντας προσεχτικά την παραπάνω ΠΟΛ οδηγούμαστε σε ένα συμπέρασμα και αυτό είναι η συρρίκνωση της ύλης μας.

Αντώνιος Πουλής

Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι συνάδελφε?Ποια ακριβώς διάταξη μας αφαιρεί ύλη?

Στυλιανός Δασκαλάκης

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ Αυτόματες κατασχέσεις προ των πυλών ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

Αντώνιος Πουλής

Δυστυχώς θα προτιμούσα να ΜΗΝ είχα καταλάαβει…Σε ευχαριστώ πολύ…

Κυριακή Δανιγγέλη

Μήπως να αναθεωρηθούν και οι αμοιβές μας?
Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση! Και απ ‘ ό,τι αντιλαμβάνομαι για οφειλές έως 250.000 θα εκτιμάται από εμάς ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ!

Κυριακή Δανιγγέλη

Μήπως να αναθεωρηθούν και οι αμοιβές μας?
Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση!

Αναστασία Δημ. Αθανασοπούλου

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ειναι απαραίτητη και πολύτιμη.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)