Ενημέρωση επί νομικών θεμάτων

Α. – Εγγραφή κατάσχεσης επί κατασχεμένου.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι αφορά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε αναγκαστικώς κατασχεθέν ακίνητο, όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί με την παλιά διαδικασία. Με τη διαδικασία, δηλαδή, που εφαρμοζόταν προ της 1-1-2016.

Αρκετοί Υποθηκοφύλακες ή Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων, ανά την περιφέρεια, είχαν την άποψη, την οποία μάλιστα στήριζαν και σε θεωρητική άποψη πολύ γνωστής καθηγήτριας Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την άποψη δέχονταν να εγγράψουν δεύτερη αναγκαστική κατάσχεση αν η πρώτη είχε εγγραφεί μετά την 1-1-2016 ενώ αρνούνταν, με έγγραφο άρνησης, να εγγράψουν όμοια αν η πρώτη κατάσχεση είχε εγγραφεί μέχρι την 31-12-2015.

Είχαμε εκφράσει από τότε πως η άποψη αυτή δεν ερμηνεύει σωστά το νόμο αφού αυτός σαφώς και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ξεκαθάριζε πως είναι παράλληλες διαδικασίες που η μία δεν επηρεάζει την άλλη.

Παρόλα αυτά το ζήτημα υπήρξε και όπως ήταν φυσικό οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου πλέον άρχισαν να εκδίδονται διαδοχικές αποφάσεις που κρίνουν πως κακώς οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων αρνούνται την εγγραφή της κατάσχεσης και τους υποχρεώνει να εγγράψουν την κατάσχεση στα αρμόδια Κτηματολογικά Φύλλα. Η απόφαση 557/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας υποχρεώνει την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας να πράξει τα παραπάνω.

Στην ίδια κατεύθυνση και νομική ερμηνεία οδηγούνται και οι με αριθμούς 58/2017, 59/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 64/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης αποφάσεις οι οποίες έκριναν ως νόμω αβάσιμους τους αντίστοιχους λόγους ανακοπής και απέρριψαν αυτές.

Β. – Αναγραφή του ΑΦΜ σε δικόγραφο και κατάσχεση ψιλής κυριότητας.

Η με αριθμό 17/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας έκρινε πως: i) η μη αναγραφή του ΑΦΜ σε δικόγραφο, παρά την πρόβλεψη του άρθρου 118 ΚΠολΔικ, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου, εφόσον στην ως άνω διάταξη δεν ορίζεται καμία δικονομική συνέπεια δε περίπτωση μη αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων. ii) αν κατασχέθηκε η ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου και στο χρονικό διάστημα πριν την εκπλειστηρίασή του απεβίωσε ο επικαρπωτής η επικαρπία συνενώνεται προς την ψιλή κυριότητα. Η ενσωμάτωση αυτή δεν γεννά δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔικ (δηλαδή ακυρότητας της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης) αλλά αυτό του άρθρου 954 παρ. 4 όπου ο καθού η εκτέλεση δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης.

Γ. – Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4472 ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017 (Σας έχουμε ενημερώσει για το πλήρες κείμενο των διατάξεων που μας αφορούν από 16-5-2017)

  1. Το άρθρο 959Α εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του.
  2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 959Α έχει ήδη συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιταγής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων.
  3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η ανακοπή του άρθρου 954 παράγραφος 4 ή η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000, δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016.
  4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.
  5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A’ 90) πλειστηριασμούς.
  6. Οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 15 Ιουνίου 2017. Οι παράγραφοι 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 1 Αυγούστου 2017.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΠΟΥΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε στην περίπτωση που η επιταγή επιδόθηκε πριν τη δημοσίευση του Νόμου και δεν έχει γίνει καμία πράξη εκτέλεσης ακόμα. Αν διάβασα σωστά η περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 60. Η λύση είναι να επιδοθεί νέα επιταγή;

Σας ευχαριστώ

Στέλιος Μπούτος

Συντακτική Ομάδα

Αγαπητέ Στέλιο, συγγνώμη για την καθυστέρηση της ανταπόκρισης στο ερώτημά σου.
Η απάντηση στο ερώτημά σου βρίσκεται στην παρ. 1 του ΝΕΟΥ άρθρου 959 Α.
Δηλαδή αν η επίδοση της επιταγής έγινε πριν τη δημοσίευση του νόμου (ήτοι 19-5-2017) η εκτέλεση πρέπει να γίνει με ορισμού κλασικού πλειστηριασμού. Η πρόταση για εκ νέου επίδοση της επιταγής είναι μια λύση. Η άλλη – προτεινόμενη – είναι να ενεργήσεις όλες τις πράξεις όπως προβλεπόταν με το προϊσχύσαν δίκαιο και δύο μήνες πριν τον ορισθέντα από εσένα πλειστηριασμό να σου δοθεί εντολή να τροποποιήσεις τους όρους του πλειστηριασμού να το επιδώσεις κατ’ άρθρο 995 ΚΠολΔικ – δηλαδή σε οφειλέτη, ειρηνοδίκη, ενυπόθηκους, Δ.Ο.Υ. κλπ) και να το δημοσιεύσεις αφού βεβαίως καταθέσεις την εντολή στο συμβολαιογράφο.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Με όλο όμως τον σεβασμό, έχω κάποιες ενστάσεις:
Το 959 Α δεν κάνει καμία αναφορά στο εν λόγω ζήτημα. Αν εννοείτε το 959 πράγματι, στην παρ. 1 μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε πλειστηριασμό είτε όπως γινόταν πριν τις 19-5 είτε ηλεκτρονικά. ΟΜΩΣ στο άρθρο 60 που είναι οι μεταβατικές διατάξεις λέει ρητά ότι ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να γίνει μόνο αν η επίδοση της επιταγής έγινε μετά τις 19-5 ή αν έχει ήδη οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού δηλαδή αν έχει γίνει κατάσχεση κτλ που σημαίνει ότι αυτό που λέτε για τους 2 μήνες δεν ισχύει στην περίπτωση μου γιατί δεν έχω κάνει κατάσχεση. Νομίζω το άρθρο προβλέπει τα όσα λέτε για το δίμηνο αν έχει επιδοθεί η επιταγή μετά την 1-1-2016 αλλά θέτει ως προϋπόθεση να έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, που στην περίπτωσή μου δεν ισχύει. Επιμένω λοιπόν πως υπάρχει κενό και πως στην ουσία αν έχεις επιδώσει επιταγή πριν τις 19-5 δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακόμα και αν το επιθυμεί ο εντολέας.
Θα ήθελα τη γνώμη σας
Με εκτίμηση
Στέλιος

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)