ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Δικαιώματα εκθέσεων επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες

(δικαστικού επιμελητή και μάρτυρα)

 Σε άρθρο μας στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΥΔΕ τον Ιανουάριο του 2017 αναπτύξαμε με επιχειρήματα, πώς συντάσσεται η έκθεση επίσκεψης σε ακίνητο από υποψήφιους πλειοδότες καθώς και τα δικαιώματα για τις εκθέσεις επίσκεψης του δικαστικού επιμελητή και του μάρτυρα.

Σε πρόσφατη ανακοπή (από 23-3-2017) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά του πίνακα δικαστικού επιμελητού, ο οποίος είχε χρεώσει σε δύο συνεχόμενες ημέρες επίσκεψης το συνολικό ποσό των 700 ευρώ (300+300 δικαιώματα δικαστικού επιμελητή και 50+50 δικαιώματα του μάρτυρα), η δικαστική πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. υιοετεί αυτούσια την άποψη που είχαμε εμείς διατυπώσει.

Σας θυμίζουμε το άρθρο μας και στη συνέχεια το σκεπτικό της δικαστικής πληρεξούσιας του Ν.Σ.Κ.


Το άρθρο και η άποψη της ΠΡΟΣΥΔΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6:

«Μέσα στην προθεσμία του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 (μέσα σε 10 ημέρες) ο δικαστικός επιμελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η επίσκεψη πραγματοποιείται με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή. Το σημείωμα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το περιεχόμενό του δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 (μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα) στην ιστοσελίδα».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα – εφαρμογή του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)», τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για το άρθρο 995: «Προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 6 η δυνατότητα επίσκεψης του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες, με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 Κ.Πολ.Δ.».

Στο άρθρο 931 παρ. 1 αναφέρεται: «Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση για κάθε πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν η αναγκαστική εκτέλεση δεν πραγματώθηκε, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία αναφέρει και τους λόγους». Το δε άρθρο 117, που επίσης μας παραπέμπει η αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία που περιέχει μία έκθεση.

Επειδή μας ρωτάτε, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  • Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση, με αριθμό του βιβλίου εκτελέσεων, μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα τις ημέρες και ώρες (πληθυντικός αριθμός: που σημαίνει ότι οι ημέρες και ώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο) που έχουμε καθορίσει με το σημείωμά μας.

Τα δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής είναι 300 ευρώ, αφού η έκθεση αυτή είναι πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. (Δείτε το τελευταίο ΦΕΚ καθορισμού των αμοιβών μας, Δ΄. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ, 1. Γενικά, α) … η όποια άλλη πράξη εκτέλεσης …) συν την αμοιβή του μάρτυρα 50 ευρώ.

Άποψή μας είναι επίσης, (ώστε να μην επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος της εκτέλεσης), να μην συντάσσεται την δεύτερη ημέρα, (όταν όμως αυτή είναι η επόμενη ημέρα και όχι αν έχουμε καθορίσει διαφορετικές, μακρινές μεταξύ τους ημερομηνίες), ξεχωριστή έκθεση με άλλο αριθμό, αλλά να θεωρείται η έκθεση αυτή συνέχεια της προηγούμενης, (δηλαδή ως πράξη εκτέλεσης που διαρκεί και την επόμενη ημέρα).

Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός επιμελητής θα δικαιούται για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης 60 ευρώ και ο μάρτυρας 30 ευρώ. (Δείτε ΦΕΚ: Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα …).


Το σκεπτικό της δικαστικής πληρεξούσιας του Ν.Σ.Κ.:

«Δικαιώματα δύο εκθέσεων επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες» και «Δικαιώματα μάρτυρα στις εκθέσεις επίσκεψης»

Σύμφωνα με το άρθρο ΜΟΝΟ κεφ. Δ΄ περ. Ι α΄ της υπ’ αρ. 21798/2016 ΚΥΑ, αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την ενέργεια κάθε μιας από αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο ΜΟΝΟ κεφ. Ε΄ περ. β΄ της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης δικαιούνται, ο μεν δικαστικός επιμελητής εξήντα ευρώ, ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το υπ’ αρ. …/2016 απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης του … (δικαστικού επιμελητού), συμφώνως προς το άρθρο 995 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., καθορίστηκαν οι ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε ως εξής: στις 14-12-2016 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00΄ π.μ. έως 13.00΄ μ.μ. και στις15-12-2016 ημέρα Πέμπτη τις ίδιες ώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το παραπάνω απόσπασμα καθορίστηκαν δύο διαδοχικές ημέρες επίσκεψης για τους πλειοδότες, το στάδιο αυτό της εκτέλεσης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά ουσιαστικά μία πράξη εκτέλεσης, η οποία άρχεται την πρώτη ορισθείσα ημέρα επισκέψεων και συνεχίζεται τη δεύτερη ημέρα, και όχι δύο διαφορετικές πράξεις εκτέλεσης.

Υπ’ αυτή την έννοια, ο δικαστικός επιμελητής θα έπρεπε να χρεώσει το ποσό των 300 ευρώ ως αμοιβή του για την πρώτη ημέρα επισκέψεων (καθ’ ότι υπάγεται στο κεφ. Δ΄ περ. Ι α΄ της υπ’ αρ. 21798/2016 ΚΥΑ ως «άλλη πράξη εκτέλεσης») και το ποσό των 50 ευρώ για τα δικαιώματα του μάρτυρα ενώ για τη δεύτερη ημέρα, κατά την οποία συνεχίζεται η ίδια πράξη εκτέλεσης, θα έπρεπε να χρεώσει το ποσό των 60 ευρώ ως αμοιβή του και το ποσό των 30 ευρώ για τα δικαιώματα του μάρτυρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Ε΄ περ. β΄ της υπ’ αρ. 21798/2016. Συνολικά δηλαδή για την πράξη εκτέλεσης της επίσκεψης των πλειοδοτών, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα, ο … (δικαστικός επιμελητής) έπρεπε να χρεώσει συνολικά το ποσό των 440 ευρώ (300+50+60+30) αντί του ποσού των 700 ευρώ (600+100) που χρέωσε για τις παραπάνω αιτίες.


Κατά συνέπεια, όπως το είχαμε εμείς στην ΠΡΟΣΥΔΕ από την αρχή διατυπώσει: Δικαιώματα μιας εκθέσεως (για δύο συνεχόμενες όμως ημέρες) δικαστικού επιμελητή 300+60=360 ευρώ και μάρτυρα 50+30=80 ευρώ.

Όταν όμως έχουν καθοριστεί διαφορετικές μεταξύ τους ημερομηνίες, θα συνταχθούν δύο εκθέσεις ξεχωριστές και για κάθε μία τα δικαιώματα θα είναι 300 ευρώ για τον δικαστικό επιμελητή και 50 ευρώ για τον μάρτυρα.


Συμπέρασμα: Ξέρουμε ότι για νομικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, εμπιστεύεστε τα μέλη της ΠΡΟΣΥΔΕ για τη νομική τους επάρκεια.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, την ιστοσελίδα μας για νομικά ζητήματα την παρακολουθούν και την εμπιστεύονται ακόμη και στο Ν.Σ.Κ.

Να τονίσουμε όμως, για μία ακόμη φορά, την παντελή απουσία της σημερινής διοίκησης από τα σοβαρά ζητήματα του κλάδου μας, στα οποία θα πρέπει να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές με νομικά επιχειρήματα, όπως αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν με τις προηγούμενες διοικήσεις.

Συντακτική Επιτροπή

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)