Δικαιώματα εκθέσεων επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες

(δικαστικού επιμελητή και μάρτυρα)

 Σε άρθρο μας στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΥΔΕ τον Ιανουάριο του 2017 αναπτύξαμε με επιχειρήματα, πώς συντάσσεται η έκθεση επίσκεψης σε ακίνητο από υποψήφιους πλειοδότες καθώς και τα δικαιώματα για τις εκθέσεις επίσκεψης του δικαστικού επιμελητή και του μάρτυρα.

Σε πρόσφατη ανακοπή (από 23-3-2017) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά του πίνακα δικαστικού επιμελητού, ο οποίος είχε χρεώσει σε δύο συνεχόμενες ημέρες επίσκεψης το συνολικό ποσό των 700 ευρώ (300+300 δικαιώματα δικαστικού επιμελητή και 50+50 δικαιώματα του μάρτυρα), η δικαστική πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. υιοετεί αυτούσια την άποψη που είχαμε εμείς διατυπώσει.

Σας θυμίζουμε το άρθρο μας και στη συνέχεια το σκεπτικό της δικαστικής πληρεξούσιας του Ν.Σ.Κ.


Το άρθρο και η άποψη της ΠΡΟΣΥΔΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6:

«Μέσα στην προθεσμία του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 (μέσα σε 10 ημέρες) ο δικαστικός επιμελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η επίσκεψη πραγματοποιείται με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή. Το σημείωμα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το περιεχόμενό του δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 (μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα) στην ιστοσελίδα».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα – εφαρμογή του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)», τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για το άρθρο 995: «Προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 6 η δυνατότητα επίσκεψης του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες, με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 Κ.Πολ.Δ.».

Στο άρθρο 931 παρ. 1 αναφέρεται: «Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση για κάθε πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν η αναγκαστική εκτέλεση δεν πραγματώθηκε, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία αναφέρει και τους λόγους». Το δε άρθρο 117, που επίσης μας παραπέμπει η αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία που περιέχει μία έκθεση.

Επειδή μας ρωτάτε, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  • Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση, με αριθμό του βιβλίου εκτελέσεων, μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα τις ημέρες και ώρες (πληθυντικός αριθμός: που σημαίνει ότι οι ημέρες και ώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο) που έχουμε καθορίσει με το σημείωμά μας.

Τα δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής είναι 300 ευρώ, αφού η έκθεση αυτή είναι πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. (Δείτε το τελευταίο ΦΕΚ καθορισμού των αμοιβών μας, Δ΄. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ, 1. Γενικά, α) … η όποια άλλη πράξη εκτέλεσης …) συν την αμοιβή του μάρτυρα 50 ευρώ.

Άποψή μας είναι επίσης, (ώστε να μην επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος της εκτέλεσης), να μην συντάσσεται την δεύτερη ημέρα, (όταν όμως αυτή είναι η επόμενη ημέρα και όχι αν έχουμε καθορίσει διαφορετικές, μακρινές μεταξύ τους ημερομηνίες), ξεχωριστή έκθεση με άλλο αριθμό, αλλά να θεωρείται η έκθεση αυτή συνέχεια της προηγούμενης, (δηλαδή ως πράξη εκτέλεσης που διαρκεί και την επόμενη ημέρα).

Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός επιμελητής θα δικαιούται για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης 60 ευρώ και ο μάρτυρας 30 ευρώ. (Δείτε ΦΕΚ: Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα …).


Το σκεπτικό της δικαστικής πληρεξούσιας του Ν.Σ.Κ.:

«Δικαιώματα δύο εκθέσεων επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες» και «Δικαιώματα μάρτυρα στις εκθέσεις επίσκεψης»

Σύμφωνα με το άρθρο ΜΟΝΟ κεφ. Δ΄ περ. Ι α΄ της υπ’ αρ. 21798/2016 ΚΥΑ, αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την ενέργεια κάθε μιας από αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο ΜΟΝΟ κεφ. Ε΄ περ. β΄ της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα, τότε για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης δικαιούνται, ο μεν δικαστικός επιμελητής εξήντα ευρώ, ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το υπ’ αρ. …/2016 απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης του … (δικαστικού επιμελητού), συμφώνως προς το άρθρο 995 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., καθορίστηκαν οι ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε ως εξής: στις 14-12-2016 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00΄ π.μ. έως 13.00΄ μ.μ. και στις15-12-2016 ημέρα Πέμπτη τις ίδιες ώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το παραπάνω απόσπασμα καθορίστηκαν δύο διαδοχικές ημέρες επίσκεψης για τους πλειοδότες, το στάδιο αυτό της εκτέλεσης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά ουσιαστικά μία πράξη εκτέλεσης, η οποία άρχεται την πρώτη ορισθείσα ημέρα επισκέψεων και συνεχίζεται τη δεύτερη ημέρα, και όχι δύο διαφορετικές πράξεις εκτέλεσης.

Υπ’ αυτή την έννοια, ο δικαστικός επιμελητής θα έπρεπε να χρεώσει το ποσό των 300 ευρώ ως αμοιβή του για την πρώτη ημέρα επισκέψεων (καθ’ ότι υπάγεται στο κεφ. Δ΄ περ. Ι α΄ της υπ’ αρ. 21798/2016 ΚΥΑ ως «άλλη πράξη εκτέλεσης») και το ποσό των 50 ευρώ για τα δικαιώματα του μάρτυρα ενώ για τη δεύτερη ημέρα, κατά την οποία συνεχίζεται η ίδια πράξη εκτέλεσης, θα έπρεπε να χρεώσει το ποσό των 60 ευρώ ως αμοιβή του και το ποσό των 30 ευρώ για τα δικαιώματα του μάρτυρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Ε΄ περ. β΄ της υπ’ αρ. 21798/2016. Συνολικά δηλαδή για την πράξη εκτέλεσης της επίσκεψης των πλειοδοτών, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα, ο … (δικαστικός επιμελητής) έπρεπε να χρεώσει συνολικά το ποσό των 440 ευρώ (300+50+60+30) αντί του ποσού των 700 ευρώ (600+100) που χρέωσε για τις παραπάνω αιτίες.


Κατά συνέπεια, όπως το είχαμε εμείς στην ΠΡΟΣΥΔΕ από την αρχή διατυπώσει: Δικαιώματα μιας εκθέσεως (για δύο συνεχόμενες όμως ημέρες) δικαστικού επιμελητή 300+60=360 ευρώ και μάρτυρα 50+30=80 ευρώ.

Όταν όμως έχουν καθοριστεί διαφορετικές μεταξύ τους ημερομηνίες, θα συνταχθούν δύο εκθέσεις ξεχωριστές και για κάθε μία τα δικαιώματα θα είναι 300 ευρώ για τον δικαστικό επιμελητή και 50 ευρώ για τον μάρτυρα.


Συμπέρασμα: Ξέρουμε ότι για νομικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, εμπιστεύεστε τα μέλη της ΠΡΟΣΥΔΕ για τη νομική τους επάρκεια.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, την ιστοσελίδα μας για νομικά ζητήματα την παρακολουθούν και την εμπιστεύονται ακόμη και στο Ν.Σ.Κ.

Να τονίσουμε όμως, για μία ακόμη φορά, την παντελή απουσία της σημερινής διοίκησης από τα σοβαρά ζητήματα του κλάδου μας, στα οποία θα πρέπει να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές με νομικά επιχειρήματα, όπως αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν με τις προηγούμενες διοικήσεις.

Συντακτική Επιτροπή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Καταρχήν όπως ορθά παραπάνω αναφέρεται είναι μια άποψή, αυτή που προτάθηκε και παρατέθηκε, και σαφώς χωρίς να θέλω να διαχωριστώ από την παράταξη, θεωρώ ότι μια νομική σκέψη δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα «κανάλι» μόνο.

Και χωρίς να θέλω να απαξιώσω την παραπάνω άποψη του άρθρου, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την νομική μου άποψη επί του θέματος αυτού, η οποία τυγχάνει να είναι διαφορετική.

Γι’ αυτό υποστηρίζοντας και τον συνάδελφο (χωρίς να ξέρω ποιός είναι), (γιατί αυτός πιστεύω ότι είναι και ένας ρόλος των συνδικαλιστικών παρατάξεων), για εμένα, έκανε το αυτονόητο και συνάμα την ορθότερη ερμηνεία του άρθρου αυτού.

Τί θα πεί διακόπτω πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης για Οικονομία !!! ?

Κάκιστα η απόφαση της αρχής εσόδων ενστερνίζεται, την ανωτέρω «άποψη»…!

Κατά και την δική μου νομική άποψη εφόσον πρέπει (μπορούν) να υπάρχουν περισσότερες (ίσως και περισσότερες των 2 ας πούμε π.χ.3 επισκέψεις ή 33 επισκέψεις !!!) και με συγκεκριμένο ωράριο που ορίζει ο επί της εκτελέσεως Δικαστικός Επιμελητής π.χ. 2 έως 4 μμ. (άρα η πράξη για κάθε μία θα ξεκινά στις 2 και θα τελειώνει στις 4, λογικά) πώς μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη ?
Θα την διακόψουμε μετά το πέραν της…?, για λόγους οικονομίας… ? (ο Νόμος ορίζει πότε και γιατί θα διακόψουμε πράξη εκτέλεσης).

Και εδώ οι «έξυπνοι συνάδελφοι» θα πούν «παιδιά να βάζετε Δευτέρα και Πέμπτη» για ημέρες επισκέψεως…….!! Ένα θα πώ, αυτά είναι ανάρμοστα ΝΟΜΙΚΑ.!!!

Δεν προβλέπεται πουθενά σε κανένα Νόμο, και εμένα με ντροπιάζει και σαν Νομικό, να λειτουργούμε με Οικονομικά κριτήρια. Πιστεύω ότι δουλειά μας είναι να σκεφτόμαστε Νομικά.

Οικονομικά ας σκέφτονται εκείνοι που κατέστρεψαν τον Κ.Πολ.Δ. χάριν Οικονομίας, Συντομίας και Εκσυχρονισμού, και καλά… !!!

Φυσικά αντιλαμβανόμαστε το άτοπο της ανωτέρω αποφάσεως και περισσότερο μάλλον της προχειρότητας της διάταξης αυτής «επίσκεψη κατασχεθέντος ακινήτου» η οποία έπρεπε να είχε καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ελευθέρως και κατά την βούληση του αρμοδίου Δικαστικού Επιμελητή μπορεί να εκτιναχθεί το κόστος της εκτελέσεως. (Με αρκετές επισκέψεις, σε μή συνεχόμενες ημέρες, άρα κι αρκετές πράξεις εκτελέσεων και αρκετά 350 ευρα).

Άλλη μία γελοία σκέψη θα ήταν να διακόψουμε την κατάσχεση και να την συνεχίσουμε την ημέρα που θα εκδώσουμε Απόσπασμα, και να την ξανάδιακόψουμε και να ξανασυνεχίσουμε όταν θα γίνει η πράξη επίσκεψης του ακινήτου, και με κανά δύο 60 άρια και 30 άρια δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση …….!!!!

Συνεχίζοντας την νομική σκέψη μου θεωρώ επίσης ότι είναι άσκοπο και επιζήμιο για το κόστος της εκτέλεσης, (μιάς και μας «κόπτει» η οικονομία), να διενεργηθεί πράξη ματαίωσης, σε περίπτωση που δεν ευρεθεί υποψήφιος αγοραστής επισκέπτης του ακινήτου.
Πράγμα άλλωστε που δεν συνάγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ούτε άλλωστε παράγει (η ματαίωση) καμία έννομη συνέπεια, στην διαδικασία κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτου.
Η άποψη ότι για κάθε πράξη ο Δικ. Επιμελητής συντάσσει πράξη, θεωρώ ότι δεν χωρεί στην παρούσα διάταξη, καθώς ο Δικ. Επιμελητής δεν υποχρεούται σε πράξη, αν δεν υπάρχει υποψήφιος αγοραστής επισκέπτης, ούτε υπάρχει σαφής εικόνα από την μεριά του νομοθέτη για το ποιός δίνει την εντολή προς τον Δικ. Επιμελητή για να διενεργήσει την συγκεκριμένη πράξη ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, (πράξη εκτέλεσης χωρίς εκτελεστό τίτλο, χωρίς επιταγή προς εκτέλεση και χωρίς εντολή προς εκτέλεση) και σαφέστατα από την άλλη μεριά ο Δικ. Επιμελητής δημοσιεύοντας προσκλήσεις δεν δεσμεύεται προς την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με απλά λόγια αν δεν κάνεις καμία πράξη δεν βρεθεί «επισκέπτης», δεν πας κάπου τι να βεβαιώσεις ? Τί έκθεση να κάνεις ?

(ότι δεν σε πήρε κανένας τηλέφωνο και ματαίωσες ή χειρότερα ότι την έστησες κάτω από το ακίνητο στον δρόμο 2-3 ώρες και δεν ήρθε κανένας…!),

(κι αν σε πήραν τηλέφωνο και δεν είδες την κλήση….? Αν κάποιος ήρθε να επισκεφθεί το ακίνητο χωρίς συνεννόηση και έτυχε να μην φοράς το «κόκκινο γαρύφαλλο» στο πέτο και δεν σε αναγνώρισε και έφυγε, τότε τί γίνεται?

Έχεις κάνει και ψευδή βεβαίωση ή τουλάχιστον δίνεις έτσι με την έκθεση ματαίωσης το έρεισμα πρόκλησης ακυροτήτων, ανακοπών και ενστάσεων κατά της διαδικασίας κ.λ.π.

Εξάλλου η επίσκεψη στο ακίνητο, δεν αφορά (νομικά) καθόλου την διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, καθώς εξυπηρετεί μόνο τους υποψηφίους αγοραστές να έχουν μία ποιο σαφή εικόνα του επιδίκου ακινήτου. (Κάτι σαν μεσίτης δηλαδή χωρίς την μεσιτική αμοιβή).

Το σίγουρο είναι πάντως ότι όποιες και αν είναι οι νομικές σκέψεις και αναλύσεις του καθενός μας, να υποστηριζόμαστε, να δικαιολογούμε τους συναδέλφους που έκαναν λάθος, ή που το παράκαναν, (αν το έκαναν), και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινούς οδηγούς και μπούσουλες εργασίας, για να αφομοιώσουμε και πολύ περισσότερο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις νέες διαδικασίες του Κ.Πολ.Δ.
(καταργήσουμε, τροποποιήσουμε διατάξεις, προτείνουμε άλλες).

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΖΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μετά από 17 χρόνια στο λειτούργημα του Δικαστικού Επιμελητή συνεχίζω να μαγεύομαι από τον τριμερή διαχωρισμό κάθε νομικής ενέργειας ήτοι: του νόμου όπως θεσπίστηκε, της πρακτικής εφαρμογής και της λογικής. Το νέο αυτό άρθρο έχει δημιουργήσει προβλήματα, εκτός από την ηθική πλευρά και στο πρακτικό μέρος. Η αφορμή και πάλι εγείρεται από την χρέωση. Διαβάζοντας την παραπάνω ανάρτηση θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις που ίσως οδηγήσουν σε κάποια λύση. Το πρώτο ερώτημα που αναφύεται είναι πότε ξεκινά η εκτέλεση. Με τη σύναξη των υποψηφίων πλειοδοτών στο γραφείο μου; με τη σύναξη των πλειοδοτών στον τόπο του ακινήτου; Αν δεν καταφέρω να εισέλθω στο ακίνητο έχω εκτέλεση; Ποια η νομική ουσία αυτής της εκτέλεσης; Από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 11:00 της Πέμπτης εγώ βρίσκομαι σε εκτέλεση; Τί γίνεται αν επιδείξω το ακίνητο ΚΑΙ την Τετάρτη ΚΑΙ την Πέμπτη αφού δεν ορίζω ότι αν συντελεστεί η επίσκεψη την πρώτη ημέρα δεν θα γίνει και την δεύτερη μέρα. Η άποψή μου είναι η εξής: από τη στιγμή που δεν προσέλθουν υποψήφιοι πλειοδότες συντάσσεται ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ Έκθεση Επίσκεψης η οποία έχει δικαιώματα 150 Ευρώ και δεν χρήζει μάρτυρος. Επίσης ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ συντάσσω σε περίπτωση που ενώ υπάρχουν πλειοδότες έξωθεν του ακινήτου και ο κάτοχος του ακινήτου λείπει ή δεν μας ανοίξει για να επιτελέσουμε τον σκοπό της επίσκεψης. Νομικά ΔΕΝ θεωρώ ότι η εκτελεστική διαδικασία έχει εγερθεί επειδή συγκεντρώθηκαν λίγοι άνθρωποι αλλά η ουσία είναι η επίδειξη του ακινήτου και η πραγματική περάτωση της επίσκεψης. Η αποχώρηση επομένως λόγω ματαίωσης της εκτέλεσης πριν από την έναρξή της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου συνιστά την ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑ εκτέλεση, όπως επιτυχημένα αναφέρει το ΦΕΚ πληρωμών μας. Τέλος, το πρακτικό πρόβλημα με τη μία εκτέλεση των 24 ωρών το αντιλαμβάνεται αμέσως ο καθείς. Για 24 ώρες ΔΕΝ μπορείς να κάνεις ΚΑΜΙΑ άλλη πράξη. Δεν είναι δυνατόν να έχεις “ανοιχτή” εκτέλεση και πριν υπογραφεί να κάνεις δύο εξώσεις και καμιά εικοσαριά επιδόσεις. Νομικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Προτείνω λοιπόν δύο ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ Εκθέσεις Επίσκεψης (πρακτικά εκεί θα καταλήξουμε) οι οποίες κοστολογούνται 150Χ2=300 Ευρώ και σε περίπτωση που η μία διενεργηθεί κανονικά μικρή χρηματική απόσταση θα έχει από το παραπάνω άρθρο (440 με 500). Έτσι και τυπικά ο Επιμελητής είναι σωστός και οι μέρες που θα ορίσει θα είναι ευέλικτες και όχι συνεχόμενες και δεν δεσμεύεται να μην διενεργεί άλλες ενέργειες που άπτονται του αντικειμένου του. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνάδελφε χαίρομαι για τους εύλογους προβληματισμούς
σου, αλλά και για τις προτάσεις σου.
Όμως όσο δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τον τρόπο πραγμάτωσης αυτής
της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ο καθένας από εμάς θα έχει τους προβληματισμούς του, και τις λύσεις που θεωρεί σωστές και τις πιο πρόσφορες κατ’ αυτόν, μπάχαλο…. δηλαδή.

Και ίσως τώρα γίνεται φανερό το έργο του συναδέλφου Διονύση Κριάρη, τόσο με την δημιουργία της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, όσο και με την πλήρη νομική οργάνωσή της, με παραδείγματα και νομολογίες, αλλά και υποδείξεις που τολμούσε να διατυπώσει σε ανάλογα θέματα.
Και όταν ένα ανώτατο συλλογικό Όργανο διατυπώνει θέσεις εμπεριστατωμένες τότε έχουν ιδιαίτερο νομικό βάρος και είναι ευκολότερο να ακολουθηθούν από εμάς.

Και εγώ ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Διονύση, γιατί δεν χρειάστηκε όσο είχε τα ηνία της Ομοσπονδίας να τον ρωτήσω κάτι νομικής φύσεως προσωπικά, πάντα η σελίδα της Ομοσπονδίας με προλάβαινε.

Τώρα όμως ποιός θα τα φτιάξει αυτά ?

Στην αντίθετη όψη, αυτή η τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. δείχνει σαν να μην έχουμε καθόλου εκτελεστικά Όργανα.

Πουθενά, όλοι άφαντοι, η Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, αραχνιασμένη, επιστημονικά σεμινάρια, για τα οποία έτρεχε ο Θύμιος Πρεκετές “να ενημερώσουμε τους συναδέλφους”, σε ανάλογες περιπτώσεις, πουθενά.

Φαίνεται σαν οι διοικούντες ή να μην γνωρίζουν τις καινούργιες τροποποιήσεις ή να τις γνωρίζουν άρτια, και την γνώση αυτή να την κρατάνε για πάρτη τους, αφήνοντας όλους εμάς στην άγνοια και στην φαντασία μας για την ερμηνεία αυτών.

Ευτυχώς που υπάρχει η ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ. και ενημερωνόμαστε και εμείς και αυτοί για τις τροποποιήσεις.

Και ευτυχώς που μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα της ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ γίνεται τόσο σπουδαία ζύμωση των νομικών θεμάτων που μας απασχολούν.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)