ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Πιστοί στην υπόσχεσή μας για άμεση ενημέρωση, σας παρουσιάζουμε το νέο Νόμο για την ετήσια εισφορά μας και για τα έξοδα παραστάσεως Προέδρου, Γ.Γ. και Ταμία, όπως ακριβώς ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε.

 «Ν. 4456 [ΦΕΚ Α’ 245/1-3-2017]

Άρθρο 33 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

  1. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 117 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) καθορίζει την ετήσια εισφορά των μελών προς τους συλλόγους, η οποία είναι ενιαία για όλους. Η ετήσια εισφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ισάξιου της αμοιβής έξι (6) επιδόσεων και ανώτερη του ισάξιου της αμοιβής είκοσι (20) επιδόσεων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους».
  1. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 137 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), αντικαθίστανται ως εξής: «2. Κατ’ εξαίρεση ο πρόεδρος του συλλόγου, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπολείπονται κατ’ έτος, αλλά ούτε και να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ισάξιου της αμοιβής των: α) εξήντα (60) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα εκατό, β) εκατόν είκοσι (120) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των εκατό και δεν υπερβαίνει τα διακόσια, γ) διακοσίων πενήντα (250) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των διακοσίων και δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια, δ) τετρακοσίων πενήντα (450) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων και δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια και ε) επτακοσίων πενήντα (750) επιδόσεων για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των οκτακοσίων.». «4. Μέλος που μετακινείται στα πλαίσια εκτελέσεως εντολής του συλλόγου ή της ομοσπονδίας λαμβάνει κάθε ποσό που δαπανά, με βάση παραστατικά έγγραφα, καθώς και ημερήσια αποζημίωση ίση τουλάχιστον προς το τριπλάσιο της αμοιβής μιας επιδόσεως.

Το σχετικό 320 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 24/01.03.2017 ποσό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική γραμματεία αντίστοιχα.»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)