Σύνταξη έκθεσης επίσκεψης σε ακίνητο από υποψήφιους πλειοδότες

Σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6:

«Μέσα στην προθεσμία του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 (μέσα σε 10 ημέρες) ο δικαστικός επιμελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού έγγραφο σημείωμα στο οποίο καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η επίσκεψη πραγματοποιείται με τη συνοδεία του δικαστικού επιμελητή. Το σημείωμα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το περιεχόμενό του δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 (μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα) στην ιστοσελίδα».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα – εφαρμογή του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)», τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για το άρθρο 995: «Προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 6 η δυνατότητα επίσκεψης του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες, με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 Κ.Πολ.Δ.».

Στο άρθρο 931 παρ. 1 αναφέρεται: «Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση για κάθε πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν η αναγκαστική εκτέλεση δεν πραγματώθηκε, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία αναφέρει και τους λόγους». Το δε άρθρο 117, που επίσης μας παραπέμπει η αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία που περιέχει μία έκθεση.

Επειδή μας ρωτάτε, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  • Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση, με αριθμό του βιβλίου εκτελέσεων, μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα τις ημέρες και ώρες (πληθυντικός αριθμός: που σημαίνει ότι οι ημέρες και ώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο) που έχουμε καθορίσει με το σημείωμά μας.

Τα δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής είναι 300 ευρώ, αφού η έκθεση αυτή είναι πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. (Δείτε το τελευταίο ΦΕΚ καθορισμού των αμοιβών μας, Α. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ, 1. Γενικά, α) … η όποια άλλη πράξη εκτέλεσης …) συν την αμοιβή του μάρτυρα 50 ευρώ.

Άποψή μας είναι επίσης, (ώστε να μην επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος της εκτέλεσης), να μην συντάσσεται την δεύτερη ημέρα, (όταν όμως αυτή είναι η επόμενη ημέρα και όχι αν έχουμε καθορίσει διαφορετικές, μακρινές μεταξύ τους ημερομηνίες), ξεχωριστή έκθεση με άλλο αριθμό, αλλά να θεωρείται η έκθεση αυτή συνέχεια της προηγούμενης, (δηλαδή ως πράξη εκτέλεσης που διαρκεί και την επόμενη ημέρα).

Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός επιμελητής θα δικαιούται για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης 60 ευρώ και ο μάρτυρας 30 ευρώ. (Δείτε ΦΕΚ: Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα …).

Κατάργηση του επικυρώσιμου

  • Σας ενημερώνουμε ότι από 1.1.2017 καταργήθηκε το επικυρώσιμο.

«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230), καταργείται».

     (Νόμος 4445/12-12-2016, άρθρο 28 παρ. 2, ΦΕΚ Α 236/19-12-2016).

Συντακτική Επιτροπή

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Καλησπέρα και Καλή Χρονιά με Υγεία σε όλους.
Αφού σας ευχαριστήσω για το παραπάνω άρθρο σας, θα ήθελα
μόνο να παρατηρήσω ότι νομίζω πως η προθεσμία κατάθεσης στον Συμβολαιογράφο
του σημειώματος είναι δέκα ημέρες και όχι δεκαπέντε. Αυτή η προθεσμία
αναφέρεται στο α εδάφιο. Δεκαπέντε ημέρες είναι η δημοσίευση του.
Άλλωστε, δεν θα είχε νόημα να γίνεται η κατάθεση των εγγράφων της κατάσχεσης μέσα σε δέκα ημέρες και του σημειώματος σε δεκαπέντε. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος, αλλά αυτό είναι το καλό, ότι σε αυτό το site λέμε τις απόψεις μας και συζητάμε αυτά που μας απασχολούν.
Να είστε όλοι καλά.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)