Εκτέλεση απόφασης επιδείξεως εγγράφων

Κάθε διάδικος ή τρίτος, σύμφωνα με το άρθρο 450 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν ως απόδειξη.

Η εκτέλεση της απόφασης που διατάζει την επίδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 452 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην παράδοση πράγματος ή την ενέργεια πράξης.

Κατά συνέπεια το άρθρο αυτό μας παραπέμπει στο άρθρο 941 Κ.Πολ.Δ. κατά το οποίο: αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ορισμένο κινητό πράγμα ή ποσότητα από ορισμένα κινητά πράγματα, ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση το πράγμα ή την ποσότητα των πραγμάτων που οφείλεται και τα παραδίδει σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

Ως ορισμένα κινητά πράγματα πρέπει να θεωρηθούν και τα προς επίδειξη έγγραφα, που όμως αφαιρούνται, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και κατά την ευχέρεια του δανειστή που παρέχεται σ’ αυτόν κατ’ άρθρο 452 παρ. 1 (άμεση ή έμμεση εκτέλεση) από την κατοχή του οφειλέτη για να χρησιμεύσουν ως απόδειξη (450 παρ. 2) και όχι για να παραδοθούν στον δανειστή.

Στην περίπτωση της άμεσης εκτέλεσης, μετά την επίδοση της επιταγής και την πάροδο της τριήμερης προθεσμίας (924, 926 παρ. 1), ο δικαστικός επιμελητής που έχει λάβει, κατ’ άρθρ. 927 Κ.Πολ.Δ., τη σχετική εντολή προβαίνει στην άμεση εκτέλεση, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση του ορισμένου κινητού πράγματος ή της ποσότητας από ορισμένα κινητά πράγματα από την κατοχή του καθού, με τη βία, και την παράδοση ή απόδοση αυτών, κατά περίπτωση, στον υπερού η εκτέλεση, δηλαδή σ’ αυτόν που φέρεται στον εκτελεστό τίτλο ως δικαιούχος ή σ’ αυτόν που κατά νόμο υπεισήλθε στη θέση του. Αν όμως διατάσσεται η παράδοση κατασχεθέντων πραγμάτων σε ορισμένο μεσεγγυούχο, η παράδοση θα γίνει στο μεσεγγυούχο.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)