Προτάσεις που εκκρεμούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ypourgeio-dikaiosyinis_aftodioikisiΤρία έγγραφα με προτάσεις του κλάδου μας, τα οποία έχουν πρωτοκολληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ύστερα από αποφάσεις της Ομοσπονδίας έπρεπε ήδη να έχουν δρομολογηθεί για να υλοποιηθούν. Δεν γνωρίζουμε γιατί αυτό δεν έχει γίνει από τη νέα διοίκηση παρ’ ότι είναι ζητήματα κατεπείγοντα.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν :

 1. α) μείωση της ετήσιας εισφοράς – ταυτότητα –

β) μείωση των εξόδων παραστάσεων προέδρων, γενικού γραμματέα, ταμία και μελών Εκτελεστικής Γραμματείας

(Θυμίζουμε ότι αν δεν τροποποιηθεί η διάταξη στον Κώδικα μας, μέχρι το τέλος του έτους, η ετήσια εισφορά μας (ταυτότητα) θα είναι για το νέο έτος 420 ευρώ αντί 210 ή 245 ευρώ που συζητούσαμε να μειωθεί από πέρυσι)

 1. Τροποποίηση άρθρων του ΚΠολΔ όπου ζητάμε :

α) Να εκδίδουμε επαναληπτικό απόσπασμα για νέο πλειστηριασμό ο οποίος δεν έγινε την πρώτη φορά για οποιοδήποτε λόγο και

β) την απόσυρση της διάταξης με την οποία προβλέπεται επίσκεψη στο κατασχεθέν ακίνητο από υποψηφίους πλειοδότες με την συνοδεία Δικαστικού Επιμελητή.

 1. Ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από Δικαστικούς Επιμελητές και συγκεκριμένα άμεσα για τις εξής δραστηριότητες :

 α) Σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων

 β) Φιλική Είσπραξη απαιτήσεων χωρίς εκτελεστό τίτλο

 γ) Διαμεσολάβηση.

Για το ζήτημα αυτό δώσαμε «μάχη» με την Τρόϊκα τον Αύγουστο του 2015 η οποία έδωσε το « οκέϋ», δεδομένου ότι από το 2016 – είχαμε ως επιχείρημα – στο επάγγελμά μας θα διορίζονται δικαστικοί επιμελητές μόνο οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής.

Οι πιο πάνω προτάσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον των δικαστικών επιμελητών πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα.

Τα έγγραφα (υπάρχουν στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας) με τις προτάσεις τα οποία είναι ήδη – όπως προαναφέρθηκε – από το 2015 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουν δημοσιευτεί στο τεύχος 45 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015) της Ισηγορίας σας τα ξαναθυμίζουμε :

————————

Πρόταση για μείωση α) της ετήσιας εισφοράς (ταυτότητα) και β) των εξόδων παραστάσεως

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας στις 17-10-2015 ψηφίστηκε η πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας και την οποία εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Νικόλαος Αντωνίου για τις τροποποιήσεις των άρθρων 117 παρ. γ και 137 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.

 Με τις τροποποιήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα

α) μείωσης της ετήσιας εισφοράς (ταυτότητα) των μελών προς τους συλλόγους και

β) μείωσης των εξόδων παραστάσεως προέδρων, γενικών γραμματέων, ταμία και μελών Εκτελεστικής Γραμματείας

Η πρόταση που ψηφίσθηκε και εστάλη στο Υπουργείο έχει ως εξής:

 Άρθρο 117

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος είναι το ανώτατο σε εθνικό επίπεδο όργανο των δικαστικών επιμελητών της χώρας, αρμόδιο να διατυπώνει γνώμη επί θεμάτων αμοιβών, εισφορών, ασφάλισης, παιδείας και επιμόρφωσης των δικαστικών επιμελητών και κάθε άλλου που αφορά την άσκηση του λειτουργήματος τους. ………

γ) καθορίζει την ετήσια εισφορά των μελών προς τους συλλόγους, που είναι ενιαία για όλους, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ισάξιου της αμοιβής έξι (6) επιδόσεων ούτε ανώτερη του ισάξιου της αμοιβής είκοσι (20) επιδόσεων, εγκρίνεται δε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με απόφασή του και κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους.

 Αιτιολογία: Η οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία οριζόντια είναι τέτοιου μεγέθους που το ανώτατο, θεσμικά, όργανο των δικαστικών επιμελητών δεν μπορεί να μένει απαθές στην δυσκολία είσπραξης των αμοιβών τους που αντιμετωπίζουν τα μέλη του – δικαστικοί επιμελητές σε ολόκληρη την επικράτεια σε συνάρτηση με τη μεγάλη μείωση της επαγγελματικής ύλης που εμφανίζουν οι αριθμοί των καταθέσεων δικογράφων καθώς και της έκδοσης διαταγών πληρωμής. Ως εκ τούτου προτείνεται ή δραστική μείωση του ισαξίου του κατώτερου προβλεπόμενου αριθμού επιδόσεων από δώδεκα (12) σε έξι (6) δηλαδή ποσοστού 50%.

Άρθρο 137

Καθορισμός εξόδων παραστάσεως

 1. Η υπηρεσία του προέδρου του συλλόγου, των συμβούλων, των μελών της ελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στην ομοσπονδία είναι άμισθη.
 2. Κατ’ εξαίρεση ο πρόεδρος του συλλόγου, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Τα έξοδα αυτά κατ’ έτος δεν μπορεί να υπολείπονται, αλλά ούτε και να υπερβαίνουν το διπλάσιο, του ισάξιου της αμοιβής των: α) ΕΞΗΝΤΑ (60) επιδόσεων (σημειώνεται ότι σήμερα είναι 120) για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα εκατό, β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) επιδόσεων (σημειώνεται ότι σήμερα είναι 220) για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των εκατό και, δεν υπερβαίνει τα διακόσια, γ) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (250) επιδόσεων (σημειώνεται ότι σήμερα είναι 420) για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των διακοσίων και δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια, δ) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (450) επιδόσεων (σημειώνεται ότι σήμερα είναι 800) για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων και δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια και ε) ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) επιδόσεων (σημειώνεται ότι σήμερα είναι 1.300) για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των οκτακοσίων. Σε κάθε περίπτωση το συνολικά καταβαλλόμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το ένα τρίτο των συνολικών ετήσιων εσόδων του συλλόγου στην περίπτωση «α» του προηγούμενου εδαφίου, β) το ένα τέταρτο αυτών στην περίπτωση «β» του προηγούμενου εδαφίου και γ) το ένα πέμπτο αυτών σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το ποσό αυτό τα πέντε όγδοα αναλογούν στο πρόεδρο και τα τρία όγδοα κατανέμονται ισομερώς στο γενικό γραμματέα και τον ταμία.
 3. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και τα μέλη της εκτελεστικής της γραμματείας λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως, τα οποία καθορίζονται από την εκτελεστική γραμματεία και εγκρίνονται από τη συνέλευση της ομοσπονδίας. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπολείπονται, για μεν τον πρόεδρο της ομοσπονδίας εκείνων του προέδρου του συλλόγου Αθήνας – Πειραιά – Αιγαίου – Δωδεκανήσου – Βορείου Αιγαίου – Λαμίας – Ευβοίας, για δε τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας εκείνων του γενικού γραμματέα του ίδιου συλλόγου.

“Επίσης τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα από τον παρόντα νόμο για τους αμέσως πιο πάνω αναφερόμενους”.

 1. Μέλος που μετακινείται στα πλαίσια εκτελέσεως εντολής του συλλόγου ή της ομοσπονδίας λαμβάνει κάθε ποσό που δαπανά, με βάση παραστατικά έγγραφα, καθώς και ημερήσια αποζημίωση ίση τουλάχιστον προς το ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ (σημειώνεται ότι σήμερα ισχύει το πενταπλάσιο) της αμοιβής μιας επιδόσεως. Το σχετικό ποσό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική γραμματεία αντίστοιχα.

 Αιτιολογία: Σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου οι υπηρεσίες είναι άμισθες. Το ανώτατο, θεσμικά, όργανο των δικαστικών επιμελητών θέλοντας να συμμορφωθεί στα πραγματικά περιστατικά «του σήμερα» προτείνει τη μείωση των αποζημιώσεων προς όλους τους εκλεγμένους που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε όλα τα θεσμικά όργανα. Η μείωση είναι προοδευτική και με τον τρόπο αυτό οι εκλεγμένοι έμπρακτα αποδεικνύουν τη συμπόρευση και συμπαράσταση τους προς τους πληττόμενους συναδέλφους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 —————————-

 Πρόταση της Ομοσπονδίας μας για τροποποίηση άρθρων του νέου ΚΠολΔ

ΠΡΟΣ: τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης – Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Κύριε Υπουργέ,

 Στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας στις 13 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: «Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και τα προβλήματα εφαρμογής του στην αναγκαστική εκτέλεση» συζητήθηκαν ζητήματα και έγιναν παρατηρήσεις, στις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4335/2015, Φ.Ε.Κ. Α΄87/23.7.2015), νομοτεχνικής φύσης σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες σε ισχύ, για τις ανάγκες της σαφήνειας της οικονομίας του νόμου, της ενότητας του δικαίου και της αποφυγής κενών και αντιφάσεων.

 Περιοριζόμαστε σε επισημάνσεις και προτάσεις σημαντικές κατά την άποψή μας, δύο άρθρων, που πρέπει επειγόντως να λάβετε υπ’ όψη σας:

Α) Το άρθρο 973 (παρ. 1, 3 και 6) να διατυπωθεί ως εξής:

 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε ορισθεί, επισπεύδεται πάλι με εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση. Η εντολή κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη.

Η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται δύο (2) μήνες από την ημέρα της κατάθεσης της εντολής και πάντως όχι μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημέρα αυτή. Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με βάση το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 955 παρ. 2 και 995 παρ. 4.

 1. Όταν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να επισπεύσει τον πλειστηριασμό κατά την παρ. 2 πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Αν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλλει κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επέχει θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δήλωση, στον αρχικώς επισπεύδοντα.

Η ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται δύο (2) μήνες από την ημέρα της κατάθεσης της εντολής και πάντως όχι μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημέρα αυτή. Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται με βάση το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 955 παρ. 2 και 995 παρ. 4.

 1. Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης ασκούνται με ανακοπή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα σύνταξης της πράξης. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από την οποία συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ(8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

 Β) Άρθρο 995 παρ. 6: Προτείνουμε την απόσυρση της παραγράφου 6 του άρθρου 995.

[Με το άρθρο αυτό προβλέπεται συγκεκριμένα η δυνατότητα επίσκεψης του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες με τη συνοδεία Δικαστικού Επιμελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 Κ.Πολ.Δ. (βλ. Αιτιολογική έκθεση).]

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι είναι κεφαλαιώδες λάθος η μη ενημέρωση του πολίτη – οφειλέτου, της ημερομηνίας του νέου πλειστηριασμού με επαναληπτική διαδικασία. Ο εξοβελισμός της επαναληπτικής περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης από της προτεινόμενες διατάξεις για τον πλειστηριασμό, η οποία αποτελεί συστατικό και ουσιώδες στοιχείο της προδικασίας του πλειστηριασμού, δημιουργεί σοβαρό και επικίνδυνο κενό, το οποίο δεν αναπληρώνεται ικανοποιητικά με κάποιο ισοδύναμο μέσο, το οποίο μάλιστα να επιδίδεται στον καθ’ ου η εκτέλεση και σε άλλα ενδιαφερόμενα ή ενδιαφέροντα πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα. Ούτε οι αντιρρήσεις με ανακοπή να ασκούνται μέσα σε προθεσμίες 30 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών. Η δημοσιότητα και η φυσική ενημέρωση του οφειλέτη είναι αναγκαία τόσο για την επίτευξη των σκοπών του πλειστηριασμού, αλλά και όσων ακόμη έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φυσικά και ο οφειλέτης.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 —————————

  Πρόταση της Ομοσπονδίας μας για ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από δικαστικούς επιμελητές

ΠΡΟΣ: το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διαφάνειας & Ανθρωπίνων

 Δικαιωμάτων

 • Πρόεδρο Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις

 με τους Θεσμούς, τη σύνταξη των αναγκαίων κειμένων και την

 προώθησή τους στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και την

 παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των μέτρων

 αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ

 Εφέτη κ. Παπαγεωργίου

Θέμα: Ανάληψη νέων δραστηριοτήτων από δικαστικούς επιμελητές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στις 10 Δεκεμβρίου 2009, υιοθετώντας ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της 14ης συνεδρίασης της ολομέλειάς της, τις κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερη εφαρμογή της σύστασης Rec (2003)17 της 9ης Σεπτεμβρίου 2003 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκτέλεση, σκιαγράφησε το επαγγελματικό πλαίσιο του ευρωπαίου δικαστικού επιμελητή χωρίς να παραλείψει τις βασικές αρχές για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων τους και κυρίως για την διατίμησή τους.

Οι Δικαστικοί Επιμελητές θα μπορούν – εκτός από την εκτέλεση και την επίδοση – να είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν δευτερεύουσες δραστηριότητες που συνάδουν με τον ρόλο τους, και που τείνουν στο να εξασφαλίζουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μερών και σκοπεύουν στο να επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες ή να μειώνουν το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων.

Αυτές μπορεί να είναι, ανάμεσα σε άλλα:

 • Ανάληψη χρεών – φιλικός διακανονισμός
 • Εκούσια πώληση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιο πλειστηριασμό
 • Καταγραφή και αναφορά αποδεικτικών στοιχείων – διαπιστωτικές πράξεις
 • Παροχή νομικών συμβουλών
 • Πτωχευτικές διαδικασίες
 • Εκπλήρωση αποστολών που τους αναθέτουν τα δικαστήρια
 • Εκπροσώπηση των μερών ενώπιον των δικαστηρίων
 • Κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών και εγγράφων
 • Διδασκαλία

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας θεωρεί ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι από το 2016 θα διορίζονται δικαστικοί επιμελητές μόνο πτυχιούχοι Νομικής Σχολής, ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν τις εξής δραστηριότητες

 1. Σύνταξη Διαπιστωτικών Πράξεων
 2. Φιλική είσπραξη απαιτήσεων χωρίς εκτελεστό τίτλο
 3. Διαμεσολάβηση

Η ανάληψη των υπολοίπων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να γίνει – αφού θα συμπεριληφθούν στο νόμο – μετά το 2017.

Σας καταθέτουμε στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών για τις δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)