ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

JusticeΤα πράγματα είναι σοβαρά.

Ετσιθελικά φερόμενοι, κάποιοι αυθαιρετούχοι λογοτέχνες άνευ λόγου που μάλλον δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ πως μια μέρα θα ξυπνήσουν και θα δουν τη δουλειά που, νόμιζαν ότι, είχαν εξασφαλίσει με την «ευελιξία» και την «προοδευτικότητα» τους στον τρόπο τιμολόγησης (αφού κατ’ αυτούς το ΦΕΚ ορίζει μια ελάχιστη αμοιβή, όχι με ακαμψία και αποτελεί σημαία του συντηρητισμού) θα έχει χαθεί, πιθανότατα από κάποιον που έχει την ίδια αντίληψη για το ΦΕΚ, αλλά “έτυχε ή πέτυχε” να είναι πιο «ευέλικτος» και πιο «προοδευτικός», προσπαθούν τώρα με όπλο την πένα τους και όχημα την ιστοσελίδα της πλειοψηφούσας στις πρόσφατες εκλογές παράταξης (τυχαίο;) να εντρυφήσουν στους συναδέλφους μια αντίληψη δήθεν εκσυγχρονισμού, προοδευτικότητας και λαϊκότητας για τους μειοδότες σε αντίθεση με τους αναχρονιστικούς, μίζερους και λαϊκιστές συναδέλφους που έχουν πάθει «αγκύλωση» και δεν δουλεύουν με ενιαίες αμοιβές, κατά τι διαφοροποιημένες (λογικώς!) από το ισχύον ΦΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό την αποδοχή τέτοιων πρακτικών και αντιλήψεων από το σύνολο των συναδέλφων .

Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. 21798/11.3.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 709/16-03-2016) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-50 ν. 2318/1995 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών) και συνιστούν «νόμιμες» και όχι ελάχιστες αμοιβές δεδομένου ότι δεν υφίσταται δυνατότητα σχετικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εντολέων και εντολοδόχων. Είναι αμοιβές πάγια καθοριζόμενες με κανονιστική διοικητική πράξη, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου και δεν καταλείπεται περιθώριο καταστρατήγησης του νόμου μέσω συμφωνιών, που παρακάμπτουν την αυτοτέλεια των νόμιμων αμοιβών για κάθε επιμέρους εργασία και προσφέρουν αμοιβές υπό όρους διεκπεραίωσης πακέτου εντολών ή διάρκειας αναθέσεων. Κάθε συμφωνία -ακόμα και η αβίαστη- μεταξύ των μερών, περί διαφορετικής αμοιβής, αντίκειται προφανώς στο νόμο και μπορεί να προσβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ΑΚ. Δημιουργείται επιπλέον θέμα αισχροκερδούς συμπεριφοράς (αισχροκέρδεια) (ΑΚ 178, 179 και ΠΚ 405) για το μέρος, που εκμεταλλευόμενο την ανάγκη του άλλου, συμφωνεί ή λαμβάνει αμοιβές διαφορετικές από τις νόμιμες. Επιπροσθέτως τίθενται θέματα της διάπραξης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος καθώς και συμπεριφοράς αντίθετης στο νόμο τόσον των εντολέων, όσο και των ίδιων των δικαστικών επιμελητών (ν. 146/1914).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2318/1995 ο δικαστικός επιμελητής «δικαιούται» να λάβει από τον εντολέα του, όχι την οποιαδήποτε αμοιβή συμφωνήσει μαζί του, αλλά αποκλειστικά και μόνον τη «νόμιμη αμοιβή», όπως αυτή καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Επιπροσθέτως με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 2318/1995 συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, τόσο ο «… ο αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός που επιδιώκεται με την είσπραξη αμοιβών μικρότερων από τις οριζόμενες με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις…», όσο και «…η είσπραξη αμοιβών ουσιωδώς μεγαλυτέρων από τις νόμιμες….». Οι δε υπουργικές αποφάσεις ευθέως και ρητώς διακηρύσσουν εξαρχής ότι «Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως παρακάτω:». O καθορισμός νομίμων αμοιβών δικαιολογείται και επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του δημοσίου λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή, ως αρωγού, οργάνου, της δικαιοσύνης και έχει ληφθεί υπόψη από το νομοθέτη όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις που ρυθμίζουν το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή.

Γνωμοδοτήσεις σε σχέση με τις αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών

 Την συμβατότητα των προβλεπομένων στο νόμο για τους δικαστικούς επιμελητές νόμιμων περιορισμών με τις διατάξεις των μνημονίων και των σχετικών εφαρμοστικών τους νόμων επιβεβαιώνουν και τα ακόλουθα:

α) Με βάση τις διατάξεις του παραρτήματος V 1 του ν. 4046/2012 περί Μνημονίου (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.2012, σελ. 714επ.), η Ελληνική Κυβέρνηση έχει μεν δεσμευθεί να καταργήσει τους τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς σε 20 «κλειστά», μεγάλα, όμως, και με σημαντική συνεισφορά στην εθνική οικονομία, επαγγέλματα από σχετικό κατάλογο έκθεσης του ΚΕΠΕ, έχει όμως ρητά επιφυλαχθεί να διατηρήσει περιορισμούς «με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημοσίου συμφέροντος». Επειδή, όμως, το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή, ούτε επάγγελμα είναι, πολύ δε περισσότερο μεγάλο, ούτε συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και σε κάθε περιπτώσει, δε διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία, που κατά το μνημόνιο δικαιολογούν την διατήρηση των περιορισμών, δεν μπορεί να ενταχθεί στα προς κατάργηση 20 μεγάλα κλειστά επαγγέλματα και για το λόγο άλλωστε αυτό διατηρείται εισέτι η νομοθεσία περί νομίμων αμοιβών.

β) Ο νόμος 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» ορίζει μεν στο άρθρο 2 ότι καταργούνται γενικώς οι προβλεπόμενοι στη νομοθεσία μας περιορισμοί στην άσκηση επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και «…η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών και αμοιβών…». Ρητά, όμως, και με πλήρη επίγνωση της ιδιαιτερότητας του, το π.δ. 68/2011 (έργο και αυτό των προδοτών του κλάδου !!), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου διατήρησε, σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένα, τους θεσπισθέντες για τους δικαστικούς επιμελητές επαγγελματικούς περιορισμούς, ορίζοντας τούτο ότι «το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 2» του ν. 3919/2011. Κατά συνέπεια, οι προβλεπόμενες «νόμιμες» αμοιβές για τους δικαστικούς επιμελητές εξακολουθούν να ισχύουν. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του εν λόγω π. δ/τος στηρίχθηκαν –αναφέρεται τούτο ρητά στο προοίμιο του π.δ.- και σε σχετική γνωμοδότηση του ΣτΕ (αρ.126/2011) μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Ας προσεχθεί, εξάλλου, ότι ο νόμος 3919/2011 καταργεί «την επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων…αμοιβών». Δεν καταργεί, αντίθετα, τις «νόμιμες» αμοιβές, που δεν προβλέπονται ως «κατώτερες», αλλά αδιαπραγμάτευτες, πάγιες αμοιβές.

γ) Το επιβεβλημένο της εξαιρετικής επαγγελματικής νομικής μεταχείρισης των δικαστικών επιμελητών και στο θέμα των αμοιβών τους έχει επιβεβαιώσει και η επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ). Οι εκδοθείσες, πράγματι, την 17.12.2009 «κατευθυντήριες γραμμές» της επιτροπής αυτής για την καλύτερη υλοποίηση της υπάρχουσας σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (CEPEJ / 2009/11 ANA), επικαλούμενες, ιδίως, την αρχή (αναγκαιότητα) της οικονομικής ισότητας όλων απέναντι στη δικαιοσύνη και τις αρχές ακόμα της οικονομικής ανεξαρτησίας ενός δημόσιου λειτουργού και της αποφυγής ευτελισμού του λειτουργήματός του από τις αγοραίες πρακτικές της εκμετάλλευσης και του ανταγωνισμού, διακηρύσσουν εμφατικά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του νόμιμου προκαθορισμού των αμοιβών των δικαστικών επιμελητών, ως βασική υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ. Στις εν λόγω «κατευθυντήριες γραμμές» υπογραμμίζεται ότι το κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει τη λήψη ενός οικονομικού αντισταθμίσματος, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο, λαμβανομένων υπόψη των εγγενών δυσκολιών του έργου τους, του επιπέδου εκπαίδευσής τους και της εμπειρίας τους. Το αντιστάθμισμα αυτό, θα πρέπει να καθορίζεται από το νόμο όσο το δυνατόν απλούστερα και σαφέστερα, να δημοσιεύεται και να είναι σε δίκαιη αναλογία με το μέτρο που αναλήφθηκε.

 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα, μεταξύ άλλων , είχαν περιέλθει σε υπόμνημα της ΟΔΕΕ για την αναθεώρηση των απαιτήσεων προκαθορισμένων αμοιβών και αποκλειστικών δραστηριοτήτων για τους Δικαστικούς Επιμελητές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις του Ιουλίου 2015 με το «κουαρτέτο», όπου για μία ακόμα φόρα (ελπίζουμε τελευταία) επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα των προκαθορισμένων νόμιμων αμοιβών για τους δικαστικούς επιμελητές.

Γραμματικοί εξ Αγράφων, προφέσορες και νέο – ιδεολογικοί ινστρούχτορες δολίως προσπαθούν να περάσουν ξανά τις παλιές προτάσεις των εκμεταλλευτών χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το ποσόν των 25 € ανά επίδοση ενώ είναι σαφές το 35 €. Μήπως πρέπει να θυμίσουμε ποίου πρόταση ήταν τα 25 €; είναι τυχαία η ταύτιση;;; Όλοι αυτοί λοιπόν που νομίζουν ότι η παράταξη μετά την ήττα της στις πρόσφατες εκλογές θα πέσει σε λήθη και θα έχει διακοσμητικό ρόλο στα όργανα του κλάδου, πλανώνται πλάνην οικτράν. Σε πείσμα αυτών που περήφανα έλεγαν -οι νόμοι είναι για να παραβιάζονται- και εκείνων που πήραν τοις μετρητοίς αυτή την «προτροπή», προς μεγάλη τους απογοήτευση δηλώνουμε και προειδοποιούμε ότι, η ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. σε κάθε περίπτωση, θέλει δεν θέλει η πλειοψηφία του ΔΣ, δεν θα ανεχτεί παράνομες ή αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από μέλη του Συλλόγου και θα υπερασπίσει με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα των συναδέλφων και του κλάδου, όπως αυτά έχουν θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία.

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!!
Στο παιδικό παραμύθι ……….. ο χοντρός Βασιλιάς ζυγίστηκε και φυσικά βρέθηκε υπέρβαρος. Έσπασε τη ζυγαριά και σκότωσε τον κακό ζυγιστή. Προκειμένου να μην κάνει δίαιτα και να συνεχίσει να τρώει, όρισε ως μέτρο το βάρος του και επέβαλε στους υπηκόους του να γίνουν όλοι ίδιοι, όποιος ήταν υπέρβαρος ή λιπόβαρος στο πυρ το εξώτερον!!!! …………. στο τέλος ΈΣΚΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ.
Βέβαια εδώ δεν πρόκειται για Βασιλιά ή μήπως όχι?!!!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Το μείζων πρόβλημα με τους “προνομιούχους”, είναι ότι εμφανίζονται να συρρικνώνουν μια ύλη που θα έφτανε για να ζήσουν 100 συνάδελφοι δικαστικοί επιμελητές, σε όγκο δουλειάς μόλις 15-20 επιμελητών όσο και τα “ασκέρια” τους. Αυτό λέγεται κατ’ αυτούς ευελιξία …, ευκαμψία…, ελεύθερος επαγγελματισμός…, εκσυγχρονισμός……!
Ναι, αυτούς ψηφίσατε…..!!!
Αυτό είναι το πρώτο τους μέλημα, πώς θα μας αποτρέψουν από το άρθρο 51, που “ήταν”, και δέσμευσή τους. Γιατί σύμφωνα με την λογική τους είσαι “κακομοίρης”, “κακομαθημένος”, και “μπανάλ”, αν καρτερείς το άρθρο 51, αν περιμένεις “ισονομία”, “ισοπολιτεία”, και “ισότητα” μεταξύ όλων των συναδέλφων.
Ναι αυτούς ψηφίσατε …..!!!
Όταν προεκλογικά σπεκουλάρανε “χάσαμε τον μάρτυρα”, (δηλαδή τα δικαιώματα του μάρτυρα στην θυροκόλληση), το έκραζαν με λυγμούς, χύνοντας μαύρο δάκρυ, δείχνοντας κατά δώ…!
Τώρα ήρθε “προοδευτικά” η εποχή να σας προετοιμάσουν για “ευέλικτα” δικαιώματα των 25 και κάτω ευρώ. Τα οποία βέβαια εισπράττουν “οι προνομιούχοι”, τα “ασκέρια” τους που βγάζουν την δουλειά με επτασφράγιστες, μυστικές ανέγγιχτες και ανέγκλητες “ιδιωτικές συμφωνίες”, προφανώς θα γλύφουν με το δάκτυλο το “άδειο βάζο με το μέλι…”. Έτσι καταντήσανε δυστυχώς τις εταιρείες….!

Θέλω τέλος να πω, ότι αφού τέτοιους ψηφίσατε, πρέπει να προσγειωθείτε, να εκπολιστισθείτε και να δουλέψετε με φαντασία για να έχουν αυτοί επαγγελματικό μέλλον! Υπό τρείς όρους: Να σεβόσαστε τον δικό τους “Νόμο”, να μην κολλάτε σε στερεότυπα και να σκεφτόσαστε αδιαλείπτως!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ….
Ο Δικαστικός Επιμελητής οφείλει πρώτα να είναι Δημόσιος Λειτουργός, ως υποβοηθητικό όργανο της Δικαιοσύνης και μετά ελεύθερος επαγγελματίας. Πρέπει πρώτα να σεβόμαστε εμείς την ιδιότητα μας και να εκτιμάμε πρώτοι εμείς τον κόπο των προσπαθειών μας.
Οι αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών περί των αμοιβών μας, μας θωρακίζουν εν μέρει έναντι πάντων, προκειμένου να έχουμε αμοιβές που θα μας διασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.
Η αμοιβή μας πχ. για μία επίδοση μέχρι την απόσταση των δώδεκα (12) χλμ από το γραφείο μας , ανέρχεται πλέον στα 35 ευρώ, χωρίς φ.π.α. και όχι είκοσι πέντε (25) , όσο απλή και αν είναι αυτή !!! – Δυστυχώς πλέον αν γίνει θυροκόλληση, πληρώνουμε εμείς την αμοιβή του μαρτύρα, μέσα από την αμοιβή μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν γίνει θυροκόλληση, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε από την αμοιβή μας δέκα (10) ευρώ και να χρεώσουμε στον πελάτη μας λιγότερα. Η αμοιβή των είκοσι τριών (23) ευρώ , έγινε πλέον τριάντα πέντε (35) ευρώ, αποκλειστικά και μόνο γιατί πλέον καλύπτει μια απόσταση δώδεκα (12) χιλιομέτρων από το γραφείο μας και όχι για άλλους λόγους.
Το Φ.Ε.Κ. ορίζει τις νόμιμες αμοιβές μας, οι οποίες μόνο μια δυνατότητα αλλαγής έχουν , αυτής της αύξησης τους, λόγω δυσχεριών, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα μας, μιας αύξησης όμως που χρεώνεται ο εντολέας μας και όχι ο οφειλέτης.
Ο νεοεισερχόμενος στην άσκηση του λειτουργήματος του Δικαστικού Επιμελητή, αλλά και η πλειονότητα των συναδέλφων, θεωρώ ότι το μόνο που επιθυμούν είναι να εργάζονται και να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν αξιοπρεπώς και να μπορούν να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Η δυνατότητα του άρθρου 51 του κώδικα μας, θα μπορούσε να ισχύει κατά ένα ελάχιστο ποσοστό επί των εσόδων του συνόλου, μόνο για τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους για μία περίοδο π.χ. πέντε (5) ετών ή γι’αυτόύς που έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία ή αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας (οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους) αλλά με απολυτό έλεγχο, έτσι ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση κάποιων με δόλο , που χωρίς να εργάζονται, να επιθυμούν να εξασφαλίζουν τα ωφελήματα του κόπου τρίτων.
Η μοναδική ΟΥΤΟΠΙΚΗ όμως λύση για όλα τα προβλήματα μας, (την όποια έχω ήδη συζητήσει με πολλούς συναδέλφους στο παρελθόν και από τους οποίους δυστυχώς είχα λάβει την απάντηση: εγώ συμφωνώ, οι άλλοι δεν θέλουν) είναι η σύσταση αστικών εταιρειών δικαστικών επιμελητών σε κάθε περιφέρεια, (με βάση της έδρας γραφείου πλέον) που όμως θα εμπεριέχουν χωρίς εξαιρέσεις όλους του δικαστικούς επιμελητές στην περιφέρεια αυτή. Π.χ. Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών , με έδρα την Καβάλα – Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών με έδρα την Ξάνθη…. κτλ. Εννοείται πως θα έπρεπε σε μια τέτοια περίπτωση να βρεθεί η ανώτερη εσωτερική ψυχική δύναμη μέσα μας, έτσι ώστε να παραμεριστούν διαφορές και αντιπάθειες μεταξύ συναδέλφων, για το γενικότερο καλό των ιδίων και των οικογενειών μας. Εννοείται ότι στο καταστατικό , θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικότατα όλοι οι όροι της συνεργασίας, καλύπτοντας ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια για την αντιμετώπιση και του παραμικρού προβλήματος που ίσως παρουσιαστεί. Εννοείται ότι αν γινόταν αυτό, πλέον θα ήταν δυνατή η υποχρεωτική προείσπραξη των αμοιβών μας, η έλλειψη άγχους για την καθημερινή επιβίωση, η μείωση των εξόδων, η μείωση των ωρών εργασίας που θα είχε ως συνέπεια τη αύξηση των ωρών που θα μοιραζόμασταν με τις οικογένειες μας, την επίτευξη καλύτερης ποιότητας της καθημερινότητας μας.
ΟΜΩΣ ΝΑΙ… ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ….
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ.

Μαρία Μπρουζούκη

O Aγγελιοφόρος παράνομων συμβουλών και ιδεών, που ευτυχώς ΔΕΝ είναι πλέον συνδικαλιστής, ούτε λίγο ούτε πολύ μας προτείνει με το άρθρο του, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της παράταξης που τον εκφράζει, να είμαστε εύκαμπτοι στις ιδιωτικές μας συμφωνίες και μας διαβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο….ΔΕΝ είναι μειοδοσία!!!! Μέλος της ιδίας παράταξης και υποψήφια στις πρόσφατες εκλογές με το ψηφοδέλτιό της (προεκλογικά σε άρθρο της ήταν υπέρμαχος της άποψης να προστατεύσουμε το ΦΕΚ), επιβραβεύει αυτά που γράφει λέγοντάς του: «τα λες όμορφα» κι αμέσως μετά άλλος συνάδελφος γράφει ότι ο κ. Καζάκης μάλλον μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι έγραφε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών!!! ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Μήπως ο κ. Καζάκης γνωρίζει μια χαρά που και τι γράφει, αλλά κάποιοι άλλοι μπερδεύτηκαν και δεν ξέρουν τι πρεσβεύει η παράταξη που ψήφισαν??? ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Μήπως πρέπει επίσημα η Συμμαχία να πάρει θέση και να ανακοινώσει αν συμφωνεί με το περιεχόμενο του άρθρου αυτού που δημοσίευσε ή όχι?
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας προσέξουμε ιδιαίτερα “το ποσόν των 25 €” που επαναλαμβάνεται συνεχόμενα το τελευταίο διάστημα και δολίως κάποιοι (οι οποίοι όλως τυχαίως είναι μόνιμοι συνεργάτες Τραπεζών) θέλουν να το περάσουν στο ΦΕΚ μας. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας πριν να είναι πολύ αργά για τον Κλάδο μας, πριν μας καταστρέψουν οι εύκαμπτοι οσφυοκάμπτες!!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Αγαπητή Μαρία, για να εγκρίνουν να δημοσιεύσουν το εν λόγω άρθρο, σημαίνει ότι, όχι μόνο συμφωνούν, αλλά και προωθούν τις απόψεις και τακτικές που αυτό μεγαλοφώνως εκφράζει ….!
Απλά, τώρα έρχεται η ώρα που οι μάσκες πέφτουν ….!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)