Το ζήτημα των αμοιβών μας

(Από τη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας)

top01Συνάδελφοι,

Μετά την ισχύ από 1-1-2016 της κοινής Υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι νέες αμοιβές μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας έκανε γνωστό ότι υπήρξαν παρατηρήσεις και παράπονα για όχι μόνο το ύψος της αμοιβής ανά ζώνη, αλλά επίσης και για τη συνολική εφαρμογή τόσο των διαδικασιών επιδόσεων όσο και των διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεση.

Εμείς, ύστερα από πληροφορίες μας, διαπιστώσαμε ότι τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες καθώς και παρατηρήσεις έγιναν εκτός από πολίτες και δικηγόρους, από Δικηγορικούς Συλλόγους, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Σημειώνουμε ενδεικτικά:

  • Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: «… αναφορικά με το κόστος των επιδόσεων από τη νέα απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση σχεδόν σ’ όλες τις περιπτώσεις …» «… αναφορικά με την παράγραφο που απαιτεί με ποινή ακυρότητας, την προείσπραξη του ποσού της αμοιβής και την αναγραφή αυτού στην έκθεση επίδοσης, δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό δεν προβλέπεται από το Δημόσιο Λογιστικό προπληρωμή δαπανών και συνεπώς η εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου δεν είναι δυνατή …».
  • Δικηγορικός Σύλλογος της Περιφέρειας, ζητά από την Κυβέρνηση (έχει δημοσιευθεί και σε εφημερίδες) «… την επαναφορά στο παλαιό καθεστώς αμοιβών των δικαστικών επιμελητών, διότι με τις υπέρογκες αμοιβές που καθιερώθηκαν από την 01.01.2016, είναι αδύνατη η πρόσβαση του πολίτη στα Δικαστήρια …».
  • Σειρά προτάσεων των Ελληνικών Τραπεζών όπου μεταξύ άλλων ζητούν ξανά διαπραγμάτευση και συμφωνία με ειδική τιμή ανά επίδοση (ανεξαρτήτως απόστασης) € 25 ή στην περίπτωση που οι επιδόσεις διενεργούνται στην ίδια γεωγραφική κατεύθυνση, η πρώτη επίδοση να χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης, οι δε υπόλοιπες με 20 ευρώ, καθώς και άλλες νέες προτάσεις εντελώς διαφορετικές από προηγούμενη πρότασή τους, όπως π.χ. η αμοιβή για τις εκθέσεις κατάσχεσης να καθοριστεί από 660 ευρώ στο ποσό των 200 ευρώ.

Το Υπουργείο μας έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει «… Με δεδομένο ότι το ΥΔΔΑΔ προσπαθεί να βρεί τη χρυσή τομή αφενός μεν του αγώνα που κάνουν οι δικαστικοί επιμελητές για τη βελτίωση και διατήρηση των υψηλών στόχων που έχουν θέσει για την ορθή εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών, αφετέρου δε της διάγνωσης ότι αυτή η πάλη και οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν με σύμμαχο την πλειοψηφία των δοκιμαζόμενων πολιτών, σας αποστέλλουμε τη νέα πρόταση του Υπουργείου, που σκοπό έχει να βελτιώσει ΑΜΕΣΑ τις τυχόν ανεπιθύμητες και μη προβλέψιμες, κατά τη σύνταξη της προηγούμενης απόφασης, κακές ερμηνείες και στρεβλώσεις …».

Ταυτόχρονα μας έστειλε καινούργιο σχέδιο Υπουργικής απόφασης και να στείλουμε τις προτάσεις μας σε τέσσερα (4) σημεία με νέα διατύπωση του Υπουργείου και συγκεκριμένα:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

Σημείο 2: Στις πιο πάνω περιπτώσεις η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμελητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών.

Σημείο 6: Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’ εφαρμογή του ν. 3869/2010 ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειωμένες κατά ποσοστό 20%.

Σημείο 7: Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί στον ίδιο τόπο και χρόνο περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Σημείο 2: Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:

από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο ακίνητο, το ½ της πιο πάνω αμοιβής

από το πέμπτο έως και το δέκατο ακίνητο, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής

από το ενδέκατο ακίνητο και άνω, το ¼ της πιο πάνω αμοιβής.

Η απάντηση μας ήταν ότι συμφωνούμε στα δύο πρώτα σημεία – 2 και 6 – (σ’ ότι αφορά τα υπερχρεωμένα του ν. 3869/2010 προφανώς και δεν θα έπρεπε να έχουμε αντιρρήσεις δεδομένου ότι και οι δικαστικοί επιμελητές επιβάλλεται να είναι σύμμαχοι με την πλειοψηφία των δοκιμαζομένων πολιτών) και στις δύο επόμενες κάναμε τις εξής αντιπροτάσεις:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ

Σημείο 7: Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διενεργεί στην ίδια διεύθυνση και την ίδια στιγμή περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στις περιπτώσεις ομοδικίας η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Σημείο 2: Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά και συγκεκριμένα:

από το δεύτερο μέχρι και το τρίτο ακίνητο ολόκληρη την πιο πάνω αμοιβή, από το τέταρτο ακίνητο έως και πέμπτο ακίνητο, το ½ της πιο πάνω αμοιβής και από το έκτο και άνω, το 1/3 της πιο πάνω αμοιβής.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Γραμματεία επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου και του τονίσαμε ότι εκτός από τις πιο πάνω παρατηρήσεις – προτάσεις – που καταθέσαμε δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε άλλες αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν ουσιωδώς το ύψος των αμοιβών μας που καθορίστηκαν με την Υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου.

Είμαστε σε αναμονή των διορθωτικών σημείων όπως πιο πάνω αναφέρουμε, δεδομένου ότι αναμένεται απάντηση – έγκριση και από τους θεσμούς (τρόϊκα).

Είμαστε αισιόδοξοι ότι το δίκαιο των προτάσεών μας για μια ακόμη φορά θα έχει θετική ανταπόκριση, παρά τις πολυμέτωπες επιθέσεις.

Σημειώνουμε μόνο ότι, όταν συζητούμε για τέτοια ζητήματα σε προεκλογική περίοδο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο σημείο αυτό σχετικά με τις αμοιβές μας για την εκτέλεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την συζύτηση απο το Υπουργείο κλπ ότι την ίδια αμοιβή δικαιούμαστε (δηλαδή 660 ευρω) και όταν κατάσχέσουμε ή αποβάλλουμε ένα βιομηχανικό ακίνητο πολλών στρεμμάτων με πέντε κτίρια (βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ή ένα πολυόροφο ξενοδοχείο, που ΔΕΝ υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Πιστεύει κανείς ότι το ανωτέρω ποσό είναι εύλογη αμοιβή ΔΙΚ Επιμελητή για μια τέτοια κατάσχεση? Συνήθως σε βιομηχανικά ακίνητα δεν υπάρχουν ούτε οι επιφάνειες των αποθηκών κλπ κτισμάτων με αποτέλεσμα οι κατασχέσεις αυτές να γίνονται στην πράξη δωρεάν. Και μην υποστηρίζει κάποιος ότι μπορούμε να κάνουμε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ με τον επισπεύδοντα, πράγμα δύσκολο να γίνει γραπτή, αλλά και αν γινόταν το επιπλέον ποσό θα τα επιστρέφαμε κατόπιν ανακοπής στον πίνακα κατάταξης του Δημοσίου ή άλλου αναγγέλοντα. ΄Δίκαιο θα ήταν να υπάρξη διατύπωση ” πολυόροφα επαγγελματικά , βιομηχανικά συγκροτήματα ή πολυόροφα ξενοδοχεία η αμοιβή του ΔΕ να υπολογίζεται αναλογα με τον αριθμό των ορόφων ή των κτισμάτων. Με εκτίμηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)