Υπόδειγμα εντολής για αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)

Συνάδελφοι,

Η κατασχετήρια έκθεση, εκτός από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 Κ.Πολ.Δ., περιέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 954 Κ.Πολ.Δ. (όπου παραπέμπει και το άρθρο 993, παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 954 Κ.Πολ.Δ. διαβάζουμε: «Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα».

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να τεθούν υποχρεωτικά όροι στην εντολή σχετικά με τον πλειστηριασμό, οι οποίοι αν τεθούν στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στην έκθεση και στο απόσπασμα.

Η αναφορά στο υπόδειγμα που προτείνουμε: «Κατά τα λοιπά ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Πολ.Δ. και κάθε σχετικού νόμου» καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον πλειστηριασμό.

Ο λόγος που δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται τυχόν όροι είναι ακόμη και ο εξής: Στο απόσπασμα που εκδίδουμε είμαστε υποχρεωμένοι (άρθρο 995 παρ. 4, εδ. β΄ Κ.Πολ.Δ.) να συμπεριλάβουμε και τους όρους του πλειστηριασμού που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927. Τούτο σημαίνει ότι η δημοσίευση που θα γίνει (μαζί με τους όρους υποχρεωτικά) θα έχει αρκετά μεγάλο κόστος, αφού το απόσπασμα πρέπει να δημοσιευθεί αυτούσιο.

Επίσης, άποψή μας είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται στην εντολή συγκεκριμένα άρθρα του Κ.Πολ.Δ. και αν αυτό γίνει θα πρέπει να γίνεται με αναφορά των συγκεκριμένων παραγράφων ή εδαφίων, που έχουν σχέση με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. π.χ. Στο άρθρο 959 (που μνημονεύεται σε υποδείγματα), στην παρ. 2 αναφέρεται ότι ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου κ.ο.κ. (Σημειώνουμε ότι ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει είτε στο Ειρηνοδικείο είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Η επιλογή είναι του επισπεύδοντος). Επίσης, το άρθρο 998Α (που μνημονεύεται επίσης σε υποδείγματα) παραπέμπει στο δεύτερο και τέταρτο (!) εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959. Παρατηρούμε εδώ ότι τέταρτο εδάφιο στο άρθρο 959 δεν υπάρχει. Τέσσερα εδάφια υπήρχαν στο άρθρο 959, πρίν αυτό τροποποιηθεί.

Η άποψή μας, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη και σας προτείνουμε για το ακίνητο την παρακάτω εντολή.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ

    Τον Δικαστικό Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου ………………………….., με έδρα το Πρωτοδικείο ……………………………., (ονοματεπώνυμο δικαστικού επιμελητή), ΑΦΜ …………………….., κάτοικο ……………, οδός …………. αρ. … .-

– // –

    Σου δίνεται η νόμιμη εντολή, με βάση το πρώτο (α΄) απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό …………………… (διαταγής πληρωμής/απόφασης), με αριθμό απογράφου α΄ εκτελεστού …………………….., και την με αριθμό ………………………………. έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου …………………, με έδρα το Πρωτοδικείο ……………………….., (ονοματεπώνυμο δικαστικού επιμελητή), και της από …………………… επιταγής μου προς πληρωμή, να ζητήσεις και να λάβεις από τον οφειλέτη μου ……………………………………, κάτοικο ……………….., οδός ………………. αρ. ……, ΑΦΜ ……………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., την απαίτησή μου, όπως αυτή επιτάχθηκε με την παραπάνω επιταγή προς πληρωμή. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας πληρωμής ή απουσίας τ….., να κατάσχεις κάθε ακίνητη περιουσία τ….. και συγκεκριμένα: (περιληπτική περιγραφή ακινήτου/ακινήτων), και για ποσό Ευρώ …………………… .

    Στη συνέχεια να εκθέσεις τ….. ακίνητ….. αυτ….. σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός – ενώπιον τ…… πιστοποιημέν…… για το σκοπό αυτό Συμβολαιογράφου ……………….., ………………………………, που κατοικοεδρεύει στ….

……………….. και επί της οδού ………….. αρ. …….., τηλ. …………., τ….ν οποί….. διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο, ή σε περίπτωση κωλύματός τ….. ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή τ……, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού στις …………………………………………, του μήνα …………………………….., ημέρα …………… και από ώρας ………. έως ……….. (σε συνεννόηση με Συμβολαιογράφο ή Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, είτε από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., είτε από τις 14.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ.), και τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού ορίσεις την Εμπορική αξία του ακινήτου (άρθρο 995 παρ. 1 εδάφιο 4 Κ.Πολ.Δ.), όπως αυτή θα προσδιοριστεί στην έκθεση εκτίμησης την οποία θα σου παραδώσει ο πιστοποιημένος εκτιμητής, σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2, εδ. 3 Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 2  του Π.Δ. 59/27-5-2016, και να τηρήσεις όλες τις διαδικασίες του νόμου χωρίς άλλη εντολή μου, έτσι ώστε από το εκπλειστηρίασμα να πληρωθώ την απαίτησή μου, όπως αυτή επιτάχθηκε, τους τόκους και τα έξοδα, καθώς επίσης και ποσόν …………… Eυρώ για σύνταξη της παρούσας εντολής, και γενικά όλα τα έξοδα της εκτέλεσης μέχρι τέλους του πλειστηριασμού.

    Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 6 να καθορίσεις τις ημέρες και ώρες επίσκεψης από υποψηφίους πλειοδότες του ακινήτου που θα κατασχεθεί το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού και συντάξεις την σχετική έκθεση κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και 117 ΚΠολΔ.

     Κατά τα λοιπά, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ και κάθε σχετικού Νόμου.

    Αντίκλητό μου για ότι αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και δεκτικό κάθε καταβολής, διορίζω τ…..ν υπογράφο……. την παρούσα πληρεξούσι….. δικηγόρο μου, …………………………, κάτοικο …………….., οδός ……………. αρ. ……. .

Αθήνα,   …….-…….-2017

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Υ.Γ. Αν κάποιος επιμένει και θέλει να συμπεριλάβει όρους, ας αναφερθεί ειδικότερα στις παραγράφους 4, 5, 9, 10, 11, 12 και 14 του άρθρου 959Α Κ.Πολ.Δ. (οι παράγραφοι 5 και 14 έχουν αντικατασταθεί με το νόμο 4475/2017).

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)