Παροχή Νομικής Βοήθειας

Διαδικασία καθορισμού αποζημίωσης και εκκαθάρισης  παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος από δικαστικούς επιμελητές

Ν. 3226/2004    Φ.Ε.Κ.24/Α/4/4.2.2004

ΚΥΑ 67506/8.8.2012   Φ.Ε.Κ. 2333/2012

 Α. Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας 

 Η αποζημίωση των δικαστικών επιμελητών που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο τoυ συστήματος παροχής νομικής βοήθειας, είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές τους.

 Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

 Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση  δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας

 Η διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης  στους δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν νομική βοήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3226/2004 όπως αυτός ισχύει.

 Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια.

 Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του δικαστικού επιμελητή στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
  1. Απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται ο δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.
  1. Ακριβή αντίγραφα των εκθέσεων επιδόσεων.

Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής, από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολΔ.

  1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης (πίνακας αμοιβών –δαπανών) εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαστικό επιμελητή και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση.

Όλα τα παραπάνω κατατίθενται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την πράξη διορισμού του δικαστικού επιμελητή, δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου και αποστέλλονται (από τη γραμματεία του δικαστηρίου) στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Αφού εγκριθεί ο πίνακάς μας, η  Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα τα υποβάλλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου δικαστικού επιμελητή.

Η απόδειξη παροχής Υπηρεσιών, εκδίδεται μετά την έγκριση με τα εξής στοιχεία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Φ.Μ. 090016762, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ. Και θα πρέπει  να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιούμε την Τράπεζα και τον λογαριασμό σε μορφή IBAN, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

Υπόδειγμα Δήλωσης ν1599 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Υπόδειγμα Αίτησης Ειρηνοδικείου

Χάρης Κοττικιάς

Μία μικρή διόρθωση: Το τιμολόγιο εκδίδεται και κατατίθεται στην γραμματεία του Δικαστηρίου μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)