Ταφόπλακα το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο

ταφόπλακαΤο νέο ασφαλιστικό περιέχει σαρωτικές ενοποιήσεις όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα υπερ-ταμείο με ταυτόχρονη ενοποίηση όλων των επικουρικών μαζί με τα ταμεία που χορηγούν το εφάπαξ. Προβλέπει επίσης δραστικές αλλαγές και αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές όλων των ασφαλισμένων παλαιών και νέων που θα επιφέρουν σοβαρές απώλειες του εισοδήματος μας.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης, η οποία θα έχει ως βάση υπολογισμού της ποσοστό 20% επί των αποδοχών μας. Το ποσοστό 20% για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά μας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Για ασφαλισμένους που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών ως ετήσιο εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή.

Εκτός από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, για τον κλάδο σύνταξης προβλέπονται αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και για τον κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (ετήσια εισφορά ποσοστό 6,95% επί των αποδοχών μας) . Καταργείται η διάκριση «παλαιών πριν από το 1992» και νέων «μετά το 1993» ασφαλισμένων.

Και δεν τελειώνουμε εδώ, Το ΕΤΕΑ μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής ΕΤΕΑΕΠ στο οποίο θα ενταχθεί το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. Το ΕΤΕΑΕΠ συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. Συγκεκριμένα από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 101 του παρόντος. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 101 του παρόντος. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.

Από τα ανωτέρω προκύπτει συνολική επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εισφορές μας μόνο, ποσοστό 33,95 % επί του εισοδήματός μας

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε φορέα διαδικασία μέχρι 31.12.2016. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν δεν εξοφληθούν εγκαίρως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Για τις αλλαγές που επέρχονται με το νέο φορολογικό θα αναφερθούμε σε νεότερη ανάρτηση.

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο

Ασφαλιστικό-και-Φορολογικό-νομοσχέδιο

Διονύσιος Κριάρης

Ο δαίμων του τυπογραφείου ή της αριθμομηχανής φταίει και αντί για το ορθό 30,95 γράφηκε 31,95.
Το σωστό – συνολικό – ποσοστό επιβάρυνσης των δικαστικών επιμελητών για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι 30,95%.

Δημήτρης Γέμελος

Διονύση , έχεις απόλυτο δίκιο! Επέτρεψέ μου να πω, για ακόμη μια φορά ….
Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο στο άρθρο 78 (σ’ αυτό που τελικά εισήχθη για ψήφιση στην ολομέλεια – άρθρο 75- Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ) αναφέρεται ρητά , κάτι που δεν είχα παρατηρήσει, ότι : Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (A’ 41) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάσσονται τα παρακάτω ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας, στα οποία περιλαμβάνεται και το ΤΠΔΕ .
Αφού λοιπόν οι εισφορές μας στο ΤΠΔΕ μέχρι σήμερα κάλυπταν μόνο το εφάπαξ, η επιβάρυνση μας ανέρχεται στο 4% και όχι στο 7% του εισοδήματος , και η συνολική στο 31,95%. Σ’ ευχαριστώ για την ορθή παρατήρηση σου .

Διονύσιος Κριάρης

Δημήτρη, με ικανοποίηση παρατηρώ πως ενδελεχώς ασχολήθηκες με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου (είναι όντως υπό ψήφιση ή αυτοί που ήρθαν να μας σώσουν από τους άλλους τους κακούς …. το έχουν μέσα τους ήδη ψηφίσει;;;). Παρόλα αυτά θα ήθελα να παρατηρήσω πως δεν υπολογίζεται ορθά η συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα: Συμφωνώ με τα ποσοστά των 20% και 6,95% για τους κλάδους κύριας σύνταξης και Υγείας (αντίστοιχα) αλλά διαφωνώ με το ποσοστό του 7% που υπολογίζεις για τη συμμετοχή μας στην επικουρική. Και γίνομαι σαφέστερος. Αυτό που προβλέπει το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου προβλέπει ποσοστό 7% για τα Ταμεία επικούρισης και επιπλέον ποσοστό 4% για εκείνα (τα ταμεία) τα οποία έχουν και εφάπαξ παροχή. Αυτό συμβαίνει με τους δικηγόρους π.χ. Αθηνών αλλά όχι για εμάς. Το δικό μας Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ) είναι ελλιπούς κάλυψης ασφαλιστικός φορέας και καλύπτει μόνο εφάπαξ. Με αυτό το δεδομένο θα εισέλθει στο νέο υπό διαμόρφωση ενιαίο επικουρικό Ταμείο. Κατά συνέπεια των παραπάνω δεν επιβαρύνεται ο δικαστικός επιμελητής με το ποσοστό των 7% της επικούρισης. Έτσι το τελικό (αθροιστικά) ποσόν επιβάρυνσης για την ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται στο ποσοστό των 31,95% (20%+6,95%+4%) ενώ στους δι8κηγόρους Αθηνών ανέρχεται σε ποσοστό 38%.
Κατά τα λοιπά και κυρίως με τον τίτλο του άρθρου σου ταυτίζομαι …. ΛΑΙΛΑΠΑ!!!!

ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ευχαριστώ για την ολοκληρωμένη ενημέρωση συνάδελφε Δημήτρη. Στα ανωτέρω θέλω με ένα παράδειγμα να δουν όλοι ότι καλούμαστε οι μικρομεσσαίοι συνάδελφοι να καταβάλουμε στο νέο ασφαλιστικό σύστημα αυτά που δεν θα δώσουν οι 2-3 μεγαλοσυνάδελφοι!!! που έχουν ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ!!! και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα τεράστια κέρδη σε βάρος των υπολοίπων.

Π.Χ Έστω μιά τέτοια εταιρεία Δ.Ε έχει 20 εταίρους με εταιρικό μερίδιο 1 και ένας (1) έχει 80 μερίδια. Τέλος του έτους έχει κέρδη (προς διευκόλυνση των αριθμών 1.000.000ευρω) οπότε θα λάβουν νόμιμα έκαστος των 20 μελών 10.000ευρω και ο μεγαλομέτοχος 800.000ευρω. Όμως θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ο κύριος μέτοχος ευρω 23.877 περίπου και τα άλλα 20 μέλη Χ3.500ευρω=70.000 δηλαδή συνολικά όλοι 90.877ευρω.
Αν όμως τα εταιρικά μερίδια ήταν ίσα θα έπαιρναν άπαντες απο τα κέρδη 47.619,07 ευρω και θα κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές Χ34% δηλ 16.190,47 Χ 21 συνολικά 339.999,97 ευρω. Δηλαδή απο των κύκλο εργασιών και κερδών της εν λόγω εταιρείας και μόνο προς όφελος του ενός Μεγάλου Εταίρου το ασφαλιστικό σύστημα θα εισπράξει ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΥΡΩ 249.122,97!!! Μηπως το ποσό αυτό δεν το θέλει το ασφαλιστικό σύστημα? Πλήρη προστασία πλέον των πολύ μεγάλων. Τι κοινό έχουμε οι απλοί ΔΕ με τους επιχειρηματίες που ειρωνικά μας αποκαλούν συνάδελφο? Τα υπόλοιπα για αθέμιτους ανταγωνισμούς, πιστωτικά κλπ τα φανταζόμαστε. Μήπως ο κύκλος εργασιών και επαγγελματική ύλη της άνω εταιρείας δεν είναι προς όφελος ενός και εις βάρος όλων μας. Χρειαζόμαστε πλέον τέτοιες αστικές εταιρείες στον κλάδο μας και στο ασφαλιστικό σύστημα, την στιγμή που κάποιο συνάδελφοι κυριολεκτικά υποφέρουν να ζήσουν και να πληρώσουν τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές? Αν ναι ας ψάξουμε όλοι για νέους σε αδιέξοδο συναδέλφους και να κάνουμε εταιρείες άν όχι ας φροντίσουμε όλοι νόμιμα να πληρώσουν αυτά που τους αναλογούν αλλιώς να καταργηθούν. Σημείωση τα ανωτέρω ποσά είναι συμβολικά όχι όμως εξωπραγματικά στο παρελθόν και σίγουρα δεν αφορούν όσους έχουν εταιρείες με λογική διανομή των εταιρικών μεριδίων.

Δημήτρης Γέμελος

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου , η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας προκύπτει το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς (20,00% 6,95% και 7,00% για τους κλάδους σύνταξης, υγείας και πρόνοιας αντιστοίχως) είναι ο βασικός μισθός για άγαμο μισθωτό ηλικίας άνω των 25 ετών που σήμερα είναι 586,08 €. Συνεπώς, η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τους άνω της πενταετίας με εισόδημα από 0 € μέχρι 7.033 € είναι:
586,08 Χ 20% = 117,22 € για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, 586,08 Χ 6,95% = 40,73 € για τον κλάδο υγείας και 586,08 Χ 7,00% = 41,03 € για το ΕΤΕΑΕΠ , συνολικά δηλαδή για ασφαλιστικές εισφορές 198,80 € το μήνα ή 2.387,76 το έτος. Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν εφόσον το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 7,033 €
Για τους κάτω της πενταετίας υπάρχει μία εξαίρεση για τον κλάδο της κύριας ασφάλισης και μόνο, όπου αντί για 20% τα πρώτα δύο χρόνια από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, η ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται μηνιαίως σε 14% και σε 17% για τα επόμενα τρία χρόνια. Επειδή όμως εκτός απ’ το τυρί υπάρχει και η φάκα, το ποσό που υπολείπεται του ποσοστού 20% πρέπει να εξοφληθεί, (εντόκως σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή μισθών) έως την συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας προκύπτει το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς (14,00% για τα δύο πρώτα έτη, 17,00% για τα επόμενα τρία, 6,95% και 7,00% ) είναι το 70% του βασικού μισθού για άγαμο μισθωτό ηλικίας άνω των 25 ετών, δηλαδή 586,08 Χ 70%= 410,26 €. Συνεπώς, η κατώτατη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τους κάτω της πενταετίας με εισόδημα από 0 € μέχρι 4.923,12 € είναι: 410,26 Χ 14% για 2 έτη = 57,44 και 410,26 Χ 17% για τα επόμενα 3 έτη = 69,74 € για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, 410,26 Χ 6,95% = 28,51 € για τον κλάδο υγείας και 410,26 Χ 7,00% = 28,71 € για το ΕΤΕΑΕΠ , συνολικά δηλαδή για ασφαλιστικές εισφορές των δύο πρώτων ετών 114,66 € το μήνα ή 1.375,92 το έτος και για τα επόμενα τρία 126,96 € το μήνα ή 1.523,52 το έτος
Το αντίστοιχο ανώτατο όριο υπολογισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38, είναι το δεκαπλάσιο του ανωτέρω ποσού (586,08 Χ10), και για εισόδημα μέχρι 70.330 € (586,08 Χ10Χ12=70.329,60€) η συνολική ασφαλιστική εισφορά είναι: 586,08 Χ10 Χ 20% = 1172,16 € για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, 586,08 Χ 10 Χ 6,95% = 407,33 € για τον κλάδο υγείας και 586,08 Χ 10 Χ 7,00% = 410,26 € για το ΕΤΕΑΕΠ , συνολικά δηλαδή για ασφαλιστικές εισφορές 1989,75 € το μήνα ή 23.877,00 το έτος. Η συνολική αυτή ανώτατη εισφορά αντιστοιχεί σε εισόδημα 70.330 € . Το συμπέρασμα που βγαίνει λοιπόν είναι ότι είτε βγάλεις 70.000 είτε βγάλεις 200.000 οι συνολικές ασφαλιστικές σου εισφορές θα είναι 23.877,00 € . (Γιάννη , αυτή είναι και η απάντηση στην πρώτη παράγραφο του σχόλιού σου, όσο αναφορά δε τα υπόλοιπα που αναφέρεις, με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο).
Ας δούμε τώρα και ένα παράδειγμα με εισόδημα όπου ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται ούτε με την κατώτατη ούτε με την ανώτατη βάση υπολογισμού , αλλά με το πραγματικό εισόδημα πχ 30.000 €.
Έχουμε και λέμε λοιπόν: 30.000 € Χ 33,95% (υπολογίζω και για τους τρεις κλάδους 20% + 6,95% + 7,00%) = 10.185,00 € το έτος ή 848,75 € το μήνα (συνολικές ασφαλιστικές εισφορές) . ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, τα παραπάνω θα καταβάλλονται από το 2021 γιατί σύμφωνα με τις μεταβατικές ρυθμίσεις και το άρθρο 101 παρ 1 υπάρχει έκπτωση από 01.01.2017 μέχρι και 31.12.2020 για τις ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων, για τα ποσά των μηνιαίων καταβολών και για εισοδήματα που ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών δεν γίνεται ούτε με την κατώτατη ούτε με την ανώτατη βάση , τόσο για τους άνω όσο και για τους κάτω της πενταετίας (άρθρο 101 παρ. 1 και 3) οι οποίες προσαρμόζονται μειούμενες σε σχέση με το εισόδημα , όπως αυτή (η έκπτωση) αναλύεται στον πίνακα του άρθρου 101 παρ 1 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου , οπότε για τα έτη 2017, 2018 , 2019 και 2020 και για εισόδημα 30.000 € οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα είναι : 30.000 € Χ 33,95 % = 10.185,00 € (η έκπτωση σύμφωνα με τον πίνακα για εισόδημα από 32.000,01€ – 33.000,00 € είναι 33%) , οπότε 10.185 € Χ 33% = 3.361,05 €, δηλαδή 10185 € – 3.361,05 € = 6.823,95 €.

ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπάρχει ανώτερό ποσό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών? Προσωπικά δεν διάβασα κάτι ή θα ανακοινωθεί μετά. Ακούγετε ότι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μέχρι ποσό εισοδήματος 70-80.000 ευρω. Αν ισχύσει αυτό πάλι ευνοούνται οι ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ.Τυχαίο?
Σύμφωνα με το άρθρο 38. παρ 2 νομίζω ότι θα καταβάλουμε και αναδρομικές εισφορές για την πρώτη πενταετία.
Αν λάβουμε υπόψη μας και την δημιουργία μόνο 2 -3 μεγάλων εταιρειών που θα διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και μία που ήδη δημιουργήθηκε για τις ειδικές εκκαθαρίσεις των τραπεζών, η επαγγελματική μας ύλη θα πάει σε λίγους και αρεστούς Δικαστικούς Επιμελητές.
Είναι πλέον επιτακτική η πλήρη, διαφανής και ηλεκτρονική καταγραφή της και ΕΠΡΕΠΕ ήδη να έχουν γίνει θεσμικές παρεμβάσεις προς τις εταιρείες και το κράτος, απο ΟΛΑ τα θεσμικά μας όργανα, για την διαφανή διασπορά σε όλους τους συναδέλφους.Διαφορετικά ΚΛΕΙΣΑΜΕ τα γραφεία μας προς όφελος των ΑΡΕΣΤΩΝ!!!

Γέμελος Δημήτρης

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 10 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου από
1.7.2016 τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται.

Κώστας Κοττικιάς

Είναι επιτακτική ανάγκη το άμεσο στήσιμο μηχανισμού αναγκαστικής προείσπραξης, έστω του 50% των αμοιβών μας όπως προβλέπει η νέα Κ.Υ.Α., έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλισμένες, με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές μας. Αν όχι, σε 2-3 χρόνια θα πάνε άκλαφτοι οι περισσότεροι από εμάς. Η νέα Κ.Υ.Α. αμοιβών είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αυτό και η νέα διοίκηση του κλάδου δεν θα έχει απολύτως καμία δικαιολογία αν δεν το υλοποιήσει. Είναι άλλωστε και προεκλογική δέσμευσή της.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)