ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.

Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε. - Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Eπιμελητών

Ταφόπλακα το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο

ταφόπλακαΤο νέο ασφαλιστικό περιέχει σαρωτικές ενοποιήσεις όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα υπερ-ταμείο με ταυτόχρονη ενοποίηση όλων των επικουρικών μαζί με τα ταμεία που χορηγούν το εφάπαξ. Προβλέπει επίσης δραστικές αλλαγές και αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές όλων των ασφαλισμένων παλαιών και νέων που θα επιφέρουν σοβαρές απώλειες του εισοδήματος μας.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης, η οποία θα έχει ως βάση υπολογισμού της ποσοστό 20% επί των αποδοχών μας. Το ποσοστό 20% για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά μας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Για ασφαλισμένους που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών ως ετήσιο εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή.

Εκτός από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, για τον κλάδο σύνταξης προβλέπονται αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και για τον κλάδο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (ετήσια εισφορά ποσοστό 6,95% επί των αποδοχών μας) . Καταργείται η διάκριση «παλαιών πριν από το 1992» και νέων «μετά το 1993» ασφαλισμένων.

Και δεν τελειώνουμε εδώ, Το ΕΤΕΑ μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής ΕΤΕΑΕΠ στο οποίο θα ενταχθεί το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. Το ΕΤΕΑΕΠ συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και β) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. Συγκεκριμένα από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 101 του παρόντος. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 101 του παρόντος. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.

Από τα ανωτέρω προκύπτει συνολική επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εισφορές μας μόνο, ποσοστό 33,95 % επί του εισοδήματός μας

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε φορέα διαδικασία μέχρι 31.12.2016. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν δεν εξοφληθούν εγκαίρως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Για τις αλλαγές που επέρχονται με το νέο φορολογικό θα αναφερθούμε σε νεότερη ανάρτηση.

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο

Ασφαλιστικό-και-Φορολογικό-νομοσχέδιο

Κατηγορία: Ειδήσεις - Νέα

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Optionally add an image (JPEG only)