ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Κ.Ε.Α.Ο. + πίνακας χωρικής αρμοδιότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.) του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)

Δυνάμει του υπ’  αρ. 8/14-01-2019 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 8/23-01-2019) θεσπίστηκε η νέα οργανωτική δομή του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΦΚΑ). Στο διάταγμα αυτό  για τον νέο Οργανισμό του e-ΕΦΚΑ προβλέπονται αλλαγές  στην διάρθρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.  σε σχέση με την προγενέστερη οργανωτική δομή και συγκεκριμένα :

Α) δημιουργία μονάδων επίπεδου Διεύθυνσης στην περιφέρεια, στην θέση των Περιφερειακών Τμημάτων Κ.Ε.Α.Ο. (η νέα οργανωτική δομή θα  αποτελείται από 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10 Αποκεντρωμένα Τμήματα)

Β) νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Γ) δημιουργία Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ  με τις ανάλογες αρμοδιότητες (δημιουργία τμημάτων ή μετατροπή των ήδη λειτουργούντων ως Περιφερειακών ΚΕΑΟ που θα ενταχθούν στην οργανωτική δομή της εγγύτερης Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ).

Δ) συγκέντρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ.

Σημαντική οργανωτική αλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω Π.Δ., η λειτουργία, υπό τη Γενική Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, δώδεκα (12)  Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) στις οποίες υπάγονται πλέον  οι Τοπικές Μονάδες ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΑΟ.

 Με την εξάπλωση των ΠΥΣΥ σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας Τοπικών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ, οι Τοπικές Διευθύνσεις δεν θα πραγματοποιούν καμία ταμειακή συναλλαγή και η είσπραξη των εσόδων θα διενεργείται στις ΠΥΣΥ. Σε αυτή τη περίπτωση, η είσπραξη των εσόδων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

✓ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking) είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
✓ κατ’ εξαίρεση, με την προσέλευση του οφειλέτη στο ΚΕΑΟ (Περιφερειακή Δ/νση), θα  εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ, το οποίο θα φέρει σχετικό αριθμό RF, με το οποίο ο οφειλέτης θα προσέρχεται στην Τράπεζα και θα πραγματοποιεί την καταβολή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 67 του ως άνω Π.Δ, η κατ’ αντικείμενο αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ περιλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των
Τμημάτων Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο.  όπως π.χ. πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, λήψη μέτρων για την διασφάλιση της οφειλής, διάρρηξη καταδολιευτικών μεταβιβάσεων όπου είναι εφικτό, εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναστολή ή τη διακοπή της παραγραφών των απαιτήσεων του ΚΕΑΟ, αναγγελίες σε πλειστηριασμούς τρίτων/πτωχεύσεις, διαχείριση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια δικαστήρια,  κλπ. κατά οφειλετών εντός  της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Κατ’ εφαρμογή δε των διατάξεων των υποπερ. ιβ ́ της περ. α ́ και ια ́, της περ. γ ́ της παρ. 13 του άρθρου 34, τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών και β)  Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e- Ε.Φ.Κ.Α., θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων καθώς  και συγκεκριμένων εργασιών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. π.χ. 1) παραλαβή Παραγγελιών Κατάσχεσης και Περιλήψεων Εγγραφής Υποθήκης προς  εκτέλεση εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, χρέωση σε δικαστικούς επιμελητές,  παραλαβή αποτελέσματος παραγγελιών και παράδοση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ, 2) παραλαβή Πινάκων Εξόδων και Δικαιωμάτων των Δικαστικών Επιμελητών για  εκτελεσθείσες πράξεις εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαβίβαση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ.

Γίνεται μνεία ότι οι Τοπικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)  και λειτουργούν σε επίπεδο  Διεύθυνσης σε Τμήματα όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 34 του ως άνω με αρ. 8/2019 Π.Δ (ΦΕΚ Α΄ 8/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του εν λόγω Π.Δ. οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ακόλουθη οργανωτική δομή και χωρική αρμοδιότητα:

ΝΕΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΧΩΡΙΚΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΚΕΑΟ

Για την ΠΡΟ.ΣΥ.ΔΕ.

Ελένη Κ. Καπότου

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)