ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ( Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α).

 

Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π.

1) Ματαιώνονται όλοι οι πλειστηριασμοί που αφορούν την κινητή περιουσία του οφειλέτη (εκτός των υποκειμένων εις φθορά), ακίνητα πλοία και αεροσκάφη, που είχαν οριστεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13- 5- 2021.

2)      Για τους πλειστηριασμού που ματαιώθηκαν από ‪7- 11- 2020‬ έως τις 13- 5- 2021  με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος και εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021Τεύχος Α)  και με την αρχικά ορισθείσα εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού    μετά την 16- 7- 2021 κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που αφορούν την συνέχιση του πλειστηριασμού κατ’ άρθρα 973, 993 παρ. 2 και 1011Α  ΚΠΟΛΔ ή της ειδικής νομοθεσίας του ν.δ. 17/13-8-2023, εκτός αν πριν την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, ήτοι πριν την 7η -‪11- 2020‬  είχαν παρέλθει άπρακτες  οι προθεσμίες  ασκήσεως ανακοπής ( εδ. πρώτο παρ. 1 άρθρου 934ΚΠΟΛΔ)  δηλαδή των 45 ημερών ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή οπότε η νέα ημέρα του πλειστηριασμού  ορίζεται τηρούμενης της προθεσμίας του άρθρου 973, ακόμη και πριν την 16η -‪7- 2021‬.

Αν ο επισπεύδων δεν  ορίσει νέα ημερομηνία πλειστηριασμού εντός 30 ημερών από την δημοσίευση  του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α)    άλλος δανειστής μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό, ο οποίος δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16- 7- 2021.

3)      Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατά το άρθρο 966 ΚΠΟΛΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει έστω και μερικώς εντός του χρονικού διαστήματος από 7- 11- 2020 έως 13- 5- 2021 , ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημερομηνία πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η -‪7- 2021‬, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

4)      Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973, 1006 παρ. 4 και 1011Α  ΚΠΟΛΔ με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως 13- 5- 2021ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η -7-  2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

5)       Για το χρονικό διάστημα από ‪7- 11- 2020‬  έως την ημερομηνία λήξης του μέτρου προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των  δικαστηρίων δε τρέχουν τόκοι επιδικίας.

6)      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του Ν 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α)  και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ: Επιτρέπεται η επίδοση επιταγής, η αποβολή από ΑΛΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, που διατάσσεται με δικαστική απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου,  ή περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η επίδοση αναγγελίας, η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών,   η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης άλλης ακίνητης περιουσίας πέραν της Α’ κατοικίας κ.λ.π.

 

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 3 και 4.

Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του Νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48 /31- 3- 2021 Τεύχος Α), η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης .

Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή  η βεβαίωση  πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15Π) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΣΥΝΕΠΩΣ  ΚΑΤ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:

α) Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί μέσα στο διάστημα της αναστολής έως και την 13-5-2021, αναστέλλονται και δεν πραγματοποιούνται. Από αυτούς:

α) Για όσους πλειστηριασμούς είχαν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα ή δεν ασκήθηκαν από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν. 4790,  με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος  κατ άρθρο 973, μπορούν να προσδιοριστούν εντός των νομίμων προθεσμιών του άρθρου αυτού και δη και πριν από την 16-7-2021.

β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί και ματαιώθηκαν από 7-11-2020 έως και την 13-5-202, υποχρεούται ο επισπεύδων, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του Ν. 4790, να κάνει δήλωση συνεχίσεως κατ άρθρο 973 και κατά παρέκκλιση των προθεσμιών του άρθρου αυτού, να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού, μετά την 16-7-2021. Αν δεν κάνει την ενέργεια αυτή ο επισπεύδων, τότε οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πληρεί τις προϋποθέσεις (εκτελεστό τίτλο, επιταγή κ.λ.π.), μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό, αλλά θα οριστεί ημέρα πλειστηριασμού, μετά την 16-7-2021.

γ) Πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί έως 13-5-2021 με δήλωση συνεχίσεως κατ άρθρο 973, 1006Α (αναγγελία που είχε εγγραφεί στο Υποθ/κείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο, ανάλογα) και 1011Α (πλειστηριασμός πλοίου), ματαιώνονται και προσδιορίζονται και πριν την 16-7-2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στην διάταξη αυτή.

ΑΡΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ), ήτοι κατασχέσεις που έγιναν πριν την 7-11-2021 και ανεστάλησαν οι περαιτέρω πράξεις γιά την περάτωση της προδικασίας του πλειστηριασμού:

Συνεχίζεται κανονικά η προδικασία και οι προθεσμίες υπολογίζονται: ως έναρξη η ημέρα σύνταξης της κατασχετηρίου εκθέσεως και το δεκαήμερο κατάθεσης και δεκαπενθήμερο έκδοσης αποσπάσματος, επίδοση και δημοσίευση αυτού και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός αυτών, συνεχίζεται με τη λήξη της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων αλλά προσαυξάνονται κατά 10 ημέρες. Δηλαδή ότι ισχύει π.χ. σε μια κατάσχεση που έγινε 30 Ιουλίου και παρεμβάλλεται ο Αύγουστος, πλην όμως έχουμε και επί πλέον ένα δεκαήμερο από την εκπνοή των προβλεπόμενων προθεσμιών. Όλες οι διακοπείσες προθεσμίες αρχίζουν και μετράνε από το πέρας της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και προσαυξάνονται κατά δέκα ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δεκαήμερο αυτό αφορά για πράξεις που έγιναν πριν την αναστολή ήτοι πριν την 7-11-2021 και δεν συμπληρώθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη προθεσμία (τριήμερο επιταγής, 24ωρο για ασφαλιστικά, 20ήμερο για διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, περαίωση προδικασίας πλειστηριασμού κ.λ.π.), δηλαδή αν επιδόθηκε π.χ. επιταγή την 5-11-2021, τότε έχουμε το τριήμερο σύν δέκα ημέρες. Οσες επιταγές επιδοθούν από Τρίτη 6-4-2021, δεν ισχύει το δεκαήμερο και εκτελούνται κανονικά μετά την παρέλευση τον νομίμων προθεσμιών, όπως και πριν την αναστολή ίσχυε. Επιταγές που επιδόθηκαν πριν την 7-11-2021 και είχε παρέλθει η νόμιμη προθεσμία, εκτελούνται κανονικά, μετά την 6-4-2021.

Ερώτημα: θα πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός αυτός, που η κατάσχεση έγινε πριν την 7η Νοεμβρίου και προσδιορίστηκε πλειστηριασμός μετά την 13-5-2021?

α) Αν οι προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων μέσων (933 παρ. 2 και έκδοση της απόφασης), επαρκούν, τότε ο πλειστηριασμός γίνεται κανονικά.

β) Αν δεν επαρκούν οι ανωτέρω προθεσμίες, τότε ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, κατ άρθρο 973 και τηρουμένων των προθεσμιών του άρθρου αυτού.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ και γενικά εκτελεστών τίτλων με επιταγή.

Η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση γίνεται κανονικά και επιτρέπεται και για τα πρόσωπα που δεν μπορεί να γίνει εκτέλεση μέχρι 31-5-2021 έστω και αν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 4790.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε υποχρέωση, ούτε τρόπο διαπίστωσης, αν ο καθού η εκτέλεση, υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4790 (πληγέντες από τον covid 19). Πρέπει πρώτα να εκδοθεί η ανάλογη ΚΥΑ που θα καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και μετά θα αποφασίσουμε πως θα ενεργήσουμε. Μέχρι στιγμής αυτό είναι ευθύνη του καθού να το γνωστοποιήσει κατ άρθρο 939 και του επισπεύδοντος

ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ:

Απαγορεύονται μέχρι 31-5-2021 αποβολές με βάση περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, για πρόσωπα πληγέντα από τον covid 19 και μόνο γιά την κύρια κατοικία τους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 943 και 1005 παρ. 2 του Κ. Πολ. Δικον.(υπέρ και κατά των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους κ.λ.π.).

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ:

Επιβάλλονται κανονικά, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 86 (Προσοχή στην παρ. 5, εδάφ. στ. του άρθρου αυτού) και των περιπτώσεων που ίσχυαν και πριν την αναστολή (πρώτη κατοικία, υπερχρεωμένα κ.λ.π.).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:

Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του ευεργετήματος του άρθρου 86 του Ν. 4790 και επίκειται πλειστηριασμός εναντίον τους, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την βεβαίωση ότι υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτές, 15 ημέρες το αργότερο, πριν τον πλειστηριασμό στα όργανα εκτελέσεως, κατ άρθρο 939 Κ. Πολ. Δικον. και με τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτό.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ κ.λ.π.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν η συζήτηση δεν έγινε την ημέρα, μέχρι την οποία ισχύουν και ματαιώθηκε η συζήτησή τους την ημέρα αυτή, λογίζονται αυτοδικαίως ότι παρατείνονται μέχρι την νέα δικάσιμο που θα οριστεί. Άρα δεν εκτελούμε μέχρι την νέα δικάσιμο και σε κάθε περίπτωση τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, αν μας γνωστοποιηθούν και δεν εκτελούμε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ Αντιπρόεδρος ΟΔΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΥ

 

 

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Optionally add an image (JPEG only)