ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE)

 
Η σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE), είναι η επισημείωση προκειµένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχοµένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Το Πρωτοδικείο Αθηνών χορηγεί σφραγίδα της Χάγης και σε έγγραφα Δικαστικών Επιμελητών, επικυρωμένα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα δηµόσια έγγραφα µεταξύ οποιουδήποτε Κράτους έχει προσχωρήσει στην Σύµβαση αυτή και οποιωνδήποτε Κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησης του.
Η χώρα µας κύρωσε την ανωτέρω Σύµβαση µε τον νόµο 1497/1984 – ΦΕΚ Α’ 188/27-11-1984.
Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7).
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1. Επικύρωση του εγγράφου που έχει εκδώσει ο Δικαστικός Επιμελητής από τον Πρόεδρο του Συλλόγου του.
2. Για κάθε έγγραφο απαιτείται μεγαρόσημο των τριών ευρώ για την αίτηση και e-Παράβολο αξίας δέκα (10) ευρώ που εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Το παράβολο αυτό εκδίδεται για χρήση από το Φορέα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Κατηγορία: Επισημείωση Σύμβασης Χάγης (1961) και πρέπει να είναι πληρωμένο κατά την εμφάνισή σας στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου.
3. Κλείνετε ραντεβού στο email: protathapostille@3044.syzefxis.gov.gr και αν είναι επείγουσα η περίπτωσή σας πρέπει να το αναφέρετε στο αίτημά σας για ραντεβού καθώς και τον αριθμό των εγγράφων προς επικύρωση.
4. Η Σφραγίδα της Χάγης θα σας χορηγηθεί για το Πρωτοδικείο Αθηνών στο Κτίριο 6, γραφείο 108, τηλ. Επικοινωνίας 210-8841618.