ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Κάθε ωφελούμενος από το πρόγραμμα Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα, μέσω Επιταγής Κατάρτισης (“training voucher”),  ύψους 600 ευρώ, ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο με άλλες οφειλές, και θα του καταβληθεί σε δύο δόσεις. Το πρώτο ποσό των 400 ευρώ, θα του δοθεί προκαταβολικά, και θα καταβάλλεται άμεσα με την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, (ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και αφού αμελλητί  ενημερώσει από τις 04-05-2020 έως τις 08-05-2020 το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ο Πάροχος  Κατάρτισης ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα) θα του δοθεί το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα των 200 ευρώ.

Τα 10 αντικείμενα κατάρτισης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Χ της πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR/DPO)
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
  6. Τεχνικός Προγραμματισμού Έξυπνων Κτιρίων (SMART BUILDINGS).
  7. Διαχείριση Έργων και Διαδικτυακή Συνεργασία,
  8. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές σε Ψηφιακό Περιβάλλον.
  9. Μέτρα Πρόληψης και Ελέγχου λοιμώξων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
  10. Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Προώθησης μέσα από την χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile Εφαρμογές.

Από τα παραπάνω 10 αντικείμενα κατάρτισης πιστεύουμε πως ενδείκνυνται για εμάς το 1, το 4 και το 5:

ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ

Στις 9 Απριλίου 2020 ανοίγει η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής στα διαθέσιμα προγράμματα τηλεκατάρτισης. Μπορούμε να υποβάλλουμε Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμούμε, με δύο τρόπους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγουμε έναν από τους δύο τρόπους, όχι και τους δύο.

Α ΤΡΟΠΟΣ: Υποβολη Αίτησης από τον ίδιο τον ωφελούμενο Δικαστικό Επιμελητή

Ο ωφελούμενος  μπαίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (https://elearningka.gr)  με τους κωδικούς του taxisnet που διαθέτει και υποβάλλει την Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της πρόσκλησης) σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου. Ιδαίτερη προσοχή απαιτείται στην συμπλήρωση των απαίτουμενων στοιχείων μας, όπως αριθμός ΙΒΑΝ, e- mail  κλπ  γιατί τυχόν λάθη ΔΕΝ διορθώνονται. Ως απόδειξη της Αίτησης θα μας δοθεί «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης» (ΚΑΥΑΣ), ο οποίος είναι αυστηρά προσωπικός και τον οποίο πρέπει να κρατήσουμε ως αποδεικτικό της υποβολής της Αίτησής μας. Προθεσμία υποβολής με αυτόν τον τρόπο έχουμε έως 16-04-2020.

Β ΤΡΟΠΟΣ: Υποβολή Αίτησης από τον Πάροχο του Προγράμματος Κατάρτισης με εξουσιοδότηση του ωφελούμενου Δικαστικού Επιμελητή. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο που έχει επιλέξει, μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης), προκειμένου να κάνει αυτός την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα για λογαριασμό του ωφελούμενου Δικαστικού Επιμελητή. Προθεσμία υποβολής της Αίτησης με αυτόν τον τρόπο έχουμε έως 20-04-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγουμε αδειοδοτημένο από τους αρμόδιους φορείς νόμιμο πάροχο σύμφωνα με το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που θα δημοσιευτεί την Δευτέρα, 06-04-2020.

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α ΤΡΟΠΟΣ:  Εάν έχουμε υποβάλει μόνοι μας την Αίτηση Συμμετοχής, σημαίνει ότι δεν έχουμε επιλέξει ακόμα Πάροχο Προγράμματος Κατάρτισης . Θα πρέπει να επιλέξουμε άμεσα Πάροχο έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η Επιταγή Κατάρτισης, το voucher μας δηλαδή, μέσα στην προθεσμία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης, έως τις 20-04-2020. Θα πρέπει να στείλουμε στον πάροχο που θα επιλέξουμε, προτυποποιημένο e-mail (σύμφωνα με το Παράρτημα V της πρόσκλησης) στο οποίο θα δηλώνουμε τον ΚΑΥΑΣ που μας έχει δοθεί και στη συνέχεια ο Πάροχος να μάς απαντήσει με προτυποποιημένο e- mail (σύμφωνα με το Παράρτημα VI της πρόσκλησης)  στο οποίο θα περιέχονται οι κωδικοί  πρόσβασής μας στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, προκειμένου να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, καθώς και  να ενεργοποιήσει την Επιταγή Κατάρτισής μας μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

Β ΤΡΟΠΟΣ: Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιεί την Επιταγή Κατάρτισής μας, μόνος του ο Πάροχος, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που του έχουμε ήδη κάνει και αναρτά την συμμετοχή μας στο ΕΡΓΑΝΗ.

ΙV. ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εκπαίδευση διαρκεί 100 ώρες συνολικά. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά. Το Πρόγραμμα Κατάρτισης άρχεται το αργότερο την 20η– 04-2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30η-04-2020. Η  εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό υλικό τηλεκατάρτισης θα παρέχεται δωρέαν σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονική διαδικτυακή  πλατφόρμα (Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης «Ο.Σ.Τ.Κ.»). Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται και ολοκληρώνεται ξεχωριστά και εξατομικευμένα για τον κάθε ωφελούμενο.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους κατά ISO. Η συμμετοχή μας στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι δωρεάν και προαιρετική και ΔΕΝ αποτελεί προυπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής μας στην πρώτη εξέταση, οι εξετάσεις θα επαναληφθούν για μία ακόμη φορά (επανεξέταση),στην οποία επενεξεταζόμαστε εφόσον το επιθυμούμε.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Optionally add an image (JPEG only)